Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
ИмеДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
страница5/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://mat.sourceforge.net/bg/Diplomna-GeorgiBakalski.doc
1   2   3   4   5   6   7

7.4.3 Входно – изходен модул parport .


Модула parport служи за комуникация с приложения към дипломната работа хардуер 4x4IO(четири дискретни входа – 12V и четири релейни изхода).

При разработката на SCADA системата модула parport и входно –изходния интерфейс се използват за тестване на същата.

Паралелния порт (LPT) на PC има 17 използваеми бита за вход/изход , някои от които са конфигурирани като входове , а други като изходи.

До паралелния порт (LPT) може да бъде получаван директен достъп или чрез драйвер ,инсталиран в ядрото на Linux системата.

Модула parport подобно на модула logger_db следи за промяна в състоянието на променливите(битовете) през определен период от време ,който се задава в конфигурационния файл matplc.conf.


Битовете , които предлага паралелния порт на PC са аранжирани в три регистъра както следва:


 • „D”
 • “S”
 • “C”


“D” регистър може да бъде конфигуриран за вход или за изход.

“S” регистър е само за вход.

“C” регистър като вход или като изход.


Таблица на регистрите на (LPT) :


Регистър

Обхват

Брой

Посока

Бележка

Пинове(DB9)

D

D.0-D.7

8

изход/вход

LS TTL

2 до 9

S

S.3-S.7

5

вход

LS TTL

15/13/12/10/11

C

C.0-C.3

4

изход/вход

TTL Open Collector

1/14/16/17


Конфирурационни стойности на модула parport в matplc.conf:


 • Входно – изходен адрес за достъп io_addr = 0x378
 • Ddir = in/out конфигурация на посоката вход/изход на регистър “D”
 • Cdir = in/out конфигурация на посоката вход/изход на регистър “C”
 • Регистър “S” е само за вход,неговата посока не подлежи на промянаЧаст от конфигурационния файл matplc.conf , специфичен за модула parport.


# Дефиниции за модула parport.

[parport]

# Достъп до паралелния порт чрез драйвер в ядрото на Linux.

dev_file = /dev/plc_parport0

# Директен достъп до паралелния порт чрез шеснайсетичен адрес.

io_addr = 0x378


# D0 – D3 са физическите битове от LPT ,а QSG12_on – QSG15_on променливи в

# MATPLC , върху които права за „запис” има модула hmi_gtk2.

# Чрез дадения запис се обвързват променливите QSG12_on – QSG15_on с физически #битове от LPT.

# Чрез дадения по-долу опис D регистъра автоматично се конфигурита за изход.

map out D.0 QSG12_on

map out D.1 QSG13_on

map out D.2 QSG14_on

map out D.3 QSG15_on


На чертеж номер .... е представена схема на входно – изходния интерфейс 4х4IO, който интерфейс се свързва към (LPT) порта на PC.


7.4.3 Входно изходен модул – Modbus(master) .


Модула служи за комуникация между ядрото на matplc и програмиру-

емите логически контролери от обектно ниво.


Modbus модула (master) , се състои от три модула както следва:


 • Modbus/RTU
 • Modbus/ASCII
 • Modbus/TCP


За установяване на един от трите модула се прави следната дефиниция в конфигурационния файл matplc.conf:


[PLC]

# редовете със знака ‘#’ се игнорират ,тоест за случая е дефиниран за работа

# модула modbus_m_rtu.

module modbus_m "../../io/modbus/modbus_m_rtu"

#module modbus_m "../../io/modbus/modbus_m_asc"

#module modbus_m "../../io/modbus/modbus_m_tcp"


Конфирурация на модула се състои от следните раздели в matplc.conf:


 • Network – информация за връзката(сериен порт или TCP адрес).
 • Node – устройство/а свързани към мрежата , номер.
 • Map – обвързване на променливи на matplc с физически.


8. Променливи (регистри) на MATPLC.


8.1 Видове променливи:


 • Входни променливи(inputs). • Изходни променливи(outputs).
 • Регистри
 • Вътрешни променливи(coils).


Дефиниране на променливите в MATPLC се осъществява чрез редактиране на конфигурационния файл matplc.conf.

При дефиниране на променливите в MATPLC за всяка променлива се асоциира уникално име чрез което се получава достъп до самата променлива.


Според типа на данните променливите биват:


 • Еднобитови ( когато говорим за дискретни входове,

изходи,вътрешни регистри ,флагове).


 • Мултибитови( до 32 бита),когато става дума за аналогови входове

или аналогови изходи


8.2.Притежание на променливите.


За всяка променлива в MATPLC e дефиниран само един модул който

има права за запис на същата.


Пример:


За сигнал (включено/изключено) в конфигурационния файл matplc.conf

е направена следната дефиниция: • point Q3 “Сигнал от прекъсвач” parport


където:


 • point – дефиниция на променлива.
 • Q3 – името на променливата.
 • Parport – това е модула който притежава права за запис на тази променлива.Тъй като при дефиницията на променливата не е зададен типът на данните в нея по подразбиране тя е еднобитова(1/0).

Така дефинираната променлива може да бъде променяна единствено

от интерфейсния модул parport. Променливата Q3 може да бъде четена от всички останали модули , които са стартирани с ядрото. Например променливата Q3 се чете от визуализационния модул HMI_GTK2 и моментното и състояние се възпроизвежда на монитора на диспечерския компютър. За четене на променливите от другите модули стартирани с ядрото не се изисква дефиниция в конфигурационния файл matplc.conf.


9. Конфигурационен файл matplc.conf


Конфигурационния файл е именуван matplc.conf , но може да бъде именуван и по друг начин. За да се използва друго име ,а не matplc.conf е необходимо да се зададе съответното име на алтернативен конфигурационен файл като параметър при стартиране на главната програма matplc.


В конфигурационния файл се прави описание на модулите, индивидуал-

ни параметри за същите, конфигуриране на глобалната карта на паметта на matplc. Дефиниране и обвързване на променливи.

Като такъв конфигурационният файл е главният файл в структурата на matplc.


9.1 Синтаксис на конфигурационния файл.


При стартиране основната програма (ядрото matplc) , конфигурационния файл бива прочитан ред по ред от същата като всеки ред се интерпретира поотделно. Редове , започващи със знак # са коментари и се игнорират от matplc.


9.1.1 Секции.


За всеки модул в конфигурационния файл е заделена секция.Например когато е дефинирано име на даден модул същото име ще бъде използвано за име на секция със специфични параметри за модула.


Секциите се именуват по следните два начина:


 • Като се използва [име_на_модул] с характерните правоъгълни скоби. Тази дефиниция стои на самостоятелен ред във matplc.conf

Параметрите за модула се четат до достигане на ред с дефиниция за друг модул


 • Като се постави в началото на реда израза

„section:име_на_модул”.В този случай за да се зададат няколко

параметъра за дадения модул е необходимо да се добавя

по-горния израз за всеки ред с параметри.


9.1.2 Единични стойности (single values).


Единични стойности в конфигурационния файл се дефинират като се използва синтаксиса:


 • *name = value


Където „name” е име на модул , a „value” е стойност.


9.1.3 Включване на подконфигурационни файлове.


Осъществява се със следната директива:


 • *include <име_на_конфигурационен_файл>


Чрез включване на отделни конфигурационни файлове се осъществява разделяне на основния конфигурационен файл на няколко логически единици.

9.1.4 Конфигурационен файл – секция [PLC].


Секция [PLC] от конфигурационния файл служи за конфигуриране на параметрите на ядрото (matplc) , както и кои модули да бъдат стартира-

ни , променливите които ще се използват и други.


9.1.4.1 Модули.


Дефиницията на модулите които ще бъдат стартирани със стартирането на ядрото (matplc) се прави по следния начин:


 • module <име_на_модул> <път_до_изпълним_файл> [<опции>]


Директивата module показва на ядрото (matplc) , че дефиницията на този ред от конфигурационния файл се отнася за модула <име_на_модул>.


9.1.4.2 Дефиниция на променливи.


Дефиницията на променливи се прави в секция [PLC] като се спазва следния синтаксис:


point <име_променлива> <описание> <притежание_на_модул>

[at [.]] [[i|u|f] <дължина>[инициализация<начал_стойност>]


Където :


 • име – името на променливата (може да бъде произволно).
 • описание – описание на променливата (само за информация).
 • притежание_на_модул – модул с права за запис на променливата.
 • At дума от глобалната памет която да се използва.
 • I|u|f – използва се за дефиниране на типа на данните които ще се записват в променливата.
 • Дължина – дължината на променливата в битове (еднобитова или до 32 бита).
 • Начална_стойност – начална стойност на променливата(ако променливата е еднобитова и не е дефинирана ,то началната и стойност е “0”).


9.1.4.3 Алтернативни имена на променливи (point_alias).


Алтернативните имена на променливи се използват за:


 • За дефиниране на променлива с име и алтернативно име.
 • За присвояване на точно определени битове от една променлива на друга.


Синтаксис:


point_alias <име> <описание> <оригинална_променлива>


където:


 • Име – името на алтернативната променлива
 • Описание – свободен текст (за подсещане на разработчика).
 • Оригинална_променлива – име на оригиналната променлива.


10. Програмни инструменти на SCADA системата.


10.1 Основен програмен файл MATPLC.


Програмния файл matplc е главния файл на SCADA системата.

Чрез него се прочита конфигурационния файл matplc.conf ,заделя се памет за променливите и осъществява динамично свързване на модулите в паметта на PC.


10.1.1 Стартиране на MATPLC.


MATPLC стартира като се изпълни следната команда в конзолен режим:


 • matplc –gПараметъра „-g” предизвиква matplc да премине в режим на работа.

Ако не бъде използван никакъв параметър ,тоест се изпълни само командата „matplc” на екрана на PC се изписват възможните параметри и начина на използването им, без преминаване в режим на работа.


На фиг.6 е показан екран от изпълнението на matplc в конзолен режим.


Фиг.6 Екран от изпълнението на matplc без конзолни параметри.

Конзолни параметри: • параметър “-g” -стартира системата.
 • параметър “-c” -проверка на синтаксиса на matplc.conf.
 • параметър “-s” -спиране на системата.
 • параметър “-r <име_на_модул>” кара модула да премине в режим на рабора (RUN).
 • параметър “-h” <име_на_модул” кара модула да премине в режим на покой (HALT).
 • параметър “-d” изписва на екрана картата на конфигурацията (паметта).


На фиг.7 е показан екран от изпълнението на matplc с конзолен параметър “-d”.

Фиг.7 Екран от изпълнението на matplc с конзолен параметър “-d”.

В случая резултатът от изпълнението на matplc показва ,че са стартирани модулите:


 • LOGGER_DB – за следене и запис на състоянията на съоръжени-

ята в БД,


 • Parport – за комуникация с тестовия хардуер на SCADA.
 • SMM-MGR – мениджър на динамичната памет.Вижда се че са инициализирани и следните еднобитови променливи:


 • QSG12 – следи състоянието на съоръжението QSG12,като права за запис на същата има модула parport.
 • QSG28 – следи състоянието на съоръжението QSG28,като права за запис на същата има модула parport.
 • L4 - следи състоянието на съоръжението L4,като права за запис на същата има модула parport.


10.2 Графичен конфигурационен редактор (config editor).


Конфигурационния редактор е програма ,предназначена за графично редактиране на главния конфигурационен файл – matplc.conf.

На фиг.8 е показан екран от изпълнението на програмата за графично редактиране на конфигурационния файл matplc.conf.


Фиг.8 Конфигурационен редактор.

Графичния конфигурационен редактор се състои от единичен графичен прозорец със следните раздели:


 • Module Definition – в този раздел се дефинират модулите , които ще се стартират.
 • Point Definition – дефиниция на променливи.
 • Разделите Synchronization и Module Specific Definitions са в процес на разработка (не са завършени напълно).

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconИнструкция за безопасна работа с електрически инсталаци длъжност
Обслужване на електрическите уредби и съоръжения в шивашкия цех и спомагателните звена
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOбн., Дв, бр. 91 от 14. 10. 2004 г
Наредба №3 от 06. 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconТема природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconЕвропейски формат автобиография
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление І и ІІ част”, “Системи за логическо управление”, “ Описание на системи за логическо...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconОбн. Дв бр. 90 от 13 Октомври 2004г., обн. Дв бр. 91 от 14 Октомври 2004г., изм. Дв бр. 108 от 19 Декември 2007г
Наредба №3 от 9 юни 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconДа се запознаят учениците с електрическите измервателни уреди за непосредствена оценка
Са комплексни средства за измерване, чрез които измерването се извършва напълно. Уредът осигурява непосредствено възприятие от оператора,...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconСписък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
Иванов Кр. М.: Някой специфични проблеми, свързани с комутации на прекъсвачите в разпределителните уредби на електрическите централи...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconНаредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
Чл. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби icon1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOhsas 18001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Системи за управление на качеството/ и en iso 14001 /за Системи за управление на околна среда/, което улеснява организациите, които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом