Общинаивайловград документаци я
ИмеОбщинаивайловград документаци я
страница2/9
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivaylovgrad.info/docs/documentaciq.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, съгласно чл. 37 ал.1 т. 2 от ЗОП, е приет „Икономически най-изгодно предложение”. Всяка оферта, отговаряща на изискванията за подбор, се оценява по изготвената методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране.


І. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:


КО = ТП х 30% + ОП х 10% + ПЦ х 60%


Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока комплексна оценка).


ІІ. Показателите за оценяване са:


1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката/примерното месечно задание/, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 30%

2. СРОК НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ (ОП) - представлява предложен от участника срок на отложено плащане - максимална оценка 100 точки, тегловен коефициент - 10%

3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - предложена от участника цена за изпълнение на предложеното месечно задание - максимална оценка 100 точки, тегловен коефициент - 60%


ІІІ. Последователност и методика на оценка


 1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП)

Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката /примерното месечно задание/ по следните показателите:
Показател

Макс. брой точки

Технически показатели

А.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

50

Б.

ЛИНЕЕН ГРАФИК И ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА РЪКА

25

В.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

25

Общо:

100


Максимален брой точки ТП = 100 точки

Всеки един от техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва:


ТП = А + Б + В, където:ПОКАЗАТЕЛИ


Степен на съответствие


Брой точки

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Макс. брой точки 50

Фактори, влияещи на оценката:


 • Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

 • Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

 • Организация и подход на изпълнение.В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение,в съответствие с изискванията на техническите сепцификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта

50 точкиВ техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но липсва описана последователността на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР без ясна и разбираема последователност на тяхното изпълнение; Налице е частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии не съответстват в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.

20 точкиВ техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът не е описал последователно и детайлно отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР при липса на описана последователността за тяхното изпълнение и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали и/или последните не са придружени със съответните сертификати, изисквани към техническата оферта.

1 точка.Б. ЛИНЕЕН ГРАФИК И ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА РЪКА.
Максимален брой точки 25

Фактори, влияещи на оценката:


- Линеен график

- График на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите;В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предложеният от участника график за изпълнение на поръчката е съобразен с предвидения в документацията максимален срок за изпълнение. Участникът правилно е разчел времето и последователността за изпълнение на строителните дейности;

- Налице е пълно съответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Графика на работната ръка, както и между тях и останалите части на Обяснителната записка.

- Предвидената организация на работната ръка съответства на заложените технологични процеси и времето за изпълнение на строителните задачи.

25 точки.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Предложеният от участника график за изпълнение на поръчката е съобразен с предвидения в документацията максимален срок за изпълнение, но са допуснати несъществени грешки в последователността за изпълнение на отделните строителни дейности;

- Налице е частично несъответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Графика на работната ръка и/или между тях и останалите части на Обяснителната записка;

- Предложеното от участника разпределение на човешките ресурси по обекти и видове дейности е точно формулирано, но е налице несъответствие с предложената организация за изпълнение и предаване на обекта.

10 точки.В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Предложеният от участника график за изпълнение на поръчката е в рамките на предвидения в документацията максимален срок за изпълнение, но описаната последователност на отделните строителни дейности не осигурява яснота, относно етапите на изпълнение.

- Налице е несъответствие между Линейния график за изпълнение на СМР и Графика на работната ръка и/или между тях и останалите части на Обяснителната записка;

- Предложеното от участника разпределение на човешките ресурси по обекти и видове дейности е неподходящо и не съответства на предложената организация за изпълнение.


1 точка.В.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
Максимален брой точки 25

Фактори, влияещи на оценката:


- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;

- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска.В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на поръчката, както и е оценил степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;

- Предложените от Участника рискове са ясно разграничени един от друг, свързани са конкретно с начина на работа и сроковете, предлагани от Участника;

- Всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

25точки.В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката и формална оценка на степента на въздействие на риска;

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане/ предотвратяване и преодоляване на риска.

10точки.В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на възможните рискове и предпоставки за качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и оценка на степента на въздействие върху изпълнението при възникването на съответния риск;

- Не е обърнато внимание на един или повече фактори.

1точка.

2. СРОК НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ (ОП) - предложен от участника срок на отложено плащане - максимално възможна оценка 100 точки,

Изчислява се по формулата:


ОП = (Рi / Рmax) х 100 = ......... ( брой точки )


Където Рi е срокът на отложено плащане, посочено в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

Където Рmax е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-дълъг срок на отложено плащане.


3. ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ)

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценката се извършва по следните показатели:


ПЦ = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)


Където Цi е предложената крайна цена /като сбор от единичните такива/в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена/сбор от единичните такива/ в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения от всички допуснати до оценка участници
Предвидената стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 381 900 лева с ДДС, както следва – 341 900 лева с ДДС от субсидия от Републиканския бюджет и 40 000 лева с ДДС собствени средства които няма да бъдат надвишавани.


!!! Участниците задължително изготвят предложенията си по единични цени за отделните видове СМР с обща стойност и с включени допълнително елементи на ценообразуване в т.ч. печалба, посочени в процентно съотношение към общата стойност на единичните цени.


!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показател и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.


!!! В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


РАЗДЕЛ IІ: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има парични задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж/има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните пет години.

 1. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • при едноличните търговци – за физическото лице – търговец;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

 • В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чията представителна власт е включена територията на РБългария.

 1. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 от Раздел ІІ на настоящата документация е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

в) за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата които могат самостоятелно да го представляват;

 1. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

 2. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2,3 и 4 с декларации по образец (Приложения № 4, 5 и 6).

 3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Приложение №6 Декларация за общия оборот и оборота от дейности с предмет, аналогичен на настоящата поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом