Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
ИмеТема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер289.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Referati/metodika i metodologiq.doc
  1   2   3   4ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград

Икономически факултет
Курсова работа
Тема:

Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
Изготвил: Проверил:

Мая Валериева Тодорова доц. Хр. Колева


Фак. № 80576

Спец. “Финанси”, V курс


Благоевград

2000г.


Съдържание:


І.Същност на амортизационната политика.


1.същност и концепции за амортизацията.

2.Амортизационната политика като елемент на счетоводната политика.


ІІ.Амортизационна политика съгласно изискванията на Националното счетоводно законодателство.


1.Основни термини.

2.Методи за амортизация.


ІІІ.Приложения.


ІV. Използвана литература. 1. Същност на амортизационната политика


1.Същност и концепции за амортизацията


Амортизацията представлява намаляване на отчетната стойност на счетоводен обект, определена за отчетен период. При водене на систематично счетоводство намаляването на отчетната стойност на обекта се посочва в счетоводните сметки и в баланса, а при прилагане на просто (елементарно) счетоводство - в счетоводни регистри.


Обект на амортизация могат да бъдат: 1. Капиталът.

2. Дългосрочните и средносрочните задължения (финансова амортизация ).

 1. Разходите за учредяване.

 2. Дълготрайните активи.Основна роля играе амортизацията за четвъртия посочен обект. При нея се обезценяват всички или част от елементите на дълготрайните елементи.


В Закона за счетоводството и Националния сметкоплан е регламентирано начисляването на амортизация на дълготрайните активи - материални и нематериални. Към нематериалните дълготрайни активи са включени и разходите за учредяване и разширяване. Следователно, амортизация се определя

практически спрямо третия и четвъртия обект, посочени в класификацията по-горе.


Амортизацията за обезценяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи представлява намаляване на отчетната стойност на обектите в резултат на физическо използване, морално износване, принос за стопанска полза и други фактори.


Начисляват се амортизации на следните групи нематериални дълготрайни активи:


 1. Патенти.

 2. Продукти от развойна дейност.

 3. Ноу-хау.

 4. Разходи за учредяване и разширяване.

 5. Търговски фонд (положителна репутация)

 6. Концесии.

 7. Програмни продукти.

 8. Фирмени марки.

 9. Лицензи.


На амортизация подлежат следните групи материални дълготрайни активи:


 1. Продуктивни и работни животни.

 2. Транспортни средства.

 3. Трайни насаждения.

 4. Сгради.

 5. Стопански инвентар.

 6. Машини, съоръжения и оборудване.


Не се разрешава начисляване на амортизация на следните групи материални дълготрайни активи:


 1. Материални дълготрайни активи с напълно (100%) амортизирана стойност.

 2. Земи - с изключение на тези с ограничен срок за практическо използване.

 3. Паметници на културата и произведения на изкуството.

 1. Гори.В националното счетоводно законодателство подробно е регламентирано отразяването в счетоводството на предприятието на амортизацията. При прилагане на двойно счетоводство намаляването на отчетната стойност на актива се отразява в отделна корективна сметка и води до намаляване на балансовата му стойност.


В националното счетоводно законодателство са заложени правилата и изискванията за определяне и счетоводно отразяване на разхода за амортизация. Съгласно чл. 23 от Закона за счетоводството предприятията отчитат в отделна група разходите за амортизации. В Националния сметкоплан са предвидени счетоводни сметки за двуаспектно отразяване на амортизационните разходи:


 1. По икономически елементи


сметка 603 Разходи за амортизации


 1. По функционално предназначение


сметка 61 Разходи за дейността

207 Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи

208 Ликвидация на материални дълготрайни активи

709 Постъпления от други продажби


Съгласно Закона за счетоводството разходите за амортизация на материалните и нематериални дълготрайни активи се посочват в Отчета за приходите и разходите като разход за дейността, който снижава финансовия резултат преди данъчното преобразуване (гр. I + гр. II + гр. III от приходите минус гр. I + гр. II + гр. III от разходите).


Съгласно данъчното законодателство при определяне на печалбата за облагане на юридическите лица се изхожда от счетоводния финансов резултат преди данъчното преобразуване. Следователно, амортизациите водят до намаление на начислените приходни данъци - данъка върху печалбата, вноски за общините, вноски за фонд “Мелиорации “, данък върху нарастването на средствата за работна заплата.


2.Амортизационната политика като елемент на счетоводната политика


За счетоводна политика на предприятието започна да се говори у нас след 01.04.1991г., когато влязоха в сила. Законът за счетоводството и Националният сметкоплан. Принципно новата уредба за организация на финансовите и счетоводството създаде възможност за богат избор на методи и средства от ръководителите на предприятието. Едновременно с това се наложи и задължителното прилагане от всички предприятия на основни принципи и правила с цел уеднаквяване на изготвянето и достоверност на финансово-счетоводните отчети.


Амортизационната политика на предприятието може да се разглежда като част от неговата счетоводна политика. В такъв смисъл тя включва принципи, бази, методи, правила и процедури за отразяване намалението на отчетната стойност на счетоводните обекти през определен отчетен период. Амортизационната политика се избира и прилага от ръководителите на предприятието при съобразяване с конкретната финансова ситуация.


Основен принцип при формиране на амортизационната политика е задължителното начисляване на амортизации на материалните и нематериалните дълготрайни активи на предприятието, с изключение на случаите, предвидени в Закона за счетоводството и други закони. Задължението за начисляването на амортизации за предприятията е фиксирано в чл.20 от Закона за счетоводството. Не се начисляват амортизации на:


1. Дълготрайни активи, обявени за паметници на културата и произведения на изкуството (картини, скулптори и др.).

 1. Гори.

3. Земи (без тези с ограничен срок на използване в кариери, мини и др.).

 1. Напълно амортизирани дълготрайни активи.

5. Дълготрайни активи в бюджетните предприятия (освен по решение на Министерски съвет).


Систематично прилагане на амортизационната политика е друг основен принцип, който следва да се спазва от ръководството на предприятието. Избраната амортизационна политика се прилага за целия отчетен период, който съвпада с календарната година (1 януари - 31 декември). В закона за счетоводството изрични е указано, че в предприятията се прилага систематично линеен или нелинеен метод. Например предприятието може да промени срока на ползване, амортизационната норма,амортизационен метод за определена група дълготрайни активи от 1 януари на новия отчетен период, но не трябва да го променя от 1 юли или от 1 ноември на годината.


Амортизационният метод (методът на амортизация) позволява да се установи редът за намаление на отчетната стойност на счетоводен обект през срока на неговото използване в предприятието.


Амортизационните методи могат да се разграничат на следните видове:


 1. Линейни и функционални.

 2. Регресивни и прогресивни.Правилото представлява основно положение за ръководство с частичен обхват. Правилата в амортизационната политика дават възможност на ръководителите на предприятието да спазват точно принципите.


Като правило може да се счита определяне на времето, когато започва начисляване на амортизация на счетоводен обект. Предприятията следва да начисляват амортизация от месеца, който следва месеца на придобиване или въвеждане в експлоатация на дълготрайния актив. / Табл.1 - извадка от индивидуален амортизационен план-ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 1Наименование

Въведен в действие

Отчетна стойност /лв./

1. Месомелачка

03.01.1997г.

191.00

2. Касов апарат

03.01.1999г.

180.00Друго правило е свързано с преустановяване на начисляването на амортизации на счетоводните обекти. Могат да се разграничат следните случаи:


 1. Предприятието е обявено в ликвидация. На всички амортизируеми активи вече не се начислява амортизация.

2. Активът е отписан от счетоводството на предприятието. Например - при продажба, бракуване, липса, предоставяне в съучастие и др.

3. Активът е вече напълно амортизиран.


Преустановяването на начисляване на амортизация започва от месеца, следващ месеца на събитието по т.1, т.2 или т.3, формулирани по-горе.


Процедурата е техническо средство за достигане до определена цел. Процедурите в амортизационната политика дават възможност за технически решения по счетоводното отразяване на намалението на отчетните стойности на обектите.


Разработването на амортизационен план може да се разглежда като такава процедура. Амортизационни планове се изготвят:


 1. За всеки амортизируем актив.

2. За всички амортизируеми активи в предприятието.


ІІ. Амортизационна политика съгласно изискванията на националното счетоводно законодателство


 1. Основни термини


С международен счетоводен стандарт 4 се цели уеднаквяване начина на отчитане на амортизациите в отделните национални законодателства. Като особено важни термини са записани следните:


 1. Амортизация.

 2. Амортизируеми активи.

 3. Срок на използване.

 4. Амортизационна сума.


В българското законодателство въпросите на амортизацията се разглеждат в Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти. От съдържанието на Национален счетоводен стандарт 4 могат да се изведат следните основни термини: 1. Амортизируеми активи.

 2. Амортизация.

 3. Амортизационна сума.

 4. Ликвидационна стойност.

 5. Амортизационна квота.

 6. Амортизационна норма.

 7. Амортизационен план.

 8. Метод на амортизация.Съгласно НСС 4 амортизацията представлява разпределение на амортизируемата сума на дълготраен актив през предполагаемия срок на ползване. Следователно, амортизацията е процес, който води до намаляване на финансовия резултат. В таблица N 2 e представен пример за процеса амортизация.


  1   2   3   4

Свързани:

Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconІ. общи положения, основни принципи и изисквания
Настоящата счетоводна политика се разработва в съответствие с действащото българско законодателство и осигурява прилагането на единна...
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconНа практиката
Тема на практиката: “Създаване на рубрика за новини от общината в сайта на Столична община “
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconПрилагането на конвенциите на международната организация на труда в практиката на конституционния съд на република българия гл ас д-р Ивайло Стайков* резюме
Прилагането на конвенциите на международната организация на труда в практиката на конституционния съд на република българия
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconПърва глава
Методика и методология на психологическите изследвания на политиката и на властта
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconМетодология, методика и технология на web-базирана дистанционна магистърска програма по медицинска биохимия

Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconЗадача 1: Броене на думи в текст
В настоящата тема ще разгледаме условията и ще предложим решения на няколко примерни задачи от изпит в нарс, проведен на 04. 2006...
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconСписък на участниците с анотации
Секция „Методология и методика на психологическите изследвания” – Водещи: енчо герганов, димитър штетински
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството...
Тема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката iconРезюме  избрана тема към по-добро разбиране на обществените разходи, свързани с наркотиците в Европа
С течение на времето прилагането и усъвършенстването на тази методология трябва да доведе до по-надеждни цифрови данни и по-добра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом