Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи
ИмеДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер47.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/1a59828df22f1634c22574fa00304
намира следното:

Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И.. Ответник е ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3. Предявени са искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда, както и инцидентен установителен иск по чл. 74, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ответникът оспорва претенциите и изтъква доводи за тяхната неоснователност. Желае отхвърлянето на същите.

По делото са събрани писмени доказателства. Прието е експертно заключение.

Съдът намира исковете за допустими и поради това ще ги разгледа по същество.

Релевантните за правилното решаване на спора по настоящото дело доказателства очертават следното от фактическа страна:т 4 март 2009 г. вещото лице и следващите се държавни такси по уважените искове на В.O ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С.

Ищцата започнала работа при ответника на 15 април 2008 г. по силата на срочен трудов договор със срок за изпитване (3 месеца). Полагала труд като главен счетоводител на главната агенция на ответника в Б. на половин работен ден. На 25 юни 2008 г. същата подала молба до работодателя да й бъде продължено трудовото правоотношение, което изтичало на 15 юли 2008 г., с още 3 месеца. Върху молбата била поставена положителна резолюция. Подписано било допълнително споразумение към първоначалния трудов договор, в сила от 15 юли 2008 г., със срок от 3 месеца, на основание чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда. На 23 октомври 2008 г. на ищцата била връчена заповед за прекратяване на трудовото й правоотношение, считано от 15 октомври 2008 г., поради изтичането на уговорения срок (чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда).

Месечното брутно трудово възнаграждение на ищцата за месеца, предхождащ този, през който е прекратено нейното трудово правоотношение, възлиза на 676.50 лв. Установи се и че тя е продължила да работи при ответника на граждански договор до 2 декември 2008 г., за което е получила общо 837.00 лв.

Гореизложените факти навеждат съда на следните правни изводи:

В случая не е била налице хипотезата на чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда. Клаузата срок в допълнителното споразумение към съществуващия трудов договор е недействителна, защото въпросният договор вече се е бил трансформирал в договор за неопределен срок. По делото не се установи наличието на предпоставките, визирани в ал. 3 или 4 на чл. 68 от Кодекса на труда, в които са заложени изключенията, предвидени от законодателя.

Изменението на чл. 68 от Кодекса на труда, направено още през 2001 г., цели да ограничи т. нар. верижни срочни трудови договори. С разпоредбите на чл. 68, ал. 2 и 3 (тогава; сега - ал. 3 и 4) от Кодекса на труда се създадоха ограничения за сключване на срочни трудови договори.

Под трудов договор се разбира не само първоначалното сключване на трудов договор, но и на последващи споразумения към него, които го променят от безсрочен в срочен, или след изтичане на срока му, когато е за определено време, се уговаря нов.

В допълнителното споразумение, представено по настоящото дело, в което е записано, че започва да действа от 15 юли 2008 г., като правно основание фигурира чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда, без да се посочват допълнителни обстоятелства относно наличието на някоя от хипотезите, предвидени в тази разпоредба.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда, срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Според ал. 4 на същия член, по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Кодексът на труда дава легална дефиниция на понятието изключение в § 1, т. 8 от своите допълнителни разпоредби. В случая, обаче, работодателят не доказа наличието на изключение по смисъла на посочената норма, за да е налице валидно сключен срочен трудов договор.

Предвид изложеното следва да се приеме, че по силата на чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда срочният трудов договор на ищцата от 14 юли 2008 г. (обективиран като допълнително споразумение) се е превърнал в договор за неопределено време и прекратяването му на основание чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда е незаконно. Искът по чл. 74, ал. 1 от Кодекса на труда трябва да бъде уважен (така и решение № 44 от 8 август 2008 г. на САС по гр. д. № 194/2007 г., г. о., 4 състав, докладчик съдията Даниела Стоянова).

Основателността на иска по чл. 74, ал. 1 от Кодекса на труда има за резултат уважаването и на претенциите по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда.

На основание чл. 242, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, следва да се постанови предварително изпълнение на настоящото съдебно решение в частта му, касаеща уважения иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Така мотивиран, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОБЯВЯВА за недействителна клаузата срок в допълнително споразумение към трудов договор № 19 от 14 април 2008 г., сключено на 14 юли 2008 г. между В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., , кантора на адвокат Р. И., и ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3, и влизащо в сила от 15 юли 2008 г.

ПРИЗНАВА за незаконно прекратяването на трудовото правоотношение между В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., , кантора на адвокат Р. И., и ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3, извършено със заповед № 40 от 14 октомври 2008 г. на Недялко Чандъров (главен изпълнителен директор) и Рик Янсен (изпълнителен директор), и го ОТМЕНЯВА.

ВЪЗСТАНОВЯВА В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И., на предишната работа - главен счетоводител на главната агенция на ДЗИ - Общо застраховане АД в Б., на 0.5 щатна бройка, на 4-часов работен ден.

ОСЪЖДА ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3, да заплати на В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., , кантора на адвокат Р. И., обезщетение по чл. 225, ал. 1/ал. 2, изр. 1 от Кодекса на труда, в размер на 3,195.00 лв., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 15 декември 2008 г. до пълното изплащане на посочената дължима главница.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на настоящото съдебно решение в горната му осъдителна част.

ОСЪЖДА ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3, да заплати на В. Г. Н., ЕГН , съдебен адрес Б., , кантора на адвокат Р. И., разноските й по делото, възлизащи на сумата от 700.00 лв. - адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА ДЗИ - Общо застраховане АД, ЕИК 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски 3, да внесе по сметка на Районен съд Б. сумата от 417.80 лв., включваща изплатеното от бюджета на съда възнаграждение на вещото лице и следващите се държавни такси по уважените искове на В. Г. Н..

Страните по делото могат да обжалват настоящото решение пред Окръжен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок, който, на основание чл. 315, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, ще започне да тече от 4 март 2009 г.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е К. Г. Г., Егн, адрес б ответник е Регионален исторически музей
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е К. Г. Г., Егн, адрес б ответник е Регионален...
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е г-жа В. М. А., Егн *, адрес гр. Б., У. А., а ответник Д. А. А., гр. С

Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е А. А. А., Егн, адрес Б., ул. А ответник е Община Б., представлявана от
Ищец в процеса е А. А. А., Егн, адрес Б., ул. А ответник е Община Б., представлявана от кмета К. С. П предявени са искове по чл....
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Г-жа С. С. Д., Егн *, адрес Б., ж к. А. съдебен адрес Б., кантора на адвокат А. Г. е подала
Ответната страна твърди, че исковете са неоснователни, като подробни съображения в тази насока се излагат в писмения отговор
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconИщец в процеса е С. Р. С., Егн *, адрес Б., ул. К. 5, ап. 18, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е К. С. М., Егн *, адрес Б., ул. Д. Г вх. Б
Исковата молба е допустима и следва да се разгледа по същество тя е подадена от заявител в производство по чл. 410 Гпк и в срока...
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Образувано е по предявени от М. Н. С., Егн *, адрес гр. Б., ул. Д. Д. №. срещу О. Б
Кодекса на труда в резултат на незаконното прекратяване на трудовия договор, както и сторените по делото разноски
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Образувано е по предявени от г-н Д. К. А., Егн *, адрес гр. Б., ул. Д. № срещу Д. Н. П. Р
Кодекса на труда в резултат на незаконното прекратяване на трудовия договор, както и сторените по делото разноски
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Образувано е по предявени от В. В. Г., Егн *, адрес гр. Б., срещу О. Б., Булстат 000024695
Кодекса на труда в резултат на незаконното прекратяване на трудовия му договор, както и сторените по делото разноски
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconИщци в процеса са К. А. М., Егн *, и А. А. М., Егн *, съдебен адрес гр. П., ул кантора на адвокат И. А. С. Ответник е С. Д. С., Егн *, съдебен адрес Б
Ищци в процеса са К. А. М., Егн *, и А. А. М., Егн *, съдебен адрес гр. П., ул кантора на адвокат И. А. С. Ответник е С. Д. С., Егн...
Делото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Образувано е по предявени от Ю. А. К., Егн *, адрес с. Г., общ. С., обл. Б., против Б. П. Е
Кодекса на труда в резултат на незаконното му уволнение и прекратяване на трудовия му договор, както и сторените по делото разноски....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом