Оферт а
ИмеОферт а
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер87.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://okom.cpobg.com/CPO/site.nsf/BB8AA3F34E2B6CF1C22578DA0015D1F1/$FILE/ATTATYKW.doc
О Ф Е Р Т А

Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – ООД и Агенция за бизнес консултации гр. София, които притежават лицензии от НАПОО за провеждане и удостоверяване на професионално обучение,

П Р Е Д Л А Г А Т

Интернет базирано дистанционно обучение

по следните актуални професии и специалности:

Професия

Специалности

Степен на професионална квалификация

Продължителност на обучението,

учебни часа

1.

Сътрудник маркетингови дейности

Маркетингови проучвания

2

660

2.

Финансист

1. Банково дело

2. Застрахователно и осигурително дело

3

960

3.

Оперативен

счетоводител

Оперативно счетоводство

3

960

4.

Икономист

1. Икономика и мениджмънт

2. Търговия

3

960

5.

Сътрудник в малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

2

660

6.

Офис-мениджър

Бизнес администрация

3

960

7.

Офис секретар

Административно обслужване

2

660

8.

Оператор на компютър

Текстообработване

1

3009.

Оператор

информацинно

осигуряване

Икономическо информационно осигуряване

2

660


10.

Монтьор на компютърни системи

1. Компютърни техники и технологии;

2. Компютърни мрежи

2

660


11.

Програмист

Програмно осигуряване

2

660


12.

Планински водач

Туризъм

3

960


13.

Аниматор в туризма

Туристическа анимация

3

960

14.


Хотелиер


Организация на хотелиерството

3

960


15.Ресторантьор

1. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

2. Кетеринг

3

960
16.

Организатор на туристическа агентска дейност

Организация на туризма и свободното време

3

960

17.


ЕкскурзоводЕкскурзоводско ообслужване

3

960


2
1. Какъв документ се издава на успешно завършилите обучението?

Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация, по държавен образец, с което им се присъжда професията и получават правоспособност да я упражняват в България, в Европейския съюз и други страни по света.
. Какъв е статутът и какви са предимствата на интернет базираното дистанционно обучение ?


Електронната форма на дистанционно обучение е равнопоставена на редовната форма по отношение на учебното съдържание, проверката и оценката на придобитите знания и умения и по крайните резултати от извършеното обучение. То се провежда в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение и Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответните професии.


3
Тази система е подходяща особено за работещи лица, защото не ги ангажира с присъствени занятия по време и по място и позволява всеки сам да определя времето и начина за своята самоподготовка.
. Каква е организацията на това обучение ?


Прилага се модулният принцип на организация на системата и на учебното съдържание, който осигурява гъвкавост и адаптивност на учебния процес. Според този принцип:

Учебните планове, програми и календарни графици съдържат около 25-28 тематични блокове-модули на учебното съдържание на дадената професия и специалност, разпределени в три части:

А. Обща /базисна/ подготовка.

Б. Отраслова подготовка.

В. Специфична подготовка по дадената професия и специалност.

 По всеки модул обучаващите се получават писмени разработки по включените в него теми, пригодени за самостоятелно изучаване. Заедно с това при необходимост се публикуват извадки от нормативни актове, примери за добри практики, обзори, образци, модели и други помощни материали. Обучаемите получават също така практически задания за самостоятелна работа под формата на задачи, казуси, тестове, курсови работи и др., както и препоръчана литература по всеки тематичен блок.

 По време на изучаването на публикуваните учебни материали по съответния модул, обучаемите имат възможност да задават онлайн въпроси на преподавателите по всеки модул за тълкуване, коментар или разяснения, свързани с изучаваната проблематика. Отговорът на тези въпроси се извършва по време на предвидените в календарния график консултации;

 Обучението по всеки модул завършва с онлайн решаване на Тест и/или практическо задание за проверка и оценка на придобитите знания и умения, които са активни във фиксирана в календарния график дата и времеви интервал. След тяхната проверка и оценка от преподавателя се публикуват оценките, заедно с рецензия за резултатите и допуснатите грешки. Изпитните тестове съдържат определен брой открити и закрити въпроси, чието правилно решаване носи определен брой точки. Оценките се изчисляват по формула, която превръща общия брой точки в оценка по шестобалната система;

 За изучаването на всеки модул на учебния план в календарния график се определя времеви интервал с начало и край, чиято продължителност се определя в зависимост от сложността на изучаваната проблематика, обема на учебния материал и естеството на практическите задания.

4. Какъв е обхватът на дистанционното обучение?

Теоретичното обучение, включително и съпътстващите го практически упражнения, по всички професии и специалности се извършва дистанционно по електронен път. Практическото обучение може да се организира дистанционно или присъствено съобразно характера на съответните професии и специалности.

5. Какво е времетраенето на обученията?

За професиите с трета степен на професионална квалификация курсът на обучение се провежда в рамките на 7-8 месеца, а за професиите с втора степен на професионална квалификация - 6-7 месеца. По желание на обучаващите се времетраенето на обучението може да се намалява или увеличава.

6. Как завършва обучението?

Професионалното обучение завършва с полагането на държавни изпити по теория и по практика на професията, които се провеждат в присъствена форма в съответствие с нормативните изисквания.

 Държавните изпити се провеждат въз основа на Изпитни програми, разработени от обучаващата организация.

 Изпитната програма за държавния изпит по теория съдържа изпитните теми с план-тезис на учебното им съдържание и критерии за оценка.

Изпитната програма за държавния изпит по практика съдържа указания за примерното съдържание на индивидуалните практически задания и критерии за оценка.

Изпитните програми се публикуват най малко 30 календарни дни преди датата на изпита по теория на съответната професия.


Адрес и телефони за записвания и допълнителна информация:

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”- пк. 1000, гр. София, пл.”Македония”, №1, сградата на КНСБ, 7 етаж, офис № 8;

http://okom.cpobg.com;

e-mail: obuchenie@cpobg.com; okom@knsb-bg.org ; kamen39@abv.bg

тел: 02/ 9875882; 02/9875682; факс-9872084. GSM :0888 31 81 30 ; 0898 707623

проф. д-р Д. Каменов – директор

Емилия Дойчева – мениджър „Дистанционно обучение”

д-р Мария Хабова - учебен отделСвързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№58,тел/факс 07172/2095
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом