Документация за участие
ИмеДокументация за участие
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер158.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/konkurs_skania.doc
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР ТП „ ДЛС Витошко-Студена”:

/ИНЖ.. САШКА ДАМЯНОВА/


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ

В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”

Цена 20 лева без ДДСс. Кладница

2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:


1.Заповед 132/20.09.2012 г. на директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

2.Тръжни условия

3.Информация за вещите

4. Образец на предложение

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Разрешение за продажба: Заповед № 559/28.06.2012 г. на Директора на Югозападно държавно предприятие ДП /заповед за оправомощаване на директора на ТП/

О Б Я В А


ОТКРИВАМ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС и НАРЕДБА № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко – Студена” най-късно до 16.00 часа на 02.10.2012 г., срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 20.00 лв. без ДДС под формата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София или в касата на ТП „ ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават всеки работен ден до 16.00 часа на 02.10.2012 г. в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 03.10.2012 г. в 10.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница. Кандидатите за участие в търга внасят депозит в размер на 10% от първоначалната стойност на превозното средство и се внася в под формата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница. Депозитът на неспечелилите участници се освобождава след приключване на търга, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите. Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 13.00 часа до 15.00 часа от 24.09.2012 г. до 02.10.2012 г. включително.


ДИРЕКТОР ТП „ДЛС Витошко-Студена”:

/инж. С. Дамянова/


ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


  1. Предмет на търга: 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”.

ТТръжен номер

Превозно средство

Дата на първа регистрация

РРег. номер

Начална тръжна цена с ДДС /лева/

11

Влекач Скания 143 М

1998 г.

РК 8244 АК

114 000.00 лева

Полуремарке Джъмбо

1998 г.

РК 0544 ЕЕ

Първоначалната цена на вещите е определена с оценка от лицензиран оценител – Тодор Маринов Христов, сертификат за оценителска правоспособност рег. № 300100478/14.12.2009 г.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % първоначалната стойност на превозното средство и се внася в под формата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София или в касата на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница. Депозитът на неспечелилите участници се освобождава след приключване на търга, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

3. Цената на документацията е в размер на 20.00 лева без ДДС.

ІI. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

  1. Търг с тайно наддаване.

ІІІ. СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ

5. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко – Студена” най-късно до 16.00 часа на 02.10.2012 г., срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 20.00 лв. без ДДС под формата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София или в касата на ТП „ ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница.

6. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават всеки работен ден до 16.00 часа на 02.10.2012 г. в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница.

7. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 03.10.2012 г. в 10.00 часа в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница.

8. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА


9. Всеки участник подава предварително писмените си предложения в запечатан непрозрачен плик, лично или чрез упълномощен представител.

10. Всеки участник в търга има право да представи само едно предложение за една вещ. При нарушение на това задължение комисията отстранява от участие в процедурата съответния участник.

11. Върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часът на подаване.

12. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема, не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

V. ДЕПОЗИТ

13. Кандидатите за участие в търга внасят депозит за осигуряване изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието им в търга. Депозитът на неспечелилите участници се освобождава след приключване на търга, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

14. Комисията има право да задържа депозита, когато участник в противоречие със закона или с условията на търга оттегли или промени предложението си, или не изпълни задължението да сключи наемния договор.

15. Депозита на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след предаване на вещта на купувача.

16. Комисията незабавно освобождава гаранциите при прекратяване на търга и на участниците, изключени от търга.

VІ. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА

17. Отстраняват се от участие лица, които не са представили - заявление за участие в търга; декларация за оглед; документ за внесен депозит; документ за самоличност ако е физическо лице или Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица, документ за закупена документация, декларации относно обстоятелствата: производство по несъстоятелност; липса на парични задължения към държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; несъстоятелност; производство по ликвидация, съдимост.

18. Когато след отваряне на плика комисията установи предложение или документи с непълнота или несъответствие с условията на търга, съответния участник се отстранява от по-нататъшно участие и това се отбелязва в протокола на комисията.

VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

19. Търгът се провежда в закрито заседание от комисия, състояща се от 3 до 5 членове и двама резервни членове, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

20. Комисията се назначава от ръководителя на ведомството, провеждащо търга.

21. Членовете на комисията не могат да бъдат лица, които са:

а/ "свързани” лица по смисъла на Търговския закон с участници в търга или с членове на техните управителни или контролни органи;

б/ участват в подготовката на предложението.

22. Комисията се свиква от Председателя, който ръководи нейното заседание.

23.Комисията започва своята работа след представяне на предложенията от деловодството на ТП „ДДС Витошко Студена”

24. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол и да обяви резулатите, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Отваряне на предложенията

25. Комисията по р.VІІ т.25 организира отварянето на предложенията реда на тяхното постъпване.

26. Комисията отваря пликовете съобразно поредните номера на постъпване и проверява предложенията за съответствието им с изискванията на процедурата.

27. Комисията си запазва правото по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни и факти, като има право да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението

Оценяване и класиране на предложенията

28. След разглеждането на предложенията комисията пристъпва към тяхното оценяване и класиране.

29. Оценката на предложенията се извършва по предложената цена. Предложенията се класират последователно и се посочват в изготвения протокол според класирането им.

30. Комисията класира първите трима кандидати. На първо място се класира предложилия най – висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребие.

31. Класирането на предложенията и спечелилият търга се определят от Председателя на комисията и търгът се закрива.

32. При постъпило едно предложение комисията класира кандидата при предложената от него цена.

Протокол

33. За заседанието на комисията се изготвя протокол, който се подписва от всички членове.

34. С предаването на протокола комисията приключва своята работа.

35. Резултатите се обявяват на мястото за обяви.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ


36. Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:

- трима членове от комисията;

- един кандидат е подал предложение.

37. В случай на не проведен търг директорът в едномесечен срок насрочва нов търг.

VІІI. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

38. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, след което се сключва договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

39. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

40. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 10 лева.

ІХ. ЖАЛБИ

41.Участниците в търга могат да подават жалби за неспазване изискванията за провеждането му по реда на ЗАП.

42.Жалбата се подава в седемдневен срок от поставянето на резултатите на мястото за обявяване.


УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


43. Ценова оферта с предлаганата цена /подписана и подпечатана/;

44. Участниците в търга представят заявление за участие в търга; декларация за оглед; документ за внесен депозит; документ за самоличност ако е физическо лице или Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на търга, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица, документ за закупена документация, декларации относно обстоятелствата: производство по несъстоятелност; липса на парични задължения към държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; несъстоятелност; производство по ликвидация, съдимост.


В Х О Д Я Щ Р Е Г И С Т Ъ Р

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”


(краен срок 16.00 ч. на 02.10.2012 г.)

Вх № на ДЛС

Дата

Час

Тръжен номер на кандидат

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.ЦЕНОВА ОФЕРТА


От ,

/изписва се наименованието на търговеца/

вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ,

представлявано от в качеството му на


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание Ваша заповед № ........ / ....................... год. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост: 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”, правя следното предложение:Предлагам …….......….....(………………………………………………………….) лв.

2. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание.


дата 2012 г. ПОДПИС:

гр. /печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният …………………………………………………………….………....,

ЕГН……………………………, като представляващ ……………………………………………..., ЕИК…………………………., седалище и адрес на управление………………………………………………………………………, в качеството на участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост за:


1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”


ДЕКЛАРИРАМ, че съм направил оглед на .......................................................................................................................................................................................................................................


в присъствието на

…………………………………………………………………………………..

служител на ТП „ДЛС Витошко-Студена”


дата:……….2012г. ДЕКЛАРАТОР:……………………….

подпис и печат

/………………………………………………./

име и фамилия

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА”

С. КЛАДНИЦА


ЗАЯВЛЕНИЕ


От ,

/изписва се наименованието на търговеца/

вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ,

представлявано от в качеството му на


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


На основание Ваша заповед № ........ / ....................... год. заявявам, че желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост: 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”.


дата 2012 г. ПОДПИС:

гр. /печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я *


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост: 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис /

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост: 1 брой автомобил влекач „Скания” заедно с полуремарке „Джъмбо”, собственост на ЮЗДП ТП „ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)


- не е в открито производство по несъстоятелност в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския регистър, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държава, в която е извършено нарушението.

- представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


*


Свързани:

Документация за участие iconДо кандидатите, закупили документация за участие
Във връзка с постъпили запитвания от кандидати, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване и...
Документация за участие iconДо участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирма, закупила документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна станция...
Документация за участие iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Документация за участие iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документация за участие iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Документация за участие iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
Документация за участие iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора по предоставлению кредита для нужд ОАО «омскгоргаз»
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом