Същност и характеристики на категорията цена
ИмеСъщност и характеристики на категорията цена
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер73.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eprints.nbu.bg/1328/1/37_2011.doc
СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАТЕГОРИЯТА ЦЕНА

гл. ас. д-р Ваня Хаджиева, Нов български университет


Същност на цената – цената е основна икономическа категория, която съпътства и опосредства процеса на размяна благата (стоки, услуги, права и деривативи). По същество цената представлява паричен израз на ценността на благата. Посредством мерната единица „пари” участниците в процеса на размяна дават своята оценка за стойността на благата. Цената е измерител на обществено необходимите разходи за производството и реализацията на благата. Това е икономическа категория, която в пазарното стопанство е резултат от срещата между търсене и предлагане.

В качеството си на основна икономическа категория, цената изпълнява следните функции:

Измерителна функция – цената е паричния израз на ценността (стоиността) на благата. Парите, в качеството им на универсален измерител на ценността на блага опосредстват процеса на размяна на благата, като го правят еквивалентен и справедлив1. Цената се явава универсален измерител на разходите (усилията) за създаване на всяко благо и паралелно с това е мярка за измерването на основни икономически параметри на фирмено (разходи, приходи и печалба) и национално ниво (брутен вътрешен продукт, брутен национален доход, инвестиции, инфлация, минимална работна заплата и т.н). В условията на пазарно стопанство „цена” се възприема като ориентир от стопанските субекти в тяхната дейност, като им налага да се съобразяват с обективната оценка която пазара дава за ценността на благата.

Разпределителна функция – по своята същност цената е израз на икономическите и социалните отношения между субектите в процеса на размяната на блага, като разпределя и преразпределя паричните потоци (доходите):

  • на производителите на блага към продуктите на техния труд (отчитане цените на конкурентите);

  • между отделните стокопроизводители при размяната на блага;

  • между производителя и търговеца (търговските отстъпки и надбавки);

  • между отделните търговци по повод движението на благата до крайния потребител;

  • между държавата и потребителите на държавни блага посредством данъците (преки и косвени);

  • между национално обособените стопанства и обмяната на блага между тях (международната търговия).

Ограничаваща/стимулираща функция – посредством цената пазара (търсенето и предлагането) регулира поведението на участниците в стопанския живот. Така например повишеното търсене на някакво благо стимулира неговото производство, което води до инвестиции, развитие на научно-техническия поцес, разкриване на нови работни места и т.н. в съответния сектор на нациналното стопанство. В процеса на размяната всички участници се стремят да постигнат максимална изгода, а ценовите флуктоации мотивират производството/потреблението.

Регулираща/балансираща функциятя е свързана с възможността категорията цена да осигури балансирана обвързаност между търсенето и предлагането на благата в условията на пазарна икономика. Цената е най-силния информационен носител, посредством който пазара направлява участниците в процеса на размяната – производителите, които се стремят да задоволят търсенето и паралелно с това потребителите, които съответно увеличават/намаляват своето потребление, търговците които намалят/увеличат маржа на печалбата си.

Категорията цена и нейното място в маркетинговата концепция на фирмата. Цената разглеждана през призмата на маркетинга може да бъде възприета, като оценка за потребителната стойност на благата дадена от участниците в процеса на размяната – производители, търговци и потребители. Категорията цена разгледана в контекста на маркетинговата фирмена политика се отличава със следните особености:

- кореспондира с потребителната стойност,

- равнището й зависи от броя на междинните звена в процеса на реализация (броя пласментни канали по пътя до крайния потребител),

- цената се свързва с представите на производителя за ценността на произведеното от него благо, а не с представите и очакванията на потребителя.

Цената зависи от оценката на производителя, от участниците в пласментния канал и от степента на удовлетвореност, която потребителите очакват да получат, както и от други фактори на пазарната цена (общо икономическо развитие, инфлация/дефлация, БВП и т.н.).

Цената като сложна икономичаска категория, оказва влияние върху всички участници в стопанския живот. Тя отразява интересите на пазарните участници – държавата, стопанските субекти и населениято.

Влиянието на категорията „цена” върху държавната политика, може да се разгледа в два аспекта - от една страна посредством цените се акумулират приходи в държавния бюджет (данъците-преки и косвени са цената на благата), които държавата предоставя на гражданите и стопанските субекти, като охрана на държавните граници и въздушното пространство, пътна инфраструктура, полиция, здравеопазване, образование, съдебна власт и т.н). Паралелно с това цената се използва, като измерител за ефективността на националното стопанство – БВП, икономически растеж, инфлация и т.н.

Влияние на категорията „цена” върху поведението на потребителите(населението). Влиянието на цените върху крайното потребление може да се разгледа в три аспекта:

Цените оказват влияние върху Жизнения стандарт - благосъстоянието на населението. Това е комплексен показател, който се отнася до достъпността, количеството и качеството на благата и разпределението им сред населението на дадена държава, тоест измерва благосъстоянието на населението. Всяко измемение на цените на благата води до промяна на жизнения стандарт на населението, което е основен показател за развитието на икономиката и нейната конкурентноспособност.

Цените оказват влияние върху разпределението на паричните потоци/доходи. Когато взема решение за покупка на някакво благо потребителя измера очакваните ползи от покупката му, както и усилията които е положил за да натрупа съответния финансов ресурс.


Цените имат сигнална роля по отношение на характеристиките на благата (качество, престиж, ефективност, функционалност и т.н.) Обичайно потребителите сравняват характеристиките на еднородни блага, като претеглят отношението цена-качество, цена-престиж на марката, цена-функционалност, цена-ефективност и др.

Влияние на категорията „цена” върху поведението на стопанските субекти (фирмите). Влиянието на цените върху поведението на стопанските субекти може да се разгледа в следните направления:

Влияние на категорията „цена” върху приходите на стопанските субекти. Когато имаме изменение на продажната цена, то неминуемо се отразява върху печалбата, която се генерира. Трябва да се отчита и факта, че не винаги високата цена е синоним на висока печалба, а ефективната търговска политика залага на бързо обръщение с малък процент печалба.

Влияние на категорията „цена” върху разходите на стопанските субекти. Цените на суровините и материалите оказват пряко влияние върху икономическата ефективност на стопанските субекти.

Влияние на категорията „цена” върху маркетинговата политика на стопанските субекти. Цената е определящ фактор при избора на маркетингова стратегия за позициониране на благата на пазара.

Цена и ценообразуване. В специализираната литература се използват понятията цена и ценообразуване. Цената е числото върху етикета на стоката. Но тя е резултат на ценообразуването. Самото ценообразуване е цялостният процес, през който преминава управлението на цената при превръщането на ценовата дейност от счетоводна операция в една от основните задачи на стратегическия и оперативния фирмен мениджмънт.

Простото на пръв поглед означение на цената върху етикетите на благата в действителност изразява сложни взаимоотношения и връзки, обхванати от процеса на ценообразуването. Цената е функция на ценообразуването, поради което, макар и известни като отделни понятия, цените и ценообразуването са взаимосвързани и обусловени. Няма да е погрешно да се мисли за ценообразуване, когато се говори за цена, и обратното.

Теоретични основи на ценообразуването. В специализираната литературата се дефинират три групи теории2:

Стойностна теория за цените – тази теория възприема стоковата цена като израз на единно качество, класици – Д.Рикардо, А.Смит, К.Маркс. Стойността се определя от обществено необходимите разходи, т.е. количеството труд, вложено в производството, разпределението, обръщението и потреблението на стоката. Стоката трябва да има обменна, потребителска стойност. Стойността се изразява посредством цената. Пазарната стойност и цената зависят от два основни фактора – от относителния дял на произведената стока и от съотношението на търсенето и предлагането.

Количествена теория за цените – осигурява се измерване на всички състояния на цените. Цената е регулатор и катализатор на икономическите процеси в националното стопанство. Трите основни направления са неокласическо, неокейсианското и монетарното. Цената се обвързва с трите основни пазара - на стоките, на парите и на труда. Липсва обаче връзката между цените и лихвения процент, спестяванията и инвстициите. Цените се определят въз основа само на връзката доход-цена. Според монетарната теория равновесието на цените се постига на основа на вътрешните пазарни сили. Разчита се на саморегулация на пазара.

Маржинални теории за цените – основно направление е теорията за пределната полезност, която е ориентирана към относителните цени. Пределната полезност е субективна оценка на полезността на последната допълнително потребена единица стока. Горна граница на цената е субективната оценка на продавача, а долна граница на цената е субективната оценка на купувача. Търсенето има първостепенна роля при определянето на пазарната цена. Определя се критична точка, която се основава на взаимовръзката между приходите, разходите и количеството продажби.

Цената в условия на криза

Цената, като основна икономичаска категория става особенно важна в условията на криза. Пазара обвързва участниците в стопанския живот, като регулира протичащите между тях взаймоотношения посредством цената. В условията на икономическа криза цената би следвало да се възприема като единствен и обективен регулатор по отношение на поведението на пазарните участници. Посредством ценовите колебания на търсенето/предлагането на различните блага, пазара може да постигне справедливата пазарна цена.

В заключение

Цената е икономическа категория, която има първостепенно значение и участие в процеса на размяна на блага. Тя дава израз на ценността на благата и същевременно влияе върху поведението на участниците в икономическите отношения. Пазарната цената е обективната мярка за ценността на благата резултат от срещата на търсене и предлагане в условията на пряк сблъсък.1 Виж по-подробно по този въпрос: М. Младенов, „Пари, банки, кредити“, Изд. Тракия-М, С. 2009 г.

2 Виж по-подробно по този въпрос: Лавин, А. И Ж-П. Полен, „Теориа на парите“, Изд-во Кама, С. 2004 г. и Мишкин, Ф., Теория на парите, банковоот дело и финансовите пазари, Изд-во Отворено общество, С., 1996 г.


Свързани:

Същност и характеристики на категорията цена iconСъщност и особености: понятието система цяло, съставено от части, всяка от които има определена функция
А). същност – съвкупност от обекти, взаимодействието, на които обуславят нови качествени характеристики вътре в цялото, а това, което...
Същност и характеристики на категорията цена iconЛекция Същност на труда
Трудът е фундаментално условие за възникването и развитието на човека в производ и в обществото като цяло. Категорията труд се дефинира...
Същност и характеристики на категорията цена iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Същност и характеристики на категорията цена iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Същност и характеристики на категорията цена iconНаучен р-л
Същност, значение и характеристики на смесените предприятия (joint ventures) за икономиката
Същност и характеристики на категорията цена iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност "Световно стопанство и мио" 05. 02. 10
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Същност и характеристики на категорията цена iconОснови на управлението
Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи характеристики на сложните организации
Същност и характеристики на категорията цена iconКонспект по съвременен словенски език за кандидатдокторантски изпит
Категорията време в словенския език. Формообразуване. Системно обусловени значения на темпоралните грамеми. Стилистични характеристики...
Същност и характеристики на категорията цена iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Същност и характеристики на категорията цена icon1. Същност и особености на хотелиерството и хотелските услуги
Съвкупност от дейности за производство и реализация на специфичен продукт, задоволяващ биологични, социални и духовни потребности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом