Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост
ИмеТест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер32.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/S4et test 3.doc
ТЕСТ 3


1. Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието:

- Документална обоснованост;

- Действащо предприятие;

- Предпазливост;

- Независимост на отделните счетоводни периоди;

- Предимство на формата пред съдържанието;

- Стойностна връзка м/у начален и краен баланс;

- Предприятието да ограничава или прекратява дейност;

- Същественост;

- Съпоставимост м/у приходи и разходи;

- Текущо начисляване.


2. Какво представлява собствения капитал? Направете изчерпателна х-ка.

Това са активите, които са собственост на предприятието. Подразделя се на основен, допълнителен, резервен и печалба.

Основен – формира се при регистрация на новоучреденото търговско дружество. Размерът му се регистрира в АВп. И е относително постоянна величина, която се ликвидира с ликвидацията на дружеството.

Допълнителен – формира се при решение на ОС и се използва за разширяване на дейността. След време може да се върне на съдружниците, или да се включи с въстава на основния капитал.

Резерви – позволяват да се осъществяват безпрепятствено част от целевите функции на собствения капитал относително независимо от общото икономическо и финансово състояние на предприятието. Чрез резервите се гарантира финансова осигуреност на различни видове рискове, покриване на загуби, увеличаване на основния капитал. Резервите се образуват само ако има реализирана печалба и е платен данък за нея.

Печалба – източник на собствени средства, формира се като разлика м/у приходите и разходите – крайният финансов резултат.


3. Вземанията от продажби се посочват като:

- ДА;

- КА;

- КП.


4. Какво представлява счетоводния метод и какво се включва в охвата му?

Счетоводният метод е инструментариум на познанието на счетоводството като теория и практическа дейност. Методологията на счетоводството включва методи на счетоводната теория (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстракция и др.) и методи на счетоводната практика (балансов метод и “двойно записване по счетоводни сметки”).


5. Какаво е предназначението на корективните балансови статии?

- Произтичат от принципа на независимост на отделните счетоводни периоди;

- Позволяват единство по отношение критериите за включване на съотв. информация за наблюдаваните обекти’

- Коригират стойността на основните балансови статии, когато последните се водят по оценка, различна от действителната.

- Изразяват условията, при които работи предприятието.


6. На какво е израз счетоводната статия?

Изразява кореспонденцията м/у счетоводните сметки при отразяване на дадена стопанска операция.


7. В какво се изразява инвентаризацията и как се оформят данните от този процес?

Тя се изразява в подготовка и цялостна проверка, съпоставяне и изравняване на фактическото състояние с това по счетоводните сметки, към точно определен момент, на всички активи и пасиви на предприятието.

На инвентаризация подлежат активите, имащи материално-веществена форма, вземанията, пасивите, собственият капитал и разчетите на предприятието.

Чрез инвентаризацията се регистрират различията между счетоводните данни и данните за фактическото състояние на проверявания обект. Различията могат да бъдат 2 вида:

- липси – когато установените фактически наличности са по-малко от тези по счетоводни документи;

- излишъци – когато установените фактически наличности са повече от отчетените по счетоводни сметки.


8. Принципът на историческата цена се прилага на практика чрез използването на следните видове оценки:

- Справедлива цена;

- Възстановима стойност;

- Цена на придобиване;

- Себестойност (съкратен);

- Себестойност (пълна);

- Остатъчна стойност.


9. Обяснете същността на понятието “калкулационен обект”. Дайте примери за калкулационни обекти. Кои фактори определят калкулационната еденица?

Калкулационен обект е вид произведена продукция или услуга (облекло, хранителни стоки).

Калкулационната единица се определя от вида на обекта (един кг, един бр., един пакет и др.).


10. При инвентаризация са установени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 5000лв.

Решение:

Д-т с/ка 693 К-т с/ка гр. 20/21"

Свързани:

Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconТест по "Човекът и природата"-3 клас на Кои от изброените твърдения са верни-отговорете с "да" или "не"
При хранене растенията
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconI. На счетоводството са присъщи следните характерни черти
Изчерпателно е спрямо обектите, които изучава; -установява определени закономерности; -документална обоснованост; -законово регламентация;...
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconКои от изброените продукти са времеотнемащи?
Кои от посочените критерии се използват за определянето на даден човек като безработен?
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconРепубликабългари я народно събрание
Документална обоснованост за разходите по чл. 204, т. 1 и 3, обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани...
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconТема 1: Организациоона структура на предприятието 6 часа
Регистрация, основни нормативни и вътрешни документи регламентиращи дейността и използвани в работата на предприятието 2 часа
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconИновационен и инвестиционен процес в предприятието. Цени и ценообразуване в предприятието
Иновационният процес представлява развита във времето последователност от дейности по осъществяване на иновацията, при което идеи,...
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост icon4. Основни принципи и средства на синоптичния анализ
За целта се сравняват стойностите на даден метеорологичен елемент в различни точки или на различни височини, стойностите на различни...
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Тест 3 Кои от изброените принципи са основни при осъществяване дейността на предприятието: Документална обоснованост iconКои от изброените инструменти са народни инструменти?
Име номер клас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом