Упражнение №12
ИмеУпражнение №12
Дата на преобразуване25.12.2012
Размер35.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.medpharm-sofia.eu/files/DIR 3A/Head 1/Med_P12.doc


УПРАЖНЕНИЕ № 12 1. КОЛОКВИУМ И ТЕСТ (пред квестори) върху невротропни средства (без анестетици и aналгетици) и тест
 1. АУДИТОРЕН ТЕСТ върху невротропни средства (без анестетици и aналгетици) в края на съответната лекция


Невротропни лекарства (примерен аудиторен тест)


 1. За галантамина (Nivalin®) е характерно, че: А. Активира ацетилхолинестеразата. Б. Показан е при постоперативна атония на червата и пикочния мехур. В. Ефективен е при бронхиална астма. Г. Показан е при myasthenia gravis.

 2. Атропиноподобни нежелани реакции се наблюдават при лечение със: А. М-холиномиметици. Б. М-холинолитици. В. Трициклични антидепресанти. Г. Фенотиазинови невролептици.

 3. Във връзка с циркадните биоритми терапевтичната ефективност на холинолитиците е по-висока през: А. Деня. Б. Нощта. В. Зимата. Г. Лятото.

 4. Предизвиканата от конкурентните (недеполяризиращите) нервно-мускулни блокери миорелаксация на скелетните мускули може да се прекъсне чрез венозно инжектиране на: А. Суксаметоний. Б. Галантамин. В. Лоразепам. Г. Неостигмин.

 5. Положителният кардиоинотропен ефект на адреналина отслабва на фона на: А. Prazosin. Б. Propranolol. В. Atenolol. Г. Metoprolol.

 6. Посочете селeктивния β2-адреномиметик: А. Dobutamine. Б. Salbutamol. В. Isoprenaline. Г. Ephedrine.

 7. Посочете невярното твърдение за бета-блокерите: А. Отслабване на миокардния контрактилитет. Б. Забавяне на сърдечната четотата. В. Потискане на рениновата секреция. Г. Броходилатация.

 8. Кардиоселективни β1-блокери са: А. Atenolol. Б. Propranolol. В. Carvedilol. Г. Nebivolol.

 9. Посочете препарат, ефективен при хипербилирубинемия у новородени: А. Nitrazepam. Б. Phenobarbital. В. Glutethimide. Г. Estazolam.

 10. За карбамазепина е характерно, че: А. Инхибира потенциал-зависимите натриеви канали в ЦНС. Б. Активира NMDA-глутаматергичните рецептори в ЦНС. В. Ефективен е при grand mal, епилептична характеропатия и невралгични болки. Г. Представлява ензимен инхибитор.

 11. Хиперплазия на венците и хеморагичен гингивит е възможно да се развие при продължителна терапия със: А. Phenobarbital. Б. Bupropion. В. Phenytoin. Г. Biperiden.

 12. Посочете антиепилептични лекарства ензимни индуктори: А. Sodium valproate. Б. Carbamazepine. В. Phenobarbital. Г. Phenytoin.

 13. Посочете препаратите, повлияващи благоприятно допаминовия дефицит и акинезията при болестта на Parkinson: А. Co-beneldopa (Мadopar®). Б. Chlorpromazine. В. Trihexyphenidyl. Г. Co-careldopa (Sinemet®).

 14. При невролептичен паркинсонизъм са ефективни: A. Централни допаминергични лекарства. Б. Централни холинолитици. В. Алфа-блокери. Г. Морфиномиметици.

 15. Антипсихотичният (антишизофренен) ефект на невролептиците е свързан главно с блокиране на D2-ергичните рецептори във: А. Пусковата зона (triger zone). Б. Лимбичната система. В. Гръбначния мозък. Г. Артериолите.

 16. Фенотиазиновите невролептиците притежават следните фармакологични ефекти: А. Антипсихотичен. Б. Противогърчов. В. Вегетолитичен. Г. Еметичен.

 17. Посочете фенотиазиновите невролептици: А. Chlorpromazine. Б. Trifluoperazine. В. Chlorprothixene. Г. Thioridazine.

 18. Механизмът на дейстиве на бензодиазепиновите анксиолитици се дължи на: А. Стимулиране на специфични рецептори в ЦНС, локализирани в субединица алфа на ГАМКА-ергичните рецептори. Б. Улесняване на пресинаптичното освобождаване на ГАМК. В. Засилване метаболизма на ГАМК. Г. Засилване на предизвикания от ГАМК хлорен инфлукс в ЦНС.

 19. Диазепамът проявява следните ефекти: А. Анксиолитичен. Б. Централен миорелаксиращ. В. Антиепилептичен. Г. Конвулсивен.

 20. Лекарствена зависимост може да се развие при продължителна терапия със: A. Phenobarbital. Б. Bromazepam. В. Levodopa. Г. Опиоидни аналгетици.

 21. Посочете трицикличните анидепресанти: А. Amitriptyline. Б. Fluoxetine. В. Moclobemide. Г. Clomipramine.

 22. За пирацетама е характерно, че: A. Увеличава поносимостта на мозъка към хипоксия. Б. Подобрява запаметяването. В. Стимулира биосинтеза на АТФ в ЦНС. Г. Ефектът му се проявява много бързо.

 23. Посочете верните твърдения, отнасящи се за морфина: A. Активира мю-, капа- и делта-опиоидергичните рецептори. Б. Блокира мю-опиоидергичните рецептори. B. Не предизвиква психическа и физическа завсисмост. Г. Прилага се при хронични туморни болки.

 24. Синтетични опиоидни аналгетици са: A. Fentanyl. Б. Codeine. B. Morphine sulfate. Г. Pethidine.

 25. Халогенирани инхалационни анестетици летливи течности са: A. Lidocaine. Б. Sevoflurane. B. Isoflurane. Г. Propofol.


СЛЕДВА: Опиоидни аналгетици (морфиномиметици). Антхистаминни лекарстваСвързани:

Упражнение №12 iconСеминарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт)
За семинарното упражнение има избор от 2 задачи, една от които може да бъде избрана от екипа, който ще се готви за семинара
Упражнение №12 icon‘’Имя существительное’’ выполнить упражнение 477,481, 483. Выучить морфологический разбор имени существительного
Урок – Прилагательное. Выполнить 419, 420. К. Р. Стр. 192-194 прочитать. Упражнение 427
Упражнение №12 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Упражнение №12 iconБази от данни Упражнение 13 Сигурност и потребителска ауторизация в sql
Базите от данни обаче са далеч по-сложни от файловите системи и видовете привилегии, използвани в sql са по-разнообразни. В рамките...
Упражнение №12 iconЛабораторно упражнение №1
В заданието за разработка на лабораторното упражнение са включени програмни решения за организиране на потребителски интерфейс с...
Упражнение №12 iconБази от данни Упражнение 8 Модификации на данните в базата от данни
Съществуват и редица други оператори, които не връщат резултат, а по-скоро променят състоянието на данните в базата от данни. В днешното...
Упражнение №12 iconEu интеграция, 19. 02. 2008, Упражнение

Упражнение №12 iconУпражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением гласных в корне слова
Тема урока: «Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением гласных в корне слова»
Упражнение №12 iconУпражнение върху главни части на изречението
Име: № клас дата
Упражнение №12 iconФалун Дафа Упражнение 1 Di yi tao gong fa "Fo zhan qian shou"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом