Общинаивайловград документаци я
ИмеОбщинаивайловград документаци я
страница1/9
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivaylovgrad.info/docs/documentaciq.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


О Б Щ И Н А И В А Й Л О В Г Р А Д


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА през 2012 година”


Ивайловград , 2012 г


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Решение за обществена поръчка;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Раздел І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА.

4. Раздел IІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

5. Раздел ІIІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

6. Раздел ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1 – Оферта;

Приложение № 2 – Предлагана цена;

Приложение № 3 – Техническо предложение;

Приложения № 4 – Декларации по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

Приложения № 5 – Декларации по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП;

Приложения № 6– Декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

Приложение № 7 – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Приложение № 8 – Декларация за съгласие за приемане на условията на поръчката;

Приложение № 9 – Административни сведения;

Приложение № 10 – Проект на договор;

Приложение №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора.


РАЗДЕЛ I: Технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика за оценка.


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1 Данни за Възложителя

Община Ивайловград

Кмет на Община Ивайловград

ул. „Георги Димитров” № 49,

Ивайловград,

България

Тел.: 03661/6090; 6528

Факс: 03661/6022

http://www.ivaylovgrad.org


    1. Институционална рамка


През настоящата 2012 год. Община Ивайловград ще възложи работата по ремонт и поддържане на пътната настилка на 4 /четири/ пътни участъка, съгласно месечни задания на Възложителя.

Предвидените видове работи включват възстановяване и поддържане на уличната настилка. Видовете работи са подробно описани в настоящата документация. Общата стойност е посочена в обявлението за обществена поръчка. Видовете работи са следните: разкъртване асфалтова настилка, вкл.изкопаване, натоварване и извозване на депо, изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща смес - ръчно оформяне, полагане и уплътняване, доставка и полагане основа от минералбетон, вкл.профилиране и уплътняване и всички свързани с това дейности, полагане асфалтобетон плътна смес, превоз на асфалтови смеси, с подходящи за целта превозни средства, изкоп с багер в земни почви и други посочени в количествените сметки за всеки обект.

Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителя стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. За гарантиране качеството на влаганите материали, към акта за отчитане на извършените работи, освен подробна количествена сметка ще се прилагат и необходимите сертификати за качество на всички основни материали (маркировъчна боя, разредител, асфалтобетонови и бетонови смеси и др.). След завършване на работата изпълнителят в еднодневен срок ще почисти работната площадка и ще извози строителните отпадъци.

В процеса на своята работа изпълнителя трябва да спазва Закона за движение по пътищата и правилниците за приложението им, Закона за пътищата / за улици които едновременно са участъци от републиканската пътна мрежа/, както и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.

Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са собственост на възложителя, следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

Възложителя има право при наличие на аварийни ситуации да възлага и ремонти извън посочените с писмено Задание.

Изпълнителят започва работа в посочения от него срок, но не повече от 5 работни дни, след получаване на месечното задание и осигуряване на условия за законосъобразно започване на обекта.


Ремонт на следните общински пътища:  1. Основен ремонт и рехабилитация път Ивайловград, Драбишна, Славеево, Ламбух;

  2. Основен ремонт и рехабилитация на път Свирачи, Орешино, Белополяне, Долно Луково, Мандрица;

  3. Основен ремонт и рихабилитация на път Белополци,Покрован,Черни рид,Плевун,Кондово;

  4. Ремонт на пътна мрежа в град Ивайловград
  1. Технически спесификации за изпълнение на поръчката.


Предвидените видове работи за основния ремонт на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград за 2012 г., са описани подробно в количествени сметки и включват: Почистване на земни окопи, запълнени до 50% ръчно и над 50% машинно, Почистване на втоци и оттоци на водостоци; Извършване ремонт на стени и крила на съоръжения, изграждане на водосток, механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб. до 20см., Полагане на основа от минералбетон в участъците, където е необходимо; Полагане на асфалтобетон - плътна смес; Ремонт и изкърпване на настилката с асфалт - ръчно и машинно и всички свързани с това работи, изкопи и други пътно-ремонтни работи.

При изкърпване на повреди по асфалтобетоновата настилка чрез ръчно полагане на сместа се предвижда изпълнение на следните видове работи: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване и почистване на повредените участъци, извозване на отпадъците, намазване с битум по дъното и стените, запълване с асфалтобетонова смес до необходимата височина, уплътняване с валяк и заливане на фугите между стар и нов асфалтобетон с битумна паста. Особено важно е сместа да има необходимата температура при полагането и.

При отстраняване на повреди по асфалтобетоновата настилка чрез машинно полагане на сместа се предвижда изпълнение на следните видове работи: очертаване на правилни геометрични фигури, изрязване, изземване чрез фрезоване на съществуващата настилка, почистване и извозване на отпадъците, подготовка на основата и полагане на асфалтобетонова настилка от плътна смес с дебелина от 4 до 6 см.

При поправка на подпорни стени, крила вток и отток на съоръжения, включва следните видове работи: изчукване бетоновата повърхност до здраво, почистване от отпадъците и измиване, извозване на отпадъците, обработка на повърхността със разтвор за свързване на стар с нов бетон (одобрен от Възложителя), полагане на нов филцбетон М150, включително доставка и уплътняване.

Изкоп за основи на съоръжения, направа кофраж за съоръжения и полагане бетон В 15 в основи на съоръжения се предвижда предимно за изграждането на прагове на оттока на съоръженията при които са се получили дълбоки изравяния на оттока.

Тънък изкоп с дълбочина до 0,25 см в земни почви предвижда изкоп под еластичните огради и включва следните видове работи: ръчно изкопаване на материала и прехвърляне на 3 м.

Изсичането на единични дървета и храсти се предвижда в участъците за осигуряване на видимост, включително почистване и извозване на изсечения материал.

Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. След завършване на работата, изпълнителят своевременно почиства работната площадка и извозва строителните отпадъци.

Изпълнителят задължително да спазва технологията на изпълнението на пътно-строителните работи и да осигури използването на материали, отговарящи на стандартите за поддържане и ремонт на пътища.

При извършване на ремонтни работи по местните пътища на територията на община Ивайловград, изпълнителят да осигури необходимата сигнализация и упълномощава длъжностно лице, което да отговаря за състоянието и целостта и.

В процеса на своята работа изпълнителя трябва да спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за приложението им, както и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.

При причиняване на ПТП и/или щета в резултат на неизпълнение или некачествено изпълнение предмета на договора, както и на всички нормативни и технически изисквания, изпълнителят носи пълна имуществена и не имуществена отговорност за причинените вреди и отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите.

Възлаганите работи да се изпълняват в съответствие с изисванията на съответните ПИПСМР (правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопастни условия на труд и опазване на околната среда.

В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението, възложителя има право да възлага и устно.

Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съгласно предвидените средства.

Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

При възникване на авариен ремонт и необходимост от извършване на вид работа, която не е включена в количествената сметка, следва за нея допълнително да се представи анализ на цената, който да се съгласува и приеме от Възложителя.

Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

Изпълнените работи ще се приемат след пълното им завършване в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната нормативни документи и стандарти, след представяне фактури и сертификати за качество на вложените материали и изделия. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се премахват от и за сметка на Изпълнителя.

Видовете дейности които ще бъдат възлагани ежемесечно са както следва:№ по ред

Вид СМР

Ед.мярка

К-во

1

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ, ЗАПЪЛНЕНИ ДО 50 % - РЪЧНО, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО

м

1

2

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ, ЗАПЪЛНЕНИ НАД 50 % - МАШИННО, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО

м

1

3

ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ.НАД 10 М.- РЪЧНО

м3

1

4

МEХАНИЗИРАН ИЗКОП С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ

м3

1

5

ПРОФИЛИРАНЕ НА БАНКЕТИ С АВТОГРЕЙДЕР

мсм

1

6

ИЗКОП МАШИННО С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО И ВС. СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

м3

1

7

ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА, ВКЛ. СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ИЗСЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛ

м2

1

8

ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА

бр.

1

9

ПОЧИСТВАНЕ НА ВТОЦИ И ОТТОЦИ НА ВОДОСТОЦИ

м3

1

10

ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ С ОТВОР ДО 1,50 М.

м

1

11

ИЗМИТАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА ОСНОВА

м2

1

12

ПРОФИЛИРАНЕ НА БАНКЕТИ С АВТОГРЕЙДЕР

мсм

1

13

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ ЗА КАНАВКИ

м3

1

14

ИЗКОП СК.ПОЧВИ ЗА КАНАВКИ

м3

1

15

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 1КМ.

м3

1

16

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ И СРУТИЩА, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО

мсм

1

17

НАПРАВА НА ОБЛИЦОВАНА КАНАВКА /С РАЗЛИЧЕН ПРОФИЛ/ - МОНОЛИТНО

м3

1

18

МEХАНИЗИРАН ИЗКОП С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ

м3

1

19

ТЪНЪК ИЗКОП С ДЪЛБ. ДО 0,50 М. В З.П. РЪЧНО С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М. / ПОД ЕЛ. ОГРАДИ /

м3

1

20

ПОВДИГАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛАСТИЧНА ОГРАДА

м

1

21

РАЗВАЛЯНЕ СТЕНА ОТ КАМЕННА ЗИДАРИЯ

м3

1

22

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ВОДОСТОК

м3

1

23

ДЕМОНТАЖ ПОВРЕДЕНИ ТРЪБИ

м

1

24

ИЗКОП РЪЧНО ЗА ОСНОВИ - ВТОК И ОТТОК

м3

1

25

КОФРАЖ КРИЛА НА ВОДОСТОК И ДЕКОФРАЖ

м2

1

26

АРМИРОВКА

кг

1

27

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН М 150 КРИЛА НА ВОДОСТОК

м3

1

28

ПРЕВОЗ БЕТОН ДО 60 КМ.

м3

1

29

СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ - Ф1000 ЗА ВОДОСТОК, ВКЛ. ДОСТАВКА И МОНТАЖ И ВС.СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

м

1

30

СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ - Ф800 ЗА ВОДОСТОК

м

1

31

ОБРАТЕН НАСИП, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ

м3

1

32

НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 1 КМ.

м3

1

33

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА

м3

1

34

ПОЧИСТВАНЕ НА СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА С ИЗВОЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ДО 1 КМ.

м3

1

35

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА ЗА НАПРАВА НА АСФ. КРЪПКИ

м2

1

36

РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 4-6 СМ. /РЪЧНО/

м2

1

37

ПОДРАВНЯВАНЕ С ГРЕЙДЕР И ВАЛИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА ОСНОВА

м2

1

38

ИЗРЯЗВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 4-6 СМ. ЗА НАПРАВА ВА АСФАЛНОВИ КРЪПКИ, ВКЛ. РЪЧНО ОФОРМЯНЕ, РАЗКЪРТВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ /БЕЗ ТРАНСПОРТ /

м3

1

39

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ / МИНЕРАЛБЕТОН / ДО 20 СМ.

м3

1

40

ПОЛАГАНЕ ОСНОВА ОТ МИНЕРАЛБЕТОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ - ДО 15 СМ.

м3

1

41

ПОЛАГАНЕ ОСНОВА ОТ МИНЕРАЛБЕТОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ - ДО 10 СМ.

м3

1

42

ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН

м2

1

43

БИТУМЕН РАЗЛИВ

м2

1

44

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФ. СМЕС С ДЕБ. ДО 4 СМ. - РЪЧНО ОФОРМЯНЕ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ / БЕЗ ТРАНСПОРТ /

м2

1

45

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФ. СМЕС С ДЕБ. 5 ДО 6 СМ. - РЪЧНО ОФОРМЯНЕ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ / БЕЗ ТРАНСПОРТ /

м2

1

46

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФ. СМЕС С ДЕБ. ДО 4СМ. - МАШИННО ОФОРМЯНЕ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ / БЕЗ ТРАНСПОРТ /

т

1

47

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОР. АСФ.СМЕС С ДЕБ. 5см - МАШИННО ОФОРМЯНЕ, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ / БЕЗ ТРАНСПОРТ/

т

1

48

ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОБЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 20 КМ.

ткм

1

49

ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОБЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАД 20 КМ.

ткм

1

50

БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф 400 ЗА ПРЕМОСТВАНЕ КАНАВКА КЪМ ГЛАВЕН ПЪТ

м

1

51

ПРЕВОЗ НА БЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 15 КМ.

ткм

1

52

ПРЕВОЗ НА БЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НАД 15 КМ.

ткм

1

53

ПРЕВОЗ НА МИНЕРАЛБЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ткм

1

54

НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

м2

1

55

ПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

м2

1

56

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ

м2

1

57

НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БЕТОНОВИ ПЛОЧИ - РЦ

м2

1

58

ПОВДИГАНЕ / СВАЛЯНЕ НИВОТО НА СТАРИ БОРДЮРИ ВИДИМИ

м

1

59

УЛИЧНИ ВИДИМИ БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - СРЕДНИ 15/18/35/100 СМ. ПРАВИ НАД 10М БЕТ

м

1

60

НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5КМ С К1,5

курс

1

61

ПОВДИГАНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА РЕШ. И ШАХТИ ПРИ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

бр.

1Ценообразуващи показатели:

  1. Часова ставка ...................

  2. Допълнителни разходи:

а) върху труда ....................

б) върху механизацията .............

3. Печалба ...........................

4. Доставно-складови разходи ...........


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА МЕСЕЦ ................... 2012 г. - ОБЕКТ .......................................
Вид СМР

Ед.мяр-

ка

К-во

Ед.цена

стойност

1

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ, ЗАПЪЛНЕНИ ДО 50 % - РЪЧНО, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО.

м

610,02

ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА, ВКЛ. СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ИЗСЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛ

м2

1600,03

МEХАНИЗИРАН ИЗКОП С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ

м3

24,04

ПОЧИСТВАНЕ НА ВТОЦИ И ОТТОЦИ НА ВОДОСТОЦИ

м3

32,05

ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 0,8 ДО 1,50 М.

м

4,06

ИЗКОП МАШИННО С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО И ВС. СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

м3

45,07

ОТСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА

бр

4,08

ИЗМИТАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА ОСНОВА

м2

3060,09

ПРОФИЛИРАНЕ НА БАНКЕТИ С АВТОГРЕЙДЕР

мсм

2,010

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 1КМ.

м3

41,011

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ И СРУТИЩА, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО

мсм

1,012

НАПРАВА НА ОБЛИЦОВАНА КАНАВКА /С РАЗЛИЧЕН ПРОФИЛ/ - МОНОЛИТНО

м3

12,013

ПОВДИГАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛАСТИЧНА ОГРАДА

м

24,014

РАЗВАЛЯНЕ СТЕНА ОТ КАМЕННА ЗИДАРИЯ

м3

36,015

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ВОДОСТОК

м3

98,016

ДЕМОНТАЖ ПОВРЕДЕНИ ТРЪБИ

м

8,017

ИЗКОП РЪЧНО ЗА ОСНОВИ - ВТОК И ОТТОК

м3

6,018

КОФРАЖ КРИЛА НА ВОДОСТОК И ДЕКОФРАЖ

м2

80,019

АРМИРОВКА

кг

800,020

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН М 150 КРИЛА НА ВОДОСТОК

м3

29,021

ПРЕВОЗ БЕТОН ДО 60 КМ.

м3

29,022

ОБРАТЕН НАСИП, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ

м3

31,023

СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ - Ф800 ЗА ВОДОСТОК

м

8,024

БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф 400 ЗА ПРЕМОСТВАНЕ КАНАВКА КЪМ ГЛАВЕН ПЪТ

м

3,025

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА

м3

3,026

ПОЧИСТВАНЕ НА СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА С ИЗВОЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ДО 1 КМ.

м3

300,027

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА ЗА НАПРАВА НА АСФ. КРЪПКИ

м2

100,028

ПОДРАВНЯВАНЕ С ГРЕЙДЕР И ВАЛИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА ОСНОВА

м2

1530,029

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ / МИНЕРАЛБЕТОН / ДО 20 СМ.

м3

74,030

ПОЛАГАНЕ ОСНОВА ОТ МИНЕРАЛБЕТОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ - ДО 15 СМ.

м3

39,031

ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН

м2

372,032

БИТУМЕН РАЗЛИВ

м2

372,033

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФ. СМЕС С ДЕБ. ДО 4 СМ. - РЪЧНО ОФОРМЯНЕ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ / БЕЗ ТРАНСПОРТ /

м2

115,034

ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОБЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 20 КМ.

ткм

1224,035

ПРЕВОЗ НА БЕТОН С ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 15 КМ.

ткм

9800,036

НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

м2

600,037

ПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕЗ ПЕРЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

м2

240


ВСИЧКО
ПЕЧАЛБА ........%
СУМА
ДДС 20%
ОБЩО  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Общинаивайловград документаци я iconДокументаци я
Приложение №6 Декларация за общия оборот и оборота от дейности с предмет, аналогичен на настоящата поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом