Bg-велико Търново публична покана
ИмеBg-велико Търново публична покана
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер55.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.veliko-turnovo.bg/userfiles/file/ot4et/pokana.doc
BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново, по определени маршрути.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000, 60100000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно потребностите на Възложителя. Общата дължина на маршрутите е, както следва: - с. Арбанаси - гр. В. Търново - П.Ев. с автобус - 14 км в едната посока; отиване и връщане - 28 км; с такси - отиване и връщане-10 км; - с. Присово - ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец - 22 км в едната посока; в двете посоки - 46 км /включващи 2 км извънградско/.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново


NUTS:

BG321


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на обществената поръчка ще се извършват видове превоз, съгласно Приложение 1. При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават Закона за автомобилните превози; Закона за движението по пътищата, както и цялото действащо в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката. При извършването на специализиран превоз на ученици, съгласно чл. 26, ал.3, 4 и 5 от ЗНП, Изпълнителят извършва превоза съобразно заверените учебни програми за начало и край на учебния процес. Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU). Изпълнителят се задължава да извършва превоза съгласно одобреното от Възложителя разписание и маршрут, в т.ч. и възложени допълнителни такива. Възложителят упражнява контрол, самостоятелно или съвместно с ДАИ, относно спазване на одобреното разписание, изпълнението на другите задължения и технически изисквания за осъществяване на транспортни услуги от страна на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да разполага с подходяща техника /автобуси/ за извършването на видовете превоз съгласно Приложение 1. Автобусите да са пригодни за превоз на деца и да имат регистрация IRU, съгласно чл. 62а от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници е товари на територията на Република България. Изпълнителят е длъжен да осъществява превоза само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст и правоспособност за управление на МПС от съответната категория, определени съобразно действащото законодателство. Изпълнителят трябва да притежава лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България съгласно Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари /ДВ бр.101 от 23.11.1999 г. изм.ДВ бр.13 от 11.02.2011г./, лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници. Участникът представя информация относно участието на подизпълнители, съгласно образец № 7,а при наличието му се попълват и образци № 8 и 9. Договорът се сключва за срок от 1 година или до достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни; 2. Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно образец; 4. Срок на валидност на офертата не по- малък от 2/два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 5. Срок за изпълнение на поръчката - 1 година или до достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС; 6. Срок за плащане /в календарни дни/ след извършване на превоза и одобряване на фактура; 7. Заверено копие на годишен финансов отчет за последните 3 години. Мин. изискв.към т. 7: положителен финансов резултат за последните 3 години или от датата на първоначална регистрация; 8. Справка за общ оборот и оборот от дейности ,подобни на предмета на поръчката за последните 3 години, включващ всички дейности а именно: специализиран превоз на ученици; автобусен превоз, таксиметров превоз и превоз на товари. Мин. изискв. към т. 8: оборот от дейности с подобен предмет не по-малко от 60 000.00 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС за последните 2 години;


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Приложение 2.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

9. Справка за изпълнени договори с подобен предмет, придружена с копия от дог-ри и реф-ции за добро изпълнение. Мин. изискв. към т. 9:уч-кът трябва да е изпълнил поне 1 д-р с подобен предмет за последните 3 години; 10. Списък на лицата на разположение на участника за изп-е на работите. Мин. изискв. към т. 10: ръководител транспортна дейност – 1бр.; шофьори на автобус – 2 бр., шофьори товарен автомобил – 2 бр., таксиметрови шофьори – 2 бр., автокранист – 1 бр., оператор строителна техника – 2 бр. Списъка да е придружен със зав. копия от договори, дипломи, удост-я за квалификация, като за водачите се прилагат завер. копия от шоф.книжки и контролните талони към тях, завер. копия от удостоверения за психологична годност, от карти за квалиф-я на водачите. 11. Декларация за наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката по образец. Мин. изискв. към т.11: за автобусен превоз: автобус до 17 седящи места – 1 бр.; автобус 23 седящи места – 1 бр.; автобус до 27 седящи места – 1 бр.; автобус до 40 седящи места – 1 бр.; автобус над 50 седящи места – клас ІІІ – 1 бр. и клас І – 1 бр.; за таксиметров превоз: таксиметров автомобил – 3 бр.; за превоз на товари: тов.автомобил самосвал /товар-ст до 13 т./ - 1 бр.; тов. автомобил самосвал /товар-ст до 24 т./ - 1 бр.; тов. автомобил фургон – 1 бр.; тов. автомобил влекач с полуремарке /товар-ст на полуремарке над 20 т./ - 1 бр.; специализиран автокран товар-ст до 14 т. – 1 бр.; колесен комб. багер / оборудван с вилици/ - 1 бр.; челен товарач – 1 бр. 12. Завер.копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 13. Завер. копие на Удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници. Мин. изискв. към т. 13: участниците да притежават Удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници съгласно чл. 10 от Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници 14. Завер. копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за внедрени системи за управление на качеството, за управление на околната среда и за управление на здравето и безопасността при работа, удостоверяващи съответните стандарти. Мин. изискв. към т. 14: Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, достатъчно е един член на обединението да бъде сертифициран. Ценово предложение следва да съдържа: - Предлагани цени за извършване на различните видове превоз, съгласно Образец № 3 – Ценово предложение; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Инф-я относно движ-то на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен вид. Съдърж-то на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана. Преди сключване на договор класираният на първо място учасник представя следните документи: - документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от Община В. Търново за липса на задължения.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2012

Свързани:

Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Bg-велико Търново публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Организиране на информационни форуми в гр. Велико търново (форум север) и гр. Пловдив (форум юг)”
Bg-велико Търново публична покана iconПротоко л
Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” №2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново публична покана iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Bg-велико Търново публична покана iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
Bg-велико Търново публична покана iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Bg-велико Търново публична покана iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом