Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер122.45 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/doc52.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХХХV/ 11.06.2010 година.


Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Мирково към 31.03.2010 година.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 ал. 1 от ЗОБ, чл. 40 ал. 1 от ЗУДБ и чл. 45 ал. 2 от НСИООБ, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 288


Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Мирково към 31.03.2010г. по приходи и разходи, както следва:


Отчет към 31.03.2010

Общо

Държавни

Местни

Дофин.

Приходи

 

 

 

 

Целева субсидия

274 572

274 572

 

 

Цел. субсидия за кап. разходи

47 947

47 947


 

Обща изравнителна субсидия

85 225
85 225 

 

Целеви трансфери от др.ведомства

5 037

5 037

 

 

Имуществени данъци

11 620

 

11 620

 

Неданъчни приходи

218 244

 

218 244

 

Дарения

3 592
3 592
Заем

-10 000
- 10 000
Средства на разпореждане

180

180Всичко приходи 2010 г.

636 417

279 789

356 628

 

Преходен остатък 2009 г.

138 007

122 172

15 835

 

Остатък в края на периода

-283 003

-216 762

-60 406

 

Всичко приходи

491 421

185 199

306 222

 

Разходи по параграфи

 

 

 

 

Заплати

121 293

108 351

11 497

1 445 

Други възнаграждения и плащания

19 584

17 053

2 531

 

Социални осигуровки

26 853

24 187

2 419

247

Издръжка

149 297

20 786

125 111

3 400

Помощи по решение на ОбС

2 000

 

2 000

 

Стипендии 

 

Текущи трансфери за домакинства

1 347

1 347

 

 

Субсидия за текуща дейност 

 

Субсидия читалища

17 475

13 475

4 000
Членски внос

463

 

463
Основен ремонт на ДМА

115 406
115 406
Придобиване на ДМА

37 703
37 703
Придобиване на НДА


 

Всичко разходи

491 421

185 199

301 130

5 092

Разходи по функции

 

 

 

 

Изпълн. и законодателни органи

139 170

76 050

63 120
Отбрана и сигурност

12 046

12 046Образование

97 841

72 229

20 520

5 092

Здравеопазване

6 611

6 611

 

 

Социално осигуряване и грижи

6 315

4 296

2 019

 

Жил.строителство и БКС

123 447

 

123 447

 

Почивно дело и култура,физкултура

18 201

13 475

4 726
Други дейности по икономиката

87 790

492

87 298
Всичко разходи

491 421

185 199

301 130

5 092


..........................................................................................................................................................


Относно: Отчет за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково към 31.03.2010 год.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 40 ал. 1 от ЗУДБ и чл. 45 ал. 2 от НСИООБ, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 289


Приема отчета за изпълнение на разчета за капиталови разходи на Община Мирково към 31.03.2010 год.

............................................................................................................................................................


Относно: Отпускане на еднократна помощ на ветераните от Отечествената война.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1,т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 290


Да се заплатят по 5(пет) куб.м. дърва за огрев на обща стойност 1500(хиряда и петстотин)лева, като средствата да бъдат отнесени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” , които да бъдат доставени до домовете на всички ветерани от Отечествената войнапо следния списък съгласуван със специалист ГРАО в общинско администрация с. Мирково:

Трите имена

Населено място

ЕГН

1

Георги Захариев Данкин

Мирково

2409246821

2

Георги Николов Лисев

Мирково

2110237229

3

Кънчо Панчов Ценов

Мирково

2202067344

4

Кузман Дойнов Делов

Буново

2310247420

5

Атанас Делов Менгов

Смолско

1907057240

6

Нено Цветков Митков

Смолско

2309057300


............................................................................................................................................................Относно: Кандидатстване по мярка 321 с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бенковски, Община Мирково, Софийска област”.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.(1),т.12 и т. 19 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 291


1. Общински съвет Мирково одобрява кандидатстването по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Бенковски, Община Мирково, Софийска област”, съгласно реда и начина определен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Министерство на земеделието и храните.

2. Потвърждава, че всички дейности по проект с наименование:

Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бенковски, Община Мирково, Софийска област” отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007 – 2013 година.

............................................................................................................................................................


Относно: Придобиване от ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково статут на защитено училище.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21 ал, 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5 от Постановление №212/02.09.2008 година на Министерски съвет, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 292

1. Определя за защитено основно училище „Г. Бенковски” с. Мирково, Софийска област.

2. Предлага на министерския съвет на Република България да бъде даден на ОУ „Г. Бенковски” с. Мирково, Община Мирково, Софийска област статут на „защитено училище”, да бъде включено в списъка на защитените училища и да му бъде предоставено допълнително финансиране.

3. Възлага на Кмета на Община Мирково да внесе предложение за включване на ОУ „Г. Бенковски” с. Мирково, Община Мирково, Софийска област в списъка в съответствие с чл. 5 на ПМС 212/02.09.2008 година.


............................................................................................................................................................


Относно: Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в с. Буново.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 293


1. Общински съвет с. Мирково възлага на Кмета на Община Мирково, съвместно с Общинска служба „Земеделие и гори” да определи терен за изграждане на пречиствателна станция на питейни води в с. Буново, при спазване на процедурите съгласно ЗУТ.

............................................................................................................................................................


Относно: Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково.


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 87от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 9 от ЗМДТ , Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 294


1. Отменя чл. 39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково.

............................................................................................................................................................


Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Любен Каравелов” с. Каменица, Община Мирково за 2009 г.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 295


1. Приема отчет за дейността на Народно читалище „Любен Каравелов” с. Каменица, Община Мирково за 2009 г.

............................................................................................................................................................


Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Мирково” адвокат Петър Димитров Kоцев

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 41 и чл.43предложение 1 от Наредба за символиката на Община мирково , Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 296


1.Общински съвет Мирково удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Мирково” адвокат Петър Димитров Коцев.


Протоколист:………… Председател:.............

/Искра Каменовска/ /Павел Данкин/

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом