Общинаивайловград документаци я
ИмеОбщинаивайловград документаци я
страница7/9
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivaylovgrad.info/docs/documentaciq.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СЪДЪРЖАНИЕ на офертата И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:
  1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).
  1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.2.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.


8.2.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.


8.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език), в който задължително се посочва представляващия.


  1. Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му с офертата.


  1. В случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ по съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие);

  2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2 и/или 8.3 по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.7, 8.8 и 8.9 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

8.6. Декларация по чл. 47, ал. 1 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) –представя се по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. За обстоятелствата по ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които самостоятелно да го представляват.

8.7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) –представя се по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

8.8. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал) - представя се по приложения образец към настоящата документацията (Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. За обстоятелствата по ал. 2, т.2 и т.3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които го представляват. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

8.9Документ за закупена документация за участие (копие);


8.10.Копие на документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка на община Ивайловград или оригинал на банкова гаранция в размер за 3180 лева

Банкова сметка на община Ивайловград:

Банка: ОББ АД Хасково клон Ивайловград

IBAN: BG41UBBS80023300136333,

BIC: UBBSBGSF


8.11. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва “Съгласно приложен списък”.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Приложение № 7);

- документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 8.2 по-горе;

- удостоверение за актуална съдебна регистрация - при условията на т. 8.3 по-горе;

- декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – при условията на т. 8.7, т. 8.8. и т. 8.9 по-горе;

- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация – при условията на т. 8.13 по-долу съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.8.12. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника.

а). Заверени от участника копия на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за всяка от последните три приключили финансови години, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен;

б). Справка – информация за общия годишен оборот за всяка от последните три години и оборота от изпълнени услуги сходни с предмета на настоящата поръчка (специфичен годишен оборот).

Доказателства за технически възможности и професионална квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.

а) Справка-списък на договори за СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, в лева, без ДДС, изпълнени през последните 5 финансови години (2007 г. – 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, по образец, придружен с копия от договорите и препоръки(референции) за изпълнените договори или протоколи за добро изпълнение от клиентите, съгласно указанията в образеца, вкл. стойностите, датите, възложителите и т.н. Договори, изпълнявани през календарната 2012 г. няма да бъдат приемани като доказателство за опита на участниците.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към всеки представен договор задължително се прилага референция/и и/или протокол за добро изпълнение, с реквизитите, посочени в буква „а”. Договори, за които не са приложени заверени копия на референции и/или протоколи за добро изпълнение, няма да бъдат разглеждани.

б) Подробно описание-декларация на техническото оборудване в свободен текст, с което разполага участникът за осигуряване на качествено изпълнение на предмета на поръчката и мерките за осигуряване на качеството както и оборудването за изпитване и изследване (оригинал) и при взможността на чл.51а от ЗОП;


г) Да има изпълнени най-малко три договора в области сходни с предмета на настоящата поръчка


8.12.2. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от дейността си общо за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 900 000 лева без вкл. ДДС


Участникът трябва да има оборот от дейности със сходен предмет общо за предходните 3 (три) финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 900 000 лева без вкл. ДДС


*** Под „дейности със сходен предмет” следва да се разбират дейности по извършване на СМР по пътища.


Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.8.12.2 се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


За доказване на това обстоятелство, участникът попълва и представя декларация, съдържаща списък на основните договори, по образец (Приложение № 7).


8.12.3. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на оферта, за срока на действие на договора и 30 дни след изтичането му, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Когато участникът е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези подизпълнител/и, който ще поеме извършването на строителните дейности.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, предвидени от Възложителя в документацията и обявлението и е пряко зает с изпълнението на СМР.


8.12.3.1 Копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за:

 • управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен;

 • опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен;

 • за безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.

С обхват предмета на настоящата обществена поръчка


Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20(двадесет) - дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.


Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.


8.12.4. Участниците трябва да представят декларация за съгласие за приемане на условията на поръчката (по образец Приложение № 8) и декларация по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП /в свободен текст/

8.12.5. Участниците трябва да представят административни сведения (Приложение № 9).

Важно: Всички документи по т. 8 се поставят в плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименование на участника.

8.13. Декларация за приемане условията на договора


9. Техническо предложение.

9.1. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение №3), съдържащо като минимум изискуемата по образец информация, както и следните задължителни съставни части:


9.1.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, която да съдържа като минимум, но да не се ограничава със следните елементи:

 • Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

 • Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

 • Организация и подход на изпълнение


9.1.2. ЛИНЕЕН ГРАФИК И ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА РЪКА, която да съдържа като минимум, но да не се ограничава със следните елементи:

- Линеен график

- График на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите;


*** техническото предложение по т.9.1.1. и 9.1.2. да бъде предложено единствено и само за предложеното към документацията месечно задание,което служи единствено и само за изтогвяне на настоящето предложение

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Приложение №6 Декларация за общия оборот и оборота от дейности с предмет, аналогичен на настоящата поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом