Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
ИмеМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер35.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assoc.pension.bg/other_docs_file/15@fbg_Inv politika FDDPO po PS.doc
МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА

ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО

ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ


В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на

всяко пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно

пенсионно осигуряване по професионални схеми, приема инвестиционна политика на фонда,

която задължително включва:


I. ОБЩА РАМКА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ПОЛИТИКА

1. Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения:

а) ред и начин за вземане и одобряване на инвестиционните решения, в т.ч. лицата,

отговорни за изготвяне на предложения и анализи;

б) контрол върху изпълнението, лицата, които го осъществяват и техните функции и

отговорности.

2. Методология и периодичност на изчисляване и оценяване на инвестиционните

резултати (доходност и риск), в т. ч. определянето на формални абсолютни или относителни

показатели като показатели за доходност, коригирани с риска или съпоставени спрямо

предварително определен по съответни критерии еталон (бенчмарк) или други критерии за

резултатите от инвестиционната дейност.

3. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки, включително за ограничаване

на прекомерния оборот на портфейлите.

4. Правила за следене и определяне на нуждите от текуща ликвидност на фонда.

5. Политиката, която ще бъде следвана от пенсионноосигурителното дружество при

упражняването на правата на фонда като собственик на ценните книжа.

6. Периодичност на оповестяване и начин на представяне на резултатите от

инвестиционната дейност.


II. ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Цели по отношение на доходността - в зависимост от очакванията и прогнозите за

доходността на пазарите на отделните класове активи в средносрочен (до 3 години) и по-

дългосрочен план (над 5 години).

2. Цели по отношение на риска, в зависимост от:

а) ограниченията, свързани с инвестиционния хоризонт;

б) ликвидните нужди;

в) други ограничения, които следва да бъдат описани.


III. ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

1. Обосновка на инвестиционната политика, в това число факторите и

обстоятелствата, които я определят.

2. Целево стратегическо разпределение на активите на фонда и минимални и

максимални граници на отклонения.

3. Видове инвестиции:

а) списък на допустимите инвестиционни инструменти, в рамките, определени от

закона и количествените ограничения за отделните класове и видове активи;

б) географска насоченост и структура, определени в списък на допустимите пазари в

съответствие със законовите ограничения (местни и/или чуждестранни, само в ЕС и ЕИП или

развиващи се пазари);

в) секторна диверсификация.

4. Специфични характеристики на отделните класове активи.

5. Диверсификация на портфейла по различни класове инвестиции.

6. Инвестиционните ограничения, които се спазват при инвестиране на средствата на

фонда.

7. Специфични инвестиционни стратегии или стилове.

8. Политика по отношение на инвестициите в колективни инвестиционни схеми.

9. Степен, до която инвестиционната политика позволява фондът да не инвестира

всички средства.


ІV. ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Идентификация на инвестиционните рискове.

2. Методи за измерване на риска:

а) метод Value at Risk (VAR) или друг стандартизиран подход;

б) измерване на риска на портфейла и рисковете на отделните активи в него.

3. Рисков профил на портфейла и толерантност към риска.

4. Правила и процедури за наблюдение, оценка и контрол на инвестиционния риск,

включващи описание на техники и стратегии за управление на риска.

5. Използване на деривати - цели на използването, видове сделки, рисковете, които ще

се хеджират, размерът на рисковата експозиция. Степен на хеджиране на инвестиционните

рискове, свързани с инвестициите на фонда.


V. УСЛОВИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА

ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.

1. Оценка на ефективността на инвестиционната политика.

2. Процедури и критерии за преразглеждане на инвестиционната политика.

3. Процедури за въвеждане на промени в инвестиционната политика.


Минималното съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми е определено на основание чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване с решение №619 – ПОД / 18.06.2008 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.__

Свързани:

Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconВъвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconРъководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (зддпо) определят правомощията и задълженията на Държавната агенция по...
Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconДоходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Професионални пенсионни фондове

Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми iconДоброволно пенсионно осигуряване
Доброволното пенсионно осигуряване в дпф “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом