Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/13
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер427.94 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1029.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е № 1029


По протокол №25/29.10.2009г. на заседанието си на 29.10.2009г. Общински съвет–Самоков, във връзка със Заповед № ОА – 311/14.10.2009 г. на Областния управител на Софийска област, с която е върнато Решение №1014 по протокол № 24/24.09.2009 г. на Общински съвет Самоков ПК съобрази следното: Изложените в заповедта съображения на Областния управител, относно върнатото решение на ОбС са основателни и правилни. Касае се за имот – временна общинска собственост, който Община Самоков притежава на основание чл.19 от ЗСПЗЗ. При това положение е невъзможно нито обособяване на прилежащ терен, нито едновременно отдаване на същия под наем. В същото време, предвид статута на молителя, Общински съвет Самоков изразява воля за съдействие с цел удовлетворяване на молбата. Поради това и на основание чл.45 ал.7 и ал.10 от ЗМСМА, протокол № 29 на ПК по „Устройство на територията”, протокол №37 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма се


Р Е Ш И:


1.Общински съвет Самоков отменя свое решение № 1014 по протокол № 24/24.09.2009 г.

2.Общински съвет Самоков възлага на Кмета на Община Самоков да предприеме процедура пред МЗ – Областна дирекция „Земеделие и гори” по придобиване собствеността върху имот №090024 по плана на с.Широки дол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1030
По протокол №25/29.10.2009г. на заседанието си на 29.10.2009г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-159/21.10.2009 г. от инж. Христо Ярловски-за кмет на Община Самоков, относно изготвяне на ПУП за поземлени имоти с идентификатори №65231.907.68 и №65231.907.69 по кадастралната карта на гр.Самоков, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ, протокол № 29 на ПК по „Устройство на територията”, явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет Самоков дава съгласие за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за кв.216 по регулационния план на гр.Самоков, в частта относно поземлени имоти с идентификатори № 65231.907.68 и №65231.907.69 по кадастралната карта на гр.Самоков, като отпадне улица с о.т. 797-817, промяна профила на улица с о.т.797-798 и се образува УПИ за обществено обслужващи дейности.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1031


По протокол №25/29.10.2009г. на заседанието си на 29.10.2009г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-147/14.10.2009 г. от инж. Христо Ярловски-за кмет на Община Самоков, относно утвърждаване на промени в списъка за капиталовите разходи за 2009 г., на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, протокол № 29 на ПК по „Устройство на територията”, протокол №22 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, след поименно гласуване с 18 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” 8


Р Е Ш И:


Общински Съвет Самоков утвърждава следните промени в списъка

капиталните разходи:

§52-00 „Придобиване на ДМА"

Функция 06 „Жилищно строителство,благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда"

52-06: Инфраструктурен обект

Обект:

„Общински жилищен блок" - гр. Самоков- стойността на обекта да се увеличи с 500 000 /петстотин хиляди/ лева

Средствата от 500 000 /петстотин хиляди/ лева да са от реализираните икономии от обекти включени в капиталовите разходи за 2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом