Технически университет – варна
ИмеТехнически университет – варна
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер26.09 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/Konspekti/vapr_sp.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

_____________________________________________________________

КАТЕДРА „ Социални и правни науки”


В Ъ П Р О С Н И КЗа провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социално предприемачество”, със студентите от специалност „Социален мениджмънт” ОКС „Магистър” 1. Същност и основни цели на социалното предприемачество. Предприемачество и иновации. Особености на предприемачеството в социалната сфера.

 2. Същност на социалната сфера на обществото. Измерители на социалното благосъстояние на населението – доходи, жизнено равнище, качество на живота.

 3. Дефиниране на социалната сигурност. Защитни социални мрежи.

 4. Дефиниране на понятието „социална икономика”. Основни функции на социалната икономика – регулаторна, разпределителна, иновативна.

 5. Пазарен и непазарен сектор на социалната икономика. Политики на ЕС за подкрепа на социалната икономика.

 6. Дефиниране на понятието социално предприемачество. Цели, мотиви и практика на социалното предприемачество.

 7. Разновидности на социално предприемачество. Основни стратегии използвани от социалното предприемачество.

 8. Същност и основни цели на социалните предприятия. Типове социални предприятия - кооперации, юридически лица с нестопанска цел, фондации.

 9. Функциониране, управление и правно регулиране на социалните предприятия.

 10. Предприемачески и социален риск. Стратегии за ограничаване на риска. Управление на предприемаческия риск.

 11. Бизнес-план за предприемаческа дейност. Формулиране на бизнес идея.

 12. Финансов план за развитие на бизнеса и бюджет. Изпълнение на дейностите по бизнес – плана и финансовия план.

 13. Разработка на социален проект. Бенефициент и/или партньори. Основни и специфични цели на проекта.

 14. Целева група на проекта. Основните дейности, предвидени за изпълнение на проекта. Обосновка на дейностите. Очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване.

 15. Структура на допустимите разходи и разработка на бюджет на проекта. Методика за оценяването на проектните предложения.

 16. Процедури за разплащане при социалните проекти. Контрол и мониторинг на изпълнението на проектите. Устойчивост и мултипликация на проекта.

 17. Бюджет на времето на социалния предприемач. Основни дейности включени в бюджета на времето. Управление на времето.ЛИТЕРАТУРА:І. Основна:

 1. З а к о н за социалното подпомагане - Обн. ДВ. бр.56 от 19 Май 1998 и изменения.

 2. З а к о н за интеграция на хората с увреждания - Обн., ДВ, бр. 81 от 17 септември 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г.


 3. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане - Приет с ПМС № 243 от 5.11.1998 г., обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 1.11.1998 и изменения.

 4. М а н о л о в, К., Предприемачеството, С. АИ „М. Дринов”, 2006.

 5. Подготовка и изпълнение на проект по европейските програми. Българката стопанска камара, С. 2008.

 6. Р а д е в, Н., Л. Р у с а н о в а, Основи на социалното предприемачество, УИ „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010.ІІ. Допълнителна:


 1. М а р и н о в, Г. М. В е л е в, Икономика на предприемаческата дейност, С. УИ „Стопанство”, 2001.

 2. Как се разработва проект по структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират. Бъдете активни, С., 2007.

 3. Т е н е к е д ж и е в, К., Н. Н и к о л о в а, Теория и практика на рисковите решения, Варна, Изд. „Марс”, 2002,

 4. www.eufunds.bg
Преподавател:...................................

18.04.2012 Доц. д-р Тошко Петров

Варна
Свързани:

Технически университет – варна iconОсновни доклади
Организатори : окръжен съд варна, апелативен съд -варна, община варна, юридически факултет на технически университет – варна
Технически университет – варна iconНационалност и знаме на кораба
Технически университет- варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” фмне, No 1, m veli4
Технически университет – варна iconРабота с размерни величини в системата Maple
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска”№1, е-mail
Технически университет – варна iconДоговор за морски превоз на товари
Технически университет – Варна, 9000, Варна; България, ул. „Студентска”, №1, e-mail: sevi
Технически университет – варна iconСъвременни правни проблеми относно морското пиратство
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска” №1, е-mail
Технически университет – варна iconПротоко л
...
Технически университет – варна iconКриминологически и социално-превантивни измерения на проституцията
Технически Университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.”Студентска” №1, e-mail: cvetan1@abv bg
Технически университет – варна iconДоговор за морско посредничество правна характеристика
Технически Университет – Варна, 9000 Варна; България, ул.“Студентска” №1, e-mail: rachka 85@abv bg
Технически университет – варна iconПриложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул. “Студентска” №1, е-mail
Технически университет – варна iconМоделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
Технически университет – Варна, 9000 Варна, България, ул.“Студентска”№. 1, Е-mail: nilay17@abv bg
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом