Общинаивайловград документаци я




ИмеОбщинаивайловград документаци я
страница9/9
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivaylovgrad.info/docs/documentaciq.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



Днес …………...2012 год., в гр. Ивайловград между:


1. ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. „Георги Димитров” № 49, Булстат 000235870, ЕИК по ДДС: BG 000235870, представлявана от Диана Овчарова – Кмет на община Ивайловград и Димитринка Тамахкярова – гл. счетоводител, наричана по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и, от друга страна


2. …………………………………………………, със седалище гр. …………………….……, ул.……………………………………, тел: ..……, Булстат № . ………………, представлявана от ………………………………………………………с ЕГН ……………………………, наричан по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, след проведената процедура по реда на ЗОП по Заповед № ……………. год. и приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на основание Заповед № …………2012 год. за определяне изпълнител на поръчката, и на основание чл.41 и сл. От ЗОП се сключи този договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строителството на обект ” Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища през 2012 година”, сам или и с други подизпълнители, за чиято работа отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на свой риск и със свои сили и средства. Строителството ще се изпълни в съответствие с представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни задания, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще изпълни изцяло необходимите видове работи, описани в документацията за участие в Процедурата и неговото Предложение, при спазване на всички изисквания и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и всички нормативни документи в Република България.

1.2 За изпълнение на поетите задължения се допуска привличане на подизпълнители от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обем, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до размерите, определени в ЗОП.

1.3. Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се депонират на указаните от него места.


II. ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

2.1 Всички функции на инвеститорският контрол, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпълнява, ще се възложат на ...................................................................................................

2.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицето, упражняващи инвеститорски контрол, имат право да дават нареждания, целящи да обезпечат качественото и срочно изпълнение на договорните задължения.


III. цени и плащания.

3.1 Цената на договорените работи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на поръчката, възлиза до 381900 /триста осемдесет и една хиляди и деветстотин/ лева с ДДС и няма да бъде надвишавана.

3.2 Цените на отделните видове строително-монтажни работи са тези, посочени в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и те остават неизменни до завършването на работата по обекта. В случай, че се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи по настоящият договор, то те ще се остойностяват и заплащат по натуралните разходни норми съгласно УСН-79 г. и показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размера на работите се уточнява със Заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформено по Образеца, което се съставя при започването на изпълнението на настоящият договор и на всяко 15-то число до 30.11. 2012 година.

3.3 Заплащането на изпълнените работи ще се извърши след пълното им приключване, доказано със съставянето на Акт (отчет) за извършените работи, подписан двустранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съставянето на протокол от страните по Договора за приемането на завършените СМР, предмет на настоящият Договор. Акта за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи ще се изготвя не по – късно от 15-то число на следващия месец и ще се комплектова с подробни количествени сметки и фактури за закупените материали, когато стойноста им надвишава 1% от стойноста на настоящият Договор, а при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -и с други документи, доказващи цените на работите и качеството на вложените материали, включени в отчета.

3.4 При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да направи корекции или изменения в отчета за плащането, както и да намали цената на такава работа, която не е изпълнена в съответствие с условията на Договора и приложенията към него.

3.5 За гарантиране на договорните задължения на изпълнителя и като гаранция за добро изпълнение на договора ще служат гаранцията за участие в процедурата и внесената от изпълнителя гаранция в размер на 3% от стойността на възложените работи (с ДДС) преди подписване на договора.

3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази гаранция 12 (дванадесет) месеца след подписването на последния протокол за приемане на работите, (в който се отразява и гаранционният срок), предмет на договора.


IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.

4.1. изпълнителяТ се задължава да изпълни договорените видове работи за срока, който е указан в неговото Предложение и да започне работа по обектите в срок до 3 дни след предявяване на месечното задание.

4.2. Ако по някаква причина, която не дава основание на изпълнителя за удължаване на срока за изпълнение, ходът на изпълнението е много бавен, то изпълнителя е длъжен да вземе необходимите мерки за ускоряване на хода на изпълнението, така че той да съответства на срока на завършване. При неспазване на срока на изпълнение и във връзка с горната разпоредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предупреди изпълнителя, с определен срок за прекратяване на договора и ако изпълнителяТ не направи необходимото-да прекрати договора едностранно и задържи гаранцията.

4.3. Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на двустранен констативен протокол за приемане на договорените работи.


V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1 Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на обекта и съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на …….. месеца, и започва да тече от датата на завършване на обекта, документирано с подписан без забележки относно качеството на изпълнение протокол между инвеститорският контрол на обекта, представител на експлоатацията на обекта и изпълнителя.

5.2 Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от изпълнителя за негова сметка.

5.3 За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след получаване на писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да започне работа по отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.

5.4 При неизпълнение на задълженията, визирани в т.5.3 от настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да извърши проверката на отчета за плащане и на фактурата в срок не по-дълъг от 15 календарни дни от тяхното представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши промени във формата и вида на работите и на някоя част от тях, които по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да приеме, но без да се променя стойността на договора.

6.3. В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с безопасността на движението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага и устно, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни нарежданията. Възложените по този начин работи се отразяват в допълнително задание в рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в рамките на своите права да упражнява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по свое усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и качеството на извършените работи.


VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни качествено, в технологична последователност и в договорения срок работите-предмет на този договор.

7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да съхранява и опазва строителните материали и изпълнените строителни работи до приемането на обекта.

7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на договора по начин, който няма да препятства нормалното осъществяване на работите.

7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва мероприятията по опазване на природната среда, да отстранява от обекта излишните материали, както и да опазва околните терени, с оглед да се избегнат щети на държавни, общински и частни имоти, произтичащи от неговите методи на работа.

7.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури условия за безопасна работа, съгласно с изискванията на нормативните актове по охрана на труда, по пожаробезопасността и по безопасността на движението.

7.6 Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.7.4 и т.7.5 от договора и за вреди нанесени на трети лица, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

7.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предаде обекта почистен и годен за експлоатация.

7.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.


VIII САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

8.1 При неизпълнение на задълженията по настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.3% за всеки просрочен ден от стойността на договора, но не повече от 10% от общата стойност на договора, а също така носи отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

8.2 В случай на неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на посочените в гл.VII от настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след изпращане на уведомително писмо, да прекрати договора.


IХ. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1 По взаимно съгласие

9.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие при неизпълнение на договора или лошо изпълнение.

9.3. При възникнали извънредна ситуация, бедствие или аварии и др.

9.4. При закриване на финансирането

9.5. При прекратяване на този договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящия договор се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за съхранение в Дирекция ОСПСД при Община Ивайловград.

Неразделна част от Договора е Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с описанието на работите.

Банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: ……………………………………… при ……………………….


ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:


............................... ...................................

/Диана Овчарова/ /......................................./

Кмет Управител


..................................

/Димитринка Тамахкярова/

Гл. счетоводител




Приложение № 11


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки

за приемане на условията в проекта на договора


Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството си на ......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................

вписано в търговския регистър при .......................................................съд, ф.д. N:.................... от ................................................... г./Агенция по вписванията, с БУЛСТАТ/ЕИК ............................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА през 2012 година


Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Приложение №6 Декларация за общия оборот и оборота от дейности с предмет, аналогичен на настоящата поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом