Решение на комисията
ИмеРешение на комисията
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер37.8 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/76838C_2008_8275_BG_ACTE_f.doc


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 16.12.2008

С(2008) 8275 окончателенРЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16.12.2008 година

относно съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент съседство и партньорство (ЕИСП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности.


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16.12.2008 година

относно съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент съседство и партньорство (ЕИСП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство1, и по-специално дялове ІІ, ІІІ и ІV и член 6, параграф 1, буква б), член 9 и член 12, параграф 3 от него,

като има предвид че:

(1) Комисията прие документ за стратегия за трансгранично сътрудничество2 и примерна многогодишна програма за периода 2007—2010 г., в която са посочени приоритетите за 1) насърчаване на икономическото и социалното развитие в региони от двете страни на границата, 2) съвместна работа за справяне с общите предизвикателства в областта на околната среда, общественото здравеопазване, и предотвратяването и борбата с организираната престъпност, 3) гарантиране на ефикасни и сигурни граници и 4) насърчаване на местните трансгранични дейности, свързани с контакти между хората.

(2) Комисията прие правилата за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за създаване на Европейски инструмент за съседство и партньорство3.

(3) Целите на съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ са насърчаване на икономическата, институционалната и културната интеграция между тунизийския и сицилианския региони посредством съвместен процес за устойчиво развитие в контекста на трансграничното сътрудничество. Програмата се съсредоточава върху следните три приоритета за сътрудничество в съответната географска зона: 1. регионално развитие и интеграция посредством съсредоточаване върху подкрепа за развитието и интеграцията в ключови икономически сектори, насърчаване на обмена на стоки, насърчаване на научните изследвания и иновациите и институционално сътрудничество за насърчаване на регионалното развитие; 2. насърчаване на устойчивото развитие, като се цели постигане на ефикасно управление на ресурсите в областта на земеделието и рибарството, защита и укрепване на природното и културното наследство и подкрепа за развитие на възобновяемите енергийни източници; 3. сътрудничество в областта на културата и научните изследвания и подкрепа за създаване на мрежи от контакти чрез подпомагане на сътрудничество на равнище асоциации. както и обучение и обмен между младежи и студенти.

(4) Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности4 и на член 90 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на правилата за прилагане на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности5.

(5) Настоящото решение покрива лихви, дължими за просрочени плащания въз основа на член 83 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и член 106, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията.

(6) Комисията следва да определи понятието „съществена промяна“ по смисъла на член 90, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, за да гарантира, че при всяка съществена промяна в решението се следва същата процедура, както и при първоначалното решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по ЕИДП за 2007—2013 г., като текстът е посочен в приложението.

Член 2

Максималният размер на финансовия принос на Общността за периода 2007—2013 г. е 25 191 423 EUR. Тази сума включва 12 595 679 EUR и 12 595 744 EUR съответно финансирани по бюджетни редове 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности. Максималният размер на финансовия принос на Общността за 2008 г. е определен на 3 462 957 EUR (т.е. 1 731 278 EUR по бюджетен ред 19 08 02 01 и 1 731 679 EUR по бюджетен ред 19 08 02 02).

Настоящото решение покрива лихви, дължими за просрочени плащания.

Член 3

В рамките на общия примерен бюджет за всички специфични действия посочените в член 7 от Регламент (ЕО) № 951/2007 на Европейската комисия промени не се считат за съществени, предвид това, че те нямат значително отражение върху същността и целите на съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“.

Разпоредителят с бюджетни средства може да въведе несъществени промени в програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление.

Съставено в Брюксел на 16.12.2008 година.

За Комисията

Benita FERRERO-WALDNER
Член на Комисията
ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“

1ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.

2PE/2007/294, C/2007/672

3Регламент (ЕО) № 951/2007 на Комисията, ОВ L 210/10, 10.8.2007 г.

4ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

5ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

BG BG

Свързани:

Решение на комисията iconРешение за изпълнение на комисията
Република България за програмния период 2007—2013 г и за изменение на Решение C(2008) 755 на Комисията от 19 февруари 2008 г за одобряване...
Решение на комисията iconРешение на комисията
Ео и 2006/860/ео на Комисията относно техническите спецификации за оперативна съвместимост
Решение на комисията iconРешение за изпълнение на комисията
Решение 2008/961/ео на Комисията за използване на националните счетоводни стандарти на някои трети държави и на Международните стандарти...
Решение на комисията iconОрганизация и критерии за номинациите на български фармацевтични дни 2012
Комисията се състои от девет члена. Състава на комисията се определя с решение на ус на бфс
Решение на комисията iconРешение за изпълнение на комисията
Решение 2004/858/ЕО, изменено с Решение 2008/544/ЕО, за създаване на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани...
Решение на комисията iconРешение за изпълнение на комисията
Комисията счита за несътрудничещи трети държави, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността...
Решение на комисията iconРешение на комисията
Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО
Решение на комисията iconКомисията за финансов надзор е потвърдила Регистрационния документ с решение №1154 e от 22. 08. 2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни
Настоящият Регистрационен документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно...
Решение на комисията iconРешение за изпълнение на комисията
Решение № 243/2012/ес на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния...
Решение на комисията iconРешение на комисията
Френската република да не прилага разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията във връзка с използването на новата версия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом