План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес
ИмеПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер99.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/PlanPriem2008.doc
П Л А Н – П Р И Е М

на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година


Община Училище Адрес

Директор Телефон Транспорт до училище


Непроф.об. Професия след срок брой чрез пр.изпит Балообразуващи

Профил, Специалност клас обуч . учен. ЧЕ-VII или по документи предмети

1 2 3 4 5 6 7

Община град Добрич

Езикова гимназия “Гео Милев” 9300, Добрич, ул”Независимост” № 21


М.Иванова, 605-587, 604 - 674 204

Немски език 7 5 84 НЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Английски език 7 5 56 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Френски език 7 5 52 ФЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Природоматематическа гимназия “И.Вазов” 9300 , Добрич, бул.”3-ти март” № 1

Г.Канев, 602-507, 604-568 103, 104,123, 124, 201, 233

Информатика 7 5 78 АЕ БЕЛ и М М, Ф

Биология 7 5 29 АЕ БЕЛ и М Б, М

Информационни технологии 7 5 29 АЕ БЕЛ и М М, Ф

Информатика 8 4 26 АЕ М М, Ф

Информационни технологии 8 4 29 АЕ по документи М, Ф

Хуманитарна гимназия “Св.св.К и Методий” 9300, Добрич, ул.Велико Търново” № 2


М. Ненова, 600-602, 605-332

Испански език 7 5 26 ИсЕ БЕЛ и М БЕЛ и М

Английски език 7 5 52 АЕ БЕЛ и М БЕЛ и М

История 8 4 26 по документи И,БЕЛ,Г

Английски език 8 4 26 по документи АЕ, БЕЛ, Г

СОУ “П.Р.Славейков” 9300, Добрич, ул.”Ангел Кънчев” № 2


Г.Георгиев, 604-433, 602-754

Английски език 7 5 29 АЕ БЕЛ и М БЕЛ, М

Български език и литература 8 4 29 по документи БЕЛ, И, АЕ

Английски език 8 4 29 по документи АЕ, БЕЛ и И

Непрофилирана подготовка 8 4 29 по документи БЕЛ, И и АЕ

СОУ “Св.Климент Охридски” 9300, Добрич, бул.”Русия” № 2


Юл.Герасимова, 603-279 103,104, 123, 124, 203, 301

Музика 7 5 29 АЕ БЕЛ,М и Муз. БЕЛ,Муз.

Информационни технологии 7 5 29 АЕ БЕЛ,М БЕЛ,Муз.

Информационни технологии 8 4 29 по документи БЕЛ,Муз.ИИ

СОУ “Димитър Талев” 9300, Добрич, ул.”Генерал Попов” № 16


Т.Георгиев, 690-391,690-392 111,131,176,204,301,306

Информациони технологии 7 5 26 АЕ БЕЛ и М М,БЕЛ

Информационни технологии 8 4 26 по документи М, БЕЛ,IЧЕ,Ф

Технологичен – Туризъм 8 4 26 по документи БЕЛ, IЧЕ, М,Г

СОУ “Любен Каравелов” 9300, Добрич, ж.к.”Балик”


П.Атанасова, 655-211 111, 131, 176, 204,306

Английски език 8 4 29 по документи АЕ, БЕЛ, М

Информационни технологии 8 4 29 по документи Ф, М, БЕЛ

Техн.проф./Стопански мениджм. 8 4 29 по документи Г,М, БЕЛ __________________________________________________________________________________

СОУ”Дора Габе” 9300, Добрич, ж.к.”Дружба”2,№58

А. Недялков, 605-339 203, 233


Полиграфия 8 5 29 по документи ИИ,БЕЛ,М

Финансово-стопанска гимназия “В.Левски” 9300, Добрич, ул.”Ген. Гурко” № 1


Н.Недев, 600-143 203, 208

Митническа и данъчна администр. 7 6 29 НЕ М и БЕЛ М, Г

Оперативно счетоводство 7 6 29 АЕ М и БЕЛ М, Г

Застрахователно и осигурит. дело 7 6 29 ФЕ М и БЕЛ М, Г

Финасова отчетност 8 5 29 по документи БЕЛ,М, Г

Икономика и мениджмънт 8 5 29 по документи БЕЛ ,М,Г

ПГ по строителство и архитектура“П.Пенев” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 43

Й.Йорданов, 603-096 103,104,111,123,124,131,221,305

Строителство и архитектура 8 5 58 по документи М,БЕЛ, ИИ

Мебелно производство 8 5 29 по документи М,БЕЛ, ИИ

Електрически инсталации 8 5 29 по документи М,БЕЛ, ИИ

ПГ по туризъм “П.Кр.Яворов” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” №36


Ст.Петков, 602-093

Организация на хотелиерството 7 6 29 НЕ БЕЛ и М Г,Х

Производство и обслужване в заведе

нията за хранене и развлечение 8 5 29 по документи Х,БЕЛ,М

Производство на хляб и хлебни изделия8 4 29 по документи Х.БЕЛ,М

Производство на кулинарни изделия

и напитки 8 4 29 по дакументи Х,БЕЛ,М

Обслужване на заведения в обще

ствено хранене 8 4 29 по документи Х,БЕЛ,М

ПГ по ветеринарна медицина”Проф д-р Г.Павлов” 9300, Добрич, бул.”25 септември” 98


д-р С.Тодорова, 602-566 103,104,123,124,131,203,221,233,305,111,208

Селски туризъм 8 5 29 по документи БЕЛ,Б.Г

Ветеринарна медицина –ветер.техник 8 5 58 по документи БЕЛ, Б, Х

Ветеринарна медицина-ветер.лаборант 8 5 29 по документи БЕЛ,Б, Х

ПГ по механотехника и ел.техника”М.Ломоносов” 9300,Добрич,ул.”Хан Тервел”№187


инж.С. Иванова , 605-216 204,213,306

Заваряване 7 2 29 по документи М,Ф,БЕЛ

Компютарна техника и технологии 7 6 29 АЕ БЕЛ и М М,Ф

Газова техника 8 5 29 по документи М, Ф, БЕЛ

Ел.обзавеждане на производството 8 5 29 по документи М, Ф, БЕЛ Микропроцесорна техника 8 5 29 по документи М, Ф, БЕЛ

Автотранспортна техника 8 5 29 по документи М, Ф, БЕЛ

Системно програмиране 8 5 29 по документи М, Ф,БЕЛ

Вечерна форма на обучение

Машини и съоръж.за обр.на металите 8 4 29 по документи М,Ф.БЕЛ

Стругарство 8 2 29 по документи М.Ф.БЕЛ

ПГ по аграрно стопанство 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 86


инж.Г.Господинов, 602-203 103,104,123,124,131,203,208,221,233,305,111

Икономист -Земед.стопанство 8 4 29 по документи БЕЛ,М,Г

Механизация на селското стопанство 8 5 29 по документи БЕЛ, М,Ф

Земеделец 8 4 29 по документи БЕЛ, Б,М

Произв. и прераб. на мляко и мл.продукти 8 5 14 по документи БЕЛ, Х,Б

Произв. на месо, месни продукти и риба 8 5 15 по документи БЕЛ, Х,Б


ПГ по транспорт и обслужване”Г.Бенковски” 9300, Добрич,бул.”25-ти септември”№47


инж.Сн.Жечева, 602-197 103,104,111,123,124,131,203,208,221,233,305

Ел.обзавеждане на транспортна техника 8 4 29 по документи Ф, М, БЕЛ

Пътно-строителна техника 8 4 29 по документи Ф, М, БЕЛ

Подемно-транспортна техника 8 4 29 по документи Ф.М.БЕЛ

Експлоатация на авномабилния транспорт 8 5 29 по документи Ф,М,БЕЛ

Автобояджийство 8 1 29 по документи Ф,М.БЕЛ

Автотенекеджийство 8 1 29 по документи Ф,М.БЕЛ


Помощно училище “Д-р П.Берон” 9300, Добрич, ул.”Й.Йовков” №4

Е.Ненова, 602-024 Шивачество 8 2 12 по документи СрУ

Основно училище “Й.Йовков” 9300, Добрич, ул.”Ген.Попов”№52

П.Петров, 662-752

Работник в произв.на кулинарни изделия 7 2 29 по документи БЕЛ,М,Х

за хранене и развлечения

Община Балчик


СОУ “Христо Ботев”, 0579-728-05 9600, Балчик,ул.”Черно море”№ 80

Непрофилирана подготовка 8 4 58 по документи

СОУ”Христо Смирненски”, 0579 -634-04 9630 ,с.Оброчище, ул.Мусала” № 1

Производство на кулин.изделия и напитки 8 4 29 по документи,БЕЛ,М,Г,Х


ПГ за кадри в обслужващата сфера, 0579-727-10, 9600, Балчик, кв.”Сборно място”

Алеко Константинов”

Електродомакинска техника 8 4 29 по документи БЕЛ.Ф.М

Произв.на кулинарни изделия и напитки 8 4 29 по документи БЕЛ,Б,Х

Помощно училище “Ак.Т.Самодумов”, 665-02, 9649 с. Кранево, ул.”Шипка” № 12


Работник в заведения за хран.и развл. 8 2 12 по документи БЕЛ,М,Х

Община Каварна


СОУ “Стефан Караджа”, 0570-832-47 9650, Каварна, ул.”Кирил и Методий” № 21

Английски език 7 5 29 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Математика 8 4 29 по документи М, Ф, Г

Химия 8 4 29 по документи Х, Б, Г

Непрофилирана 8 4 29 по документи

Професионална земеделска гимназия


К.А.Тимирязев”, 0570-830-70 9650, Каварна, ул.”Добротица” № 48

Икономист-Земед.стопанство 8 4 29 по документи М,БЕЛ,Б

Растениевъдство 8 5 15 по документи Б,БЕЛ,М

Цветарство 8 5 14 по документи Б,БЕЛ,М

Озеленяване и цветарство 7 2 29 по документи Б.БЕЛ,М

Помощно училище


Любен Каравелов”, 0570-823-88 9650, Каварна, ул.”Сан Стефано” № 16

Работник в заведения за хран.и развлеч. 8 2 12 по документи БЕЛ,М

Община Генерал Тошево

СОУ”Никола Й.Вапцаров”, 05731-20-34 9500, Г.Тошево, ул.”Васил Априлов” № 7

Профил “Природоматематически” 8 4 29 по документи М, БЕЛ, ЧЕ

Профил “Хуманитарен” 8 4 29 по документи БЕЛ, М ,ЧЕ

ПГ по земеделие “Т.Рачински”, 05731-44-51 9500, Г.Тошево, ул. “Опълченска” № 46


Електрообзав.на транспортна техника 8 5 29 по документи Ф, М, БЕЛ

Земеделец 8 4 29 по документи Б, М, Х

Икономист-Земед.стопанство 8 4 29 по документи М, Б, Г

Община Тервел


СОУ”Йордан Йовков”, 05751-20-44 9450, Тервел, ул.”Климент Охридски” № 34

Непрофилирана подготовка 8 4 58 по документи, БЕЛ,М,ЧЕ,Б

ПГ по техника и облекло


Дочо Михайлов”, 05751-25-09 9450, Тервел, ул”Хан Аспарух” № 81

Автоматизация на непрекъсн. произв-ва 8 5 29 по документи М,Ф,БЕЛ

Производство на облекло от текстил 8 4 29 по документи Х,Ф,БЕЛ

Електрически машини и апарати 8 4 29 по документи М,Ф,БЕЛ

Механизация на селското стопанство 8 4 29 по документи М,Ф,БЕЛ

Община Шабла


СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, 05743-42-31 9680, Шабла, ул.”Добруджа” № 2

Туризъм 8 4 26 по документи БЕЛ, М, Г

Произв.на кулинарни продукти 8 4 26 по документи Х, Б, БЕЛ

Община Крушари


СОУ”Христо Смирненски”, 05771-21-06,22-08, 9410, Крушари, ул.”9-ти септември”№20

Непрофилирана подготовка 8 4 29 по документи


Използвани съкращения
БЕЛ - Български език и литература

М - Математика

ИИ - Изобразително изкуство

Муз - Музика

Хор - Хореография

И - История

Г - География

Ф - Физика

Х - Химия

Б - Биология

ЧЕ - Чужд език

IЧЕ - Първи чужд език

АЕ - Английски език

НЕ - Немски език

ФЕ - Френски език

ИсЕ - Испански език

СрС - Среден успех от свидетелството

ПГ - Професионална гимназия


Млади приятели,

Експертите от Отдел“Образование и култура”/О”ОК”/ в Община град Добрич Ви желаят успешен избор на образователен и професионален път.

За информация и справки - Общински център за кариерно развитие-към О”ОК”

град Добрич,

ул.”Независимост” № 7, ХII етаж -

- северен и южен вход

/ Бивш партиен дом - до театъра /

Кольо Александров, експерт

тел. 602-571, 603-325, вътр. 17


Уважаеми ученици,

Сега е времето да направите своя образователен и професионален избор за успешната Ви реализация в бъдеще.

Това справочно издание Ви предлага актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в град Добрич и Добричка област за прием на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование за учебната 2008/2009г.

Информационните материали, поместени в Справочника ще Ви подпомогнат при вземане на решение за избор на училище, профил, професия или специалност, които да удовлетворят Вашите интереси, желания и планове.

Допълнителна информация можете да получите:

  • в училището, където учите,

  • в училището, където кандидатствате,

  • в Регионалния инспекторат по образованието

  • в Общински център за кариерно развитие към Отдел “Образование и култура” – Община град Добрич, ул “Независимост” № 7, 12 етаж /Бивш партиен дом/, северен и южен вход, тел: 602-571,

603-325 в.17


Община град Добрич


Отдел “Образование и култура”

Общински център за кариерно развитие


О Р И Е Н Т И Р


за ученици от седми и осми клас


С П Р А В О Ч Н И К. условия и срокове за кандидатстване, класиране и записване

. план-прием в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии за учебната 2008/2009 година

. адреси и телефони на училищата

. обществен транспорт до училищата


Добрич, 2008

Свързани:

План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес
Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconПлан прие м
Средните общообразователни училища, Помощните училища Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2012/2013...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconЗа дьржавен план-прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните и непрофилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии

План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconМестонахождение община, булстат и наименование на училището, адрес и телефон, e-mail, интернет страница, код и наименование на професия, код и наименование на специалност 2012/2013 учебна година
Чебната 2012/2013 година в държавните и общински професионални гимназии,професионални училища и в паралелките за придобиване на професионални...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconНа вниманието на директорите на училища в община бургас
Информираме Ви за предстоящите прояви от Календарния план на одк- бургас за учебната 2012-2013 година, в които могат да участват...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconУважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители
Рио, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
През учебната 2009/2010 година гпче “Христо Ботев” продължи да укрепва завоюваните си лидерски позиции и да се налага като водещо...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
План прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес iconРепублика българия
За училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 година съгласно наредба №11/28. 03. 2005 година за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом