Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
ИмеРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер60.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rodolubie.org/docs/reglament_3.doc
Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждането на Националното ученическо състезание на тема:

130 години Руско-турска освободителна война 1877/1878 г”


Цели на състезанието:

1. Да насочи вниманието на учениците към събитията довели до Освобождението на България от османско владичество и проекциите им в днешно време.

2. Да стимулира творческото мислене на учениците при работа в екип и изява на личните им качества.

3. Да предизвика по-голям обществен интерес към историческите личности и събития и към умението на младото поколение да ги преосмислят от позициите на съвремието.


  І Участници:

Ученици / от ІІІ до ХІІ клас / от страната, които желаят да демонстрират публично своите знания свързани с темата. Участниците са разпределени в три възрастови групи. В националното състезание участват отборите победители в регионалните състезания, като всеки регион има право да изпрати по един петчленен отбор от първите две възрастови групи и един екип (от 3 до 5 души) от трета възрастова група.

ІІ Съдържание:

Всяка група се състезава в отделна подтема:

първа група /ІІІ – ІV клас/ - “Руско-турската война – подготовка, ход на военните действия и резултати” Акцентът се поставя върху историческите събития.

втора група /V-VІІІ клас/- “Участниците в Руско-турската освободителна война в паметта на днешна България”. Акцентът е върху личностите, дейността им по време на войната и съхраняването на спомена за тях в днешна България.

трета група /ІХ – ХІІ клас/ - “Отражение на Руско-турската война върху обществено-политическото развитие на България”. Акцентът се поставя върху значението на войната и ролята и за българския национален въпрос.


ІІІ Ред на състезанието:

Състезанието се провежда в три кръга. Отборното представяне допуска в регламентираното време допълнение на отговора от други членове на отбора. Ако след приключването на трите кръга някои от отборите, заемащи първите места, имат равен брой точки, те ще се състезават в допълнителен кръг за излъчване на отбор победител.

Всеки отбор трябва да подготви кратко /до 1 минута/ представяне на региона, училището и отбора, което да оповести при началото на националното състезание.


За учениците от ІІІ и ІV клас:

І кръг –“Руско-турската война – подготовка, ход на военните действия, резултати”

Участниците говорят по един от следните въпроси:

 • Дипломатическа и военна подготовка на войната.

 • Българското опълчение – сформиране и участие във военни действия.

 • Основни действия на предния отряд /Освобождаването на Търново и боевете при Шипка/.

 • Обсадата на Плевен и превземането му.

 • Участие на българите във войната /без опълчението/ - преводачи, зимно преминаване на Балкана, чети и др.

 • Санстефански и Берлински мирен договор.

Времетраене: 3 минути


ІІ кръг – “Освободителната война и народната памет”

Състезателите представят предварително подготвен материал за паметни места от родния си край или друго място /снимки, рисунки, плакат/, свързани с Руско-турската война. Могат да бъдат представени селища, училища, читалища и други обекти, свързани с войната.

Времетраене: 2 минути.


ІІІ кръг-Ребус или игрословица върху материал, свързан с основни моменти на войната.

Времетраене: 3 минути


ІV кръг /при равен брой точки/ – „От урва на урва и от век на век”

Участниците имат възможност за творческа изява – стихотворение (може и лично), песен, рисунка, сценка.

Времетраене: 2 минути.


За учениците от V – VІІІ клас:

І кръг – “Бележити личности, свързани с войната”

Участниците говорят за живота и приноса на отделната личност при Освобождението на България.

 • Ген. Гурко;

 • Ген. Столетов;

 • Граф Игнатиев;

 • Ген.Скобелев;

 • Юлия Вревская;

 • Капитан Петко Войвода

 • Знаменосеца Николай Корчев

Времетраене: 3 минути


ІІ кръг„Руско – турската война в изкуството”

Състезателите разпознават подаденото им изображение на картина или паметник и говорят за създаването му и основните идеи, вложени в него.

 • Паметник на „Цар Освободител” в София;

 • Паметник на Шипка;

 • Панорамата в Плевен;

 • „Битката при Орлово гнездо” худ А. Н. Попов

 • Ген. Гурко освобождава Търново, гравюра

 • "Посрещането на руските войски начело с генерал Гурко в София", худ. Д.Гюдженов.

 • Самарското знаме, худ. Ярослав Вешин

Времетраене: 3 минути, от които 30 секунди за разпознаване.


ІІІ кръг - Ребус или игрословица върху материал, свързан с основни моменти на войната.

Времетраене: 3 минути

ІV кръг /при равен брой точки/ – „От урва на урва и от век на век”

Участниците имат възможност за творческа изява – стихотворение (може и лично), песен, рисунка, сценка.

Времетраене: 3 минути


За учениците от ІХ – ХІІ клас:

I кръг Участниците в екипите попълват тест, съдържащ 10 въпроса, върху основни моменти от Руско-турската война.

Времетраене: 5 минути


II кръг

Представяне на предварително подготвен продукт – презентация, изследване, фоторазказ или друг вид – по една от следните теми:


 • „Мястото на дипломацията в Руско-турската освободителна война – всички за общата кауза или сблъсък на интереси”

 • „Руско- турската освободителна война - преломен момент в обществено –политическото развитие на България”

 • „Руско-турската освободителна война – път за разрешаване на българския национален въпрос”

 • Участието на българите в Освобождението

 • Руско-турската война в народната памет

Представянето може да бъде защита, дебат, сценка или друго, като се включва целият екип. Не се допуска ползването на записки.

Времетраене – 10 минути.


III кръг (при равен брой точки) – събеседване на журито с отборите.


ІV. Оценяване

Участниците ще бъдат оценявани от жури по точкова система.


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

СЪДЪРЖАНИЕ – пълнота, точност, яснота по конкретната формулировка. (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично). При теста всеки верен отговор получава по 1 т.

ПРЕДСТАВЯНЕ – убедителност, артистичност, използване на допълнителни елементи, работа в екип (0 – слабо; 1 – средно; 2 – отлично)

ВРЕМЕ - спазено – 2 т., малко просрочено – 1 т., не стига за същината на отговора – 0 т.

СПЕЦИФИЧНИ - умение за подбор от предоставените материали, творчески подход, естетичност на изпълнението, обвързване на изображенията и мотото с темата на кръга.

Забележка: Критериите са общи за всички участници. Журито ще отчита възрастовите особености и спецификата на задачите за всяка възрастова група и за всеки кръг.


V. Награждаване


          Всички отбори участници в националния кръг получават грамота за участие.

          Обявяват се отборите, класирани на първите 10 места.

          Класираните на първите три места получават колективни награди.

          Ръководителите на наградените отбори получават право да кандидатстват за пета квалификационна степен.


VI. Организационно обезпечаване:

Националното състезание ще се проведе на 9 и 10 май 2008 г./петък и събота/ в Националния военноисторически музей в София.

Заявките за участие се приемат до 15 април 2008 г. на адреса на НК „Родолюбие“ - София 1504, ул. „Н. Ракитин“11 или на e-mail nkrodolubie@abv.bg. Заявките трябва да съдържат списък на участниците и техните ръководители, времето за престой в София на отделните отбори или на цялата група, начина за придвижване до София (с обществен или собствен транспорт), броя на нощувките и нощуващите (по дати), други данни за престоя (ако има такива). На базата на тази информация организаторите подготвят графика за представянето, за придвижването и настаняването на групите.

Свързани:

Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Да насочи вниманието на учениците към историята, културноисторическото наследство и съвременния облик на българските столици и проекциите...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconРегламен т
За провеждане на общинско ученическо състезание "защита при бедствия, аварии и катастрофи"
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconОтчет за националното ученическо състезание по екология
Балканското състезание, организирано от Балканския физически съюз. Това е второ състезание от този тип, като в него участват по два...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националното състезание по физика – Х клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПърво и второ място в националното състезание „Най-добра бизнес идея" за ученици от нфсг на 22 – 23 април в гр. Пловдив се проведе панорама на професионалното образование 2010. В рамките на панорамата бе и националното състезание „най-добра бизнес идея", в което взеха участие ученици от нфсг
Първо и второ място в националното състезание „Най-добра бизнес идея” за ученици от нфсг
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconПрограма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – VІІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconУченическо състезание по програмиране Благоевград – 27 март 2004

Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconТема: Завърши успешно националното състезание на „Оргахим и мон
За купата „Най-добър млад строител” се бориха повече от 50 млади професионалисти от 13 български града
Регламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема iconНационално състезание
Инициатор и организатор на националното състезание е нк „Родолюбие” и тук трябва да отчетем ролята на г-жа Бианка Пашкова. Бих казала...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом