Закононарушения през месец юли 201
ИмеЗакононарушения през месец юли 201
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер64.84 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0712.doc
Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 7060 анализа на 1582 проби на атмосферен въздух за м.юли в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 63 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 14 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 22 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 27 проби, от които 3 са над средноденонощната норма, като превишенията са от 1.09 до 1.28 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 714 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 714 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 668 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 639 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 731 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 744 проби, от които 60 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 4,9 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които 3 са над средноденонощната норма, като превишенията са от 1.07 до 1.29 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 708 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 709 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 693 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 709 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, , всички в границите на средноденонощната норма.


2. Емисии

Извършено е контролно измерване на емисиите отделяни в атмосферния въздух от изпускащo устройство № 1, стопанисвано от „ТЕЦ СВИЛОЗА” АД.


II. Води

Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00412MS070 (р. Бохот преди вливане на р. Росица, с.Хотница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS190 (р.Янтра след В.Търново, мост с.Самоводене) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS210 (р. Белица преди вливане в р.Янтра,,) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с.Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G00000К1MP215 (КИ „Крайната чешма” с.Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


2.Емисионен контрол

Месопреработвателно предприятие с.Церова кория, община В.Търново

Протокол от изпитване 05-0302/23.07.2012г. на проба отпадъчни води след локално пречиствателно съоръжение от Месопреработвателно предприятие с.Церова кория, община В.Търново. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Разрешително за заустване № 13740046/14.12.2010г. по всички показатели.


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00917MS230 (р. Янтра, след Габрово-мост за Севлиево) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Трявна

  1. Емисионен контрол

Гр. канализация гр.Трявна

Протокол от изпитване 05-0306/ 23.07.2012г. на проба отпадъчни води от заустване № 3 /ул.Украйна/ на гр.канализация гр.Трявна. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140033/ 2007г по всички показатели.


Протокол от изпитване 05-0307/ 23.07.2012г. на проба отпадъчни води от заустване № 3 /ул.Украйна/ на гр.канализация гр.Трявна. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140033/ 2007г по показатели:

1.Неразтворени вещества-2.71 пъти над ИЕО

2.БПК5-2.04 пъти над ИЕО.

3.ХПК-1.04 пъти над ИЕО.

4.Общ азот – 1.49 пъти над ИЕО.

5.Екстрахируеми вещества – 1.07 пъти над ИЕО.


Протокол от изпитване 05-0308/ 23.07.2012г. на проба отпадъчни води от Поток 1 /ул.Ангел Кънчев/на гр.канализация гр.Трявна,” ВиК”ООД, гр.Габрово. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140033/ 2007г по показател: Неразтворени вещества-1.54 пъти над ИЕО


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт BG1DU07973MS070 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QPLMP133 (ДР „Гравитачен” ПС „Козловец”) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт BG1YN00319MS030 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Павликени

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

Община Стражица


1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN06413MS1650 (р.Голяма река ХМС гр.Стражица) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04519MS060 (р.Росица след гр.Севлиево/на шосеен мост София-Варна) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN43219MS090 (р.Мъгъра, преди вливане в яз.”Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04521MS110 (р.Чопарата-преди вливане в р.Росица гр.Севлиево) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

“Завод за санитарна керамика” на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево ,площадка с.Градница.

Протокол от изпитване 05-0305/ 23.076.2012г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ от “Завод за санитарна керамика” на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево ,площадка с.Градница. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 05-0304/ 23.076.2012г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ от “Завод за санитарна керамика” на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево ,площадка с.Градница. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. по всички показатели.


Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица преди вливане в р.Янтра. с.Поликраище) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00059MS130 (р.Янтра при с.Драганово – след вливане на р.Лефеджа) - отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

Община Лясковец


1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00621MS170 (р.Джулюнска – мост с.Джулюница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Директор РИОСВ-Велико Търново

Инж. Елена Григорова

Свързани:

Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец юли 201 iconЗакононарушения през месец декември 2011
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом