Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
ИмеСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
страница1/53
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер4.64 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.wabd.bg/bg/docs/struma/Plan za upravlenie_15-12-2008.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма ФАР BG 2005/017-454.03.02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р.Струма/Стримон


РАБОТНА ВЕРСИЯ!


План за управление на водосборния басейн на р. Струма по отношение устойчивото използване на термоминералните води (ПУРБМВ)Европейска комисия, ФАРПроектът е финансиран от Европейската комисия. Документът е резултат на независим преглед и не отразява непременно прегледите и мненията на Европейската комисия.


Декември 2008 година

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯТА


БВП

Брутен вътрешен продукт

БДЗБР

Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район

ВЕИ

Възобновяем енергиен източник

ВНВ

Вътрешна норма на възвращаемост

ЕР

Експлоатационни ресурси

ЗВ

Закон за водите

ИДС

Изключителна държавна собственост

КЕИ

Каптиран естествен извор

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НЕИ

Некаптиран естествен извор

ННС

Нетна настояща стойност

НСИ

Национален статистически институт

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПОС

Публична общинска собственост

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБМВ

План за управление на водосборния басейн на р. Струма по отношение устойчивото използване на термоминералните води - ИДС

РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

СОЗ

Санитарно-охранителна зона

ХГЕ

Хидрогеотермална енергияСЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 5

1. Кратко описание на характеристиките на подрайона за басейново управление (водосборната област на река Струма) 5

1.1. Характерни особености на Западнобеломорския район за басейново управление на водите и на басейна на р. Струма 5

1.2. Демографска характеристика 8

1.3. Стопанска характеристика на района 8

1.3.1. Степен на социално- икономическо развитие 8

1.3.2. Структуроопределящи сектори и отрасли на общинските икономики 9

1.3.3. Равнище на икономическа активност и безработица 10

2. Характеристика на находищата на минерални води 11

2.1. Обобщена информация за находищата на минерални води 11

2.2. Обзорни и информационни карти на термоминералните находища в поречието на р.Струма достъпни за ползване в GIS среда 17

2.2. Специфична информация по находища 18

2. Оценка на ресурсите на хидрогеотермална енергия 53

3. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на минералните води 130

4. Списък и карти на зоните за защита на водите 131

5. Карти на мрежите за мониторинг на термоминералните води 133

6. Карти с резултатите от мониторинга за количественото и химичното състояние на подземните води 133

7. Списък на целите за опазване на околната среда за термоминералните води и зоните за защита на водите 134

8. Кратък преглед на икономическия анализ на водовземането 135

8.1. Анализ на съществуващото положение 135

8.2. Прогнози и сценарии за бъдещо развитие 138

8.2.1. Прогнози и сценарии – общи положения 138

8.2.2. Прогнози 140

8.2.3. Сценарии 143

8.2.4. Методология за оценка на сценариите 155

9. Кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване и устойчиво ползване на минералните води 158

9.1. Мерки, необходими за прилагането на нормативните актове за опазването на водите (по чл. 156н, ал. 2, т. 1. от ЗВ) 158

9.2. Доклад за действията и списък на мерките, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на разходите за водни услуги, вкл. и за ресурса и опазване на околната среда (по чл. 156н, ал. 2, т. 2 от ЗВ) 161

9.3. Списък на мерките за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, вкл. мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества (ЗВ, чл. 156н, ал. 2, т. 4) 163

9.4. Списък на мерките за регулиране на водовземанията, с посочване на регистрите на разрешителните за водовземане и на случаите, в които водовземането няма значимо въздействие върху състоянието на водите (чл. 156н, ал. 2, т. 5 и 6 от ЗВ) 164

Предоставяне на право на водовземане от минералните води 164

Цели и приоритети при водовземане от минерални води 167

Изисквания за отделни видове (цели) водоползване от минерални води 167

9.5. Списък на мерките за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация (чл. 156н, ал. 2, т. 7 и 9 от ЗВ) 168

9.6. Описание на случаите на разрешено пряко отвеждане на замърсители в подземните води 170

9.7. Списък на мерките за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества 170

9.8. Списък на мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания 171

9.9. Описание на допълнителните мерки 172

10. Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на РБУ, отнасящи се за минералните води 175

Приоритет 3: Подобряване на качеството на живот в община Сандански и подобряване на атрактивността на населените места на територията на общината 190

11. Обсъждане с обществеността 198

11.1. Списък на мерките за обсъждане с обществеността 198

11.2. Постигнатите резултати при изпълнението на мерките за обсъждане с обществеността 199

12. Наименование и адрес на компетентния орган за управление на минералните води 200

12.1. Министерският съвет 200

12.2 Министерство на околната среда и водите 200

12.3. Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район” 201

12.4. Министерство на здравеопазването 201

12.5. Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве 202

12.6. Министерство на икономиката и енергетиката 203

12.7. Областни администрации 203

12.8. Кметове на общини 204

13. Лица за връзка и процедурите за получаване на документация и информация 207
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Свързани:

Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconСтримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон Събитие
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconСондажна помпа за взимане на незамърсени проби от подземни води
Договор за доставка №460/30. 11. 2008 г по Проект бг 2005/017-454. 03. 02. 03. 01 – “Интегрирано управление на Водите от речния басейн...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconТехническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект bg 2005/017-454. 04. 01. 01 Техническо задание
Техническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект bg 2005/017-454. 04. 01....
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconНа училищата-бенефициенти в рамките на проект „Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование по фаза 2 (фар 2005) от многогодишен Фар проект
Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование” по фаза 2 (фар 2005) от многогодишен Фар проект „Подобряване на състоянието...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconГрадът-домакин Местоположение
На един километър от него тече Струма, която навремето е свързвала затворените котловини по поречието си. Реката е често споменавана...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconНовогодишен празничен пакет в петзвездния стримон спа клуб офертата е валидна за периода
Празнична Новогодишна вечеря в ресторант „Стримон” ( начало 20: 30ч., Dress Code)
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Фар на Европейския съюз, бюджетна линия bg 2005/017-353. 10. 01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconПроект bg 2005/017- 454. 02. 01-25, финансиран от Европейския съюз по програма фар трансгранично сътрудничество
Правни изисквания и стандарти на ес по отношение на строителството в туристическата индустрия и внедряването на изисквания за околната...
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия! iconПроект bg 2005/017- 454. 02. 01-25, финансиран от Европейския съюз по програма фар трансгранично сътрудничество
Правни изисквания и стандарти на ес по отношение на строителството в туристическата индустрия и внедряването на изисквания за околната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом