Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
ИмеРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер52.92 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-Post-control__Beloslav-300511.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А
ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад

0020300910 за извършен одит на финансовото управление

на Община Белослав за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

(Виж Доклад за резултатите)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), решение № 211 от 16.09.2010 г. на Сметната палата и издадена заповед № ОД-2-ПК-014 от 09.03.2011 г. на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0020300910 за извършен одит на финансовото управление на Община Белослав за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.), на кмета на Община Белослав е изпратен доклад за резултатите от одита с три препоръки за подобряване на финансовото управление в Община Белослав.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок, изпълняващият функциите на кмет на Община Белослав (съгласно пълномощно № 9500-766 от 20.12.2010 г. на кмета на Община Белослав) е уведомил писмено Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като не са приложени документи, доказващи изпълнението им. Информацията е изпратена с писмо,
изх. № 0500-59/1/ от 19.01.2011 г. 1

Целта на проверката е установяване на съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.), получената информация от изпълняващия функциите на кмет на Община Белослав и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

По препоръка 1. Да се преразгледат и допълнят въведените правила и процедури по финансово управление и контрол относно:

1.1. Документиране на осъществения контрол по утвърждаване на бюджетите/ бюджетните сметки на разпоредителите от втора степен

Към датата на проверката за изпълнението на препоръките в одитирания обект не са въведени контролни дейности относно извършване и документиране на осъществения контрол по утвърждаване на бюджетите/ бюджетните сметки на разпоредителите от втора степен.

С изменението на Закона за общинските бюджети (ЗОБ), (ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 26.02.2011 г.), е въведен ред за утвърждаване на бюджетните сметки на разпоредителите от втора степен. Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОБ, Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината. До влизане в сила на цитираната норма, утвърждаването на бюджетите и бюджетните сметки на второстепенните разпоредители е регламентирано във вътрешен акт (от кмета на общината съгласно чл. 28 от Наредба № 11 на ОбС – Белослав за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет).

При извършената фактическа проверка относно утвърждаване на бюджетите/ бюджетните сметки на разпоредителите от втора степен е установено: 2

Към датата на получаване на доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) със заповеди на кмета на общината (№№ 159/19.02.2010 г., 552/02.08.2010 г., 304/22.04.2010 г. и 561/04.08.2010 г.) са утвърдени бюджетите/ бюджетната сметка за 2010 г. на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Бюджетите на общинските училища и бюджетната сметка отдел „ОКМД и ЕДВ” за 2011 г. са утвърдени със заповед № 91/14.02.2011 г. на изпълняващия функциите на кмет на общината.

Предвид разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗОБ се приема, че към датата на настоящата проверка, препоръката по т. 1.1. не е актуална, с което отпада необходимостта от нейното изпълнение. 3


1.2. Осъществяване на предварителен контрол при командировки в страната и чужбина

1.3. Обхващане при предварителния контрол преди поемане на задължение на всички доставки на стоки, попадащи в приложното поле на ЗОП и НВМОП.

Със Заповед № 24 от 03.01.2011 г. на кмета на община Белослав са утвърдени Вътрешни правила за прилагане на системите за финансово управление и контрол в Община Белослав. Със Заповед № 22 от 03.01.2011 г. на кмета на община Белослав е утвърдена Инструкция за осъществяване на предварителния контрол и система на двойния подпис в Община Белослав. С горецитираните заповеди са направени изменения в СФУК, чрез които в обхвата на предварителния контрол за законосъобразност са включени доставките на всички стоки, попадащи в приложното поле на ЗОП и НВМОП, както и на командировките в страната и чужбина. 4

Препоръките по т. 1.2. и т. 1.3. са изпълнени.


По препоръка 2. Да се съблюдават при предоставяне на субсидии от общинския бюджет въведените с чл. 63, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта ограничения относно подпомагането на юридически лица с нестопанска цел.

След датата на получаване на доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) до датата на проверката за изпълнение на препоръките от бюджета на Община Белослав се субсидират две спортни организации – Сдружение футболен клуб Белослав 1918 г. - гр. Белослав и Шахматен клуб Гебедже - гр. Белослав, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Преустановено е подпомагането на Футболен клуб „Атлетик” - с. Езерово, за който отсъства самоопределяне за осъществяване на общественополезна дейност и не е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието по реда, предвиден в чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

С описаните действия се спазват въведените с чл. 63, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта ограничения.5

Препоръка 2 е изпълнена.


По препоръка 3. Да се предприемат действия за привеждане на договорите за отдадени под наем на общински имоти – публична общинска собственост, със срок по-голям от 5 години, в съответствие с нормативните изисквания.

При одита на финансовото управление на Община Белослав за периода от 01.01.2009 г. да 31.12.2009 г. е установено, че в два случая действат договори за отдадени под наем общински помещения - публична общинска собственост за период по-голям от 5 години, с което не е спазена разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

При извършената проверка за изпълнение на препоръката е установено:

- С Допълнително споразумение от 01.12.2010 г., договор от 19.03.2004 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, описан в АОС
№ 340/19.11.2003 г. за срок от 10 г. (от 01.01.2004 г. до 01.01.2014 г.) е прекратен, считано от 01.12.2010 г.

- С Допълнително споразумение от 29.12.2010 г., договор от 28.06.2004 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, описан в АОС № 385/25.05.2004 г. за срок от 10 г. (от 01.06.2004 г. до 01.06.2014 г.) е прекратен, считано от 01.01.2011 г.6

Препоръка 3 е изпълнена.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършения одит на финансовото управление на Община Белослав за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., е установено, че са предприети мерки, в резултат на които са изпълнени всички препоръки.


1 Одитно доказателство № 1-3

2 В структурата на Община Белослав функционират 6 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 5 общински училища, прилагащи системата на делегирани бюджети и отдел „Образование, култура, младежки дейности и етнически и демографски въпроси”, прилагащ бюджетна сметка.

3 Одитно доказателство № 4 - 8

4 Одитно доказателство № 9 - 11

5 Одитно доказателство № 12 - 27

6 Одитно доказателство № 28 - 29
Свързани:

Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а докла д за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Агенцията за държавна финансова инспекция за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад№0000000809 за извършен одит на финансовото...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-068 от 23. 07. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-018 от 13. 03. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-044 от 05. 07. 2012 г на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconСметнапалат а
Заповед № од-4-пк-001 от 14. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките...
Република българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0000001209 за извършен одит на Агенция „Пътна инфраструктура, както следва
Сметната палата и решение №21 / 28. 01. 2010 г на Сметната палата и издадена заповед № пк-002 / 04. 10. 2010 г на председателя на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом