Белоруски лагери ад
ИмеБелоруски лагери ад
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер95.76 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://install.lesidren.com/ISO9001-UNITPIPE/CD!/N_cl/UNIT PIPE/dokumenti _maketi/Report_Managem


БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД
Утвърдили:

Изпълнителни директори

1.

2.


ДОКЛАД

ОТ
ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО


28-ми Май, 2004 г.


Политика по качеството


Стремежът на БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД към положително развитие и просперитет изисква утвърждаване и повишаване конкурентоспособността на Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране и развитие към непрекъснато подобрение в управлението на процесите.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В ТЪРГОВИЯТА С лагери от водещи производители, което изисква висока отговорност, безупречна коректност и ангажираност при осигуряване своевременното изпълнение на поръчките съгласно договорените условия за пълно удовлетворяване изискванията на клиентиТЕ.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя основните цели по качеството:

 • Стремеж към максимално удовлетворяване на пазарното търсене;

 • Осигуряване на всички необходими условия за пълно изпълнение на изискванията на Клиентите и обратната връзка с тях;

 • Оптимизиране на процесите с оглед повишаване на тяхната адекватност, целесъобразност и надеждност за удовлетворяване изискванията на Клиентите;

 • Поддържане на дългосрочни ползотворни договорни отношения с Доставчиците, доказали високото качество на своята продукция;

 • Разработване, последователно провеждане и постоянно актуализиране на активна маркетингова политика;

 • Гарантиран внос на висококачествена продукция и гарантирано съхранение;

 • Предприемане на системни мерки за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;

 • Непрекъснато подобряване на предлаганите услуги чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Организацията;

 • Развиване и поддържане на конкурентните предимства на Организацията и нейните Клиенти;

 • Повишаване на икономическата ефективност от дейността на Организацията.

За реализиране на тези цели и задачи, с решение на Ръководството, в БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2000.

Ръководството осигурява условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията, за активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Като Изпълнителни директори на БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД

ДЕКЛАРИРАМЕ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.


Изпълнителни директори 1. Основание за провеждане: Заповед от 21.05.2004г. на Изпълнителните директори

 2. Дневен ред за Прегледа на Ръководството:

  1. Ангажираност на Ръководството

Отг.: Изпълнителни директори

  1. Преглед на дейността Вътрешни одити – Планиране, организиране, провеждане и Записи;

Отг.: Упълномощен представител на ръководството

  1. Разглеждане информацията, получена от обработката на данни от обратната връзка с Клиентите;

Отг.: Упълномощен представител на ръководството

  1. Информация от изпълнение на основните дейности;

Отг.: Отговорник Търговски отдел

  1. Информация от изпълнение процеса на предоставяне на услуга;

Отг.: Отговорник Търговски отдел

  1. Преглед на съответствието на продукта;

Отг.: Упълномощен представител на ръководството

  1. Информация от изпълнение, контрол и анализи на процесите на предоставяне на услуга

Отг.: Изпълнителни директори

  1. Преглед на коригиращите и превантивни действия;

Отг.: Изпълнителни директори и Упълномощен представител на ръководството

  1. Констатации и Препоръки за подобрения

Отг.: Упълномощен представител на ръководството


По 2.1. Ангажираност на Ръководството

Ръководството на Организацията е разработило, одобрило и утвърдило изискващите се съгласно Международен Стандарт ISO 9001:2000 Наръчник по управление, задължителните шест документирани Процедури, регламентиращи процесите и дейностите в БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД, които се спазват от всички ръководители и служители на Организацията.

Упълномощеният представител на ръководството следи за поддържането на Системата за управление на качеството и информира Ръководството относно резултатите от провеждане на Прегледи на ръководството, Вътрешни одити и докладва на заседания на Съвета по качество за хода на изпълнение на взетите от Ръководството решения.

Ръководството е мотивирано, ангажирано, отговорно и осъзнава необходимостта от поддържане на Системата за управление и информиране на целия персонал относно важността да се спазват изискванията на внедрената.

Определен е редът за провеждане на заседания на Съвета по качество, както и редът и начинът за разработване, утвърждаване и внедряване на Документи по качество съгласно изискванията на ISO 9001:2000. Налични са и правилно се съхраняват Записите от заседания на Съвета по качеството – от Секретаря на Съвета по качество.

Политиката по качество е обявена и разгласена на всички равнища и подразделения в Организацията, като е поставена на видни места. Ръководството се е ангажирало при необходимост да разработва Планове по качество, да провежда заседания на Съвет по качество, да разглежда и утвърждава изготвяните от Упълномощения представител на ръководството Планове за провеждане на Вътрешни одити, да съдейства на последния за организиране на Прегледи на ръководството, съгласно изискванията на Стандарта, регламентирани в Системата по качество.


По 2.2. Преглед на дейността Вътрешни одити – Планиране, организиране, провеждане и Записи

Утвърден е План за провеждане на вътрешни одити през 2004 г.

Вътрешните одитори не са посочени в Плана – те следва да се определят за всеки одит поотделно и въпреки че Организацията разполага с обучени вътрешни одитори, във връзка със спазването на изискването за независимост на одиторите спрямо одитираните зони и съгласно сключения Договор с консултантската фирма вътрешният одит бе проведен от специалисти на СУИС ООД.

Вътрешеният одит е проведен, съгласно изискванията на Процедура по качество ПК 08_01 по съставен План и Програма за одита и Въпросник.

След проведения Вътрешен одит е изготвен Протокол от заключителното заседание и Доклад. По време на вътрешния одит е констатирано едно несъответствие.

Планът за провеждане на Вътрешния одит в Организацията за 26.05.2004 г., е подготвен от Упълномощения представител на ръководството със съдействието на специалисти от СУИС ООД и утвърден от Изпълнителните директори.

Създадените Записи от проведения Вътрешен одит правилно се съхранява при Упълномощения представител на ръководството.

По 2.3. Разглеждане на информацията, получена от обработката на данни от обратната връзка с Клиентите

Ръководството е изградило адекватна, ефективна и ефикасна система за наблюдение, измерване, анализ и подобрение на процесите, свързани с установяване удовлетвореността/неудовлетвореността на Клиентите, както е заложено в Системата за управление по качеството на Организацията.

Ръководството на Организацията отчита и анализира постъпили мнения и предложения от Клиентите.

Наблюдават се и се отчитат честотата, вида и спецификите на получените Запитвания, както и състоянието на бранша с цел адекватно определяне на търсенето към определен момент, за постигане на ефективна и ефикасна работа, адекватно влагане на средства, правилно планиране и срочно набавяне на необходимите ресурси за максимално удовлетворяване изискванията на Клиентите. За осъществяване на тези процеси и поддържане на Записи по тях са определени отговорници, които спазват своите права и задължения относно изпълнението на тези процеси.

2.4. Информация от осъществяване на основните дейности:

Управлението на основните процеси се извършва съгласно изискванията на Системата за управление на качеството на БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД.

Въведени са и се поддържат всички Документи по качеството с изискващите се съгласно Системата по качество идентификационни обозначения.

През периода на разработване и внедряване на Системата за управление на качеството са направени и сериозни инвестиции за обучаване на вътрешни одитори на СУК.

Дейностите се извършват съгласно изискванията на Системата за управление на качеството, нормативните, адмнистративните и търговските Документи в БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД.

Условията за осъществяване на основните процеси са в съответствие с изискванията за тяхното нормално протичане.

Несъответстващите продукти/процеси се идентифицират и управляват по подходящ начин.


По 2.5. Информация от изпълнение на процеса на предоставяне на услуга

Длъжностни лица, отговарящи за продажбите осъществяват предварително планиране на реализацията въз основа на сключените Договори и чрез осъществяването на ефективна връзка с Клиентите, уточняване и преглед на изискванията.

Идентификацията, проследимостта и контрола на процесите на предоставяне на услуга са регламентирани в Докумените на Системата за управление на качеството. Създадените до този момент записи показват, че процесите протичат правилно и в контролирани условия.

Създадени са необходимите условия за предпазване на продукта по време на манипулиране и при съхранение.

По 2.6. Преглед на съответствието на предоставената услуга

Записите, съдържащи резултатите от контрола на процесите на предоставяне на услугата и данните за удовлетвореността на Клиентите дават необходимата информация за анализ на съответствието на процесите.

УПР предлага на Изпълнителните директори да одобрят и утвърдят Списъка на доставчиците на Организацията.

По 2.7. Информация от изпълнение, контрол и анализи на процесите на предоставяне на услуга

Несъответстващите процеси се управляват в съответствие с изискванията на Процедура по управление ПК 08_02.

В случай, че несъответствието следва да наруши изпълнението на изискванията на Клиента, последният се уведомява за възникналата ситуация от определените Длъжностни лица с цел своевременно предприемане на съответните действия.


При възникване на несъответствие, Упълномощеният представител на ръководството анализира коренните причини за установените несъответствия с цел предотвратяване на повторното им възникване.

Несъответствията се идентифицират по подходящ начин от определените за целта Длъжностни лица и се регистрират в съответните Документи по качество.

По 2.8. Преглед на статуса на коригиращите и превантивни действия

Преглед и контрол на статуса на коригиращите и превантивни действия се осъществява от Упълномощения представител на ръководството. Контрол и оценка върху изпълнение на решенията се осъществява чрез редовно свикване на заседания на Съвета по качество, на което присъстващите и Упълномощеният представител на ръководството докладват за изпълнението на взетите решения относно осъществяване на процесите в Организацията, от предходното заседание на Съвета по качество, записани в Протокола.

Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва съгласно изискванията на Процедури по качество ПК 08_03 и ПК 08_04.

Реален непрекъснат контрол по изпълнение на решенията от Съвет по качество, Вътрешните одити и Прегледи на ръководството се осъществява от определените за целта в Системата за управление на качеството Длъжностни лица.

Във връзка с ИКД №1/26.05.2004, повдигнато при проведения одит е закрито.


По 2.9. Констатации и препоръки за подобрения

Системата за управление на качество в Организацията функционира ефективно. През изминалия период са изпълнявани всички изисквания на Стандарта, включително изискването за непрекъснато подобряване на Системата по качество.

Предложение за провеждане на следващия Преглед на Ръководството – Декември 2004 г.


Уълномощен представител на ръководството: ___________________

/ Г. Георгиев /


Свързани:

Белоруски лагери ад iconБелоруски лагери ад наръчник по качеството
Този Наръчник е собственост на белоруски лагери ад – гр. София, което единствена може да го разпространява и разрешава цялостното...
Белоруски лагери ад iconБелоруски лагери ад – гр. София наръчник по качеството

Белоруски лагери ад iconБелоруски лагери ад
Разглеждане на въпросите от Заповед на Изпълнителните Директори от 21. 05. 2004 г за провеждане на Преглед на Ръководството, обобщени...
Белоруски лагери ад iconБългаро-руски бизнес форум на пловдивския есенен панаир
Дистрибутор на големи руски и белоруски заводи за лагери; дилър на завод "Лакокраска" Беларус; дилър на завода за колесни влекачи...
Белоруски лагери ад iconНа радиални ролкови лагери с къси цилиндрични ролки с основни метрични размери, съгласно iso 15 и гост3478
Гост24810, с последна редакция от 1981г., е със стойности по ст сев775 и до сега, е дефакто невалидна. Особено рисково е доверяването...
Белоруски лагери ад iconБетонна става* 10. 3 Оловна става* 10. 4 Лагер- гърне
В тях наред с данните за предлагания асортимент от лагери се съдържат указания за прилагането им, а в много случаи и допустимите...
Белоруски лагери ад iconНа Димитър Савов Мушков
Извършва и контролира търговската дейност с лагери от името и за сметка на фирмата
Белоруски лагери ад iconРеферат кнеа
Помислете за един процес, който се състои в производство на съчмени лагери, 10 на сто от които са 
Белоруски лагери ад iconРаботни правила
Летните еко-лагери са форма за оползотворяване на свободното време през месеците юли и август
Белоруски лагери ад iconБезвредни за околната среда лагери Orkot® монтирани на язовира Три Клисури
Въз основа на независими тестове Alstom прилага лагерите Orkot® от Trelleborg за електрическите водни турбини
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом