Българска асоциация на металургичната индустрия
ИмеБългарска асоциация на металургичната индустрия
страница1/17
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcm-bg.com/downloads/годишник 2010l.bulg.last_d7c5a8413b67b49504ad45ac1a2f8a06.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ


1309 София, бул. “Александър Стамболийски” 205, ет. 1, стаи 111, 118 и 119

Тел./Факс 02-920 37 39; 02-920 40 47, e-mail bcm@mb.bia-bg.com


МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯПРЕЗ 2010 ГОДИНА


СОФИЯ, 2011 год.


Увод


Българската асоциация на металургичната индустрия/БАМИ/ е създадена през 1992 год. като Браншова камара на черната и цветна металургия. На Общото събрание през 2007 год. са приети промени в Устава, включително и в наименованието. БАМИ е сдружение с нестопанска цел на работодателите от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали, продукти и изделия от тях, огнеупорни изделия и материали, както и осъществяващи научноизследователска, инженерингова и ремонтна дейност в областта на металургията.

Към 31.12.2010 год. общият брой на редовните членове на БАМИ, които Асоциацията представлява, е 44 /четиридесет и четири/ предприятия/дружества. Като асоциирани членове в състава й влизат и три технически университета: ХТМУ- София, ТУ – София и Р ТУ „Ангел Кънчев” - Русе.


Годишното издание “Металургията в България”, което се подготвя редовно от 1994 год. до сега, има за цел да информира своите членове и широк кръг от специалисти в България, а чрез английската версия - и в чужбина, за развитието на отрасъла, за резултатите от производствените дейности и показатели през съответната година, както на своите членове, така и общо за отделните дейности и за целия металургичен бранш.

По традиция годишникът се състои от три части. В първата се прави кратък преглед (основан изцяло на официалните статистически и митнически данни) на българската икономика през отчетната година. Показана е тенденцията в нейното развитие и основни макроикономически показатели. На база на наличната информация е определено мястото, значението и дела на металургичната индустрия в отчетените данни за страната, като енергопотребление, ниво на работни заплати, реализация на външни пазари, общо външнотърговско салдо на металургични продукти и др.

Останалите две части включват кратка характеристика на българските производители, съответно от черната и от цветната металургия. Дадени са основни натурални показатели и годишни резултати от дейността. Правена е съпоставка на митническите данни за вноса и износа на метали с тези на фирмите-производители и където е възможно са посочени причините за установените несъответствия.

България е страна, в която металургичните мощности за производство на черни и цветни метали, на прокат и изделия от тях са изградени през периода на 60-те години на миналия век. През последните години в основната си част същите са технологично и продуктово обновени и са изградени нови мощности, както в добивната, така и в преработващата металургична индустрия.


Сравнителните данни за количествата на произведените черни и цветни метали, отнесени към населението на България показва, че те са съпоставими на човек от населението, както със средното европейско ниво, така и със световното производство. Обективността налага да се отбележи, че показателите са много по-високи за обемите на производство в цветната металургия. Така при население на страната от 0.119 %, спрямо това на света, произвежданите у нас основни видове цветни метали ( мед, олово, цинк и съпътстващи продукти), като дял от световното производство, са многократно по-големи. Висок е относителният дял на българското производство и в рамките на Европейския съюз. По редица технологични и качествени показатели постиженията на българските фирми са на нивото на най-добрите практики в света.

Българската асоциация на металургичната индустрия е член на две европейски структури: на организацията на производителите от черната металургия – EUROFER и на производителите от цветната металургия - EUROMETAUX. Председателят на Управителния съвет на БАМИ е член на Изпълнителния Комитет на EUROMETAUX . Имаме представител и в Групата за стратегическо развитие, както и в Комитета по енергетика и климатични промени.

Предвид членството на Р.България в Европейския съюз, облика на изданието се променя. Все по-голямо внимание се отделя на показателите на металургичния сектор, които могат да бъдат съпоставени с тези в другите страни-членки или средните за Общността.

Разработващият екип се извинява на своите членове и на всички, които ползват този годишник, за евентуални пропуски или констатирани противоречия с официалните статистически данни. Целта ни е всяка година те да се ограничават и свеждат до минимум.

Всички мнения и препоръки, целящи подобряването на годишника, ще бъдат приети с благодарност и отчетени при подготовката на следващите издания.

Колективът, работил по настоящето издание, изразява своята благодарност към всички ръководители и специалисти от фирмите-членове на БАМИ за предоставените от тях данни по производството и реализацията на продукцията, за получената информация относно направените инвестиции и развитието на мощностите.

Искрено благодарим и на външните организации и лица, които съдействаха за набиране на друга важна информация, необходима за съставянето на „Металургията в България през 2010 год.”.


ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ“ Кремиковци ” АД “Аурубис България” АД

“ Тепро Метал ” ЕАД „ КЦМ ” АД

-„Стомана Индъстри” АД „Интертръст Холдинг ” АД

-„София Мед” АД - „ОЦК ” А Д

-„Стилмет” АД - „Интерпайп” АД

“ Промет Стиил ” АД -„Steel Commodities Corp.” “Хелиос металург ” ООД “ Алкомет ” АД

„ Прециз Интер Холдинг ” АД Кльокнер Металснаб ” АД

“ Еврометал ” ООД “ Монбат ” АД

“ Жити ” АД“ “ Шамот ” АД

“ Труд ” АД “ РМО-Металургремонт ” АД

„ КГ ”ООД “ Булмет и Ко ” ООД

„ Бамекс ” АД “ Рефран ” ЕООД

“ ИПО ” ООД “ Стам Трейдинг ” АД

” Римпекс ” ООД “ Добив на цветни метали ” ООД

“ Полимет импорт експорт ” ООД “ София Метал ” ООД

“ Кометех ” ООД “ Армекс Трейд ” ЕООД

„ Рудметал ” АД “ Комотек – Ко ” ООД

“ Индустриална топлотехника ” ООД “ Ил Мет ” ЕООД “Ресурс мениджмънт ” ООД “ Рефракем “ ЕООД

“ Мулит ” ООД “ Анилс ” ООД

„Огняново КГ ”АД „Ковинтрейд България” ЕООД

“Берг Монтана Фитинги”ЕАД „Екометал Инженеринг” ЕООД

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ


Химико-технологичен и металургичен университет, София

Технически университет, София


Русенски технически университет „Ангел Кънчев”, Русе


ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Юридически лица:

“Аурубис България” АД „Монбат” АД

“Еврометал” ООД “ПИХ Индъстри” АД

“Тепро Метал” ЕАД “КЦМ” АД

“Кльокнер Металснаб” АД “Алкомет” АД

“Интертръст Холдинг БГ” АД “Промет Стиил” АД

“РМО – Металургремонт” АД “Шамот ЕЛ ПЕ” АД

„Хелиос Металург” ООД


Председател на УС– АНТОН ПЕТРОВ /„Тепро Метал” ЕАД/


Изпълнителен директор - Политими Паунова

В годишника са възприети следните съкращения:


БВП – Брутен вътрешен продукт по цени на съответната година.

БДС – Брутна добавена стойност по базисни цени

EACT – Европейска асоциация за свободна търговия

СЦИЕ – Страни от Централна и Източна Европа

ОНД – Организация на независимите държави (бивш СССР)

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ВЧМ – Валцувани черни метали (прокат)

ГВ – Горещовалцуван (прокат)

СВ – Студеновалцуван (прокат)

КЦМ – „Комбинат за цветни метали” АД, гр. Пловдив

ОЦК – „Оловно–цинков комплекс” АД, гр. Кърджали

ТЦМ – Тежки цветни метали (прокат от мед и месинг)СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.


Увод, членове и ръководство на БАМИ……………………………………………...3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Българска асоциация на металургичната индустрия icon2 българска асоциация на металургичната индустрия 92
Българска ассоциация на металургичната индустрия е сдружение с нестопанска цел на работодателите мениджъри на фирмите, произвеждащи...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconУстав на българска асоциация на металургичната индустрия общи положения
Асоциацията”, е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
Бами е сдружение с нестопанска цел на работодателите /собственици и мениджъри/ от фирмите, произвеждащи и/или търгуващи с метали,...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
В състава на бами влизат едни от най-големите български износители, които са и големи потребители на природен газ. Същите са поставени...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска асоциация на металургичната индустрия
България, което излиза редовно от 1994 год до сега, има за цел да информира широк кръг от специалисти в България, а чрез превода...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconДоговор за съвместна дейност и сътрудничество
...
Българска асоциация на металургичната индустрия iconЗакон за храните
Българска асоциация хранителна и питейна индустрия (бахпи), възложени им с този закон
Българска асоциация на металургичната индустрия iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска асоциация на металургичната индустрия iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом