Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер158.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://admcourt-kj.com/attachments/212_resh.adm.delo.32-2008.doc

Р Е Ш Е Н И Е


 

№ … …

град Кърджали, 06.06.2008 год.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Кърджалийският административен съд, ...……...………… в публично


заседание на осми май ………………......….………………..………………………...

през две хиляди и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. А.
при секретаря …М.Х., ….….….………………..…....……………............

като разгледа докладваното от ....................... съдията В. А. ........

Адм. дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е административно, по реда на Раздел І на Глава Х /чл.145 и следв./ от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба, подадена от ЕТ “ПРЕМИЕР-Н.Х.”, със седалище и адрес на управление – ***, представляван от Н.И.Х., против Заповед №РД 10-568/13.11.2007 год., издадена от Кмета на община Кирково, с която е прекратена процедура за провеждане на конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ/девет/ в кв.57/петдесет и седми/ по ПУП на село Бенковски, общ. Кирково, одобрен със Заповед №203/28.03.1983 год. на Председателя на ИК на ОНС-Кърджали, с площ от 486.00/четиристотин осемдесет и шест/ кв.м., отреден за социален сервиз, при граници: изток – УПИ І-площад от кв.57; запад-улица с о.т. 290-291; север-улица с о.т. 292-293 и юг-УПИ VІІІ от кв.57, поради това, че на основание чл.90 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/в община Кирково, конкурсната комисия не е класирала участник, тъй като била констатирала непълнота на представените документи от страна и на двамата участници в конкурса и неспазване на изискванията, посочени в конкурсната документация, а именно – липсвали документи, удостоверяващи финансовите възможности на кандидатите/съгл. Раздел ІV, ІІІ, т.6 от конкурсната документация/.

Жалбодателят е заявил в така подадената жалба, че неправилно не е класиран като участник в конкурса от конкурсната комисия, а оттук и че неправилно е прекратена цялата конкурсна процедура, тъй като в представените от него документи за участие в този конкурс е имало приложен документ, удостоверяващ финансовите му възможности, а именно-гаранция от друго търговско дружество, чийто собственик бил синът му. Твърди, освен това, че и самата конкурсна комисия е допуснала процедурни нарушения при провеждането на конкурса, а освен това имало процесуални нарушения и при издаването на оспорената заповед, като същата не била издадена в установения в конкурсната документация срок, а и не му била връчена по надлежния ред. Така, от изложените в жалбата оплаквания могат се изведат доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради нарушение на административнопроизводствените правила и поради противоречие с материалноправни разпоредби на закона.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Д.Д. поддържа жалбата си по изложените в нея съображения. Представя и писмена защита, в която излага подробни аргументи и доводи в подкрепа на жалбата, като допълнително е изложил и съображения в насока, че наведените в съдебно заседание доводи от ответника по жалбата, за липса на подписи в две от декларациите, не е посочена в оспорената заповед като мотив за издаването й и следователно този довод не следва да се разглежда в настоящото производство, още повече, че според процесуалния представител на жалбодателя, този пропуск е можел бързо да бъде отстранен по време на конкурса. Моли с решението да бъде отменена обжалваната заповед като незаконосъобразна, като претендира и направените деловодни разноски.

Ответникът по жалбата – Кметът на община Кирково, чрез процесуалния си представител - адв. Д.Т. оспорва така подадената жалба, като я счита за неоснователна и недоказана и моли съда да постанови решение, с което като такава да я отхвърли. В представена по делото писмена защита е изложила подробни съображения в насока, че конкурсната комисия правилно е отстранила жалбодателя от участие в конкурса, поради непълнота на представените документи за участие в него. Развива доводи за това, че представянето на двете задължителни декларации в неподписан вид всъщност е било равносилно на липса на такива декларации от този участник, като по отношение представения документ, удостоверяващ финансовите възможности на жалбодателя счита, че основателно конкурсната комисия не е приела представеното гаранционно писмо от ЕТ “КРИСТАЛ-Лютви Х.”*** за достатъчно доказателство за финансова обезпеченост на жалбодателя като участник в конкурса за реализиране на обекта, който евентуално би закупил на този конкурса. Допълнителен аргумент за това било и обстоятелството, че в крайния си счетоводен баланс за 2006 год., далият гаранцията едноличен търговец бил посочил, че е приключил годината на загуба. Също претендира да се присъдят направените деловодни разноски.

Конституираният като заинтересована страна в настоящото производство втори участник в конкурса – Н.Е.Ф. ***, също отстранен от участие от конкурсната комисия, редовно призован, не се явява, не изпраща представител и не взема никакво отношение по така подадената жалба.

Административният съд, като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните и въз основа на тях извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК, прие за установено следното:

По допустимостта на жалбата:

Докладът на назначената от Кмета на община - Кирково конкурсна комисия е изготвен и подписан от членовете на комисията на 09.08.2007 година, като уведомителното писмо до жалбодателя ЕТ “ПРЕМИЕР-Н.Х.”, със седалище и адрес на управление – ***, като участник в конкурса, е изпратено на 12.11.2007 год., с Изх.№А-Д1-12-135. Жалбата от този участник в конкурса, е подадена чрез Кмета на община Кирково до Административен съд - Кърджали, на 23.11.2007 год., с Вх.№А-Жс-04-102, без в същата да са посочени номер и дата на издаване на заповедта, тъй като така оспорената заповед не му е била връчена. Впоследствие, с допълнителна молба с Вх.№А-Д1-Н-05-57/27.11.2007 год., жалбодателят е поискал от Кмета на община Кирково да му бъде предоставен номера на заповедта на Кмета на община Кирково за обявяване на резултата от проведения на 09.08.2007 год. конкурс за продажба на посочения по – горе УПИ, частна общинска собственост, за да бъде приложен към жалбата, подадена от него до Административен съд-Кърджали. С писмо Изх.№А-Д1-Н-05-57 на община Кирково от същата дата – 27.11.2007 год., на жалбодателя е бил изпратен препис от оспорената от него заповед №РД-10-568/13.11.2007 год. на Кмета на община Кирково, за прекратяване на процедурата по продажба на посочени недвижим имот - частна общинска собственост. При тези данни, съдът намира, че в случая следва да се прилага 14-дневния срок за оспорване на така издадения административен акт, считано от съобщаването му. В настоящия случай, оспорената заповед е издадена на 13.11.2007 год., а жалбата е подадена на 23.11.2007 год., т.е. на 10/десетия/ ден след издаването на акта, поради което и няма как да е пропуснат законоустановения 14-дневния срок от съобщаването на акта. Ето защо съдът намира, че жалбата е допустима - същата е подадена в писмена форма и в срок, по предвидения в АПК ред - чрез административния орган до съответния административен съд и от лице – надлежна страна, чиито права и законни интереси са засегнати от така издадения административен акт.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

С Решение №439 по Протокол №44 от заседание, проведено на 16.05.2007 год., Общински съвет – Кирково е решил да се извърши чрез конкурс продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, в т.ч. и на процесния УПИ ІХ, кв.57 по плана на село Бенковски, общ. Кирково, с площ от 272 кв.м., отреден за социален сервиз/т.1.6. от Решението/, като с т.ІІІ от същото Решение, Общински съвет – Кирково е упълномощил Кмета на община Кирково да организира и проведе конкурсната процедура по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ/Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/ на ОбС-Кирково, да определи спечелилите конкурса участници, както и да сключи договорите за продажба на посочените недвижим имоти. В изпълнение на решението на Общински съвет – Кирково е изготвена оценка на обявения за продажба чрез конкурс УПИ ІХ, кв.57 по плана на село Бенковски, от лицензиран оценител, като видно от приложения по делото доклад от 17.05.2007 год. и заключението към него, крайната оценка на този недвижим имот възлиза в размер на 5400 лева. Изготвена е била и конкурсна документация, включваща описание на предмета на конкурса, специфични изисквания към този предмет, условията и реда за закупуване на конкурсната документация и извършването на оглед на имота, изискванията за участие в конкурса и документите, които задължително следва да представят участниците в него, приоритетните условия за класирането на кандидатите, начина на оформяне, сроковете и условията за подаване на предложенията, процедурата за провеждане на конкурса, вкл. условията за внасяне и освобождаване на депозита за участие, като към тази документацията е бил изготвен и образец на заявление за участие в конкурса/Приложение №1/ и образец на декларация, че кандидатът е запознат с конкурсната документация и ще опазва сведенията, съдържащи се в нея/Приложение №2/. В изпълнение на цитираното по-горе Решение №439 по Протокол №44/16.05.2007 год. на Общински съвет-Кирково, Кметът на община Кирково е издал Заповед №РД-10-361/04.07.2007 год., с която е разпоредил да се проведе конкурса за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: УПИ ІХ, кв.57 по ПУП на с.Бенковски, община Кирково, при начална конкурсна цена за продажбата - 5400 лева, определил е специфичните изисквания към предмета на сделката, определил е депозита за участие в размер на 40% от първоначалната конкурсна цена или 2160 лева, както и мястото и срока за закупуване на конкурсната документация, мястото и срока за подаване на документите за участие и мястото и времето/ден и час/ за провеждане на конкурса-09.08.2007 год., от 09.00 часа, в сградата на общинска администрация - Кирково. Със същата заповед - т.ІІ, Кметът на община Кирково е утвърдил документацията за провеждане на конкурса, като неразделна част от заповедта, а с т.ІІІ от същата е определил петчленна комисия, в т.ч. председател и секретар на комисията, която да проведе конкурса. Със същата заповед е разпоредено условията на конкурса и срока за подаване на предложения да се публикуват в един местен ежедневник 30 преди определения краен срок за закупуване на конкурсната документация, както и извлечение от заповедта да се постави на мястото за обявления в сградата на общинска администрация Кирково не по-късно от три дни от датата на издаването й. По делото е приложено и факсимиле от местен ежедневник, брой от 05 юли 2007 год., в който е публикувана обявата за провеждането на конкурса, съдържаща изискуемите се реквизити, като в т.7 от обявата е посочен и процесния недвижим имот – УПИ ІХ, кв.57 по ПУП на село Бенковски, община Кирково, отреден за социален сервиз, с първоначална конкурсна цена за продажба в размер на 5400 лева.

Към административната преписка е представен и съответно приет като доказателство и Доклад от 09.08.2007 год. на конкурсната комисия, назначена със посочената по-горе Заповед на Кмета на община Кирково, от съдържанието на който е видно, че за участие в конкурса за продажба на този недвижим имот, частна общинска собственост - УПИ №ІХ, кв.57 по ПУП на село Бенковски, община Кирково, са постъпили две предложения: първото, подадено от Н.Е.Ф. *** - конституиран като заинтересована страна в настоящото производство, с Вх.№А-Дл-12-132/08.08.2007 год., в 15.20 часа и второто – от ЕТ “ПРЕМИЕР – Н.Х.” , със седалище и адрес на управление – *** - жалбодател в настоящото производство, с Вх.№А-Дл-12-135/08.08.2007 год., подадено в 16.45 часа. От съдържанието на така изготвения доклад е видно, че комисията за провеждане на конкурса е описала подробно намиращите се в пликовете на всеки един от двамата участници документи, като по отношение на участника Н.Е.Ф. е установила, че липсва документ, удостоверяващ финансовите му възможности, поради което и на основание чл.90, ал.1 от НПРУРОИ в община Кирково е взела решение същият да бъде отстранен от участие. По отношение на жалбодателя ЕТ “ПРЕМИЕР – Н.Х.”, със седалище и адрес на управление – ***, комисията е отразила в доклада, че липсва документ, удостоверяващ финансовите му възможности, както и че липсват две от изискуемите се задължителни декларации, а именно: декларацията за извършен оглед на имота и декларацията за опазване на околната среда, поради което и на основание чл.90, т.1 от НПРУРОИ в община Кирково е взела решение и този участник да бъде отстранен от участие в конкурса. При това положение, с доклада си конкурсната комисия е предложила на Кмета на община Кирково да прекрати процедурата за продажба чрез конкурс на УПИ ІХ в кв.57 по ПУП на село Бенковски, община Кирково.

Представени са и са приобщени като доказателство по делото и уведомителни писма, съответно с Изх.№А-Дл-12-132/12.11.2007 год. , изпратено до участника Н.Е.Ф. *** и с Изх.№А-Дл-12-135/12.11.2007 год., изпратено до жалбодателя ЕТ “ПРЕМИЕР – Н.Х.”, със седалище и адрес на управление – ***, с които и двамата участници поотделно са уведомени, че са отстранени от участие в конкурса за продажба на недвижимия имот - УПИ ІХ в кв.57 по ПУП на село Бенковски, на основание чл.90, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Кирково, поради липса на документ, удостоверяващ финансовите възможности, съгласно изискванията, посочени в конкурсната документация.

Така, въз основа на изготвения доклад от конкурсната комисия и направеното в него предложение Кметът на община Кирково с оспорената Заповед № РД-10-568/13.11.2007 год., е прекратил процедурата за продажба чрез конкурс на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в кв.57 по ПУП на село Бенковски, община Кирково, поради липса на класиран от комисията участник.

Изискани са и са приложени по делото и заверени копия от пълния набор документи, който двамата участници са подали за участие в конкурса за продажба на недвижимия имот - частна общинска собственост, от които се установява, че и двамата кандидати са закупили конкурсната документация, внесли са изискуемия се за участие в конкурса депозит и са подали в срок документите си за участие, в запечатани непрозрачни пликове, с отбелязани върху тях дата и час на подаване, съгласно изискванията на утвърдената конкурсна документация. При извършената и от съда проверка на така подадените документи за участие действително се установява, че участникът Н.Е.Ф. не е представил документ или документи, удостоверяващи финансовите му възможности, а другият участник - жалбодател в настоящото производство ЕТ “ПРЕМИЕР-Н.Х.”***, е представил две от задължително изискуемите се декларации неподписани, съответно декларацията за извършен оглед на имота-предмет на конкурса за продажба, в която следва да се декларира и че няма впоследствие да се позовава на грешка в предмета/л.42 от делото/ и декларацията, че няма да бъдат нарушавани условията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда/л.43/. Като документ, удостоверяващ финансовите възможности на жалбодателя, е представена “гаранция за участие в процедурата”, издадена от друг едноличен търговец - ЕТ “КРИСТАЛ-Лютви Х.”, в която най-общо е декларирано, че издателят й със същата поема неотменимо и безусловно задължение да гарантира финансово осигуряване на изпълнението на бизнес плана при спечелване на конкурса и към нея е представен и счетоводен баланс на този едноличен търговец към 31.12.2006 год. и отчет за приходите и разходите/ОПР/ на същия за 2006 година, в който за текущата година е отразена загуба в размер на 21000 лева. Обстоятелството, че двете декларации не са били подписани от жалбодателя и в този си вид - неподписани, са били подадени от него в плика с документи за участие в конкурса, не се оспорва и от пълномощника на жалбодателя, който е направил изрично изявление за това в съдебното заседание, проведено на 08.04.2008 година. Това обстоятелство се установява и от показанията на двамата свидетели - С.М., който е бил председател на конкурсната комисия и К.П., която е била секретар на конкурсната комисия, дадени в съдебно заседание, проведено на 08.05.2008 година. От техните показания се установява, също така, че представените от жалбодателя документи, удостоверяващи финансовите му възможности са били обсъдени от комисията, като същата е констатирала липсата на представен договор между двете фирми, както и обстоятелството, че едноличният търговец, който е издал т.нар. “гаранция”, е със загуба за съответната година, поради което и е приела, че това не са доказателства за финансова обезпеченост на предложението.

Така, при тези установени обстоятелства по административния спор настоящия съдебен състав намира, че не може да се направи извод за допуснато от конкурсната комисия нарушение, което да води до незаконосъобразност и на оспорената заповед на Кмета на община Кирково. В съответствие с чл.35, ал.1 от ЗОС, продажбата на имоти-частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс, като редът за провеждането на търговете и конкурсите, съгл. чл.41, ал.1 от ЗОС, се определя от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. Такава наредба е приета от Общински съвет – Кирково с Решение №191 от 18.02.2005 год. и същата, озаглавена Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ в община Кирково е представена по делото, като в Глава VІІІ от същата – от чл.83 до чл.93 е са регламентирани реда и условията за провеждане на такъв конкурс за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост. В случая този ред и условия са спазени - налице е решение на общинския съвет за продажба чрез конкурс на посочените недвижими имоти-частна общинска собственост, в т.ч. и на УПИ ІХ в кв.57 по ПУП на село Бенковски, издадена е заповед от кмета на общината, с която е открит конкурса, утвърден е състава на конкурсната комисия, утвърдени са изготвените конкурсни книжа, както и специфичните изисквания към предмета на сделката, времето за оглед, срока и мястото за закупуване на конкурсна документация и за подаване на документи за участие, депозит за участие, като са указани и всички други необходими обстоятелства, свързани с конкурса. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията са били обнародвани в един местен ежедневник и то повече от 30 дни преди крайния срок за подаване на предложенията, като освен това и извлечение от заповедта на кмета на общината е било обявено на видно място в сградата на общинска администрация. От утвърдената конкурсна документация, също представена по делото, е видно – Раздел ІV, б.А от същата, че са изчерпателно и подробно описани документите, наличието на които е задължително за допускането на кандидата до участие, съответно са посочени поотделно задължителните документи за кандидати – физически лица/т.І от Раздел ІV/, за кандидати-юридически лица и еднолични търговци/т.ІІ от Раздел ІV/, както и такива, които са задължителни за всички кандидати/т.ІІІ от Раздел ІV/, като именно в тази т.ІІІ са посочени като задължителни декларацията, че кандидатът е извършил оглед на имота, а в случай че не е извършил такъв-че няма да се позове на грешка в предмета, с оглед на което да се откаже от сключването на договор/т.ІІІ.2./ и декларацията, че условията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда няма да бъдат нарушени/т.ІІІ.3./. Тези именно две задължителни декларации жалбодателят е представил в плика с подадените документи, но не е подписал същите. В тази връзка настоящия съдебен състав споделя изложеното в представената писмена защита от процесуалния представител на ответника по жалбата, че неподписването на същите от кандидата всъщност е равносилно на липсата на представени такива декларации. В тази насока са несъстоятелни доводите на процесуалния представител на жалбодателя, че този пропуск е можел да се санира по време на провеждането на самия конкурс или иначе казано – по време на проверката на документите от конкурсната комисия в определения ден и час. Това е така, тъй като нито НРПУРОИ в община Кирково, нито утвърдената конкурсна документация, която жалбодателят е закупил и с която се е запознал, допускат въобще такава възможност – по време на конкурса да се отстранят грешки и да се попълват пропуски. При категорично установения факт, че жалбодателят не е представил два задължително изискуеми се документа, не е следвало да бъде допуснат до участие и респ. до класиране в конкурса, а още по-малко евентуално да бъде определен като купувач. Следва да се отбележи, че изискването за представяне на тези две декларации е формално, но така или иначе всяка процедура е в значителна формализирана. Твърдението, изложеното в писмената защита, че двете декларации били изготвени в свободен текст от самия жалбодател и предвид съдържанието им, той съзнавал какво декларира, т.е. субективното отношение или преценка на участника за това, не го освобождава по никакъв начин от задължението да изпълни въведените с конкурсната документация условия и изисквания, като по този начин жалбодателят сам се е поставил в положение да бъде отстранен от участие в конкурса за продажба на този недвижим имот-частна общинска собственост. В крайна сметка, в конкурсната документация - Раздел VІІ от същата ясно и просто е записано, че комисията не допуска до участие в конкурса участник, в случай че установи непълнота на представените документи (в подадените документи не се съдържа някои от посочените в Раздел ІV от документацията, между които са и двете описани по-горе декларации). Съдът споделя и довода, изразен в писмената защита на процесуалния представител на ответника, който всъщност е и аргумент на конкурсната комисия, отразен в изготвения от нея доклад, а оттам посочен и като мотив за издаването в оспорената заповед на Кмета на община Кирково, досежно липсата на достатъчно доказателства за финансова обезпеченост на предложението на жалбодателя, свързано с реализиране бизнес-плана за застрояване и развитие на обекта. Представената в този вид т.нар. “гаранция” от друг едноличен търговец и представените към нея баланс и ОПР за 2006 год. на същия този търговец категорично не могат да бъдат такива убедителни доказателства за финансова обезпеченост, а конкурсната комисия няма задължение да изисква от съответния кандидат допълнителни такива доказателства или каквито и да е други документи. След като участникът е решил да участва в една такава процедура-конкурс за продажба на недвижим имот, запознал е с конкурсната документация и е наясно, че следва да представи такива убедителни доказателства за финансовите си възможности, то само и единствено от него зависи да изпълни и това условие за участие в конкурса. При това положение конкурсната комисия съвсем правилно, в съответствие с утвърдената конкурсна документация и на основание чл.90, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково е отстранила и жалбодателя от участие в конкурса и поради липса въобще на допуснат кандидат е предложила на кмета на община Кирково да прекрати конкурсната процедура за продажба на въпросния недвижим имот. Разпоредбата на чл.91 от същата НПРУРОИ в община Кирково предвижда, че въз основа на доклада на конкурсната комисията кметът на общината издава заповед, т.е. така или иначе, както законът, така и местната Наредба, поставят резултатите от конкурса, обективирани в доклада на комисията, като задължително условие за издаването на заповедта на кмета. Този доклад е документът, който съдържа тези резултати, независимо дали има допуснати участници и извършено класиране или както в случая, са отстранени и двамата участници, но същественото е, че при постановяване на своята заповед кметът на общината е обвързан със съдържанието на този доклад. В случая, оспорената заповед е съобразена в пълна степен със съдържанието на доклада на комисията и при липсата на допуснат до класиране кандидат, в съответствие с предложението на комисията, също направено в нейния доклад, правилно е постановено прекратяване на обявената процедура за продажба чрез конкурс на недвижимия имот-частна общинска собственост. Обстоятелството, че в оспорената заповед не била посочена като мотив липсата на подписи в двете задължителни декларации, представени от жалбодателя, по никакъв начин не променя категорично установения факт, че тези декларации действително са неподписани от него и в този вид са представени на конкурсната комисия. Както бе посочено, това е3 отразено в изготвения от комисията доклад и по никакъв начин не променя и крайния резултат от преведената конкурсна процедура, а именно – че и двамата участници са били с нередовни документи и не са класирани, което е довело и прекратяване на обявената конкурсна процедура за продажба на общинския недвижим имот.

Така, с оглед изложеното по-горе съдът намира, че административният акт – Заповед № РД-10-568/13.11.2007 год., издадена от Кмета на община Кирково, е постановен от компетентен орган, в установената от закона форма, при правилно приложение на материалния закон и спазване на установените административнопроизводствени правила, като същата е издадена и в съответствие с целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява неоснователна и като такава, същата следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от така изложеното и на основание чл.172, ал.2, предл. ІV от АПК, Административният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ПРЕМИЕР - Н.Х.”, със седалище и адрес на управление – ***, представляван от Н.И.Х., с ЕГН **********, против Заповед № РД-10-568/13.11.2007 год., издадена от Кмета на община Кирково, с която е прекратена процедура за провеждане на конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ/девет/ в кв.57/петдесет и седми/ по ПУП на село Бенковски, община Кирково, област Кърджали.

Препис от решението да се изпрати или връчи на страните по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом