Закононарушения през месец март 201
ИмеЗакононарушения през месец март 201
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер57.11 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0312.doc
Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 7228 анализа на 1558 проби на атмосферен въздух за м.март в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 39 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 13 проби,

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 26 проби, от които 19 са над средноденонощната норма , като превишенията са от 1.01 до 2.01 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 741 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 742 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 735 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 669 проби, от които 2 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,3 пъти.

за азотен оксид 741 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 725 проби, от които 11 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 7,9 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които 15 проби са над средноденонощната норма , като прeвишенията са от 1.05 до 2.1 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 711 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 711 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 711 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 711 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които 22 проби са над средноденонощната норма , като превишенията са от 1.003 до 3.002 пъти.


II. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00423MS080 (р.Негованка на мост за с.Емен) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с.Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с.Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00999MS260 (р.Янтра при кв.’’Ябълка’’) – отговаря на нормите за I-ва категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN09221MS240 (р.Паничарка срещу КАТ гр.Габрово) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с.Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

3.Емисионен контрол

„Свилоза” АД , гр.Свищов

Протокол от изпитване № 05-0034 проба отпадъчни води на ТП №1 на изход ПСОВ, преди заустване в събирателна шахта №5 на „Свилоза” АД , гр.Свищов. Отпадъчните води след работеща пречиствателната станция за производствените отпадъчни води /Поток № 1/ и зауствани във водоприемника р.Дунав надвишават индивидуалните емисионни ограничения, съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007г.., по показателите:

1.Неразтворени вещества - 63 mg/l при ИЕО - 50 mg/l, 1.26 пъти над ИЕО.

2.ХПК-496 mg/l при ИЕО 300 mg/l, 1.65 пъти над ИЕО.

Протокол от изпитване № 05-0035 проба отпадъчни води на ТП” БФК-север”, преди заустване в събирателна шахта №5 на „Свилоза” АД , гр.Свищов. Протокол от изпитване показва, че пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател: 1. Активна реакция /рН/ - 9.82 при ИЕО от 6 до 9.

Протокол от изпитване № 05-0036 проба отпадъчни води на ТП №ІІІ, „БФВ-юг”, преди заустване в събирателна шахта №5 на „Свилоза” АД , гр.Свищов. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показатели:

1. Неразтворени вещества- 89 mg/l при ИЕО - 60 mg/l, 1.48 над ИЕО.

2. Активна реакция /рН/ - 9.30 при ИЕО от 6 до 9

Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00441MS100 (р.Крапец, преди вливане в яз.Крапец, с. Малиново) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04471MS031 (яз.”Крапец” – на стената) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00441MS100 (р.Крапец, преди вливане в р.Росица, преди яз.”Ал.Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN43199MS021 (яз.”Александър Стамболийски” – на стената) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр.Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена


1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина преди вливане в яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина след яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Директор РИОСВ-В. Търново

Елена Григорова

Свързани:

Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец март 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом