Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
ИмеКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер207.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sapibg.org/attachments/article/404/OT4ET_2008_g.doc

Институт по социални дейности и практики


Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен

9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев” 10,

тел.054/850777, 833124, факс 054/801632 e-mail: ksu_sh@abv.bg
Годишен отчет

за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година


Отчетът се изготвя в изпълнение на чл. 9 от Договора за управление на социални услуги от 30.06. 2006 год. на Сдружение „Институт за социални дейности и практики” – София и Община Шумен.

През 2008 год. социалните услуги се предоставяха в трите държавно делигирани дейности, съгласно Решение № 20 от 21.01.2008 год.: Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ и Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/. В обхвата и финансирането на услугите в Център за обществена подкрепа продължи дейността и на «Център спешен прием».

Услугите предоставяхме в направления: превенция, реинтеграция, директна работа с клиентите и повишаване чувствителността на местната общност по проблемите на децата и семейства.


І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 год.


1.Подкрепа на деца – жертви на насилие

Цел: Разработване и прилагане на механизъм за съвместни действия със: Съд, Прокуратура, Полиция, ОЗД и Доставчици на услуги при работа с деца, жертви на насилие.Обучение на специалисти по техники за изслушване на дете и подготовка за изслушване.

2. «Приемна грижа»

Цел: Предоставяне на услугата „Приемна грижа”, в качеството си на лицензиран доставчик, с обхват на дейности: обучение, оценка и подкрепа на приемните родители и кампании за популяризиране на услугата.

3.Работа с деца в риск да отпаднат от образователната система

Цел: Продължаване на съвместната ни работа с Община Шумен – Дирекция „Култура, просвета и образование”, РИО, Д”СП” –ОЗД и общообразователните училища на територията на Общината за ясен механизъм на отговорности и сътрудничество при работа по превенция на отпадане от училище на деца в задължителна училищна възраст.

4.Подкрепа на родителите и семействата на децата от гр.Шумен

Цел: Сформиране на групи, насочени към потребностите на семействата и родителите на децата от гр. Шумен

5. Повишаване информираността на населението за проблемите на децата и семействата

Цел: Повишаване на толерантността и подкрепа на институциите и децата в риск


ІІ. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ


Основната политика на доставчика по управлението на персонала и гарантиране на качеството на услугите през 2008 г. беше насочена към оптимизирането на услугите и повишаване на качеството на работа. В изпълнение на което извършвахме:

 • Ежемесечен анализ на ефективността на предоставените услуги в двата сектора.

 • Проследяване и поддържане организацията на работа, която да гарантира оптимална натовареност на персонала.

 • Периодична атестация на ръководния персонал и на целия екип.

 • Обучение, супервизия и професионално консултиране за екипа.

 • Развитие на капацитета на персонала и привличането на допълнителни ресурси чрез стартиралите проекти на ИСДП в Област Шумен:“Чуй Детето”;“Резилианс”;Социален асистент и домашен помощник;“Овластяване на безвластните” Наблюдение на детски труд”

 • Продължихме специализирането и развитието на екипа, чрез организиране на:


1. Продължаващи обучения


теми

Обучаващи организации

време

участници в обучението

Житейски умения – I модул

Сдружение ИСДП

23-25.01.2008 г.

Силвия Милкова

Евгени Георгиев

Противодействие на трафика на хора

Международна организация по миграция

м. Февруари

Диана Нинчева

Житейски умения – II модул

Сдружение ИСДП

м. Февруари

Силвия Милкова

Евгени Георгиев

Работата с деца с девиантно поведение – добри практики и трудности, Центровете за спешен прием и социалната услуга Гореща телефонна линия.


м април

Нели Александрова

Житейски умения – III модул

Сдружение ИСДП

23 – 25.04

Силвия Милкова

Евгени Георгиев

«Прилагане на минимални стандарти и изработване на политики и процедури за закрила на детето в структури, работещи в сферата на работа с деца»
26.05.2008 г.

Кремена Стоянова

Нели Александрова

„Управление на човешките ресурси”

Агенция за социално подпомагане

м. Юни

Венета Господинова

„Участие на деца в правни процедури”,

Сдружение ИСДП

11-13.06.2008 г.

Деяна Жечева

Весела Сергеева

Кремена ЖековаПроект „Участие на деца в правни процедури”


Сдружение ИСДП

2-4.07.2008 г.

Деяна Жечева

Весела Сергеева

Кремена ЖековаПревенция на домашното насилие и предоставяне директна помощ на пострадалите

Фондация «Асоциация Анимус»; Фондация «SOS – семейства в риск”»

01-03.10.2008 г.

Светлана Абленова

Разработване на кампании, етапи и принципи

Сдружение ИСДП

03.10.2008 г.

Златка Йорданова

Диана Нинчева

Весела Сергеева

Кримина Жекова

Работа с деца с девиантно поведение

ЦКБППМН; МКБППМН

м. Октомври

Весилена Иванова

Превенция на детския труд

ИСДП, МОТ и МСС

м. Октомври

Силвия Милкова

Нермин Бейти

Нови методи за групова работа с деца. Обучение по социална анимация от Организатори – Организация Франка” с обучители от Фрнация и Румъния и българия.


Сдружение ИСДП

27 – 31.10.2008 г.

Полина Йорданова

Златка Йорданова

Приложение на програмите в системата на продължаващото обучение на заети и на търсещи работа лица

Катедрата по социална педагогика и социално дело към Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски” в рамките на програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ на Европейския съюз

м. Ноември

Деяна Жечева

Весела Сергеева

Добромир Герчев

Евгени Георгиев

Обучение «премахване на най-тежките форми на детски труд»

Сдружение ИСДП и Организация Международни социални служби

м. Декември

Силвия Милкова

Нермин Бейти

«Повишаване на капацитета на системата за закрила на децата в България»

Агенцията за социално подпомагане, чрез местната структура – РДСП

м. Декември

Жанета Върбанова

Деяна Жечева

Светлана Абленова

Резилианс


Сдружение ИСДП

м. Декември

Добринка Стоянова

Маргарита Карачорова

Красимира Тодорова

Жането Върбанова

„Форми на сътрудничество между училище и родители”,

Програма „ПРОКОПИЛ”, финансирана от френската организация „Лаик” и Външно министерство на Република България.м Декември

Йорданка Димитрова


2.Обучения за новоназначени служители и вътрешни обучения


Приемна грижа

Сдружение ИСДП, социални работници от САЩ

м. Март

11 специалисти от КСУДС

Работа в ромска общност

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – В. Търново.


11 – 12.07.2008 г.

7 специалисти от КСУДС

3 доброволни сътрудници

Усъвършенстване на професионалните умения за оценка на родителски капацитет

Сдружение ИСДП, КСУДС – Шумен

31.07.2007 г.

11 специалисти от КСУДС

Въведение в социалната работа

Сдружение ИСДП, КСУДС – Шумен

м. Октомври

8 специалисти от КСУДС


3. Участие в национални и международни форуми


„Работа на Комлексите със специализираните институции за деца”.

Звеното за управление на проекта: „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България

11 и 12.02.2008 г.

В.Господинова

Работа с деца с девиантно поведение–добри практики и трудности; Развиване на Центровете за спешен прием и социалната услуга Гореща телефонна линия.

Среща в Търговище


Звеното за управление на проекта: „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България»

м. Април

Н.Александрова

„Превенция на отпадането от училище”

Звено за управление на проект Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България

26 – 27.06.2008 г.

Весела Сергеева

Маргарита Карачорова

“Насилието над деца – симптоми”

Сдружение ИСДП

Първи детски парламент «Мегяши»- Македония

м. Декември


Диана Нинчева

Росица Славова

Закрила на детето в наказателното производство

Сдружение ИСДП и ССБ

11-12.11.

Международен семинар

В. ГосподиноваІІІ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕЗ 2008 год.


Комплексът за социални услуги за деца и семейства продължи да реализира дейностите в три основни сектора: 1) Сектор „Подкрепа на семейството”; 2) Сектор „Услуги и подкрепа за детето”; Сектор „Работа в общността”.

ІІІ. 1.Услуги в Сектор „Подкрепа на семейството”

През 2008г социалните работници от сектор „Услуги и подкрепа на детето” са работили по общо по 208 случая, от тях - 28 с повече от едно направление:

 • 51 са били активни в началото на 2008 г;

 • 157 са новопостъпили;

 • 141случая са затворени

От общият брой случаи

1.1.Център „Спешен прием”

Общо през 2008 г са преминали 60 деца

Услугата, която предоставяме, без самостоятелно финансиране за всички общини на територията на Област Шумен, през годината беше една от най- необходимата за защита и подкрепа на децата.. От извършен анализ констатирахме, почти двойно увеличаване на случаите на настанени деца, които са били жертва или във висок риск от извършване на насилие, неглижирани в семейството и безпризорни.

Насочени за ползване на услугата:

 • Със заповед за полицейска закрила- 25 бр.

 • С направления от ДСП/ОЗД- 35 бр.

 • Със заповед и след това издадено направление от ДСП/ОЗД- 16 бр.


1.2. Дневен център за работа с деца на улицата

През 2007 година, отчитохме трудности в работата с родителите на децата. За оптимизиране на работат, през 2008 год. предприехме две нови дейности:

 • Привлякохме към екипа “сътрудник” от ромска етност, който извършва директна работа с ромските семейства;

 • Осигурихме транспорт за децата от отдалечените квартали на ромските махали, с цел редовното им посещение в Центъра.

  • Брой деца, ползвали услугата през отчетния период- 34 бр.

Насочени за ползване на услугата :

 • Заповед от ДСП/ ОЗД- 18 бр.

 • Направление от ДСП/ОЗД- 16 бр.


1.3.Училищна подкрепа

Продължихме активното сътрудничество с мрежата от педагогически съветници и Директорите на училищата в гр. Шумен, за подкрепа на деца с висок и среден риск от отпадане от образователната система. Активно ни търсиха за подкрепа всички общообразователни училища на територията на града, в които преобладават децата от социално слаби и рискови семейства. По техни молби и предложения направихме проучване и изведохме проблемите при 50 деца. За децата с висок и среден риск изпратихме мотивирани доклади до ОЗД и изискахме определяне на мярка за подкрепа на семейството и детето. В резултат на което през годината услугата ползваха общо 35 деца.

Насочени за ползване на услугата :

 • Молба от родител- 4 бр.

 • Направления от ОЗД- 31 бр.


1.4. Ваканционна програма

Участвали са 23 деца, от тях:

 • 10 деца са били клиенти на Комплекса;

 • 13 деца са насочени с молба от родител за ползване само на Ваканционна програма.


1.5. Гореща телефонна линия-

Услугата разкрихме през 2008 година, с цел да се стимулират гражданите да подават сигнали за деца жертва и в непосредствен риск от насилие. Услугата стартирахме и успешно реализираме в партньорство с РДСП, ДСП – Шумен и ОДП.

Получени са 10 сигнала на Горещата телефонна линия.

Резултати от извършените проучвания:

 • При пет от сигналите не сме установили данни за насилие над децата;

 • При останалите сигнали сме онформирали ОЗД за определяне на мярка за закрила на дете.


1.6. Консултиране

6.1.«Консултиране на деца с девиантно поведение»- 22 сл.

 • Насочени с направления от ОЗД- 9

 • Насочени с направления от МКБППМН- 12

 • Насочени с направления от Пробационна служба- 1

6.2. «Консултиране на деца с поведенчески проблеми»- 16

 • Насочени с направления от ОЗД- 16

6.3. «Консултиране на деца, жертви на насилие»- 7

 • Насочени с направления от ОЗД- 7

6.4. «Социално- педагогическо консултиране»- 14

 • Насочени с направления от ОЗД- 14

6.5.«Консултиране на деца от институция с цел изграждане на умения за самостоятелен живот»- 8

 • Насочени с направления от ОЗД- 8

6.6. „Психологическо консултиране”- 7

 • Насочени с направления от ОЗД- 7

6.7. „Консултиране с цел повишаване на родителския капацитет”- 3 клиенти за 2008 г.

 • Насочени с направления от ОЗД- 2


2.Услуги в сектор « Подкрепа на семейството »

През 2008 година, социалните работници от сектор ”Подкрепа на семейството» са работили общо по 103 случая, от тях – 25 са били с повече от едно направление:


 • 21 са били активни в началото на 2008 год.

 • Новопостъпилите през годината - 82

 • Затворени случаи – 692.1. Звено «Майка и бебе»

Независимо от всичките ни дейности по-популяризиране на услугата в гр. Шумен и Област Шумен, през цялата година от услугата се ползваха, само 3 майки и 3 бебета.

Неусвояването капацитета на услугата и нерационалното ползване на добрата материалната база, неколкократно е поставяно пред Дирекция « Социално подпомагане» гр. Шумен и РД »СП» Шумен, с цел анализиране на причините и стратегия за предлагане на други възникнали приоритети в предоставяне на услуги за деца от Област Шумен.

2.2 Консултиране и подкрепа на семейството с цел повишаване на родителският капацитет” 30 семейства

2.3. Оценка на родителски капацитет – 12 семейства

2.4.Консултиране и подкрепа на семейството с цел реинтеграция на дете в семейна среда – 12 семейства

2.5. Консултиране и подкрепа на семейството след реинтеграция на дете – 4 семейства

2.6.Консултиране на семейства с цел превенция на изоставянето на дете в институция – 8 семейства

2.7.Подкрепа и наблюдение на семейството с цел настаняване на деца в семейство на близки и род – 4 семейства.

2.8.Консултиране на семейства в риск с цел превенция на насилието над дете – 2 семейства

2.9.Консултиране и подкрепа на семейството по посока подобряване на взаимоотношенията родител – 2 семейства

2.10. Приемна грижа

В качеството си на лицензиран доставчик на услугата «Приемна грижа» през 2008 година, Комплексът предоставя всички дейности регламентирани в Наредбата. Услугата предвижда доставчиците да осъщесвяват: обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидатите за приемно семейство.обучение на кандидати за приечна грижа провеждаме на Регионално ниво за всички населени места от Областта.

Специализиран екип е провел:

 • обучение на общо 13 семейства

 • оценка на кандидати за приемни родители и утвърдени семейства, в края на годината са общо 9 семейства на които оказваме ежемесечна подкрепа и продължаващо обучение;

 • има настанени 11 деца в приемни семейства.

 • в процес на обучение и оценка са още 4 семейства.

3. Групова работа

3.1.В сектор «Услуги и подкрепа на детето» в групова работа са участвали общо 107 деца. От общия брой на децата участвали в групова работа, 75 деца са участвали в превантивни групи на тема «Решаване на конфликти» и 32 участват в затворени групи с изведени в оценката, потребности за изграждане на умения.

 • Групова работа за тинейджъри - „Светът на тийнейджъра- интересен и предизвикателен” Целите заложени в груповата работа е превенция на асоциално поведение- децата в тинейджърска възраст да развият умения за общуване и приемливо поведение.

14 деца са участвали в занятията през 2008г

 • Групова работа за млади правонарушители - „Деца със собствен стил”

Целите в груповата работа са насочени към корекция на поведението. В нея участват деца с определена възпитателна мярка по чл.13,ал.1, т3 от ЗБППМН и се насочват съгласно подписано Споразумение за сътрудничество с МКБППМН.

10 деца са участвали в занятията през 2008 г.

 • Групова работа за изграждане на житейски умения за самостоятелен живот

Програмата е разработена за работа с деца, настанени в институция, които имат намалени възможности за социална адаптация.

Преминали са 8 деца от институция през 2008 г.

 • Групова работа за превенция на насилието в училище на тема:

„Решаване на конфликти”- участвали са ученици от ПМГ „Нанчо Попович”- 2 групи по 35 деца.

Превантивните групови занятия провеждаме по покана на партньори от общообразователните училища в Шумен.


3.2. В сектор »Подкрепа на семейството»

 • Проведени две «Семейно- групови конференции»

Целта на СГК като метод в социалната работата се основава в това да овластим семействата да могат да намерят сами решение за проблемите, с които се сблъскват.

Групи за взаимопомощ:

 • « Училище за бременни »

Целта на груповата работа е, да формираме в бъдещите майки позитивни нагласи за настъпващите промени през различните етапи на бременността , както и добиване на знания за родовия и след родовия период.

За периода 2008 година през „Училището за бременни” са преминали 40 майки в общо 4 групи.

 • Група за взаимопомощ на кандидат осиновители и осиновени

Целта на груповата работа е да окажем подкрепа на осиновителите при разкриване на тайната на осиновяването, подкрепа на кандидат -осиновителите в процеса на осиновяване и подкрепа на осиновените.

Групата стартира през 2006 година.през 2008 год. в групата участваха 11 майки, а общия брой на преминали е 14.

 • Група за взаимопомощ на приемни семейства

Групата е сформирана през 2008 год. В нея са включени всички утвърдени приемни семейства. Целта е приемните семейства да получават продължаващо обучение и възможност семейства да общуват и взаимно да се подкрепят.

 • Групова работа с майки в Звено «майка и бебе»

Програмата се разработи през 2008 година и тогава стартира груповата работа с майките в Звеното. Целта е посредством прилагане на интерактивни методи да се затвърждават и доразвиват уменията на майките в отглеждането на децата.


През 2008 г. Комплексът е работил по 297 направления от ОЗД и 17 молби на родители – доброволни клиенти. Общият брой на децата и родителите получили подкрепа в работа по случай са 268. В този брой не са включени клиентите в групова в «Училище за бременни» , «Група за осиновители» и превантивната групова работа с ученици по »Превенция на агресията».

Извършили сме проучвания на 102 клиенти:

 • По сигнали от училища- 36 бр.

 • По писма от проведени възпитателни дела в МКБППМН за включване в групова работа- 27 бр.

 • По сигнали от ОЗД- 12 бр.

 • По молби за включване във Ваканционна програма- 18 бр.

 • По сигнали на Горещата телефонна линия- 9 бр.


4. ОБЩЕСТВЕНИ КАМПАНИИ

4.1 Тематични кампании за повишаване чувствителността на общността по проблемите на децата и семействата

 • «Обявявам се против това, децата да просят», под това мото през месец май премина кампанията, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен, по повод международния ден на детето 1-юни. С нея социалните работници поставиха началото на дните, посветени на правата на детето.

 • Комплексът за социални услуги за деца и семейства и Форте радио – Шумен заедно се обявиха срещу насилието върху деца. От 1 до 30 юни в ефира на радиото беше излъчен клип посветен на борбата срещу детското насилие и популяразиране на Горещата телефонна линия.

 • Международния ден на детето 1 юни беше отбелязан с кампания, в която деца и родители бяха информирани за правата на детето. Социални работници и деца – доброволци от Комплекса се срещнаха с повече от 500 шуменци, на които бяха раздадени флаери с информация за правата на детето и балони. На първи юни беше и финалът на кампанията „Обявявам се против това, децата да просят”.

 • На 01.08.2008 г. пред местните медии и общественост беше представен Проекта „Овластяване на безвластните”. Целта е да се регистрира броя на младите ромски майки в риск да изоставят децата си в институция, както и броя на младите момичета в риск от ранно забременяване.

 • С поредица инициативи Комплекса за социални услуги за деца и семейства се включи в Националната кампания за превенция на насилието върху деца, която стартира в Шумен на 27 октомври и продължи през месец ноември. Кампанията премина под мотото „Родители, които бият децата си, се опитват да скрият това. ВИЖ ГИ! ЧУЙ ГИ! РАЗКАЖИ!”.

 • Комплекса за социални услуги за деца и семейства подкрепи инициативата на женското благотворително сдружение „Подай ръка” – Шумен. Деца на Комплекса за социални услуги изработиха 50 коледни и новогодишни картички, които бяха продадени, а средствата дарени на деца в неравностойно положение.

4.2.Кампании за популяризиране на социалните услуги на КСУДС и представяне на дейностите на Комплекса

 • „Училището за бременни” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства отбеляза две години от своето създаване. До сега повече от 100 млади майки са преминали през организираните курсове.

На празника по повод рождения ден на „Училището за бременни” бяха връчени почетни грамоти на акушер – гинеколози от Шумен и на журналисти, активно работили за популяризиране на дейността на „Училището за бременни”.

 • На 29 февруари Комплекса за социални услуги за деца и семейства отбеляза две години от създаването на Дневен център за работа с деца на улицата.

На тържеството присъствха и партньорите, които подкрепяха екипът от социални работници – Община Шумен, РПУ, екипите на РИОКОЗ и Общинския здравен център и други.

 • Комплекса за социални услуги през месец март оказа подкрепа на Фондация „Помощ за благотворителността в България” при популяризирането на национална кампания в подкрепа на майчинството „Безплатно училище за бременни”, което се проведе в Шумен на 19 април.

 • През месец март беше проведена кампания за популяризирането на новата социална услуга в КСУДС – Гореща телефонна линия. На пресконференция пред местните медии бяха представени дейностите и партньорите, които ще работят при приемането на сигнала и предприемането на последващи действия в случай, че информацията подадена в сигнала бъде потвърдена от социалния работник провел проучването.

 • През месец август, представители на медиите отразиха , работата на децата в клубовете по интереси организирани към Ваканционна програма, финалното тържество по случай приключването на летния лагер в манастира «Свети Бенедикт» и реализираната през юли Програма по арт – терапия.

 • „Готови за училище”, това име избраха децата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства за празника, на който се сбогуваха с лятото и поставиха началото на новата учебна година. 22 деца участваха активно в организираните летни занимания.

 • „Комплекс за социални услуги – три години успешно партньорство в подкрепа на деца и родители”. Това бе темата на работна среща проведена на 02.10.08 г., на която екипът на Комплекса представи работата си и постигнатите резултати през изминалите три години. На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които за периода са били неизменно до социалните работници в усилията им да подкрепят децата и семействата с проблеми. Работната среща се проведе на 02.10.2008 г.

 • Бъдещи майки от „Училището за бременни” към Комплекса за социални услуги в Шумен бяха специални гости на Ненаталогично отделение в Шуменската болница. Посещението беше на 15.10.08 г. - „Деня на отворените врати”, който е част от проявите посветени на 30 години от създаването на отделението за недоносени бебета. Поканата бе отправена от д-р Севдалина Стойкова, Началник на отделението, която е сред основните партньори на «Училището за бременни».

Основни партньори при реализирането на кампаниите бяха местните медии. Всяко от проведените събития беше представено чрез различни форми на медиино отразяване – участия в живи предавания, репортажи, интервюта, статии и др.

Телевизия Шумен продължи периодично в програмата си да излъчва и филма посветен на приемната грижа „Доброволна любов”.

5. МОБИЛНА СОЦИАЛНА РАБОТА

 • През периода 04.11 - 10.11.08 г. социалните работници от сектор „Подкрепа на семейството” проведоха мобилна работа като проведоха срещи с всички 62-ма лични лекари на територията на Шумен. При срещата си с лекарите социалните работници представиха социалната услуга Звено „Майка и бебе”, разработена за подкрепа на майки за които има риск да изоставят децата си и останалите социални услуги на Комплекса.

 • Социални работници от екипът на сектор „Подкрепа на детето” направиха проучване на сигнали за деца в риск, подадени от Директори на училища от Шумен / III ОУ „Димитър Благоев”, VI ОУ „Еньо Марковски”, СОУ „Трайко Симеонов”/. За период от два месеца /от края на октомври до края на декември / са проучени 25 сигнала, от които 4 на Горещата телефонна линия на КСУ. В процес на проучване са 8 сигнала, за две от децата не е изведен риск. За 11 деца е определен среден и висок риск от отпадане от образователната система. Подадени са сигнали до Отдела за закрила на детето.ІV. СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И БРОЙ ПРЕКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПРЕЗ 2008 г.Списък на целевите групи

Предвидени в Програмата за 2008 год.

Изпълнение

Деца, отпадащи и застрашени от отпадане от училище

55

60

Деца на възраст между 7 и 14 год., отпаданали от училище

15

20

Деца с поведенчески проблеми/ извършители на противообществени и противоправни прояви, суициди, протестно поведение и др./

10

65

Деца, жертви на насилие

40

50

Деца, настанени в институции

30

15

Млади хора, 14 – 18 г. във връзка с превенция на нежелана бременност и подготовка за семеен живот

15

20

По Проект „Овластяване на безвластните”

Бременни и майки с новородени от рискови общности

15

20

Родители, които изпитват трудности в отглеждането и възпитанието на децата си /обхванати чрез индивидуално консултиране/

105

110 семейства

Родители, чиито деца са настанени в специализирани институции за деца.

15 семейства

29 семейства

Приемни семейства и осиновители:

индивидуална и групова работа

16 приемни и 15 осиновители

9 утвърдени приемни; 11 деца настанени в приемни семейства; 11 осиновители

ОБЩО

331 клиенти

420Изготвил,

Директор КСУДС:

/В. Господинова/Свързани:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconОценка на дейността на комплексите за социални услуги за деца и семейства обобщен доклад
Ксудс. Това са Пловдив, Стара Загора, варна, Шумен, Търговище и Русе. Тези общини са пилотни за организирането и предлагането на...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconГодишен отчет за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста Шумен през 2009 година
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2009 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconBg-шумен публична покана №9003796
Областна дирекция на мвр гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2, За: Димитър Горчев Началник на уссд при одмвр шумен и инж. Пламен Панайотов...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconBg-гр. Шумен: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация-Шумен оод гр. Шумен, пл. Войн №1, За: Нонка Боянова, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 800664, e-mail:...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconBg-шумен: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Шумен, бул. " Славянски" 17, За: Бейнур Ахмед, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857731, Факс: 054 800400
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconМинимален пакет от социални услуги за деца и семейства с равни възможности за достъп
И за деца и семейства с гарантиран достъп”, изпълняван от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” и финансиран от уницеф....
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconКонкурс „Природата моето вдъхновение
Венец, Троян, Върщец и други. С най-много творби се представиха II оу „Д-р П. Берон“ в Шумен, Общински детски комплекс в Шумен, соу...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10 iconBg-шумен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Шумен, бул. "Славянски" №17, За: Данаил Данчев, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857620, e-mail:, Факс: 054 800400
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом