Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес" по научна специалност „Световно стопанство и мио" Част първа
ИмеВъпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес" по научна специалност „Световно стопанство и мио" Част първа
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер56.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/0d68b_22.doc
ВЪПРОСНИК

ЗА ИЗПИТ ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ

по „Международен бизнес”

по научна специалност „Световно стопанство и МИО”


Част първа

 1. Международно разделение на труда. Генезис, еволюция, съвременно състояние.

 2. Международна икономическа интеграция. Европейски съюз.

 3. България в Европейския съюз. Ефекти от присъединяването на България върху икономиката и външната търговия на страната.

 4. Европейска валутна система – същност, структура и тенденции на развитие.

 5. Механизъм на действие на митата в международната търговия. Ефективна степен на защита.

 6. Глобални икономически организации – основни функции и значение в международния
  бизнес.Част втора

 1. Международна бизнес среда. Фактори на международната бизнес среда. Методи за анализ.

 2. Културният фактор в международния бизнес. Теория на културните различия. Етични
  аспекти на осъществяването на международни бизнес операции.

 3. Съвременни тенденции в международния бизнес. Интернационализация и глобализация на
  стопанската дейност и тяхното въздействие върху формите на международния бизнес.

 4. Стратегическото управление и конкурентните предимства в международния бизнес. Майкъл
  Портър и конкурентните предимства на нациите.

 5. Съвременни тенденции във вътрешно- и външнофирмените организационни решения. Тенденции и либерализация във вътрешнофирмените организационни решения. Силни и слаби страни във външнофирмените организационни решения: консорциуми, смесени фирми,
  стратегически съюзи и партньорства.

 6. Същност на международния бизнес и класификация на външноикономическите операции.

 7. Международна сделка за покупко-продажба. Специфика на технологичния цикъл.
  Документооборот. Информационно осигуряване. Условия на външнотърговския договор.

 8. Посреднически и реекспортни операции. Видове посреднически операции и технология на
  тяхната подготовка, сключване и реализация. Специфика на условията на посредническите
  договори при различните видове посреднически сделки. Същност и специфика на
  реекспортните операции.

 9. Компенсационни операции. Видове. Сравнителен анализ на предимствата и рисковете при
  приложение на различните видове традиционни компенсационни сделки. Сравнителен анализ
  на предимствата и рисковете на приложение на комплексните компенсационни сделки.

 10. Международни лизингови операции. Същност и технологичен цикъл. Финансов и оперативен
  лизинг. Икономическа същност на условията на договор за финансов лизинг. Възможности,
  стимули и ограничители за приложение на лизинговите операции в условията на българската
  икономика.

 11. Управление на знанието в международния бизнес. Трансфер на знания и опит. Същност и обхват на трансфера на технологии. Форми на трансфер на технологии. Предимства и недостатъци.

 12. Промишлено коопериране. Същност и цели на международната сделка за промишлено
  коопериране. Сравнителна характеристика на формите за коопериране. Икономическо
  съдържание на условията на договора за промишлено коопериране.

 13. Международни инженерингови сделки. Видове. Фази и етапи в развитието на инженеринговия процес. Възлагането на обществени поръчки според българското законодателство. Основни условия в договора за доставка на комплектен обект "на ключ".

 14. Концесионни съглашения и В.О.Т. проекти. Особености на класическата и съвременната
  концесия. Build-operate-transfer (В.О.Т.) проекти и възможности за тяхното приложение в
  България.

 15. Публично-частно партньорство в международния бизнес. Икономически и управленски
  аспекти. Фактори за успех и неуспех в България.

 16. Прехвърляне на дейности (аутсорсинг) в съвременния международен бизнес. Видове. Приложение в България

 17. Офсетни операции в международния бизнес. Управленската и договорната практика. Принос
  на офсетните операции за развитие на публично - частното партньорство в България.

 18. Съвременни форми на международния бизнес и тяхното приложение в дейността на зоните за
  свободна търговия.

 19. Стратегически съюзи. Видове стратегически съюзи. Изграждане на стратегически мрежи.
  Управление на взаимоотношенията с клиентите. Виртуално сътрудничество.

 20. Глобални вериги на доставка. Същност, структура, стратегическо управление. Управление на търсенето, запасите, снабдяването, производството, складирането, дистрибуцията и транспорта. Сътрудничество и координиране на дейностите във веригите на доставка.

 21. Управление на риска в международния бизнес.

 22. Международни организирани пазари. Същност, видове, функции, механизми на действие. Аукционна търговия. Търг за привличане на оферти. Международни стокови борси и борсови операции.

 23. Информационни технологии и системи за управление в международния бизнес.

 24. Регионални практики в международния бизнес. Специфики при осъществяване на международни бизнес операции в различни региони на света.


Част трета

 1. Световната финансова криза и регулиране на международния бизнес.

 2. Капиталите в бизнеса: механизъм, цени и финансов микс.

 3. Международен капиталов пазар. Същност, структура и тенденции в развитието на
  международния финансов пазар. Международни банкови институции.

 4. Валутен риск и неговото управление на фирмено равнище.Литература


Основна

 1. Боева, Б., Международен мениджмънт, УИ „Стопанство”, София, 2004.

 2. Боева, Б., Василева, А., Международен маркетинг, УИ „Стопанство”, София, 2010.

 3. Василева, А., Международен бизнес, УИ „Стопанство”, София, 2011.

 4. Даскалов, П., Масларов, С., Външна търговия: техника на финансирането, Принцепс, София, 2000.

 5. Каракашева, Л., Международен бизнес: Част I, Призма, София, 2009.

 6. Каракашева, Л., Международен бизнес: Част IІ, Призма, София, 2011.

 7. Каракашева, Л., Международен маркетинг, Призма, София, 2012.

 8. Маринов В., Международни икономически отношения, УИ „Стопанство”, 2006.

 9. Стоименов М., Международни финанси, РА Очи, 2002.Допълнителна

 1. Боева, Б., Бизнес и управление на проекти, Век 22, София, 1992.

 2. Боева, Б., Международен мениджмънт, УНСС – Център за дистанционно обучение, УИ „Стопанство”, София, 2008.

 3. Боева, Б., Международно междуфирмено сътрудничество, НБУ, София, 1996.

 4. Боева, Б., Производствено научно-техническо и инвестиционно сътрудничество, НБУ, София, 2004.

 5. Боева, Б., Управление на смесени фирми, НБУ, София, 2005.

 6. Боева, Б., Василева, А., Публично-частно партньорство: икономика, управление, предизвикателства, УИ „Стопанство”, София, 2009.

 7. Василева, А., Международен бизнес и глобализация, Нова Българска Медийна Група Холдинг, София, 2010.

 8. Василева А., Проектите В.О.Т., Консулт, С., 2000.

 9. Василева, А., Съвременни форми на международен бизнес, Нова Българска Медийна Група Холдинг, София, 2010.

 10. Владимиров, И., Международно частно право, Софи-Р, София, 2005.

 11. Данаилов Д., Международни бизнес анализи, Люрен, 1996.

 12. Каракашева, Л., Търг – подготовка, участие и документи, Принцепс, Варна, 1995.

 13. Каракашева, Л., Боева, Б., Международна сделка за покупко-продажба, Принцепс, Варна, 1994.

 14. Каракашева, Л., Маркова, Б., Борси и борсова политика, Призма, София, 1999.

 15. Каракашева, Л., Менчева, Л., Динков, Д. Маркова, Б., Международен бизнес, Призма, София, 2005.

 16. Михнев, Г., Борсова търговия, Тракия-М, София, 2007.

 17. Сантоу, Д. Чанел, М., Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията, Софтпрес, София, 2006.

 18. Стоименов, М., Тодорова, В., Финансиране на международната търговия, Тракия-М, София, 2009.

 19. Хинкелман, Е., Речник по международна търговия, Хермес, Пловдив, 2004.

 20. Ball, D., Geringer, J., McNett, M., Minor, M., International Business: The Challenge of Global Competition, 13th edition, McGraw-Hill, 2012.

 21. Branch, A., Export Practice and Management, Chapman & Hall, L., 2004.

 22. Chauri, P., Usunier, J.-C., International Business Negotiations, 2nd edition, Pergamon, 2003.

 23. Harrison, A., Dalkiran, E., Esley, E., International Business, Oxford, O., 2000.

 24. Johnson, T., Export/Import Procedures and Documentation, 4th edition, Amacom, 2002.

 25. Johnson, D., Turner, C., International Business, Routledge, L., 2003.

 26. Lasserre, Ph., Global Strategic Management, Palgrave Macmillan, New York, 2003.

 27. McDonald, F., Burton, F., International Business, Thomson, L., 2002.

 28. Rugman, A., Collinson, S., International Business, 6th edition, Pearson Education, 2012.

 29. Sherman, A., Franchising & Leasing, Amacom, L., 2004.

 30. Shippey, K., International Contracts: Drafting the International Contract, 2nd edition, World Trade Press, 2003.

 31. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T., Global and Transnational Business: Strategy and Management, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2004.

 32. Taylor, D., Supply Chains: A Manager’s Guide, Addison Wesley, Boston, USA, 2003.Български нормативни актове

 1. Валутен закон

 2. Търговски закон

 3. Закон за данък върху добавената стойност

 4. Закон за задълженията и договорите

 5. Закон за концесиите

 6. Закон за митниците и Правилник за прилагане на закона за митниците

 7. Закон за насърчаване на инвестициите

 8. Закон за обществените поръчки

 9. Кодекс за застраховането

 10. Кодекс на търговското корабоплаванеМеждународни нормативни актове и стандарти

 1. Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки

 2. INCOTERMS 2010

 3. Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

 4. Конвенция за международните железопътни превози (COTIF) и Единни правила за товарни превози (CIM)

 5. Варшавска конвенция за унификация на някои правила относно международните въздушни превози

 6. Стандарти на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA)

 7. Конвенция TIR

 8. Конвенция за временен внос (ATA)

 9. Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR)

 10. ISO 6422-1:2010 - Layout key for trade documentsПериодични издания

На български език: Икономика, Икономически алтернативи, Ютилитис, Банкер

На английски език: The Economist, European Journal of Management, Harvard Business Review, Wall Street Journal Europe, Financial Times


Интернет адреси

 1. http://econ.bg

 2. http://info.mitnica.com

 3. http://mitnici.start.bg

 4. http://www.lex.bg
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconВъпросник за кандидат -докторанти по международен мениджмънт по научната специалност 05 02 10 "Световно стопанство и мио"
...

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconВъпросник за кандидат -докторанти по научната специалност 05. 02. 10 Световно стопанство и мио (управление на външно- икономическата дейност)
...

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност "Световно стопанство и мио" 05. 02. 10
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconКонспект по научна специалност „Световно стопанство и мио
Типология на валутните курсове. Валутно – курсови режими според класификацията на мвф

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconКонспект по научна специалност 05. 02. 10 „Световно стопанство и мио
Равновесие на валутния пазар и валутните курсове /спот и форуърд/. Лихвен паритет

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconРецензи я
Росица Рангелова относно конкурс за научно звание „ст н с. I-ва степен в Икономически института та бан по научна специалност 05....

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconУниверситет за национално и световно стопанство
За кандидат докторантски изпит по научната специалност шифър 05. 02. 16 Икономика и организация на труда

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconЗа конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление
Методологически въпроси, свързани с разработването на антикризисна стратегия на организацията

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Пространствени и териториални подходи

Въпросник за изпит за кандидат-докторанти по „Международен бизнес\" по научна специалност „Световно стопанство и мио\" Част първа iconПрограма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом