Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер203.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 41.doc
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на КМСС през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи периоди, започващи на или след 1 януари 2003.

Въведение

1. МСС 41 определя счетоводното третиране, представянето във финансовите отчети и оповестяванията, свързани със земеделската дейност, тема, която не е обхваната от други международни счетоводни стандарти. Земеделска активност е управлението от едно предприятие на биологичната трансформация на живи животни или растения (биологични активи) за целите на продажба, получаването на земеделска продукция или на допълнителни биологични активи.

2. МСС 41 определя наред с всичко друго счетоводното третиране на биологичните активи в периода на растеж, разпадане, производство и възстановяване и счетоводното третиране на първоначалното оценяване на земеделската продукция в момента на прибиране на реколтата. То изисква оценяване по справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата от момента на признаване на биологичните активи до момента на прибиране на реколтата, освен в случаите, когато справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена при първоначалното признаване. МСС 41 не се занимава с преработването на земеделската продукция след прибирането на реколтата, например преработването на гроздето във вино и на вълната—в прежда.

3. Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните активи може да бъде надеждно оценена. Обаче това предположение може да бъде опровергано само при първоначално признаване на биологичен актив, за който не съществуват пазарно определени цени или стойности и за който алтернативните изчисления на справедливата стойност се считат явно ненадеждни. В такива случаи МСС 41 изисква предприятието да оценява този биологичен актив по неговата себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка. В момента, когато справедливата стойност на такъв биологичен актив стане надеждно оценима, предприятието следва да го оценява по справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата.

4. МСС 41 изисква всяка промяна на справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата на биологичния актив, да бъде включена в нетната печалба или загуба за периода, в който е възникнала. При земеделската дейност всяка промяна във физическите атрибути на живото животно или растение директно увеличава или намалява икономическите изгоди за предприятието. При счетоводния модел на историческата стойност на придобиване при извършване на сделката едно лесодобивно предприятие няма да обявява приход до първото прибиране на реколтата и продажбата вероятно 30 години след засаждането. От друга страна, счетоводният модел, който признава и оценява биологичния растеж, използвайки текущите справедливи стойности, отчита промени в справедливата стойност в периода между засаждането и реколтата.

5. МСС 41 не създава нови принципи за земята, свързана със земеделската дейност. Вместо това предприятието се ръководи от МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване или МСС 40 Инвестиционни имоти в зависимост от това, кой е подходящ за дадени обстоятелства. МСС 16 изисква земята да бъде оценявана или по нейната себестойност, намалена с натрупаните загуби от обезценка, или по нейната преоценена стойност. МСС 40 изисква земята, която е инвестиционен имот, да бъде оценявана по нейната справедлива стойност или по цената, намалена с натрупаните загуби от обезценка. Биологичните активи, които са физически прикрепени към земята (например дърветата в горските масиви), се оценяват по тяхната справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата отделно от земята.

6. МСС 41 изисква безусловното правителствено дарение, свързано с биологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, да бъде признато като доход, когато и само когато правителственото дарение стане получаемо. Ако правителственото дарение е условно, включително когато правителственото дарение не изисква предприятието да се ангажира със специфична земеделска дейност, предприятието следва да признае правителствeното дарение като доход, когато и само когато бъдат спазени условията, свързани с правителственото дарение. Ако правителственото дарение е свързано с биологичен актив, оценен по неговата себестойност, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка, то тогава следва да се прилага МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

7. МСС 41 влиза в сила за годишни финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2003. По-ранното прилагане се насърчава.

8. МСС 41 не установява специфични преходни разпоредби. Прилагането на МСС 41 трябва да е в съгласие с МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

9. Приложение А дава илюстративни примери за прилагането на МСС 41. Приложение Б “Основа за заключения” обобщава причините, поради които съветът е приел МСС 41.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 41

Земеделие

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да определи счетоводното третиране, представянето във финансовите отчети и оповестяванията, свързани със земеделската дейност.

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага за отчитане на следното, когато то е свързано със земеделската дейност:

а) биологични активи;

б) земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата; и

в) правителствени дарения съгласно параграфи 34—35.

2. Този стандарт не се прилага за:

а) земя, свързана със земеделската дейност (виж МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване и МСС 40 Инвестиционни имоти); и

б) нематериални активи, свързани със земеделската дейност (виж МСС 38 Нематериални активи).

3 Този стандарт се прилага за земеделската продукция, която представлява прибраната реколта от биологичните активи на предприятието, само до момента на прибирането на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим международен счетоводен стандарт. Съответно този стандарт не се занимава с преработването на земеделската продукция след прибирането на реколтата, например преработването на гроздето във вино от производител, който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка е логично и естествено продължение на земеделската дейност и процесите са сходни с биологичната трансформация, тя не се включва в дефиницията за земеделска дейност в този стандарт.

4. Таблицата дава примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработване след прибиране на реколтата:

Биологични

Земеделска

Продукти,

активи

продукция

резултат от

 

 

преработка

 

 

след

 

 

реколтата

Овце

Вълна

Прежда,

 

 

килими

Дървета в

Трупи

Дървен

горски

 

материал

масиви

 

 

Растения

Памук

Конци, дрехи

 

 

Тръстика

Добитък

Мляко

Сирене

Прасета

Трупно месо

Наденица,

 

 

шунка

Храсти

Листа

Чай, цигари

Лозя

Грозде

Вино

Плодни

Пресни

Преработени

дървета

плодове

плодове

Дефиниции

Определения, свързани със земеделието

5. В този стандарт се използват следните термини с посочените значения:

Земеделска дейност е управлението от едно предприятие на биологичната трансформация на биологичните активи за целите на продажба, получаването на земеделска продукция или на допълнителни биологични активи.

Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи на предприятието.

Биологичен актив е живо животно или растение.

Биологична трансформация е процесът на растеж, разпадане, производство и възстановяване, който предизвиква качествени или количествени изменения в биологичния актив.

Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.

Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.

6. Земеделската дейност обхваща разнообразен обсег от дейности: например отглеждане на животни, горско стопанство, годишна или постоянна жътва, отглеждане на овощни градини и плантации, отглеждане на цветя и аквакултури (включително рибарници). В това разнообразие от дейности има някои общи черти:

а) възможности за промяна; живите животни и растения подлежат на биологична трансформация;

б) управление на промяната; управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най-малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителното ниво, влагата, температурата, плодородността и светлината); такова управление отличава земеделската дейност от другите дейности; например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и

в) оценяване на промяната; промяната по отношение на качеството (например генетични качества, плътност, узрялост, покритие с мазнина, съдържание на протеини и здравина на влакното) или на количеството (например потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), която е породена от биологична трансформация, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.

7. Биологичната трансформация води до следните видове резултати:

а) промени на актива чрез: растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животното или растението); разпадане (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животното или растението) или възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или

б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.

Общи дефиниции

8. В този стандарт се използват следните термини с посочените значения:

Активен пазар е пазарът, при който съществуват следните условия:

а) стоките, които се търгуват, са хомогенни;

б) желаещи купувачи и продавачи могат да бъдат открити нормално по всяко време; и

в) цените са общодостъпни.

Балансова сума е сумата, по която активът е признат в баланса.

Справедлива стойност е сумата, при която активът може да бъде разменен или един пасив—уреден между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.

Правителствени дарения са дарения съгласно дефиницията в МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

9. Справедливата стойност на даден актив се основава на неговото настоящо местонахождение и състояние. В резултат на това например справедливата стойност на добитъка в стопанството е цената на добитъка на съответния пазар, намалена с транспортните и другите разходи, свързани с превозването на добитъка до този пазар.

Признаване и оценяване

10. Едно предприятие следва да признае биологичен актив или земеделска продукция само когато:

а) предприятието контролира актива в резултат на предишни събития;

б) е вероятно в предприятието да се влеят бъдещи икономически изгоди, свързани с актива; и

в) справедливата стойност или себестойността на актива могат да бъдат надеждно оценени.

11. При земеделската дейност контролът може да бъде доказан например чрез законното притежаване на добитъка и маркирането на добитъка в момента на придобиването, раждането или отбиването. Бъдещите изгоди нормално се преценяват чрез оценяване на важни физически атрибути.

12. Биологичният актив трябва да бъде оценяван при първоначалното признаване и към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с предварително оценени разходи по продажба, с изключение на случаите, описани в параграф 30, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.

13. Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието, трябва да бъде оценявана по справедлива стойност, намалена с предварително оценени разходи по продажба, в момента на прибиране на реколтата. Такова оценяване е цената към тази дата, когато се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим МСС.

14. Разходите по продажбата включват комисионите за брокери и дилъри, такси за регулиращи агенции и стокови борси и данъци и мита по прехвърлянето. Разходите по продажба изключват транспортни и други разходи, необходими за пренасянето на активите до пазара.

15. Определянето на справедливата стойност на биологичния актив или на земеделската продукция може да бъде улеснено чрез групирането на биологичните активи или на земеделската продукция според определящи характеристики, например по възраст или качество. Предприятието избира тези характеристики съгласно характеристиките, използвани на пазара като ценообразуваща база.

16. Често предприятията сключват договори за продажба на биологични активи и земеделска продукция в бъдеще. Тези договорни цени не са задължително определящи за справедливата стойност, тъй като справедливата стойност е отражение на текущия пазар, при който желаещи купувач и продавач сключват сделка. В резултат справедливата стойност на биологичен актив или на земеделска продукция не е достатъчно обоснована само поради съществуването на такъв договор. В някои случаи договорът за продажба на биологични активи или земеделска продукция може да бъде обременяващ договор, както е определено в МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. При обременяващи договори се прилага МСС 37.

17. Ако за биологичните активи или за земеделската продукция съществува активен пазар, цената на този пазар е подходящата база за определянето на справедливата стойност на този актив. Ако предприятието има достъп до различни активни пазари, то използва най-подходящия от тях. Например, ако предприятието има достъп до два активни пазара, то ще използва цената на този пазар, който ще ползва.

18. Ако не съществува активен пазар, при определянето на справедливата стойност предприятието ползва един или няколко от следните фактори, ако са налични:

а) най-скорошната цена на пазарна сделка, при условие че не е имало значително изменение на икономическите условия между датата на сделката и датата на баланса;

б) пазарни цени на подобни активи с някои уточнения, които отразяват разликите; и

в) референции за съответния сектор, като например цената на овощна градина, изразена чрез експортна щайга, бушел или хектар, и цената на добитъка, изразена чрез килограм месо.

19. В някои случаи информационните източници, изброени в параграф 18, могат да предположат различни изводи за справедливата стойност на биологичния актив или земеделската продукция. Предприятието взема предвид причините за тези различия, за да достигне до най-надеждните преценки на справедливата стойност в рамките на малък обхват от разумни очаквания.

20. При някои обстоятелства пазарно определените цени и стойности не са приложими за даден биологичен актив в настоящето му състояние. В тези случаи при определянето на справедливата стойност предприятието използва сегашната стойност на очакваните парични потоци от актива, дисконтирани по текуща пазарно определена норма преди данъци.

21. Целта на изчисляването на сегашната стойност на очакваните парични потоци е да бъде определена справедливата стойност на биологичния актив при неговото настоящо местонахождение и състояние. Предприятието определя това чрез преценяването на подходящ дисконтов процент при оценяването на очакваните нетни парични потоци. Настоящото състояние на биологичния актив изключва всяко увеличение на стойността в резултат на допълнителна биологична трансформация и бъдещи дейности на предприятието, като например такива, свързани с ускоряването на бъдеща биологична трансформация, прибирането на реколтата и продажбата.

22. Предприятието не включва никакви парични потоци за финансиране на активите, плащане на данъци или за възстановяване на биологичните активи след прибирането на реколтата (например стойността на засаждането на нови дървета в горския масив след прибиране на реколтата).

23. При договарянето на цената на една пряка (честна) сделка осведомените и желаещи продавачи и купувачи преценяват възможността от вариации на паричните потоци. Следователно справедливата стойност отразява вероятността от такива вариации. Предприятието включва очакванията си за възможните вариации в паричните потоци както в очакваните парични потоци, така и в дисконтовия процент, а също и в комбинацията от двете. При определянето на дисконтовия процент предприятието използва предположения, съвместими с тези, използвани при определянето на очакваните парични потоци, с цел да бъде избегнат ефектът от двойното използване на някои предположения или тяхното игнориране.

24. Себестойността може понякога да се доближава до справедливата стойност, особено когато:

а) е станала малка биологична трансформация след първоначалното определяне на стойността (например за разсада от плодни дръвчета, засаден непосредствено преди датата на баланса); или

б) когато влиянието на биологичната трансформация върху цената не се очаква да е съществено (например за първоначалния растеж при 30-годишния производствен цикъл на борова гора).

25. Биологичните активи често са физически прикрепени към земята (например дърветата в горския масив). Може да няма отделен пазар за биологичните активи, които са прикрепени към земята, но да има активен пазар за комбинирани активи, например за биологичните активи, необработената земя и подобренията към земята като цял пакет. Предприятието може да използва информацията за комбинираните активи при определянето на справедливата стойност на биологичните активи. Например справедливата стойност на необработената земя и на подобренията на земята може да бъде извадена от справедливата стойност на комбинираните активи, за да бъде получена справедливата стойност на биологичните активи.

Печалби и загуби

26. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на биологичния актив по справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата и от промяна на справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата на биологичния актив, следва да бъдат включени в нетната печалба или загуба за периода, в който са възникнали.

27. Загуба може да възникне при първоначалното признаване на биологичния актив поради това, че при определянето на справедливата стойност предварително оценените разходи по продажбата на биологичния актив са извадени при определянето на справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата. Печалба може да възникне при първоначалното признаване на биологичния актив, например, когато се роди теле.

28. Печалба или загуба, възникнали при първоначалното признаване на земеделската продукция по справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, трябва да бъдат включени в нетната печалба или загуба за периода, в който са възникнали.

29. Печалба или загуба могат да възникнат при първоначалното признаване на земеделската продукция в резултат на прибирането на реколтата.

Невъзможност за надеждно оценяване на справедливата стойност

30. Съществува предположение, че справедливата стойност на биологичните активи може да бъде надеждно оценена. Обаче това предположение може да бъде опровергано само при първоначално признаване на биологичен актив, за който не съществуват пазарно определени цени или стойности и за който алтернативните изчисления на справедливата стойност се считат явно ненадеждни. В такива случаи този биологичен актив трябва да бъде оценен по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация или всички натрупани загуби от обезценка. Когато справедливата стойност на такъв биологичен актив стане надеждно оценима, предприятието следва да го оценява по справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата.

31. Предположението по параграф 30 може да бъде опровергано само при първоначално признаване. Предприятие, което преди това е оценило биологичен актив по неговата справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, продължава да го оценява по неговата справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата до момента на освобождаване от него.

32. Във всички случаи предприятието оценява земеделската продукция в момента на прибирането на реколтата по нейната справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата. Този стандарт отразява схващането, че справедливата стойност на земеделската продукция в момента на прибиране на реколтата може да бъде надеждно оценена.

33. При определянето на стойност, натрупана амортизация и натрупани загуби от обезценка предприятието ползва МСС 2 Материални запаси, МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване и МСС 36 Обезценка на активи.

Правителствени дарения

34. Безусловно правителствено дарение, свързано с биологичен актив, оценен по своята справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, следва да бъде признато като доход, когато и само когато правителственото дарение стане получаемо.

35. Ако правителствено дарение, свързано с биологичен актив, оценен по своята справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, е условно, включително, когато правителственото дарение изисква предприятието да не се ангажира с определена земеделска дейност, тогава предприятието следва да признае правителственото дарение като доход, когато и само когато бъдат спазени условията, свързани с правителственото дарение.

36. Сроковете и условията на правителствените дарения може да са различни. Например едно правителствено дарение може да изисква предприятието да развива стопанство на дадено място за период от пет години и да изисква предприятието да върне цялото правителствено дарение, ако стопанството съществува по-малко от пет години. В този случай правителственото дарение не се признава за доход, докато не изтекат петте години. Обаче, ако правителственото дарение позволява част от него да бъде задържана на базата на изтичането на период от време, то предприятието признава правителственото дарение като доход пропорционално на времето.

37. Ако правителственото дарение е свързано с биологичен актив, оценен по неговата себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка (виж параграф 30), се прилага МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

38. Този стандарт изисква третиране, различно от това в МСС 20, ако правителственото дарение е свързано с биологичен актив, оценен по неговата справедлива стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата или ако правителственото дарение изисква предприятието да не се ангажира със специфична земеделска дейност. МСС 20 се прилага само за правителствено дарение, свързано с биологичен актив, оценен по неговата стойност, намалена с всяка натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка.

Представяне и оповестяване

Представяне

39. Предприятието следва да представя отчетната стойност на биологичния актив отделно на лицевата страна на баланса.

Оповестяване

Общо

40. Предприятието следва да оповести натрупаните печалби и загуби, възникнали през текущия период при първоначалното признаване на биологичните активи и земеделската продукция и от промяната на справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата на биологичните активи.

41. Предприятието трябва да осигури описание на всяка група биологични активи.

42. Оповестяването по параграф 41 може да бъде под формата на разказ или количествено описание.

43. Предприятието се насърчава да осигури кратко описание на всяка група биологични активи, като прави разграничение между потребителски биологични активи и носители или между зрели и незрели биологични активи. Например предприятието може да оповести отчетните стойности на потребителските биологични активи и на биологичните активи носители по групи. По-нататък предприятието може да раздели тези отчетни стойности между зрели и незрели активи. Тези разграничения осигуряват информация, която може да е полезна при определяне на времето на бъдещите парични потоци. Предприятието оповестява базата за тези разграничения.

44. Потребителските биологични активи са тези, които се прибират като земеделска продукция или се продават като биологични активи. Примери за потребителски биологични активи са живи животни, предназначени за производство на месо, животни за продажба, риба в рибарници, реколта като царевица и пшеница и дървета, отглеждани за дървен материал. Биологични активи носители са други, различни от потребителските биологични активи, например живи животни, от които се получава мляко, лозя, плодни дървета и дървета, от които се събират дърва за огрев, като те не се отсичат. Биологичните активи носители не са земеделска продукция, те са самовъзпроизвеждащи се.

45. Биологичните активи могат да бъдат класифицирани като зрели и незрели биологични активи. Зрели биологични активи са тези, които са придобили свойства, подлежащи на прибиране на реколта (за потребителските биологични активи) или са в състояние да поддържат редовно прибиране на реколта (за биологични активи носители).

46. Ако не е оповестено другаде в информацията, публикувана с финансовите отчети, предприятието трябва да опише:

а) същността на своята дейност, включваща всяка група биологични активи; и

б) нефинансовите оценки или оценки на физическите количества на:

1) всяка група от биологичните активи на предприятието в края на периода; и

2) производството на селскостопанска продукция през периода.

47. Предприятието трябва да оповести методите и основните предположения, приложени при определянето на справедливата стойност на всяка група земеделска продукция в момента на прибиране на реколтата и всяка група биологични активи.

48. Предприятието трябва да оповести справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата на земеделската продукция, прибрана през периода, определена в момента на прибиране на реколтата.

49. Предприятието трябва да оповести:

а) съществуването и балансовите суми на биологичните активи, чието притежание е ограничено, и балансовите суми на биологичните активи, заложени като гаранция за задължения;

б) сумата на неотменимите задължения за развитието или придобиването на биологични активи; и

в) стратегии за управление на финансовия риск, свързани със земеделската дейност.

50. Предприятието трябва да представи отчет за изравняване на промените в балансовите суми на биологичните активи между началото и края на текущия период. Сравнителна информация не се изисква. Изравняването трябва да включва:

а) печалбата или загубата, възникнали от промените в справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата;

б) увеличения поради покупки;

в) намаления поради продажби;

г) намаления поради прибиране на реколта;

д) увеличения в резултат на бизнескомбинации;

е) нетни курсови разлики, възникнали от трансформирането на финансовите отчети на чуждестранна стопанска единица; и

ж) други промени.

51. Справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата на биологичния актив, може да се променя поради физически промени и ценови промени на пазара. Отделното оповестяване на физическите и ценовите промени е полезно за оценяването на дейността в настоящия период и бъдещите перспективи, особено когато производственият цикъл продължава повече от една година. В такива случаи предприятието се насърчава да оповести по групи или по друг начин стойността на промяната в справедливата стойност, намалена с предварително оценените разходи по продажбата, включена в нетната печалба или загуба, породена от физически промени или ценови промени. Тази информация не е толкова полезна, когато производственият цикъл е по-малко от една година (например отглеждането на пилета или отглеждането на житни растения).

52. Биологичната трансформация води до различни типове физическа промяна—растеж, разпадане, производство и възстановяване, всяка от които може да бъде наблюдавана и оценявана. Всяка от тези физически промени има директна връзка с бъдещи икономически изгоди. Промяната на справедливата стойност на биологичния актив поради прибирането на реколтата също е физическа промяна.

53. Земеделската дейност често е изложена на климатични промени, болести и други естествени рискове. Ако се случи събитие, което по своите размери, характер или случайност е свързано с разбирането на дейността на предприятието за периода, характерът и стойността на статиите, свързани с прихода и разхода, се оповестяват съгласно МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. Примери за това са избухване на заразна болест, наводнение, сурова суша или студ, нашествие на насекоми.

Допълнително оповестяване за биологични активи,

при които справедливата стойност не може да бъде

надеждно оценена.

54. Ако предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка (виж параграф 30) в края на периода, предприятието трябва да оповести следното за тези биологични активи:

а) описание на биологичните активи;

б) обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена;

в) ако е възможно, обхвата на приблизителните оценки, където най-вероятно се намира справедливата стойност;

г) използвания метод на амортизация;

д) срока на годност или нормите на амортизация; и

е) отчетната стойност и натрупаната амортизация (увеличена с натрупаните загуби от обезценка) в началото и в края на периода.

55. Ако през настоящия период предприятието оценява биологичните активи по тяхната себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка (виж параграф 30), предприятието следва да оповести всяка печалба или загуба, призната при освобождаване от такива биологични активи и изравняването, изисквано според параграф 50, следва да оповести сумите, свързани с такива биологични активи отделно. В допълнение изравняването трябва да включва следните суми, включени в нетната печалба или загуба, свързани с тези биологични активи:

а) загуби от обезценка;

б) възстановяване на загубите от обезценка; и

в) амортизация.

56. Ако справедливата стойност на биологичните активи, преди оценявани по тяхната себестойност, намалена с всяка натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка, стане надеждно оценима през текущия период, предприятието следва да оповести за тези биологични активи:

а) описание на биологичните активи;

б) обяснение защо справедливата стойност е станала надеждно оценима; и

в) ефекта от промяната.

Правителствени дарения

57. Предприятието трябва да оповести следното, свързано със земеделската дейност, предмет на този стандарт:

а) характера и размера на правителствените дарения, признати в счетоводните отчети;

б) неизпълнени условия и други непредвидими обстоятелства, свързани с правителствените дарения; и

в) очаквани значителни намаления на нивата на правителствените дарения.

Дата на влизане в сила и преход

58. Този стандарт влиза в сила за годишни финансови отчети, които обхващат периоди, започващи от или след 1 януари 2003. По-ранното прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага този стандарт за периоди, започващи преди 1 януари 2003, то трябва да оповести този факт.

59. Този стандарт не установява специфични преходни разпоредби. Прилагането на този стандарт трябва да е в съгласие с МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

 

Bottom of Form

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през февруари 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през март 2000 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от съвета на кмсс през януари 1997 и влиза в сила за финансовите отчети за периоди,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом