Сметна палата
ИмеСметна палата
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер74.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/DOKLAD_PK_BERKOVICA-200312.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките в община Берковица по одитен доклад № 0031200910 за извършен одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица” по оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г”. за периода от 01.01.2008 г. до 30.07.2010 г.

(Виж Одитен доклад)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), Разпореждане № 127 от 09.06.2011 г. на председателя на Сметната палата и заповед № ОД-3-ПК-006/21.02.2012 г. на заместник-председател на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0031200910 за извършен одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица” по оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.” за периода от 01.01.2008 г. до 30.07.2010 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП, на кмета на община Берковица е изпратен окончателен одитен доклад със седем препоръки за подобряване на дейностите по управление на проекти, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз в община Берковица.

В нарушение на чл. 48, ал. 2 от ЗСП, кметът на общината не е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки.1

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в окончателния доклад по чл. 46, ал. 1 от ЗСП и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките се установи:

По препоръка 1. Да се документира упражненият предварителен контрол на всички етапи от възлагане на обществени поръчки.

Със заповед № РД-15-652 от 23.12.2010 г. на кмета на общината са утвърдени Анекс към Вътрешни правила относно осъществяване на предварителен контрол във връзка със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор(ЗФУКПС) и образец на контролен лист за извършен предварителен контрол на открити обществени поръчки по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).2

За периода от м. юни 2011 г. до м. януари 2012 г. в община Берковица са проведени четири броя процедури за възлагане на обществени поръчки, в т. ч. две по ЗОП и две по НВМОП, както следва:

а) Открит конкурс по НВМОП с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на община Берковица”.

б) Открит конкурс по НВМОП за услуга с предмет “Изготвяне на работни проекти за: реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Берковица-І етап; рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска”, гр. Берковица и рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска”, гр. Берковица.

в) Открита процедура по ЗОП с предмет “Доставка на хранителни продукти за поделенията на община Берковица”.

г) Договаряне без обявление по ЗОП с предмет “Доставка на горива за отопление на общинската администрация и поделенията. Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Финансовият контрольор на общината е осъществил предварителен контрол на всички етапи от провеждане на поръчките, което е документирано с попълването на контролен лист, с изключение на тази по буква ”б”. Подготовката и провеждането на процедурата са възложени с договор за услуга на външен изпълнител.3

Препоръка 1 е изпълнена.


По препоръка 2. В обявленията за обществени поръчки да се посочват изискванията към участниците и документите, чрез които се доказва съответствието с тях.

Включените в контролните листове въпроси за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор на процедурите за възлагане на обществени поръчки обхващат и проверка на съдържанието на обявлението за обществената поръчка, в т.ч. изискванията към участниците и документите, с които те се доказват.4

В обявленията за обществените поръчки за посочения период са посочени изискванията към участниците и документите, чрез които се доказва съответствието с тях.5

Препоръка 2 е изпълнена.


По препоръка 3. В показателите за оценка на офертите на кандидатите да не се включват показатели, които кореспондират с качествата на участниците, а не с конкретните параметри за изпълнението на обществената поръчка.

Включените в контролните листове въпроси за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор на процедурите за възлагане на обществени поръчки обхващат и проверка за дублиране на показателите за оценка на офертите с критериите за подбор на участниците в процедурите.6

При проведената процедура с предмет “Изготвяне на работни проекти за: реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Берковица - І етап; рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска”, гр. Берковица и рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска”, гр. Берковица критерият за оценка на офертите е “икономически най-изгодна оферта” с два показателя: “предложена цена” и “срок на изпълнение”. Показателите не кореспондират с качествата на участниците в процедурата.7

При проведената процедура “Доставка на хранителни продукти за поделенията на община Берковица” критерият за оценка на офертите е “икономически най-изгодна оферта” с три показателя: “най-нисък процент надценка/най-висок процент отстъпка на позиция по приложен списък на хранителни продукти”; “разсрочено плащане” и “срок на изпълнение на заявката”. Показателите не кореспондират с качествата на участниците в процедурата.8

Препоръка 3 е изпълнена.


По препоръка 4. В методиката за оценка на офертите да се дават ясни и точни указания за начина на присъждане на конкретните оценки по всеки показател в определения диапазон.

Включените в контролните листове въпроси за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор на процедурите за възлагане на обществени поръчки обхващат и проверка на показателите за оценка на офертите и съдържанието на методиката за определяне на оценката по всеки показател.9

В методиката за оценка на офертите при проведените процедури за периода от м. юни 2011 г. до м. януари 2012 г. с критерий “икономически най изгодна оферта” са дадени ясни и точни указания за начина на присъждане на оценките по всеки показател.10

Препоръка 4 е изпълнена.


По препоръка 5. Да се изпраща информация за прекратени и изпълнени договори за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Не е изпратена информация за: прекратения договор № BG161PO001/4.1-01/2007/001-U-03 от 27.08.2008 г. с предмет „Строителен надзор на извършените СМР на Гимназия „Д-р Иван Панов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Берковица и изпълнените два броя договори № BG161PO001/4.1-01/2007/001-S-01 с предмет “Строително-ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за Гимназия “Д-р Иван Панов” и № BG161PO001/4.1-01/2007/001-S-02 от 27.08.2008 г., с предмет “Строително-ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за Основно училище “Никола Вапцаров” за вписване в Регистъра на обществените поръчки 11

Препоръка 5 не е изпълнена.


По препоръка 6. Да се предприемат действия за възстановяване на надплатените суми от изпълнителите на договорите за „Строително- ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за ОУ „Никола Вапцаров” и „Строително- ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за Гимназия „Д-р Иван Панов”.

Изпълнителят на договор № BG161PO001/4.1-01/2007/001-S-01 с предмет “Строително-ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за Гимназия “Д-р Иван Панов” е възстановил на община Берковица надплатената сума по договора в размер на 8 421.43 лв. с приходен касов ордер № 2 от 19.08.2011 г.12

Община Берковица е предявила иск в Берковския районен съд за възстановяване на сумата 14 038.39 лв., представляваща разлика между изплатен и приспаднат аванс по договор за обществена поръчка № BG161PO001/4.1-01/2007/001-S-02 от 27.08.2008 г., сключен между община Берковица и “Комос” ООД, гр. София с предмет “Строително-ремонтни работи и придобиване на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за Основно училище “ Никола Вапцаров”.13

Препоръка 6 е изпълнена.


По препоръка 7. Да се разработи одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС, с която да бъдат регламентирани дейностите, мероприятията и отговорните за това длъжностни лица.

Кметът на община Берковица със заповед № РД-15-238 от 02.06.2011 г. е утвърдил Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от Европейския съюз.14

Препоръка 7 е изпълнена.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверката по изпълнението на препоръките към община Берковица, дадени при извършен одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица” по оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.” за периода от 01.01.2008 г. до 30.07.2010 г. показа, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От общо седем препоръки са изпълнени шест, и не е изпълнена една препоръка.

На основание резултатите от проверката одитният екип предлага настоящият доклад да се изпрати на кмета на община Берковица.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е изготвен на при спазване на Основните одитни принципи на ИНТОСАЙ, МСВОИ 3000, МСВОИ 3100 и Наръчника за одитната дейност на СП и т. 2 от заповед № ОД-3-ПК-006 от 21.02.2012 г. на заместник-председател на Сметната палата.1 Одитно доказателство № 1

2 Одитни доказателства №№ 2, 3 и 43 Одитно доказателство № 1

4 Одитно доказателство № 4

5 Одитно доказателство № 1

6 Одитно доказателство № 4

7 Одитни доказателства №№ 1 и 6

8 Одитни доказателства №№ 1 и 5

9 Одитни доказателства №№ 1 и 4

10 Одитни доказателства №№ 1, 5 и 6

11 Одитно доказателство № 1

12 Одитно доказателство № 7

13 Одитно доказателство № 8

14 Одитни доказателства №№ 9 и 10Свързани:

Сметна палата iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом