Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер66.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007741110.doc
00774-2011-0010

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул.'Цар Симеон Велики' №107, За: инж.Нася Иванова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 628666

Място/места за контакт: Звено Инвеститорски контрол

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция и модернизация на осветителната уредба на стадион „Берое”, гр. Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Стадион „Берое”, гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Реконструкция и модернизация на осветителната уредба на стадион „Берое”, гр. Стара Загора”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316000

Описание:

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектиране на осветлението с цел телевизионни предавания и подходящо осветление на стадиона в тъмната част на деня. Изпълнение на кабелни инсталации с цел постигане на горната задача. Направа на светлинно табло.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 7500 лв. и гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Община Стара Загора - BG45BPBI79353375755401, BIC - BPBIBGSF, при "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, клон Стара Загора - банкова гаранция

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Цена на поръчката като цяло, разработена въз основа на количествено - стойностна сметка на видовете работи. Начин на образуване на единичните цени. В единичните цени на видовете СРР/СМР от количествено - стойностна сметка да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СРР/СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СРР/СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СРР/СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на стр. обект и стр. площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта с държавна приемателна комисия и таксите за одобрение на проектната документация. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Анализи за образуване на единичните цени. Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени. Начин на плащане – заплащането на изпълнената и приета работа ще се извършва след представяне на фактура, подписан Aкт за изпълнени видове СМР.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за актуално състояние или удостоверение от Агенция по вписванията или ЕИК – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Участникът да отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1,ал.2 т.3 и ал.5 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи документи съгласно чл.13, ал.1 т.1-4 и т.8 от НВМОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.- Извлечение от счетоводна сметка и справка за общия оборот и оборот от изпълнени обекти и видовете работи в областта на строителството от подобен характер на обекта за последните 3 /три/ години; - Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години, оформени съгласно ЗС;
Минимални изисквания: 1.Минималният годишен оборот на участника за всяка от предходните три години /2008, 2009, 2010/ трябва да е в размер минимум 2 000 000 лв., като минимум 1 000 000лв. е само от СМР, отговарящи на предмета на поръчката- ел. работи.При участие на обединение, изискването за изпълнен минимален обем строително - монтажни работи през последните 3 /три/ години важи общо за обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Доказва се с договор за строителство, разрешение за позлване и референция за добро изпълнение. 2.Доказва се с декларация с нотариална заверка на подписа на представляващия. 3.Доказва се със заверено копие на Удостоверение за вписване. 4.Доказва се със заверени копия на сертификатите. 5.Заверени копия от застрахователните полици. 6.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършване на СРР/СМР. 7.Доказва се със заверени копия от нормативно утвърдени документи /трудови книжки/ 8.Списък на квалифицирани строителни работници съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България и придружително писмо към НАП с удостоверение за регистрираните квалифицирани строителни работници във фирмата по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда; /приложение-Декларация/; 9.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за обществената поръчка. 10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо подробно предложение за организация за изпълнение на ремонта по видове дейности, обоснован линеен график, обвързан с персонала за изпълнение на СРР и предложение относно създаване на условия за спазване изисквания по ЗБУТ. 11.Участникът да представи декларация за запознаване с обекта – оглед на обекта и строителни документи /приложение-Декларация/;
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил поне един обект осветление на спортно съоръжение през последните 5 /пет/ години. 2.Участникът да няма прекратени или неизпълнени договори по негова вина от възложители по обществени поръчки и /или договори за строителство на обекти; 3.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със съответстваща на поръчката група и категория. 4.Наличие на сертификати: - БДС EN ISO 9001:2001 за управление на качеството; - БДС EN ISO 14001:2004 за управление и опазване на околната среда; - BS OHSAS 180001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд; 5.Наличие на валидни застраховки: чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”; 6.Ръководният и техническият персонал на участниците да притежава опит и квалификация, съответстваща на изисквания за минимална кадрова обезпеченост и квалификация; 7.Ключовият ръководен персонал да притежава стаж в строителството най-малко 10 години; 8.Наличие на квалифицирани строителни работници за изпълнение на поръчката; 9.Наличие на техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Забележка: Когато участник в процедурата е обединение на ФЛ и ЮЛ минималните изисквания за технически възможности трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а не от отделни негови членове.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: оценка на приложения идеен проект; тежест: 30
Показател: гаранционен срок в години; тежест: 15
Показател: срок на отложено плащане в календарни дни; тежест: 10
Показател: предложена от участника крайна цена без ДДС; тежест: 40
Показател: предложен от участника срок за изпълнение в календарни дни; тежест: 5

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 13.07.2011 г.  Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена

39.6 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава от 27.06.2011 г. в административната сграда на Община Стара Загора, гише № 5 на Информационен център срещу документ за платена такса в касата, може и чрез куриер или по пощата по сметка: IBAN: BG77BPBI79358475755544, BIC: BPBIBGSF, код на плащане: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

20.07.2011 г.  12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 21.07.2011 г.  Час: 14:00

Място

Община Стара Загора, ет. 2, зала 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.38, ал.5 от НВМОП


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. 'Витоша' №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2011 г. 

Свързани:

Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, Факс:...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813,...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Тракийски университет, Студентски град, За: доц д-р Добри Ярков; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом