Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
страница1/10
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер1.28 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (КМТ вещества)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията1, и по-специално член 68, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

 1. С вписванията с номера 28—30 от приложение ХVІІ към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се забранява продажбата на масовия потребител на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТ), категории 1А или 1Б или смеси, в които те се съдържат в концентрация, надвишаваща посочените пределни концентрации. Съответните вещества са изброени в допълнения 1—6 към приложение ХVІІ.

 2. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/20062 бе изменен на 5 септември 2009 г. с Регламент (ЕО) № 790/20093 с цел включване в класификацията на редица нови КМТ вещества. Допълнения 1—6 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат изменени с цел привеждането им в съответствие с вписванията относно КМТ вещества в Регламент (ЕО) № 790/2009.

 3. Съгласно член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 могат да бъдат предложени ограничения по отношение употребата от потребители на КМТ вещества от категории 1А и 1Б в техния самостоятелен вид, в смес или в изделие.

 4. Редица боратни съединения бяха определени като токсични за репродукцията и бяха класифицирани като токсични за репродукцията в клас и категория на опасност Repr. 1B, предупреждение за опасност H360FD съгласно Регламент (ЕО) № 790/2009. Проучване на пазара, възложено от Комисията4, относно употребата на борати в смеси, продавани на масовия потребител, показа, че тетра- и монохидратите на натриев перборат се използват в концентрация, надхвърляща тяхната конкретна пределна концентрация, посочена в Регламент (ЕО) № 790/2009, в детергенти и почистващи препарати, използвани в домакинството.

 5. На 29 април 2010 г. Комитетът за оценка на риска (RAC) към Европейската агенция по химикалите (ECHA) излезе със становище относно употребата на борни съединения за фотографски цели5. В становището си RAC отбелязва, че съществуват „повече на брой възможни източници, които допринасят за общата експозиция на бор на потребителите“, и че тези „допълнителни източници трябва да бъдат взети под внимание при оценката на риска, който съставляват борните съединения“. Редица източници на експозиция на бор на потребителите не са били взети под внимание при предишните оценки на риска, докато противно на това сега вниманието е ангажирано с многобройните източници на експозиция като цяло.

 6. Тетра- и монохидратите на натриев перборат се използват предимно като избелващи агенти в перилни детергенти и продукти за миялни машини. Докладващата държава-членка, отговаряща за провеждането на оценка на риска по отношение на натриев перборат съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества6, внесе досието в съответствие с приложение ХV от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в Европейската агенция по химикалите в съответствие с член 136 от посочения регламент. Заключението от публикуваната през 2007 г. оценка на риска бе, че, самостоятелно разглеждано като единствен източник на експозиция на бор, използването на натриев перборат в перилни детергенти и почистващи препарати в домакинството не представлява неприемлив риск за масовия потребител. Независимо от това, поради това, че, както се изтъква в становището на RAC от 2010 г., източниците на експозиция на бор на масовия потребител са многобройни и поради неговата потенциална токсичност за репродукцията, е желателно да се намали експозицията на бор на масовия потребител. Освен това, тъй като потребителската маса, изложена на въздействието на бор от домакински детергенти и почистващи препарати, е внушителна по своя размер и тъй като при тези приложения съществуват алтернативи на перборатите, е целесъобразно употребата на перборати в домакински детергенти и почистващи препарати да се ограничи. За да се предостави обаче възможност на определени производители да се приспособят и да заменят при нужда боратните с алтернативни на тях съединения при тези приложения, следва да се предостави временна дерогация за тази цел.

 7. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [3 месеца след влизането в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […].

За Комисията

ПредседателПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

 1. В таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, както и условията на ограничение, в параграф 2 от колона 2 на вписванията с номера 28, 29 и 30 се добавя следната буква д):

  „д) веществата, изброени в допълнение 11, колона 1, за целите или начините на използване, изброени в допълнение 11, колона 2. Когато има посочена дата в колона 2 от допълнение 11, дерогацията се прилага до посочената дата.“

 2. В предговора на допълнения 1— 6, между бележка А и бележка С се вмъква следната бележка B:

„Бележка B: Определени вещества (киселини, основи и др.) се предлагат на пазара във водни разтвори в различна концентрация, поради което тези разтвори предполагат различна класификация и етикетиране, тъй като опасността е различна в зависимост от концентрацията.“

 1. В допълнение 1 таблицата се изменя, както следва:

а) Следните вписванията се вмъкват в съответствие с реда на вписванията, определен в допълнение 1 от приложение ХVІІ към Регламент (ЕО) № 1907/2006:Никелов дихидроксид; [1]

Никелов хидроксид; [2]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]
Никелов сулфат

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4
Никелов карбонат;

Основен никелов карбонат;

Въглеродна киселина, никелова (2+) сол; [1]

Въглеродна киселина, никелова сол; [2]

[µ-[карбонато(2-)-O:O’]] дихидрокси триникел; [3]

[карбонато(2-)] тетрахидрокситриникел; [4]

028-010-00-0222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]
Никелов дихлорид

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9
Никелов динитрат; [1]

Азотна киселина, никелова сол; [2]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]

14216-75-2 [2]
Никелов камък

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6
Тини и утайки, медно електролитно рафиниране, никелов сулфат без медни примеси

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2
Тини и утайки, медно електролитно рафиниране, без медни примеси

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8
Никелов диперхлорат;

Перхлорна киселина, никелова (II) сол;

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3
Никелов дикалиев бис(сулфат); [1]

Диамониев никелов бис(сулфат); [2]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]
Никелов бис(сулфамид);

Никелов сулфамат

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3
Никелов бис(тетрафлуороборат)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6
Никелов диформат; [1]

Мравчена киселина, никелова сол; [2]

Мравчена киселина, медно-никелова сол; [3]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]
Никелов ди(ацетат); [1]

Никелов ацетат; [2]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]
Никелов дибензоат

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9
Никелов бис(4-циклохексилбутират)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6
Никелов (II) стеарат;

Никелов(II) октадеканоат

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2
Никелов дилактат

028-027-00-3

-

16039-61-5
Никелов (II) октаноат

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9
Никелов дифлуорид; [1]

Никелов дибромид; [2]

Никелов дийодит; [3]

Никело-калиев флуорид; [4]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]
Никелов хексафлуоросиликат

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8
Никелов селенат

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5
Никелов хидрогенфосфат; [1]

Никелов бис(дихидрогенфосфат); [2]

Триникелов бис(ортофосфат); [3]

Диникелов дифосфат; [4]

Никелов бис(фосфинат); [5]

Никелов фосфинат; [6]

Фосфорна киселина, калциево-никелова сол; [7]

Дифосфорна киселина, никелова (II) сол; [8]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]
Диамониев никелов хексацианоферат

028-033-00-6

-

74195-78-1
Никелов дицианид

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7
Никелов хромат

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7
Никелов (II) силикат; [1]

Диникелов ортосиликат; [2]

Никелов силикат (3:4); [3]

Силициева киселина, никелова сол; [4]

Трихидроген хидроксибис[ортосиликато(4-)]триникелат(3-); [5]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]
Диникелов хексацианоферат

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3
Триникелов бис(арсенат);

Никелов (II) арсенат

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8
Никелов оксалат; [1]

Оксална киселина, никелова сол; [2]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]
Никелов телурид

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0
Триникелов тетрасулфид

028-041-00-X

-

12137-12-1
Триникелов бис(арсенит)

028-042-00-5

-

74646-29-0
Кобалто-никелов сив периклаз;

C.I. черен пигмент 25;

C.I. 77332; [1]

Кобалто-никелов диоксид; [2]

Кобалто-никелов оксид; [3]

028-043-00-0269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]
Никело-калаен триоксид;

Никелов станат

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0
Никело-триураниев декаоксид

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3
Никелов дитиоцианат

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4
Никелов дихромат

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6
Никелов (II) селенит

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9
Никелов селенид

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2
Силициева киселина, оловно-никелова сол

028-050-00-9

-

68130-19-8
Никелов диарсенид; [1]

Никелов арсенид; [2]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]
Никело-бариево-титанов светложълт придерит;

C.I. жълт пигмент 157;

C.I. 77900

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2
Никелов дихлорат; [1]

Никелов дибромат; [2]

Етил хидроген сулфат, никелова (II) сол; [3]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]
Никелов (II) трифлуороацетат; [1]

Никелов (II) пропионат; [2]

Никелов бис(бензенсулфонат); [3]

Никелов (II) хидроген цитрат; [4]

Лимонена киселина, амониево-никелова сол; [5]

Лимонена киселина, никелова сол; [6]

Никелов бис(2-етилхексаноат); [7]

2-етилхексанова киселина, никелова сол; [8]

Диметилхексанова киселина, никелова сол; [9]

Никелов (II) изооктаноат; [10]

Никелов изооктаноат; [11]

Никелов бис(изононаноат); [12]

Никелов (II) неононаноат; [13]

Никелов (II) изодеканоат; [14]

Никелов (II) неодеканоат; [15]

Неодеканова киселина, никелова сол; [16]

Никелов (II) неоундеканоат; [17]

Бис(D-глюконато-О12)никел; [18]

Никел 3,5-бис(терт-бутил)-4-хидроксибензоат (1:2); [19]

Никелов (II) палмитат; [20]

(2-етилхексаноато-O)(изононаноато-O)никел; [21]

(изононаноато-O)(изооктаноато-O)никел; [22]

(изооктаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [23]

(2-етилхексаноато-O)(изодеканоато-O)никел; [24]

(2-етилхексаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [25]

(изодеканоато-O)(изооктаноато-O)никел; [26]

(изодеканоато-O)(изононаноато-O)никел; [27]

(изононаноато-O)(неодеканоато-O)никел; [28]

Мастни киселини, C6-19-разклонени, никелови соли; [29]

Мастни киселини, C8-18 и C18-ненаситени, никелови соли; [30]

2,7-нафталендисулфонова киселина, никелова (II) сол; [31]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]
Никелов (II) сулфит; [1]

Никело-телуров триоксид; [2]

Никело-телуров тетраоксид; [3]

Молибдено-никелов хидроксид оксид фосфат; [4]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]
Никелов борид (NiB); [1]

Диникелов борид; [2]

Триникелов борид; [3]

Никелов борид; [4]

Диникелов силицид; [5]

Никелов дисилицид; [6]

Диникелов фосфид; [7]

Никело-борен фосфид; [8]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]
Диалуминиево-никелов тетраоксид; [1]

Никело-титанов триоксид; [2]

Никело-титанов оксид; [3]

Никело-диванадиев хексаоксид; [4]

Кобалто-димолибдено-никелов октаоксид; [5]

Никело-циркониев триоксид; [6]

Молибдено-никелов тетраоксид; [7]

Никело-волфрамов тетраоксид; [8]

Оливин, никел, зелен; [9]

Литиево-никелов диоксид; [10]

Молибдено-никелов оксид; [11]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]
Кобалто-литиево-никелов оксид

028-058-00-2

442-750-5

-
Въглеводороди, C4, несъдържащи 1,3-бутадиен и изобутен;

Нефтен газ

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

Kб) Посочените по-долу вписвания с номера 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1 и 603-046-00-5 се заменят със следното:Никелов моноксид; [1]

Никелов оксид; [2]

Бунсенит; [3]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]
Никелов диоксид

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8
Диникелов триоксид

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3
Никелов (II) сулфид; [1]

Никелов сулфид; [2]

Милерит; [3]

028-006-00-9


240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]
Триникелов дисулфид;

Никелов субсулфид; [1]

Хизлевудит; [2]

028-007-00-4
234-829-6 [1]

- [2]12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]
Арсенова киселина и нейните соли с изключение на посочените другаде в настоящото приложение.

033-005-00-1

-

-

A

Бис(хлорометил)етер;

Оксибис(хлорометан)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1


 1. В допълнение 2 таблицата се изменя, както следва:

а) Следните вписвания се заличават:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом