До общински съвет град добрич докладна записка
ИмеДо общински съвет град добрич докладна записка
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер110.5 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/DZ_DKC1_Novi_sadrugnici.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Надежда Петкова

Зам. кмет ИРЕФ

на Община град Добрич


ОТНОСНО: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център - I- Добрич” ООД град Добрич


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,С решение № 42-19/28.03.2006 г. е приет Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център /ДКЦ/ - I- Добрич” ООД. Същият е изменен и допълнен с решение № 54-24/27.03.2007 г. и е представен в Приложение№1. Наследниците на починалия съдружник Антон Йорданов Белчев, Магдалена Христова Белчева –съпруга, Йордан Антонов Белчев – син и Елена Антонова Белчева- дъщеря с писмо вх. № РК 06-93/11.02. 2009г. до управителя на дружеството и Общото събрание на съдружниците уведомяват, че желаят да бъдат приети като съдружници с размера на дела на техния наследодател. Те са представили удостоверение за наследници № 000508/19.01.2009 г. Към настоящият момент дяловете между съдружниците са разпределени както следва:

-Община град Добрич - 12 706 дяла по 10 лева всеки или общо в размер на 127 060 лева, представляващи 81,443 % от капитала на дружеството;

- Димо Йорданов Белчев - 1 447 дяла по 10 лева всеки или общо в размер на

14  470 лева, представляващи 9,275 % от капитала на дружеството;

- Антон Йорданов Белчев - 1 447 дяла по 10 лева всеки или общо в размер на

14  470 лева, представляващи 9,275 % от капитала на дружеството;

- Димо Йорданов Белчев и Антон Йорданов Белчев - 1 дял по 10 лева всеки или общо в размер на 10 лева, представляващ 0,007 % от капитала на дружеството;

В съответствие с изискванията на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински съвет трябва да вземе решение по приемането на наследниците, като съдружници в “Диагностично- консултативен център - I- Добрич” ООД на мястото на техния наследодател и разпределението на дяловете.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,


ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Я:


1.На основание чл.137, ал.1 от Търговския закон и чл. 24, т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел одобрява следните промени в Дружествения договор:

- Приема като съдружници в “ДКЦ -I- Добрич” ООД на мястото на Антон Йорданов Белчев неговите наследници: Магдалена Христова Белчева ЕГН 4912128019, Йордан Антонов Белчев ЕГН 7011047949 и Елена Антонова Белчева ЕГН 7606077998.

- В чл. 6, т.2 текста се изменя така: Наследниците на Антон Йорданов Белчев – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла,по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9,275% от капитала.

- В чл.6, т.4 текста се изменя така: Димо Йорданов Белчев и наследниците на Антон Йорданов Белчев - 1/един/ дял по 10 /десет/ лева или общо в размер на 10 /десет/ лева, представляващи 0, 007% от капитала.

2. Задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците да гласува предложените, съгласно т. 1 промени в Дружествения договор.

3. Възлага на управителя на “ДКЦ -I- Добрич” ООД последващите действия по вписване в Търговския регистър на новите обстоятелства.

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия.


С уважение,


НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Зам. кмет ИРЕФ на Община град Добрич


Приложение №1


ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

(приет с решение № 42-19 от 28.03.2006 г., изм. с решение № 54-24 от 27.03.2007 г. на Общински съвет град Добрич)


Днес, ................. г., в гр.Добрич долуподписаните наричани по-долу съдружници:

 1. Община град Добрич, представлявана от Кмет - Детелина Кирилова Николова, овластена с решение №......../.........................2006г. на Общински съвет град Добрич и

 2. Антон Йорданов Белчев с ЕГН 4305047966, адрес: ........................ .......................................................................... и

 3. Димо Йорданов Белчев с ЕГН 4006287929, адрес: ........................ ..........................................................................


СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование "Диагностично консултативен център - І - Добрич" ООД.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Добрич, община Добрич, ул.”Димитър Петков” № 3.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Специализирана извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите съгласно чл.3, ал.4 от Закона за лечебните заведения.


ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 156010 (сто петдесет и шест хиляди и десет) лева.

(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 15 601 (петнадесет хиляди шестстотин и един) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно.

Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Община град Добрич – 12 706 (дванадесет хиляди седемстотин и шест) дяла,

по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 127 060 (сто двадесет и седем хиляди и шестдесет) лева, представляващи 81,443 % от капитала.

2. Антон Йорданов Белчев – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла,по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9,275% от капитала.

3. Димо Йорданов Белчев – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемедесет) лева, представляващи 9,275% от капитала и

4. Антон Йорданов Белчев и Димо Йорданов Белчев – 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващ 0,007% от капитала.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

Чл.8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл.9. (1) (изм. с реш. № 54-24 от 27.03.2007 г.) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството.

(2) Съдружник, който не гласува за решението по предходната алинея, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.


ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.11. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;

2. Да участвува в разпределението на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството;

5. Да получи ликвидационен дял;

6. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл.12. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.12. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.13. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.15. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството с ликвидация – за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона, а именно:

 1. С писмено предупреждение - когато не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски;

 2. С писмено предупреждение, след решение на Общото събрание, когато:

  • не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

  • не изпълнява решенията на Общото събрание;

  • действа против интересите на дружеството;

  • при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134 ал.2.


ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

3. Контрольор

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Контрольорът се назначава, ако спецификата на дружеството и финансовото му състояние налагат това.

Чл.18.(1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;

5. определяне размера, сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

7. откриване и закриване на клонове, участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

8. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване;

9. избиране на управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 2000 г. за условията е реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

10. избиране на контрольор (контрольори), съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, на ДМА на стойност, надвишаваща 5% от стойността на регистрирания капитал;

12. предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване представител за водене на процеса срещу тях;

13. назначаване ликвидатори на дружеството, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения;

14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) (изм. с реш. № 54-24 от 27.03.2007 г.) Решенията по т.т. 1, 2, 3, 5 и 8 се приемат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решението по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Във всички останали случаи – с мнозинство повече от ½ от капитала.

(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(5) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(6) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл.21. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 1 месец преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

Чл.22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.23. (1) Общото събрание се организира от управителя и се председателства от представителя на мажоритарния собственик на капитала.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от Председателстващия и секретаря, съставил протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.24. Общото събрание избира управител, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения за срок от три години след провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Чл.25. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност спрямо управлявано и представлявано от него дружество по смисъла на чл.142 от ТЗ. При нарушаване на забраната за извършване на конкурентна дейност, Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(2)Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си.

(4) Управителят следи за редовното водене на дружествените книги.

(6) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

(7) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма, съгласно Образец на Приложение към действащата Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Чл.26. Контрольорът (контрольорите) следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред Общото събрание. Не могат да бъдат контрольори лицата, посочени в чл.144, ал.2 от ТЗ.

Чл.27. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.


ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала;

 2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

 3. при обявяване в несъстоятелност;

 4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.30.(1) При прекратяване на т.1 и т.4 от предходния член, се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България и действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет град Добрич.


Договарящи се страни: 1........................


2........................


3........................

4........................

5........................
Свързани:

До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Хотел” (хан) от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом