2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Име2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
страница1/4
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://egbb.org/pravilnik.doc
  1   2   3   4


ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ Б. БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК - 4400, ул.”ПИРДОП” № 1


ТЕЛЕФОНИ: ДИРЕКТОР - тел/факс: 034/48-29-39

e-mail : b_breht@abv.bg

пом.директор: - 034/48-59-96; 48-39-29

канцелария: - 034/48-59-96


П Р А В И Л Н И К


ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Бертолт Брехт“

ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013г.Пазарджик

2012


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този правилник се урежда дейността на ЕГ ”Бертолт Брехт” – гр.Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1

Чл.2. (1) ЕГ, като част от системата на народната просвета, полага основите на:

1. овладяването на общите основи и закономерности на човешкото познание;
2. усвояването и формирането на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
3. развитието на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
4. духовното, физическото и социалното развитие и здравословния начин на живот;
5. изграждането на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
6. завършването на основно и средно образование.

Основните приоритети на ЕГ са:
– качествено образование;
– висока организационна култура;
– училищна среда, коятосъздава гаранция за високо качество на образователния процес и удовлетвореност от него.
(2) Дейността на ЕГсе регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл.3.(1) Учениците в ЕГ ползват правото си на безплатно образование, като:
1. Не заплащат такси за училищното обучение в рамките на държавните образователни изисквания.
2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.
3. Нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.
4. До 16-годишна възраст задължително се обучават в дневна форма. Индивидуалната и самостоятелната форма на обучение се осигуряват за ученици в задължителна училищна възраст, които не могат да се обучават в дневна форма, съгласно издаден от компетентните органи документ.
(2) Обучението и възпитанието в ЕГ се провежда на книжовен български език. В паралелките с интензивно изучаване на чужд език учебни предмети се преподават на чужд език, като това е предвидено в учебния план.

Чл.4.(1) ЕГ се финансира от община Пазарджик.
(2) ЕГ ползва имот, който е общинска собственост.
(3) ЕГима право:
1. да предоставя собственото си имущество под наем, като това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и при спазени санитарно-хигиенни изисквания;
2. да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;
3. да определя вътрешната си организация;
4. да избира начина за приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;
5. да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
6. да издава документ за завършен клас и степен на образование;
7. да сключва договори с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси.

Чл.5. ЕГ носи отговорност за:
1. Изпълнението на държавните образователни изисквания.
2.Създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им.
3. Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ.

Чл.6. Като юридическо лице ЕГ се представлява от директор.


РАЗДЕЛ IІ. МИСИЯ,ВИЗИЯ, СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

Чл.7. Мисия на ЕГ "Бертолт Брехт":

- РАЗВИВА личностния потенциал на ученика

-ОСИГУРЯВА качествена общообразователна, възпитание в предприемачество, готовност за самоусъвършенстване през целия живот и гражданско съзнание

- ГАРАНТИРА на възпитаниците си успешна социална адаптивност и висока конкурентоспособност на Европейския пазар на труда.

Чл.8. Визия на ЕГ "Бертолт Брехт"–

Чл.9.(1) Основни символи в ЕГ "Бертолт Брехт":

1. Знаме;

2. Химн – приложение;

3. Лого на ЕГ – приложение;

(2) Ритуали:

1. Ритуал по издигане знамето на Република България, съпровождано с химна на Република България.

2. Ритуал по запознаване на новоприетите ученици със сградата и историята на ЕГ.

(3) Церемонии:

1. Церемония по посрещане на новоприетите ученици в ЕГ.

2. Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование на завършващите ученици.

(4) Празници и тържества

1. Патронен празник на ЕГ – 10 февруари.

2. Тържества, посветени на училищни и национални празници, съгласно Годишен план на ЕГ и решения на МОМН.

3. Изпращане на абитуриентите – последен учебен ден за ХІІ клас.


РАЗДЕЛ III. ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл.10 (1). В ЕГ "Бертолт Брехт" за опазване живота и здравето на учениците се осигурява пропускателен режим от портиери и 24 – часово видео наблюдение. Видеосистемата се наблюдава от директор, ПДУД и ПДАД при спазване на изискванията за конфиденциалност и професионална етика.

(2)Графикът на учебните занятия се определя със заповед на директора не по-късно от 15 септември всяка година.

(3) Учениците удостоверяват самоличността си чрез надлежно издаден документ от училището, лична карта или ученическа книжка.

(4) Всички външни лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни да удостоверяват самоличността си с документ без поискване от портиера. При отказ да удостоверят самоличността си, същите не се допускат в сградата на училището.

(5) Всички лица, намиращи се на територията на училището са длъжни:

1. Да пазят тишина до помещенията, в които се провеждат учебни занятия;

2. Да пазят имуществото на училището;

3. Да изпълняват разпорежданията на дежурните учители;

4. Да не замърсяват помещенията и двора на училището;

5. Да не извършват действия, накърняващи здравето, честта и достойнството на други лица.

(6) Учителите носят отговорност за поверения им клас или група по време на учебните занятия, съгласно разпоредбите на МОМН, хигиенните и здравните изисквания.

(7) Класните ръководители и ръководителите на кабинетите отговарят за опазването на имуществото.

(8) Във всяка класна стая на видно място преди началото на учебната година се поставя опис на имуществото.

(9) Влизането в класните стаи става след предварителното им отключване от обслужващия персонал, а влизането в кабинетите само в присъствието на съответния учител.

(10) Учениците, които повреждат имуществото на училището, са материално отговорни за всички причинени щети и подлежат на наказания.

(11) Училището се отваря в 6.30 часа от портиера и се затваря в 20:00 часа от портиера Изключения по ал. 11 се допускат само след разпореждане на директора.

(12) В училището се осъществява дежурство от 7.15 до 19.00 часа без прекъсване от ПДУД, ПДАД и дежурните учители по график, изготвен от помощник – директор и утвърден със заповед на директора.

(13) ПДУД и ПДАД отразяват отсъстващите учители и организират заместване, съгласно програма „Без свободен час”.

(14) Помощник-директорът по административно-стопанската дейност контролира трудовата дисциплина на учителите и дейността на дежурните учители .

(15) Не се разрешава нарушаване на учебния процес – влизане, излизане, повикване на ученици и учители по време на учебен час.


РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Глава 1. Форми на обучение

Чл.11. Формите на обучение в ЕГса: дневна, индивидуална и самостоятелна. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а индивидуалната и самостоятелната се организират за определен ученик по време на предварително определени сесии.
Чл.12. (1) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда съгласно дневен режим.
(2) Желанието за обучение във формите на СИП и ЗИП, предложени от училището, се декларира от ученика преди края на учебните занятия или при записване със заявление до директора, подписано от родителите. По време на учебната година ученикът не може да променя избраните от него СИП и ЗИП. Заявленията се съхраняват от директора и подлежат на контрол.

Чл.13. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебните предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл.14.(1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневната форма на обучение;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.
3. преместени от дневна форма на обучение поради наказание;
4. даровити ученици, както и ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището. (4) Графикът за провеждане на изпити на учениците на самостоятелно обучение за съответните учебни предмети се определя от директора на училището в три сесии, както следва:

  • сесия януари - февруари - 11.01. - 11.02.

  • сесия юни - юли - 20.06. - 10.07.

  • сесия септември - 01.09.- 14.09.

(5) Ако ученикъг е преминал в самостоятелна форма на обучение след края на втория учебен срок сесиите имат следния график:

  • сесия юни - юли - 20.06. - 10.07.

  • сесия август - 08.08 - 16.08.

  • сесия септември - 01.09. - 14.09.

(6) По здравословни причини и постъпило заявление от ученик директорът определя със запвед извъредна сесия

(7) Учениците на самостоятелно обучение:

  • подават молба-декларация до директора на училището, в която посочват предметите, по които ще полагат изпити в съответната сесия, не по късно от 10 дни преди началото и;

  • полагат изпити съобразно училищния учебен план.

Чл.15. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.
(3) Учениците, които променят формата на обучение след приключване на учебните занятия, подават писмено заявление за промяна формата на обучение, но не по-късно от 1 септември.
(4) Учениците, които ще продължат обучението си в самостоятелна форма на обучение, трябва да подадат писмено заявление по образец в срок до 1 септември.
(5) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед
Поправителни сесии:
– до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година;
– за ХII клас – до две седмици след приключване на учебните занятия, до един месец преди началото на учебната година и януарската сесия.
(9) В един ден за един и същи ученик не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.

Чл.16. Завършването на клас и на степен на образование се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Глава ІI. Учебно време

Чл.17. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

Чл.18.(1). През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция.
(2). Учебната година е с продължителност 12 месеца.
(3). Учебната година започва на 15 септември.
(4). Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.
(5). Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
(6). Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.
Чл.19. Преди началото на учебната година министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. неучебните дни;
3. края на втория учебен срок.
Чл. 20. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката .
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни освен когато учениците са във ваканция.
(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.
Чл.21. (1). Броят на задължителните учебни часове за една седмица не може да бъде повече от:
1. 30 уч. часа – за VIII клас;
2. 32 уч. часа – за IX, X, XI и XII клас.
(2). Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.
Чл.22. Организацията на учебния ден в ЕГ е полудневна и се осъществява на две смени.
Първа смяна: от 07.30 ч. до 13.20 ч.,
Втора смяна: от 13.30 ч. до 19.20 ч., четвъртък и петък: от 12.40 ч. до 18.30 ч.
Чл.23. Продължителността на учебния час е 40 минути, а почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 5 минути и не повече от 20 минути.
Чл.24. (1). Седмичното разписание на учебните занятия е съобразено с психо-физическите особености и възможностите на учениците, изготвя се два пъти в годината – за всеки срок – и се утвърждава от директора на училището, но не по-късно от 3 дни преди започването на всеки учебен срок.
(2). Промени в графика на учебното време и разписанието на учебните занятия се правят само с разрешение на директора или помощник-директора.
Чл.25. Класът не се задържа след звънеца за излизане, в противен случай преподавателят, който е задържал учениците, трябва да извини класа за закъснението пред преподавателя, водещ учебните занятия в следващия час.
Чл.26. Не се освобождават ученици от редовни часове за училищни и извънучилищни мероприятия без писмена заповед от директора.
Чл.27. Учебните занятия се провеждат в класните стаи и кабинетите.

Глава III. Приемане на ученици

Чл.28.(1) Приемането на ученици в ЕГ "Бертолт Брехт" и определянето на техния брой се извършва по утвърден дър­жавен план-прием, при условия и по ред, определен от Министъра на МОМН.

 (2)  Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със заповед на Началника на РИО до 30.03.

(3) В ЕГ " Бертолт Брехт " в една паралелка се приемат до 5 ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и условия.


Глава IV. Преместване на ученици


Чл.29.(1) Учениците могат да се преместват в паралелка на ЕГ "Бертолт Брехт" при наличие на свободни места.

(2) Преместването се извършва както следва:

1.През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата специалност и професия.

2.След успешно завършен клас при смяна на специалност и професия.

Чл.30.(1) Ученици могат да се преместват в паралелка на същото или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище.

(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. Незаетите места;

2. Освободените през учебната година места.

(3) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по образованието.

(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:

1. През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок - по същия профил или професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

2. След успешно завършен клас при смяна на:

а) профила или професията съответно с друг профил или професия;

б) профила с професия;

в) професията с профил или с непрофилирана паралелка;

г) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Чл.31.(1) Учениците могат да се преместват при условията на чл. 28, ал. 4, т. 1 над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

1. По социални или здравословни причини;

2. При смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

(2) В случаите по ал. 1 ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на регионалния инспекторат по образованието взема решение относно преместването на ученика.

Чл.32. (1) Учениците не могат да се преместват:

1. В последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил;

2. В последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 74, ал. 1, т. 4 от ПД на EГ.


Глава V. Съдържание на училищното обучение

Чл.33.(1). Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и други области и дейности.
(2). Задължителната подготовка осигурява постигане на общообразователен минимум – комплекс от задължителни знания, умения и компетенции, гарантиращ еднаква подготовка за всички ученици.
Чл.34. ЗИП – осигурява усвояване на знания и умения на по-високо равнище на учебните предмети от културно-образователни области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.
Чл.35. Профилирана подготовка – осигурява усвояване на знания и умения на по-високо равнище по групи учебни предмети от културно-образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас и продължава до XII клас съгласно училищния учебен план.
Чл.36. (1) СИП – осигурява обучение извън задължителните часове по определени предмети, предложени на учениците за избор.
(2) Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигуряват обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.
Чл.37.(1). Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в съответното училище.
(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение, съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.
(3) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от началника на регионалния инспекторат по образованието за общинските училища.
Чл.38. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.
(2) Учебните програми за задължителната и профилираната подготовка се утвърждават от министъра на ОМН.
(3) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка – от директора на училището.
Чл.39. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.
(2) Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.
(3) Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от министъра на ОМН след оценяване на съответствието им на държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.
(4) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, а учебните предмети, в които се изучава чужд език, се преподават на съответния чужд език
(5) Учебното съдържание за обучение на учениците се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.


Глава VI. Форми за проверка и оценка

Чл.40.(1). Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.
(2).Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.
(3).Текущата проверка на учениците се осъществява от учителите системно през учебната година, чрез избрани от тях форми за проверка, контрол и оценка, а периодичната проверка на учениците се осъществява от учителите по график, утвърден от директора или помощник-директора.
(4). Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.
(5). Знанията и уменията на учениците се оценяват с : отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3) и слаб (2), съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.
Забележка: Оценките се смятат за валидни, когато са резултат от изпитване (писмено или устно) само в редовните учебни часове, вписани в програмата на класа или на допълнителна дата за писмено изпитване, официално обявено от учителя/учителите за целия випуск.
(6). Вътрешното оценяване става съгласно разпоредбите в Наредба №3/15.04.2003 на МОМН и допълнението и изменението към нея.


Глава VII. Освобождаване по физкултура за една учебна година или срок

Чл.41. За освобождаване на учениците от часовете по учебния предмет „ Физическо възпитание и спорт” за определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика и мотивът за освобождаване.
Чл.42. Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета „Физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез:

  • протокол на лекарска комисия по профила на заболяването;

  • с експертно решение на Районна експертна лекарска консултативна комисия, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод.

Чл.43 Когато учениците са освободени от изучаване на учебния предмет Физическо възпитание и спорт за учебна година , за срочни и годишни оценки в дневника на класа се записва текст “освободен”. Освобождаване за една учебна година или за един учебен срок става в началото на учебната година или началото на учебния срок. Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час. Неизпълнението на това изискване се отбелязва като неизвинено отсъствие. Директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет ФВС.

  1   2   3   4

Свързани:

2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconРепублика българия
В глава първа “общи положения”, Раздел IV “Приложно поле” текстът на чл. 6 се променя по следния начин
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconОбщи условия за куриерски услуги, предоставяни от "ованесови" оод – град русе, регистрация №0111/ 26. 05. 2008Г. За извършване на неуниверсални пощенски услуги раздел I предмет и общи положения
Ованесови” оод е пощенски оператор извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги чл. 3, т. 4 и чл. 7
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconКмет на община раздел І общи положения
Чл с този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в Общинската администрация...
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconПравилник за реда и начина за безплатно осигуряване на акушеро-гинекологични услуги на нуждаещи се жени от рискови социални групи и в тежко социално положение. Раздел I общи положения
Чл. 1 По реда на този раздел безплатно се предоставят следните видове акушеро-гинекологични услуги
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconІ. общи положения
За управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община крумовград през 2012 Г
2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1 iconІ общи положения
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2012 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом