Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница2/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://college.free.bg/razni/
1   2   3   4   5
РАЗДЕЛ ІІ.

СТРАТЕГИЧЕСКИ БИЗНЕС ПЛАН НА "ВЕРТЕН"ООД


1. ФИРМЕН ПРОФИЛ НА "ВЕРТЕН" ООД.

Наименованието на фирмата е фиктивно с цел запазване на търговската тайна. Тя принадлежи към отрасъл лека промишленост, сектор хранително - вкусов. Предметът на дейност е производство и пакетиране в "combibloc" на натурални сокове. Търговската марка е "ВЕРТЕН"

Едноличен собственик на капитала е Стефан Енчев. Фирмата е основана през 1995г.

Фирмата произвежда общо 20 продукта, от които натурални плодови сокове в опаковка от 1 литър; натурални плодови сокове в опаковка от 250 гр. Продуктовата листа е представена в приложение 1

Мисията на "ВЕРТЕН" ООД се състои в задоволяване нарастващите изисквания, разнообразните предпочитания и вкусове на потребителите от България и чужбина с висококачествени, екологично чисти и съобразени с международните стандарти натурални продукти, отговарящи на тенденциите в тяхната покупателна способност.

Целите на фирмата са:

 • да се постигне 25 % пазарен дял от продажбите в страната;

 • утвърждаване на търговската марка "ВЕРТЕН";

 • внедряване на традиционни за българина продукти;

 • усвояване на пазарна ниша за високоалкохолни напитки в опаковки combiblocK;

 • обезпечаване на собствени суровини и производство на концентрат, първо на "ишлеме", впоследствие - собствена фабрика и собствени насаждения, което да гарантира независимост от доставчиците, постоянно високо качество и рентабилност.

Фабриката производител на сокове "ВЕРТЕН" започва дейността си през 1995г. , като собственост на "Мичев"ООД. През месец март 1997г. основателят й прехвърля собствеността си на настоящия й собственик, който преди това осигурява основната част от продукцията чрез поръчки "на ишлеме" и пласмент за руския пазар. След закупуването на фабриката, реалното производство и продажби на дружеството започват от месец юни 1997 година, като през предходните месеци са извършени необходимите ремонти, профилактика и настройка на оборудването.

Производствените мощности на фирмата са съсредоточени във фабриката, която се намира в град Априлци на 25 км. източно от гр. Троян и 90 км. югозападно от гр. В.Търново.Прилежащата земя е с площ 16 495 кв.км., а застроената площ на производствените сгради е от 2564 кв.км

Дружеството работи със съвременни технологии:

 • линия за производство и асептична обработка на натурални сокове, производство на фирма, KF Engineering - Германия ;

 • линия за опаковане на продукцията в картонени кутии, производство на австрийската фирма SIG Combibloc / ех - PKL /, Saalfelden GmbH.

Двете линии са внедрени през 1993 год. чрез лизингов договор.

Към предприятието се включва и складова база за готова продукция, разширена през последните месеци с още едно помещение, както и склад за съхранение на концентрати с два хладилника от по 103 куб. м,, поддържащи температури от минус 18 °С. Инсталирана е и парова централа в масивна сграда с два котела ПКМ 6.5. Към наличните съоръжения могат да се добавят и помпена станция, воден резервоар 400 куб. 'м. , собствен трафопост и собствена микробиологична лаборатория. Същата е използвана и от конкурентни на ВЕРТЕН фирми за анализ на произвежданата от тях продукция.

Около района на предприятието съществува изградена цялостна инфраструктура с асфалтови пътища, водещи до регионалните центрове, водоснабдяване, електрификация, телефонизация.

Деветдесет процента от експорта се осъществява посредством ж.п. транспорт, като гара Троян е на 20 км. от завода, а дотам продукцията се доставя с автомобилен транспорт.

Производственият процес е напълно автоматизиран, с възможност за непрекъснат цикъл на работа. Капацитетът му възлиза на 110 хил. еднолитрови опаковки на ден, при трисменен режим на работа.

Един производствен цикъл включва: смесване на суровините съгласно съответната рецептура, пълно измиване и стерилизиране на производствената линия, пастьоризация и пълнене в опаковки.Тази цикъл протича за един работен ден.Основна суровина за готовия продукт - натурален плодов сок е концентрат в течно състояние, замразен до минус 18 °С. Същият по рецептура на главният технолог се разрежда с вода, а за нектарите се добавя и захарен сироп.

Производствения процес няма сезонност, тъй като за разлика от други сходни производства, тук основната суровина е готов концентрат и консумацията е еднаква и през лятото, и през зимата.

1.1. Контрол на качеството

Качеството се контролира на няколко етапа:

 • контрол на доставените суровини .извършващ се от лаборантите на завода, като на входа на самото производство се извършват серия от тестове по методика зададена от производителя на пълначната машина. Така се гарантира стерилност на опакования продукт и трайност минимум 12 месеца.

 • стоката не се допуска до експедиция преди да е преминала пробен "бомбажен" период от най-малко 5 дни.

1.2. Управленска структура

Управленската структура е функционална, както е посочено в Приложение 2.

1.3. Човешки ресурси

В дружеството са заети около 50 души. Работническият състав е с висока квалификация и трудов стаж в бранша над 7 години. Около 60 на сто от персонала е на възраст под 45 години. Около 30 на сто са жени. Общо 20 % са с висше образование и 48 % със средно специално образование.

Условията на работа в предприятието са в съответствие с нормативните изисквания по Кодекса на труда, ХЕИ и всички други органи, третиращи безопасността на труда. Осигурени са помещения за отдих, съблекалня с гардероб, баня с топла вода, санитарни възли. Осигурен е служебен превоз от местоживеене до месторабота. Операторите на машините са преминали курс на обучение от австрийската фирма - доставчик на съоръженията.

С работната сила е сключен колективен трудов договор, който е в съответствие с действащите в бранша принципи на социално партньорство. Към него са утвърдени следните вътрешно - фирмени актове :Правилник за вътрешнофирмения трудов ред; Система за мотивация и развитие на персонала; Правила за управление на работната заплата; Програма за социално развитие и квалификация на персонала.


2. МАРКЕТИНГОВИ ОРИЕНТИРИ НА "ВЕРТЕН"ООД

Основната цел на дружеството е да разшири позициите си на българския пазар на натурални сокове, като заеме една от лидерските позиции с дял от 25%.

Важна цел за "ВЕРТЕН" ООД е разширяване на позициите на международния пазар и навлизане в Полша, Русия, Украйна, Беларус. Тези цели фирмата ще се стреми да реализира чрез:

 • прилагане на политиката за развитие;

 • проучване на потребителското търсене и разширяване на продуктовата листа;

 • усъвършенстване на качеството на продуктите чрез нови технологии и завишен контрол в съответствие с международните стандарти;

 • понижаване на себестойността на продуктите, чрез развитие на собствена суровинна база и подобряване на производителността;

 • позицоиниране в нови пазарни сегменти: домакини; спортисти; хора с високо образование; млади хора;

 • лансиране на нова рекламна политика насочена към създаване на благоприятно отношение към търговската марка и насърчаване продажбите на конкретни продукти;

 • реализиране на нов дизайн на опаковките и внедряване на нови разфасовки;


3. МАРКЕТИНГОВИ ПРИОРИТЕТИ НА "ВЕРТЕН" ООД

Приоритетни в дейността на дружеството са дейностите свързани с успешното конкурират на пазара, производството на продукти в тясна зависимост от желанията на клиентите и предлагането на качествени продукти на ниски цени.

Фирмата счита възприетата политика за удачна и в близките две години ще се придържа предимно към засилване на своите конкурентни позиции на пазара и обезпечаването на финансови, технологични, суровинни и човешки ресурси за реализацията на своите предимства,


4. ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА: ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА "ВЕРТЕН" ООД

4.1. Икономически фактори на средата

Обект на настоящия анализ е периода 2000 - 2001 година. Икономическите фактори оказали положително влияние върху пазара на натурални сокове в България могат да се групират, както следва:

 • Фиксиране на лева през януари 1999 година към европейската парична единица.

 • Покачване на валутните резерви в долараво изражение с 3.6 % в края на 2001 г. спрямо 2000г.

 • Намаляване на бюджетния дефицит от планираните 3.7 % на 1,85 % за 2001 г. - Номинално нарастване на широките пари с 10.5% през 2001г..

 • Нисък дял на стоките с контролирани цени.

4.2. Политически фактори на средата

Положителните тенденции свързани с политическите фактори на външната среда са :

 • успешният ход на структурната реформа - раздържавяването и ликвидацията на губещите предприятия;

 • реформа в социалното осигуряване и здравеопазването;

 • обещаните благоприятни изменения в данъчната политика;

 • старта на преговорите за приемане на България в Европейската общност;

 • повишаване на инвестиционния рейтинг на България.

4.3. Социални фактори на средата

Социалните фактори на външната среда имат пряко отношение върху развитието на бизнеса на "ВЕРТЕН" ООД. Те се отразяват и влияят върху динамиката на потребление на продуктите на фирмата. Анализирайки социалните фактори на външната среда фирмата:

 • коригира своята ценова политика;

 • разработва конкретни програми за насърчаване на продажбите;

 • разработва програми за неутрализиране на конкурентите;

 • анализира възможностите и планира мероприятия за навлизане в нови пазарни ниши.

По - важните социални фактори влияещи на маркетинговата политика на "ВЕРТЕН" ООД са следните:

 • Доходи и жизнен стандарт

Според изследване на НСИ от април 2001 г. 43.4 % от домакинствата определят начина си на живот, като "беден"-, а 12.9% го оценяват, като "мизерен". Около 62 % от анкетираните смятат, че не са настъпили промени в тяхното жизнено равнище през последните три години. Докато 35.6% отчитат влошаване.

От една страна доходите на населението се увеличават с 4.9 % през 2001г. спрямо 2000 година, а от друга броят на заетите намалява в резултат на структурната реформа.

Средната работна заплата в реално изражение се увеличи през 2001 г. с 5 % спрямо 2000 година.В чаения сектор тя е нараснала с 8 % , а в обществения сектор с 3%.

Доходите от заплати и пенсии формират над 70 % от паричните доходи на домакинствата.

 • Безработица

Според данни на Агенцията за икономически анализи и прогнози от наблюдението върху работната сила броят на безработните е нараснал през 2001 г. с около 20 хил. души спрямо 2000 г. Броят на новорегистрираните безработни е нараснал с 25% спрямо предходната година.

 • Структура на потреблението

Теглото на хранителните стоки, като дял от общите разходи на домакинствата продължава да бъде високо. Според данни от изследвания теглото на хранителните стоки в ИПЦ през 1998 г. е било 48.3%, през 1999 г. - 51.8 %, през 2000 г. - 55.1 %, през 2001 г. - 47.8 %. Нарасналото потребление на хранителни стоки се отрази както върху техния внос, така и върху вътрешното производство .


4.4. Пазар и конкуренция в производството и търговията с натурални сокове в България и продукти- заместители
1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом