От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14
ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер80.64 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol_FETT_11.doc
ПРОТОКОЛ No. 11


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 14.12.2004 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 32 члена на ФС присъстват 23.

При списъчен хабилитиран състав от 25 члена на ФС присъстват 19.


Отсъстват: доц. А. Кръстева, доц. Д. Алексиев, доц. М. Христов, доц. М. Маринов, доц. П. Карамански, доц. С. Цанова, докт. маг. инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова, студент Ц. Кадрева.


Дневен ред:

1. Учебни въпроси

2. Текущи


= Проф. д-р Ст. Табаков, Декан на ФЕТТ предложи комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Тодор Джамийков

Членове: доц. д-р Георги Михов

доц. д-р Красимир Денишев


По точка първа от дневния ред:


= По доклад от доц. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложена за обсъждане учебна програма по дисциплината “Компютърна графика” за магистър-инженер специалност “Електроника” (избираема дисциплина от списък 2).

= С явно гласуване учебната програма беше приета единодушно.


= По доклад от доц. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено да бъде прекъсната по лични причини (майчинство) редовната докторантура на маг. инж. Бисерка Борисова Тодорова, научна специалност 02.20.08 “Електронизация” с научен ръководител доц. д-р инж. Марин Беров Маринов за срок от една година, считано от 01.10.2004 г.

= С явно гласуване ФС прие единодушно да бъде прекъсната по лични причини (майчинство) редовната докторантура на маг. инж. Бисерка Борисова Тодорова, научна специалност 02.20.08 “Електронизация” с научен ръководител доц. д-р инж. Марин Беров Маринов за срок от една година, считано от 01.10.2004 г.


= По доклад от доц. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено да бъде прекъсната по лични причини редовната докторантура на маг. инж. Радек Георгиев Начев, научна специалност 02.20.01 “Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” с научни ръководители доц. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров и доц. д-р инж. Анна Стойнова Андонова за срок от една година, считано от 01.01.2005 г.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Радек Георгиев Начев 19 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

= В резултат от гласуването беше прието да бъде прекъсната по лични причини редовната докторантура на маг. инж. Радек Георгиев Начев, научна специалност 02.20.01 “Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” с научни ръководители доц. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров и доц. д-р инж. Анна Стойнова Андонова за срок от една година, считано от 01.01.2005 г.


= По доклад от доц. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше представен индивидуалния план на маг. инж. Иван Павлов Топалов, редовен докторант по научната специалност 02.20.08 “Електронизация” с научни ръководители доц. д-р инж. Марин Христов Христов и доц. д-р инж. Марин Беров Маринов.

= С явно гласуване представеният индивидуален план беше приет единодушно.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено маг. инж. Мила Манолова Иванова, редовен докторант по научната специалност 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд” с научен ръководител доц. д-р инж. Марин Христов Христов, да бъде отчислена с право на защита.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Мила Манолова Иванова 19 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

= В резултат от гласуването беше прието маг. инж. Мила Манолова Иванова, редовен докторант по научната специалност 02.21.06 “Автоматизация на инженерния труд” с научен ръководител доц. д-р инж. Марин Христов Христов, да бъде отчислена с право на защита.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено маг. инж. Анета Младенова Цветкова-Селман, задочен докторант по научната специалност 02.20.02 “Микроелектроника” с научен ръководител проф. дтн Филип Филипов, да бъде отчислена с право на защита.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Анета Младенова Цветкова-Селман 19 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

= В резултат от гласуването беше прието маг. инж. Анета Младенова Цветкова-Селман, задочен докторант по научната специалност 02.20.02 “Микроелектроника” с научен ръководител проф. дтн Филип Филипов, да бъде отчислена с право на защита.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено като втори научен ръководител на маг. инж. Анна Северинова Кунчева, редовен докторант по научната специалност 02.20.02 “Микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Марин Христов Христов да бъде избран проф. дтн Камен Венциславов Фильов – ОТК при ТУ – София.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Анна Северинова Кунчева 19 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

= В резултат от гласуването беше прието като втори научен ръководител на маг. инж. Анна Северинова Кунчева, редовен докторант по научната специалност 02.20.02 “Микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Марин Христов Христов да бъде избран проф. дтн Камен Венциславов Фильов – ОТК при ТУ – София.


= По доклад от доц. д-р Михаил Анчев, Научен ръководител на ТУЕС към ТУ – София беше предложено да се възложат хоноровани часове по дисциплините “Изобразително изкуство” и “Структурна комбинаторика” за зимния семестър на учебната 2004/05 г. в ТУЕС към ТУ – София на Теодор Любомиров Манолов, външен, до 200 часа.

= С явно гласуване беше прието единодушно да се възложат хоноровани часове по дисциплините “Изобразително изкуство” и “Структурна комбинаторика” за зимния семестър на учебната 2004/05 г. в ТУЕС към ТУ – София на Теодор Любомиров Манолов, външен, до 200 часа.


= По доклад от доц. д-р Михаил Анчев, Научен ръководител на ТУЕС към ТУ – София беше предложено да се възложат хоноровани часове по дисциплината “Английски език” за зимния семестър на учебната 2004/05 г. в ТУЕС към ТУ – София на Лиляна Динкова Тоушек, външен, до 180 часа.

= С явно гласуване беше прието единодушно да се възложат хоноровани часове по дисциплината “Английски език” за зимния семестър на учебната 2004/05 г. в ТУЕС към ТУ – София на Лиляна Динкова Тоушек, външен, до 180 часа.


= По доклад от доц. д-р Михаил Анчев, Научен ръководител на ТУЕС към ТУ – София беше предложено да се възложат до 70 хоноровани часа по дисциплината “Химия” на Никола Стефанов Йорданов за периода от 22.03.04 г. до 30.06.04 г. Същият е включен в общата заповед за допълване норматива на летния семестър за учебната 2003/04 г. От 23.03.04 г. има заповед за пенсиониране, а часовете след 23.03.04 г. не са му заплатени.

= С явно гласуване беше прието единодушно да се възложат до 70 хоноровани часа по дисциплината “Химия” на Никола Стефанов Йорданов за периода от 22.03.04 г. до 30.06.04 г.


По точка втора от дневния ред:


= По доклад от доц. д-р Димитър Ненов, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено да се продължи трудовия договор на инж. Петър Маринов Койнарски, считано от 01.01.2005 г.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


инж. Петър Маринов Койнарски 20 “ЗА” 2 “ПРОТИВ” 1 “БЕЛИ”

= В резултат на гласуването беше прието да се продължи трудовия договор на инж. Петър Маринов Койнарски, считано от 01.01.2005 г.


= По доклад от доц. д-р Димитър Ненов, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено да се продължи трудовия договор на техн. Камена Велкова Николова, считано от 01.01.2005 г.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


техн. Камена Велкова Николова 20 “ЗА” 1 “ПРОТИВ” 2 “БЕЛИ”

= В резултат на гласуването беше прието да се продължи трудовия договор на техн. Камена Велкова Николова, считано от 01.01.2005 г.


= По доклад от доц. д-р Димитър Ненов, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено да се разреши служебна командировка за специализация за периода 01.02.2005 г. – 31.07.2005 г. на гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева 23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

= В резултат на гласуването беше прието да се разреши служебна командировка за специализация за периода 01.02.2005 г. – 31.07.2005 г. на гл. ас. д-р инж. Йорданка Стефанова Марчева.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова електроника” беше предложено във връзка с 80-годишнината от рождението на проф. Начо Начев и дейността му като дългогодишен Ректор на Технически Университет – София да се наименова на негово име улица в университетския комплекс или учебна зала.

= С явно гласуване беше прието единодушно да се предложи наименоване на улица в университетския комплекс или учебна зала на името на проф. Начо Начев във връзка с 80-годишнината от рождението и дейността му като дългогодишен Ректор на Технически Университет – София.

= По доклад от доц. д-р Димитър Ненов, Ръководител на катедра “Химия” беше разгледана положителната рецензия от проф. дхн Христо Богомилов Петров на “Ръководство за лабораторни упражнения по химия” с автори проф. д-р Екатерина Димитрова Добрева и доц. д-р Димитър Панайотов Ненов.

= С явно гласуване рецензията беше приета единодушно и се препоръчва публикуването на “Ръководство за лабораторни упражнения по химия” с автори проф. д-р Екатерина Димитрова Добрева и доц. д-р Димитър Панайотов Ненов.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше разгледана положителната рецензия от доц. д-р Здравко Хлебаров на “Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по качество и надеждност на електронна апаратура” с автори доц. д-р А. Андонова, Н. Атанасова, Д. Димитров, доц. д-р В. Видеков, гл. ас. Н. Йорданов.

= С явно гласуване рецензията беше приета единодушно и се препоръчва публикуването на “Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по качество и надеждност на електронна апаратура” с автори доц. д-р А. Андонова, Н. Атанасова, Д. Димитров, доц. д-р В. Видеков, гл. ас. Н. Йорданов.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено за рецензент на “Ръководство за лабораторни упражнения по технологичен практикум за I курс” да бъде назначен проф. дтн Тихомир Таков.

= С явно гласуване беше прието единодушно за рецензент на “Ръководство за лабораторни упражнения по технологичен практикум за I курс” да бъде назначен проф. дтн Тихомир Таков.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено да се включат в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. следните учебни пособия:

 1. “Свръхголеми интегрални схеми”, учебник, автори проф. Т. Таков, доц. Сл. Цанова

 2. “Ръководство за лабораторни упражнения по технологичен практикум за I курс”, автори доц. В. Видеков и колектив

 3. “Ръководство за лабораторни упражнения по практикум за VII курс”, автори доц. В. Видеков, доц. М. Ръсовска, Г. Добриков, С. Андреев

 4. “Ръководство за семинарни упражнения по технологичен практикум за I курс”, автори доц. В. Видеков и колектив

 5. “Дисплеи”, учебник, автори доц. М. Ръсовска и колектив

 6. “Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по качество и надеждност на електронна апаратура”, автори доц. А. Андонова и колектив

 7. “Учебник по качество и надеждност на електронна апаратура”, автор доц. А. Андонова

 8. “Методически указания за програмиране на машини за повърхностен монтаж, автори доц. В. Видеков и колектив

= С явно гласуване беше прието единодушно да се включат в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. предложените учебни пособия.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова електроника” беше предложено да се включат в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. следните учебни пособия:

 1. “Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства”, учебник, автор доц. Евгений Попов

 2. “Електронни технологични устройства”, учебник, автор доц. Анастасия Кръстева

 3. “Електронни технологични устройства”, ръководство за лабораторни упражнения, автор доц. Анастасия Кръстева

 4. “Преобразувателна техника”, ръководство за лабораторни упражнения, автори доц. Мария Бобчева и колектив

 5. “Електронни регулатори”, ръководство за лабораторни упражнения, автор доц. Петър Горанов

= С явно гласуване беше прието единодушно да се включат в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. предложените учебни пособия.


= По доклад от доц. д-р Димитър Ненов, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено да се включи в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. следното учебно пособие:

 • “Ръководство за лабораторни упражнения по химия”, автори проф. Екатерина Добрева и доц. Димитър Ненов

= С явно гласуване беше прието единодушно да се включи в плана на Издателството на ТУ – София за 2005 г. предложеното учебно пособие.


Декан на ФЕТТ:


/проф. д-р инж. Ст. Табаков/


Протоколчик:


/гл.ас. д-р инж. П. Якимов/

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 07. 02. 2012 г от 14
Възлагане на занятия на преподаватели за летния семестър на учебната 2011/2012 г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 07. 2011 г от 14
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на фс, редуциран състав 21, присъстват 19
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 17. 06. 2008 г от 14
Отсъстват: проф. Т. Таков, доц. Д. Алексиев, доц. М. Маринов, гл ас. К. Аспарухова
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 03. 07. 2012 г от 14 часа
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на фс, редуциран състав 19, присъстват 18
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 22. 03. 2011 г от 14 часа
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на фс, редуциран състав – 21, присъстват 19
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 08. 11. 2011 г от 14 часа
При списъчен състав от 27 члена на фс, редуциран състав 26, кворум 18, присъстват 23
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом