Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
ИмеДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
страница4/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://mat.sourceforge.net/bg/Diplomna-GeorgiBakalski.doc
1   2   3   4   5   6   7

ОПЕРАТОРСКА СТАНЦИЯ DS 1


Операторската станция DS1 е изградена на базата на персонален компютър АТ586 и позволява свързването на 128 уреда по четири двупроводни линии RS485. Програмното осигуряване работи под Windows 3.1 или Windows 95.


Станцията изпълнява следните по-важни функции:

 • Конфигуриране на отделните уреди;

 • Събиране на текущи стойности и алармени състояния на уредите;

 • Архивиране на получените данни;

 • Визуализация на променливите;

 • Извеждане на информация от архива на дисплей и отпечатване;

 • Разпечатване на рапорти;

 • Управление режимите и заданията на регулаторите;

 • Създаване и изчисление на вътрешни променливи.

Програмното осигуряване е разработено с цел лесно конфигуриране за дадено приложение и лекота при експлоатацията. Овладяването на работата със станцията от оператор с минимална подготовка за работа с Windows е въпрос на 1 работен ден.

Представянето на информацията е във вид на отделни екрани на дисплея:

 • Оverview панели - поддържат изобразяването в цифров вид на 24 променливи;

 • Control панели - поддържат изобразяването на 8 регулатора с техните задания, процесии променливи, стойности на управляващия изход и др. или на отделни променливи във вид на барграфи;

 • Тренд панели - изобразяване на едночасовата история на 4 променливи като графика и цифрови стойности;

 • Барграф панели -16 променливи се изобразяват във вид на барграфи;

 • Аларм панели - извеждат в текстов вид историята на алармите;

 • Графични панели - позволяват изобразяването на мнемосхеми, технологични схеми и др. графични обекти с включени шифри, цифрови стойности, дименсии на отделни променливи и др.;

 • Архивни панели - позволяват извеждането в графичен вид на историята на 4 променливи за фиксиран или произволен интервал от време;

 • Рапорт панели- предназначени са за извеждане на различни справки в цифров вид от архива за променливи.ІІІ. Приложение на новите решения в областта на дистанционното управление.


1. В тази точка е разгледан дизайна , структурата и функционирането на SCADA система за дистанционно управление на РУ – 110kV базирана на софтуера с отворен код MATPLC.


2. Предназначение на системата:


SCADA системата е предназначена за оперативно диспечерско управление на разпределителна уредба ОРУ – 110kV


3. Обхват на системата:


В обхвата на SCADA системата са включени телемеханично наблюдение и управление от ЦДЦ на разпределителна уредба 110kV и възможност за разширемие и включване на други разпределителни уредби и подстанции.


4. Режими на работа и функции на SCADA системата:


4.1 Режими на работа


Скада системата позволява работа в следните режими:

4.1.1 Дистанционно от ЦДЦ.


4.1.2 Дистанционно местно.


4.1.3 Местно ръчно.


4.1.4 При нормални условия системата работи в 24 часов непрекъснат режим.


4.1.5 При специален режим(ремонти,настройки,промени от страна на обекта) системата дава възможност съответното съоръжение да се управлява от място.


4.2 Функции на системата


SCADA системата изпълнява следните групи функции:


4.2.1 Процесни функции,свързани с контрола и управлението на съоръженията в РУ.


 • Събиране на динамична информация за текущото състояние на технологичните съоръжения и стойности на технологичните параметри.
 • Подготовка на информацията и изпращане на същата към централния диспечерски пункт (ЦДЦ) и съхраняването и в база от данни.
 • Онагледяване на получената в ЦДЦ информация върху екрани на компютърна система.
 • Възможност на електродиспечерите за ръчно централизирано управление.
 • Изпращане на управляващите команди от ЦДЦ към обектите и контрол на тяхното изпълнение.


4.2.2 Системни функции,свързани с контрола и управлението на работата и състоянието на самата система са както следва:


 • Поддържане на актуална база от данни за всеки обект.
 • Поддържане на системното време и дата.
 • Контол на изправността на комуникацията.
 • Контрол и диагностика на програмното осигуряване.


4.2.3 Допълнителни функции


Допълнителните функции обхващат:


 • Протокол на събитията.
 • Списък на изпълнени и неизпълнени команди.
 • Възможност за преглед на данните в протоколите и списъците.
 • Съхраняване на данните от протоколите и списъците за време , което може да се задава от администратора.
 • Извеждане на актуална за момента информация или в различен отрез от минало време при необходимост и по команда от оператора.
 • Разпечатване на протоколи по зададени от оператора критерии.


5. Структура на системата.


Общата структура на системата съдържа три йерархични нива, както следва:


 • Обектно ниво.
 • Комуникационно ниво.
 • Диспечерско ниво.


5.1. Обектно ниво.


На обектно ниво всички електросъоръжения са обхванати от програмируеми контролери (PLC) или мрежа от програмируеми контролери.


5.2 Комуникационно ниво.


Комуникацията между програмируемите контролери (PLC)и диспечерски

я компютър се осъществява по стандартен индустриален протокол -

(Modbus).


Комуникацията между диспечерския компютър в ЦДЦ и сървъра с база данни се осъществява по стандартен TCP/IP протокол.


5.3 Диспечерско ниво.


Диспечерското ниво на SCADA системата е организирано по следния начин:


 • Високоскоростна локална мрежа по стандарта IEEE 802.3
 • Компютърни конфирурации – 2 броя.
 • Комуникационно оборудване


В минимална конфигурация същото съдържа:


 • Сървър за БД.
 • Сървър комуникационен.
 • Работна станция.


5.3.1 Сървърите са с инсталиран SQL(MYSQL) за запис на протоколи и събития.


Електрозахранването за цялата апаратура в ЦДЦ се осъществява чрез непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS).


6. Технически средства.


6.1 Обектно ниво :


 • Програмируемите контролери съдържат в конфигурацията си входно – изходни модули (DI , DO) , които обхващат всички информационни и управляеми точки на обекта.
 • Предвидени са 20% капацитет за допълнителни входни и изходни сигнали.


Програмируемите контролери са със следните входно – изходни стойности на сигналите: • Цифрови входове – 24V, постоянно напрежение
 • Цифрови изходи - 24V , постоянно напрежение
 • Ethernet – Съгласно стандарта IEEE 802.3


6.1.1 При разработката и настройката на SCADA системата се използва входно изходен модул с четири дискретни входа и четири дискретни изхода. Устройството и схемите на модула са разгледани по – разширено в глава „Тестов Хардуер”.


Входно – изходният модул за тестване на SCADA системата има следните технически параметри:


 • Дискретни входове – 4броя - 12V, постоянно напрежение.
 • Дискретни релейни изходи – 4броя.
 • Интерфейс за връзка с PC – LPT 25-PIN


6.2 Технически средства на диспечерско ниво:


 • Всички компютри в ЦДЦ са от тип IBM PC.
 • Всички компютри в ЦДЦ (сървъри и работни станции) са взаимно заменяеми.


7. Програмно осигуряване.


7.1. Програмно осигуряване на PLC.


 • Програмното осигуряване на PLC е съобразено с особеностите на технологичния процес.
 • Използва се готов специализиран софтуер на фирмата производител.


7.2. Програмно осигуряване на диспечерско ниво.


При разработката на системата са използвани следнитепрограмни продукти:


 • Програмен език за разработка C/C++.
 • Развойна среда GNU LINUX.
 • Операционна система LINUX.
 • Графична среда (GUI) – X Window
 • Дизайн на интерфейса (HMI) – glade interface designer.
 • SCADA Софтуер – Matplc.
 • Технология – модулна.
 • SQL Сървър7.3. Логическата структура на програмното осигуряване е както следва:


7.3.1. При работа на SCADA системата в нормален режим на фиг.1 :


 • Главна програма – Matplc.
 • Модул hmi_gtk2 – за интерфейс човек – машина.
 • Модул logger_db – за подготовка и изпращане на информацията от съоръженията към база от данни.
 • Модул Modbus – за комуникация с PLC от обектно нивоФиг.1

7.3.1. При тестов режим на SCADA системата фиг.2 :


 • Главна програма – Matplc.
 • Модул hmi_gtk2 – за интерфейс човек – машина.
 • Модул logger_db – за подготовка и изпращане на информацията от съоръженията към база от данни.
 • Модул parport – В настоящата дипломна работа са приложени схеми на интерфейс със четири дигитални входа и четири дигитални изхода , който комуникира чрез гореизложения модул с matplc ядрото. Подробно описание на интерфейса ще бъде разгледано в Глава : Тестов ХардуерФиг.2

7.4 Модули на SCADA системата.


7.4.1 Модул - интерфейс човек – машина (HMI_GTK2).


 • Онагледяването на информацията на работното място на диспечера се извършва върху цветен видеотерминал.
 • Заявките и командите на електродиспечера се въвеждат посредством компютърна мишка.
 • Графичните символи на съоръженията в HMI_GTK2 дават ясна визуална представа за състоянието на съоръженията.
 • Менютата на визуализационния модул HMI_GTK2 са на Български език, като се използва съответната за отрасъла терминология.
 • Архивите на събитията(текущи или в минало време) са на Български език.Фиг. 3 Екран от изпълнението на HMI_GTK2 модула

На фигура 3 е показан екран от изпълнението на HMI_GTK2 модула.

В дадения момент всички съоръжения от еднолинейната схема са в състояние „изключено”. Приетия начин за означаване на състоянието на съоръженията дава ясна визуална представа на опериращия

енергодиспечер. При състояние „изключено” на съоръжение (апарат) от еднолинейната схема цветът на съответнато динамично изображение е ярко зелен , а черната линия на динамичното изображение не съвпада с преносната линия.

HMI_GTK2 модула може независимо от другите модули да бъде спиран и стартиран без това да пречи на работата на другите модули , комуникиращи с ядрото на MATPLC.


При състояние „включено” на съоръжение от еднолинейната схема цве-

тът на динамичното изображение е червен ,а черната линия на динами-

чното изображение съвпада с преносната линия от еднолинейната схе-

ма. На фигура 4 е показано как изглежда състояние „включено” на съо-

ръжението QSG10 /ЗНР/.


Фиг. 4 Екран от изпълнението на HMI_GTK2 модула с промяна на

състоянието на QSG28.

На фигурата е показан екран от изпълнението на HMI_GTK2 модула , когато с наличие на сигнал за „включено” съоръжение от еднолинейната

схема на разпределителната уредба.

За осъществаване на команда на дадено съоръжение от страна на ди-

спечера е необходимо същия да придвижи курсора на мишката до гра –

фичното изображение на желаното съоръжение при което на това място се появява бутон чрез , който се извиква прозорец съдъджащ бутони за включване или изключване в зависимост от текущото състояние на съо-

ръжението.


7.4.2 Модул logger_db – за съхраняване на информацията за съоръ-

женията в база от данни.


 • Съхраняването на моментното състояние на съоръженията се

осъжествява чрез модула logger_db.


 • Резултатите се съхраняват в следната таблица:

Таблица за съхраняване на състоянията на съоръженията.


Дата

Час

Секунда

Микросекунда

Q1

Q2

02.6.2007

16:54:34

 

 

0

1

02.6.2007

16:54:50

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Където Q1 и Q2 са променливите(съоръженията),които следим.


Моментните състояния са както следва:


 • 0 – „изключено”

 • 1 – „включено”


Втория запис в таблицата показва,че текущото състояние на съоръже-

нието Q1 e „включено”, а от 16:54:34 до 16:54:50 е било изключено.


Модула logger_db има следните особености:


 • Записите в базата от данни се осъществяват само при промяна на състоянието на съоръженията.
 • Стандартното зададено време за проверка на състоянието на съоръженията от модула logger_db e 10msФиг.5
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconИнструкция за безопасна работа с електрически инсталаци длъжност
Обслужване на електрическите уредби и съоръжения в шивашкия цех и спомагателните звена
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOбн., Дв, бр. 91 от 14. 10. 2004 г
Наредба №3 от 06. 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconТема природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconЕвропейски формат автобиография
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление І и ІІ част”, “Системи за логическо управление”, “ Описание на системи за логическо...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconОбн. Дв бр. 90 от 13 Октомври 2004г., обн. Дв бр. 91 от 14 Октомври 2004г., изм. Дв бр. 108 от 19 Декември 2007г
Наредба №3 от 9 юни 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconДа се запознаят учениците с електрическите измервателни уреди за непосредствена оценка
Са комплексни средства за измерване, чрез които измерването се извършва напълно. Уредът осигурява непосредствено възприятие от оператора,...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconСписък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
Иванов Кр. М.: Някой специфични проблеми, свързани с комутации на прекъсвачите в разпределителните уредби на електрическите централи...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconНаредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
Чл. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби icon1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOhsas 18001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Системи за управление на качеството/ и en iso 14001 /за Системи за управление на околна среда/, което улеснява организациите, които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом