Закон за защита на класифицираната информация
ИмеЗакон за защита на класифицираната информация
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.13 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/154-01-26.rtf
  1   2   3   4   5   6   7


Проект


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ


Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Р а з д е л І

Предмет и обхват


Чл.1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и с чуждестранна класифицирана информация, с цел защита й от нерегламентиран достъп, като определя:

1. органите за защита на класифицираната информация;

2. класифицирането на информацията;

3. редът и условията за получаване на достъп до класифицирана информация, представляваща държавна, служебна тайна и до чуждестранна класифицирана информация и проучването на лицата;

4. създаването, регистрирането, съхраняването, ползването, предоставянето, трансформирането, промяна в нивото на класификация и унищожаването на класифицирана информация;

5. видовете защита на класифицираната информация;

6. организацията на контрола по защитата на класифицираната информация.

Чл.2. Действието на този закон се разпростира върху всички случаи на създаване, обработване, съхраняване или предоставяне на класифицирана информация, която е под юрисдикцията или контрола на Република България и която изисква защита според националното законодателство, както и за случаите, при които по силата на международните договори, по които Република България е страна, се признава действието на тези права.

Чл.3. Този закон се прилага и по отношение на чуждестранната класифицираната информация, предоставяна от друга държава или международна организация, доколкото влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна, не предвижда друго.

Чл.4. (1) Достъп до класифицирана информация, представляваща държавна тайна, служебна тайна или чуждестранна класифицирана информация, се предоставя само на лица, получили разрешение за достъп при спазване на принципа “необходимост да се знае”, освен ако този закон не предвижда друго.

(2) Принципът “необходимост да се знае” се състои в ограничаване достъпа само до определена класифицирана информация и само за лица, чийто служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.
Г л а в а в т о р а

ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ


Р а з д е л І

Национален орган по сигурността на информацията


Чл.5. Националният орган по сигурността на информацията /НОСИ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет и седалище в гр. София, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.

Чл.6. (1) НОСИ е орган с национална компетентност.

(2) Дейността, структурата и организацията на работа на НОСИ, както и неговият състав се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл.7. (1) НОСИ се ръководи от председател, назначен с решение на Министерския съвет за срок от 5 години, по предложение на министър-председателя, след съгласуване с председателя на Народното събрание и президента на Република България.

(2) При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от двама заместник-председатели, назначени от министър-председателя по предложение на председателя на НОСИ.

Чл.8. (1) Председателят на НОСИ представя годишен доклад пред Министерския съвет относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация.

(2) Председателят на НОСИ предоставя еднаква по обем и съдържание информация на председателя на Народното събрание, президента на Република България и министър-председателя.

Чл.9. Националният орган по сигурността на информацията:

1. организира, осъществява, координира и контролира дейността по защитата на класифицираната информация;

2. осигурява еднаквата защита на класифицираната информация;

3. осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с органите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и службите за сигурност.

Чл.10. При осъществяване на дейността си, НОСИ:

1. създава правила за защита на класифицираната информация с цел предотвратяване на опасност от увреждането й или увреждането на интереси, защитени със закон, в изрично предвидените случаи;

2. определя насоки и утвърждава планове за действие на организационните единици за случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси в следствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

3. извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация за случаи на възникване на опасност от увреждане на защитените от закона интереси в следствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и дава задължителни указания в тази област;

4. организира и провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

5. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на защита на класифицираната информация;

6. организира и осигурява функционирането на регистратурите в областта на международните отношения;

7. организира, контролира и отговаря за изпълнение на задължения за защита на класифицираната информация, съдържащи се в международни споразумения, по които Република България е страна;

8. разрешава и контролира използването, производството и вноса на средства за криптографска защита, оценява и разработва криптографски алгоритми и средства за криптографска защита на класифицираната информация, изработва и разпределя използваните криптографски ключове;

9. осъществява общо ръководство, координация и контрол на дейностите по защита на класифицираната информация;

10. издава сертификат за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация; координира и контролира дейността по защита от паразитни електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи и пренасящи класифицирана информация;

11. осъществява общо ръководство и координация на дейността по проучване на български и/или чуждестранни физически лица-търговци или юридически лица, кандидатстващи за сключването на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация, и по издаването на удостоверение за сигурност, съгласно този закон, наричано по-нататък “удостоверение”;

12. осъществява общо ръководство и координация на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация и по издаването на разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, наричано по-нататък “разрешение”;

13. извършва съвместно със службите за сигурност проучване на лицата, предложени за пълномощници по сигурността на информацията, и издава разрешения;

14. издава сертификати, потвърждаващи пред чуждестранни власти, че български физически лица притежават разрешение, съответно български физически лица-търговци и юридически лица притежават удостоверение;

15. издава потвърждение на чуждестранни физически или юридически лица въз основа на издадени вече разрешение или удостоверение от съответния компетентен орган на друга държава или международна организация и след извършено проучване в Република България, наричано по-нататък “потвърждение”, освен в случаите на чл. 12, ал.2, т.3;

16. извършва проучване на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация, след постъпване на писмено искане от компетентния орган за сигурност на информацията на съответната държава или международна организация;

17. води единни регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения, на отказите за издаване или прекратяването на такива, както и на делата по проверките за сигурност, когато са извършени от НОСИ;

18. уведомява незабавно министър-председателя в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно”;

19. организира и координира обучението за работа с класифицирана информация;

20. осъществява методическо ръководство спрямо пълномощниците по сигурността на информацията;

21. осъществява пряк контрол по защитата на класифицираната информация, съхранявана, обработвана и предавана в автоматизирани информационни системи или мрежи;

22. дава разрешения за посещения на лица за извършването на инспекции, провеждани по силата на международни споразумения за взаимна защита на класифицирана информация.

Чл.11. (1) При изпълнение на задачите и дейностите по предходния член НОСИ:

1. може да изисква информация от информационните масиви на службите за сигурност и за обществен ред;

2. получава незабавно и безплатно всякаква необходима информация от държавните органи, организациите, юридическите и физическите лица;

3. издава задължителни предписания.

(2) Условията и редът за предоставяне на информация по ал. 1, т.1 и т. 2 се уреждат в правилника за прилагането на закона.


Р а з д е л ІІ

Служби за сигурност


Чл.12.(1) Службите за сигурност :

1. извършват проучванията за надеждност на техните служители и на кандидатите за работа, издават, прекратяват и отнемат разрешенията на тези лица;

2. извършват проучване на български и/или чуждестранни физически лица-търговци или юридически лица, кандидатстващи за сключването на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация, и издават удостоверения, че същите отговарят на изискванията за сигурност, съгласно този закон;

3. съдействат за изпълнение на задачите на НОСИ по чл.10, т. 13, т. 14, т.15, т. 16 , т.18, т.19 и т. 22.

(2) Служба ”Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” към министъра на отбраната, освен функциите по ал. 1:

1.извършва проучвания, издава, прекратява и отнема разрешения на български граждани-донаборници, военнослужещи на кадрова и наборна военна служба, запасни и граждански лица по служебно или трудово правоотношение в структурите на Министерство на отбраната и Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната;

2. извършва проучвания, издава, прекратява и отнема разрешения на физически лица, съответно удостоверения на юридически лица, кандидатстващи за или извършващи дейност за нуждите на Министерство на отбраната и Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната;

3. издава потвърждения на чужди граждани за работа и/или обучение в Министерство на отбраната и Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

(3) В изпълнение на задачите по ал.1 и ал.2 Службите за сигурност имат право:

1. да прилагат и използват разузнавателни способи и средства при условия и ред, определени със закон;

2. да използват данни от своите информационни масиви за физически и юридически лица, обект на проучване;

3. да съхраняват данните, получени в процеса на проучване на физическите лица и на кандидати-български и/или чуждестранни физически лица-търговци и български и/или чуждестранни юридически лица, при сключването или изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана информация;

4. да съхраняват данни за случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

5. да получават всякаква необходима информация от държавните органи, организациите, юридическите и физическите лица, по ред и условия, определени в правилник за прилагането на закона.

(4) В изпълнение на задачите си по предходните алинеи, службите за сигурност си взаимодействат.

Чл.13. (1) Национална служба “Сигурност” – МВР, освен функциите по чл. 12, ал.1:

1. извършва проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация и издават, прекратяват, отнемат или отказват разрешение за достъп до съответното ниво на класификация, освен в случаите на чл. 24, ал. 1, т.5;

2. осъществява пряк контрол по защита на класифицираната информация и по спазването на законовите разпоредби в тази област;

3. съдейства на НОСИ за осъществяване на дейността по чл. 10, т.21 по реда на чл. 97.

(2) В структурите на Министерството на отбраната и на Българската армия, служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” осъществява дейността по ал.1.

Чл.14. (1) За осъществяване на дейностите по чл.13, ал.1, т.2 и т.3 ръководителите на Национална служба “Сигурност” и служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” с писмена заповед определят служители, които имат право:

1.на неограничен достъп до обектите и помещенията в организационната единица, обект на контрол, включително и за извършване на оглед на същите;

2. на достъп до документите, свързани с организацията по защита на класифицираната информация в организационната единица, обект на контрол;

3. на достъп до автоматизираните информационни системи или мрежи за създаване, съхранение, обработка и пренос на класифицирана информация с цел установяване надеждността на защитата;

4. да изискват писмени и устни обяснения от ръководителите и служителите от организационната единица, обект на контрол;

5. да получават информация от други организационни единици и да изискват обяснения на техните ръководители и служители за дейности по създаване, обработване, съхраняване и предоставяне на класифицираната информация, във връзка с извършвана проверка в организационната единица, обект на контрол;

6. да привличат експерти, когато са необходими специални знания за изясняване на обстоятелства във връзка с осъществявана проверка;

7. да дават конкретни предписания във връзка със защитата на класифицираната информация.

(2) Във връзка с осъществяването на дейностите по ал.1 могат да бъдат използвани технически и програмни средства.

Чл.15. Процедурата за осъществяване на проверките по чл.14 се определя с наредба, приета от Министерския съвет.


Р а з д е л ІІІ

Служби за обществен ред


Чл.16. Службите за обществен ред извършват проучвания за надеждност на техните служители и на кандидатите за работа, издават, прекратяват и отнемат разрешенията на тези лица.

Чл.17. (1) В изпълнение на задачите по чл. 16 службите за обществен ред имат право:

1. да прилагат и използват оперативно-издирвателни способи и средства при условия и ред, определени със закон;

2. да използват данни от своите информационни масиви за физически и юридически лица, обект на проучване;

3. да съхраняват данните, получени в процеса на проучване на техните служители;

4. да съхраняват данни за случаи на нерегламентиран достъп до класифицирана информация от служителите по чл. 16;

5. да получават всякаква необходима информация от други организационни единици във връзка с проучванията на лицата по чл.16.

(2) Службите за обществен ред, в рамките на своите функции и правомощия, са длъжни да оказват съдействие на службите за сигурност във връзка с изпълнение на задачите им по чл.12 и чл. 13.


Р а з д е л ІV

Задължения на организационните единици


Чл.18. Организационните единици:

1. прилагат изискванията за защита на класифицираната информация, и контролират тяхното спазване;

2. отговарят за защитата на информацията;

3. в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация уведомяват незабавно НОСИ и предприемат мерки за ограничаване на неблагоприятните последици;

4. предоставят информация по чл.11, ал. 1, т.2, чл.12, ал.3, т.5 и чл.17, ал.1, т.5.


Р а з д е л V

Задължения на служителите в организационните единици и на гражданите


Чл.19. (1) Служителите в организационните единици, получили разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, са длъжни:

1. да защитават класифицираната информация от нерегламентиран достъп;

2. да уведомяват незабавно пълномощника по сигурността на информацията за случаи на нерегламентиран достъп до класифицираната информация;

3. да уведомяват пълномощника по сигурността на информацията за всички случаи на промени на класифицираните материали и документи;

4. да преминават периодични здравни прегледи, най-малко веднъж на две години, и психологически изследвания по реда и условията на чл. 45, ал. 2.

(2) Всяко лице, получило разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно”, е длъжно да информира писмено НОСИ чрез пълномощника по сигурността на информацията за всяко задгранично пътуване, най-малко 5 дни преди датата на заминаването.

(3) Предходната алинея не се прилага по отношение на:

лицата, които осъществяват такива пътувания във връзка с изпълнение на задачи на държавен орган;

народните представители, както и лицата по чл.42, ал. 1;

пътувания в държави, с които Република България има сключени споразумения за взаимна защита на класифицирана информация;

служителите от разузнавателните служби.

(4) Служителите на службите за сигурност и за обществен ред писмено уведомяват ръководителите си за всяко задгранично пътуване.

(5) Военнослужещите и гражданските лица от Министерство на отбраната и Българската армия писмено уведомяват ръководителя на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” за всяко задгранично пътуване.

Чл.20. Физическите лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с изпълнение на конкретно възложена задача, са длъжни да спазват реда и условията за защита на класифицираната информация.

Чл.21. Гражданите са длъжни да спазват ограниченията, наложени от държавните органи по реда и условията на този закон, с цел защита на класифицираната информация .

Р а з д е л VІ

Пълномощник по сигурността на информацията


Чл.22. (1) Ръководителят на организационната единица ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация.

(2) Ръководителят на организационната единица назначава пълномощник по сигурността на информацията, след получаване на разрешение за достъп на това лице до класифицирана информация, издадено от НОСИ.

(3) По изключение, в зависимост от нивото и обема на класифицираната информация, ръководителят на организационната единица може да изпълнява функциите на пълномощник по сигурността на информацията, ако същия отговоря на изискванията по чл. 23.

(4) Пълномощникът по сигурността на информацията е пряко подчинен на ръководителя на организационната единица.

(5) Методическото ръководство по отношение на дейността на пълномощника по сигурността на информацията се осъществява от НОСИ.

Чл.23. (1) За пълномощник по сигурността на информацията може да бъде назначено лице, което отговаря на следните изисквания:

1. да притежава само българско гражданство;

2. да е получило разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, по реда и условията на Глава пета.

(2) След назначаването, пълномощникът задължително преминава обучение в областта на защита на класифицираната информация.

Чл.24. (1) Пълномощникът по сигурността на информацията:

1. следи за спазване изискванията на този закон и на международните споразумения във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. извършва обикновено проучване по чл. 50;

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лицата;

7. уведомява НОСИ при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

8. информира незабавно в писмена форма НОСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за взетите мерки, за което информира незабавно НОСИ;

10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно положение, извънредно положение, или кризи;

12. организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация.

(2) При наличие на обстоятелствата по ал.1, т.7, 8 и 9 пълномощниците по сигурността на информацията в службите за сигурност и обществен ред уведомяват незабавно ръководителите на службите.

(3) Пълномощниците по сигурността на информацията в Министерството на отбраната и на Българската армия при наличие на обстоятелствата по ал.1, т.7, 8 и 9 уведомяват незабавно служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”.


Р а з д е л VІІ

Административни звена по сигурността на информацията


Чл.25. За изпълнение на задачите по чл.24 и в зависимост от обема на класифицираната информация, пълномощникът по сигурността на информацията може да се подпомага от административни звена по сигурността.

Чл.26. За служители в звената по чл. 25 се назначават лица, които отговарят на изискванията по чл. 23.


Г л а в а т р е т а

ВИДОВЕ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НИВА НА КЛАСИФИКАЦИЯ


Р а з д е л І

Класифицирана информация


Чл.27. (1) Класифицирана информация е информация и/или материал, нерегламентираният достъп до която би създал заплаха или би увредил защитен от закон интерес.

(2) Видовете класифицирана информация са държавна тайна, служебна тайна или чуждестранна класифицирана информация.

Чл.28. Държавна тайна е класифицираната информация, определена в Списъка на информацията, класифицирана като държавна тайна / Приложение №1 /, нерегламентираният достъп, до която би създал опасност или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред.

Чл.29.(1) Служебна тайна е класифицираната информация, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местно самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес.

(2) Категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определят в съответните специални закони.

(3) Министерският съвет публикува списък на категориите информация по ал. 2 за сферата на държавното управление. Списъкът се обнародва в “Държавен вестник”.

(4) Ръководителят на съответната организационна единица обявява списък на категориите информация по ал. 2 за сферата на дейност на организационна единица. Редът и начинът за обявяване на списъка се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 30. Чуждестранна класифицирана информация е класифицираната информация, предоставяна от друга държава или международна организация по силата на международно споразумение, по което Република България е страна.


Р а з д е л ІІ

Нива на класификация за сигурност на информацията


Чл.31. (1) Нивата на класификация за сигурност на информацията са :

“СТРОГО СЕКРЕТНО”;

“СЕКРЕТНО”;

“ПОВЕРИТЕЛНО” ;

“ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ” .

(2) Информацията, класифицирана като държавна тайна, се маркира с гриф за сигурност:

1.“СТРОГО СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил в изключително висока степен суверенитета, независимостта, териториалната цялост или външната политика и международните отношения на Република България или би могъл да създаде опасност от възникване на непоправими или изключително големи вреди или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред.

2.”СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил във висока степен суверенитета, независимостта, териториалната цялост или външната политика и международните отношения на Република България или би могъл да създаде опасност от възникване на трудно поправими или големи вреди или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред;

3.”ПОВЕРИТЕЛНО”- в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил суверенитета, независимостта, териториалната цялост или външната политика и международните отношения на Република България или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди или да причини такива в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред .

(3) Информацията, класифицирана като служебна тайна в сферата на дейността на изпълнителната власт задължително се маркира с гриф за сигурност “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”.

(4) Извън случаите по ал. 3 информацията, класифицирана като служебна тайна, се маркира с гриф за сигурност доколкото правно защитения интерес налага това.

(5) С цел осигуряване на допълнителна защита, когато това е предвидено в международни договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, председателя на НОСИ, по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната или директорите на службите за сигурност, може да определи:

1. допълнителни маркировки на материали и документи с по-високо ниво на класификация в страната-източник на информацията, от предвидените в ал.2 и ал.3 нива на класификация;

2. специален ред за създаване, ползване, размножаване, предоставяне и съхраняване на тези материали и документи;

3. кръга на лицата с право на достъп до тези материали и документи.

Чл.32. Приравняването на нивата на класификация за сигурност на получаваната чуждестранна класифицирана информация и/или на предоставяната от Република България на друга държава или международна организация такава информация в изпълнение на влязло в сила международно споразумение за Република България и за съответната чужда държава или международна организация се осъществява в съответствие с разпоредбите на споразумението.


Г л а в а ч е т в ъ р т а

МАРКИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Закон за защита на класифицираната информация iconПримерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация Законът за защита на класифицираната информация е създаден с цел
Кой е основният държавен орган, който осъществява политиката по защитата на класифицираната информация
Закон за защита на класифицираната информация iconГеорги лулчев петришки защита на класифицираната информация (въпроси и отговори)
Законът за защита на класифицираната информация влезе в сила. Започна процесът по неговото прилагане
Закон за защита на класифицираната информация iconЧетиридесет и първо народно събрание
Закона за защита на класифицираната информация, №154-01-08, внесен от Йордан Бакалов и Веселин Методиев на 03. 02. 2011 г., и приетия...
Закон за защита на класифицираната информация iconНаредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
...
Закон за защита на класифицираната информация iconОбщинаказанлъ к запове д
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагането на Закона...
Закон за защита на класифицираната информация iconГеорги Митев Нов Български Университет Магистърски факултет ''Център за изучаване на рисковете и сигурността ''
България е Държавна комисия по сигурността на информацията. Защитата на информацията се регламентира от Закона за защита на класифицираната...
Закон за защита на класифицираната информация iconПроект ! Проект на Закон за изменение на Закона за защита на класифицираната информация
...
Закон за защита на класифицираната информация iconЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Във връзка с възникнал казус относно правото на иата българия да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията...
Закон за защита на класифицираната информация iconЗакон за защита на класифицираната информация
Обн., Дв, бр. 45 от 30. 04. 2002 г., попр., бр. 5 от 17. 01. 2003 г., изм., бр. 31 от 04. 2003 г., доп., бр. 52 от 18. 06. 2004 г.,...
Закон за защита на класифицираната информация iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Въпросът за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация не е уреден в Закона за защита на класифицираната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом