Доклад №0800002310
ИмеДоклад №0800002310
страница4/4
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-romi_2011.doc
1   2   3   4

Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура

Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства” се съфинансира от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ), чрез държавен инвестиционен заем и от национално съфинансиране чрез бюджета на МРРБ. През първата фаза на проекта са изградени 80 жилища в ромския квартал Столипиново, гр. Пловдив и тази фаза приключва през 2004 г.

След анализиране на 13 общини с компактно ромско население от МРРБ са избрани 4 общини – Самоков, Пазарджик, Раднево и Балчик като бенефициенти на втора фаза на проекта.

През 2008 г. и 2009 г. МРРБ сключва 2 договора за строителство на общо 60 жилища в гр. Пазарджик. През 2009 г. са сключени договори за пълен инженеринг за останалите 3 общини. Сключени са също договори за строителен надзор и консултантски услуги за четирите общини25. Общата стойност на всички договори възлиза на 17 317 122 лв., от които 9 735 625 лв. трябва да се осигурят от национално съфинансиране. Копия на подписаните договори за строителство и инженеринг са изпратени на БРСЕ през март 2009 г. На 30.04.2009 г. БРСЕ информира, че има готовност да извърши превод на сумата от 1 900 000 евро, което е приблизително 50 на сто от остатъка на Заемното споразумение. За извършване на превода е поставено условие за подписване на допълнение към същото споразумение.

На заседание на Министерския съвет на 09.09.2009 г. не се приема Проект на Решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 2001 г., с което се прекратяват преговорите с БРСЕ26.

Поради невъзможност да бъде осигурено финансиране по проекта, през ноември 2009 г. изпълнението на договорите се спира.27


Липсата на финансиране за изграждане на социални жилища е риск за постигане на целите по Програма 12 и Националната програма.

4. Проведени обучения на бенефициенти, ромски общности и служители от централната администрация

Провеждането на обучения на бенефициенти и ромски неправителствени организации е изведено като показател за изпълнение № 9 в Доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно програмния формат на бюджет за 2008 г. и на прогнозите за 2009 г. и 2011 г. на МРРБ. В доклада не са уточнени начинът и формата на обученията, нито броят на обучаваните, поради което не може да се оцени степента на изпълнението на Програмата в тази й част.

През одитирания период обучение е проведено само през 2008 г. Средства за обучение по Програмата през 2009 г. не са отпуснати.

През 2008 г. са проведени четири семинара. Един е дискусионен, проведен в Румъния, Унгария и Югославия, с 10 участници от МРРБ, представител на МС и представител на националния координатор по Националната програма – Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на този семинар е да се запознаят административните служители с добрите практики при решаване на жилищните проблеми на ромите в страните от ЕС изпреварващи България, е била постигната, както е отразено в представения за изпълнението на срещите доклад.

Другите три семинара са за обучение на държавната администрация и на неправителствени организации и бенефициенти по Националната програма, с присъствали общо 92-ма специалисти, представители на различни ведомства и организации. Извършеният към 31.12.2008 г. разход за обучение е 93 022 лв. Плащанията, свързани с обучението са направени след упражнен и документиран предварителен контрол28.


V. Проверка и оценка на осъществения от МРРБ контрол при изпълнение на дейностите по подобряване жилищните условия на ромите

Съгласно изискванията на Закона за устройството на територията, пълният контрол по изпълнение на проектите (строителство) се осъществява от строителен надзор. Лицето на което е възложено упражняването на строителния надзор, обезпечава постоянно присъствие на обекта от специалисти в зависимост от изпълняваните СМР и изготвя окончателен доклад след приключване на строителството.

1. Контрол на отчетните документи

В действащите Вътрешни правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес, съобразно специфичните функции и дейности на МРРБ, е регламентиран и контрол, осъществяван от МРРБ. Той включва контрол за изпълнение на СМР и контрол за разходване на средствата.

Контролът за изпълнение на СМР по договори, сключени от МРРБ в изпълнение на Програма 12, се осъществява от отговорниците на обекти, директорите на дирекции от специализираната администрация – дирекция „Благоустройствени дейности” и дирекция „ВиК” (понастоящем дирекция „Инвестиционни дейности”) и ресорния заместник-министър. Същите извършват проверката на отчетните документи, която удостоверяват с подписа си.

Контролът върху разходване на средствата се извършва от финансовия контрольор и лицата, притежаващи спесимен за първи или втори подпис.

Извършена е проверка по документи за осъществения контрол от МРРБ по изпълнение на договорите, попадащи в определената извадка. Проверени са досиетата на обектите за извършените дейности и финансовите досиета на същите обекти, като е констатирано:

 • Осъществен е контрол от отговорния служител за съответния обект, директора на дирекция „Благоустройствени дейности” и директора на дирекция „ВиК”, което е удостоверено с подписа им върху сметката за стойността на отчетените СМР и извършените доставки;

 • Сметките за стойността на отчетените СМР и извършените доставки за обектите са одобрени от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

 • Преди извършване на разхода, финансовият контрольор е попълнил и подписал контролен лист за предварителен контрол;

 • Прилагана е системата на двойния подпис.

МРРБ осъществява контрол върху извършените дейности по договорите, сключени от общините за обекти за които са преведени целеви трансфери от министерството по Програма 12. С всяка община е сключен Споразумителен протокол, с който се определят условията и реда за предоставяне на целевите средства.

През одитирания период, във връзка с подписаните споразумения, от общините периодично е предоставяна информация на МРРБ за изпълнението на обектите. При завършване на обектите са предоставени на министерството и писмени отчети с приложена документация за изпълнението и усвояването на средствата. Служителите на МРРБ не са констатирали нарушения по целевото разходване на предоставените финансови средства на общините29.

Контролът по документи, осъществяван от служители на МРР, е в съответствие с изискванията на вътрешните актове и сключените споразумения с общините.


2. Контрол на място

Съгласно Вътрешните правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес, съобразно специфичните функции и дейности на МРРБ, специализираните дирекции в министерството осъществяват и контрол на обектите на място.

През одитирания период е осъществявано посещение и оглед от представители на МРРБ на два обекта по Програма 12: „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Боровец, гр. Кърджали” и „Рехабилитация на улична мрежа в ромски квартал с. Брягово – ІІ етап”.

При извършените проверки на място нарушения не са констатирани. Посещенията на обектите са отчитани със заповедта за командировка и доклад към нея за свършената работа.

Отговорниците на обекти или определени от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството служители от специализираните дирекции са участвали в приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на обектите.

Съгласно Споразумителните протоколи, сключени с общините, на които са предоставени финансови средства за изпълнение на обекти по Програма 12, МРРБ чрез свои оторизирани представители извършва проверки на място по изпълнението на обекта. През одитирания период проверки на място не са извършвани от представители на МРРБ30.


Заниженият контрол на място на обекти, финансирани пряко от МРРБ и липсата на контрол на обектите, финансирани чрез трансфери към общини, е риск за постигане оперативните и стратегическите цели на Програма 12 и Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г.


Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 1. В Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г. и Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на МРРБ за 2008 г. и 2009 г. са формулирани ясни и реалистични цели. За постигане на целите са заложени съответни мерки и срок за тяхното изпълнение. Идентифицираните показатели в одитираната програма допринасят за постигане на оперативната цел. Подобряването жилищните условия на ромите в Република България допринася за тяхното интегриране в българското общество по направление жилищна политика.

 2. Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г. и Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на МРРБ за 2008 г. и 2009 г. не се изпълняват ефективно, тъй като:

  1. Дефинираните показатели за ползи/ефекти съответстват на стратегическата цел, но не са обвързани с целеви стойности. Липсата на целеви стойности за изпълнение на дефинираните показатели в Програма 12 от програмните формати на проектобюджети за 2008 г. и 2009 г. не дава възможност за определяне на степента на изпълнението на програмата.

  2. Не е осигурено финансиране за 2010 г. и 2011 г. Това създава риск за постигане целите на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите 2005-2015 г.

  3. Няма обективност при подбора на бенефициентите и обектите за финансиране. Съществува риск за финансиране на неподходящи обекти, при които няма да се постигне или ще се постигне ограничен ефект.

  4. Изпълнението на договорите за подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура, сключени по Програма 12, съответства на договорираните клаузи. Липсата на финансиране за довършване на 7 обекта, както и нецелевото разходване от 2 общини на част от трансферираните средства, е риск за постигане целите на програмата.

  5. Не е осигурено финансиране за изграждане на социални жилища в четири общини, предвидени по Програма 12 и Националната програма.

  6. Заниженият контрол на място на обекти, финансирани пряко от МРРБ и липсата на контрол на обекти, финансирани чрез трансфери към общини, поражда риск за постигане оперативните и стратегически цели на Програма 12 и Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г.

 3. Дейността по създаване на КККР по Програма 12 е част от изпълнението на Дългосрочната програма на АГКК по създаване на кадастъра и имотния регистър. Към 2015 г., до когато е предвидено изпълнението на Националната програма, по отношение на продукта КККР тя може да бъде изпълнена, още повече, че тогава следва да приключи и изпълнението на Дългосрочната програма за действие на АГКК, чиято основна цел е създаването на Национален кадастър и Кадастрален регистър на България.Липсата на финансиране за довършване и изпълнение на обекти през 2008 – 2009 г., за които са сключени договори, както и неодобряването на целеви средства по Програма 12 за 2010 г. и 2011 г. е риск за постигане целите, заложени в Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г.


Част пета

ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит се дава следната препоръка на министъра на регионалното развитие и благоустройството:


 1. В рамките на бюджетната процедура за съответните години до 2015 г. да предлага планиране на необходимите средства за финансиране изпълнението на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г., при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.


На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до десет месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръката и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.


Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е одобрен с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 270 от 08.12.2011 г.


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 24 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, и 12 броя спомагателни доклади (с приложени към тях доказателства и работни документи) се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0800002310


Одитни доказателства


Брой страници


1.

План за действие 2008-2009 г.

9

2.

Програмни формати на проектобюджети на Програма 12 за 2008 г. и 2009 г.

9

3.

Отчети за изпълнение на Програма 12 за 2008 г. и 2009 г.

19

4.

Справка за извършени корекции

1

5.

Работен документ за предоставени трансфери към общини

2

6.

Отговор на въпросник

2

7.

Констативен протокол

1

8.

Въпросник с отговори

9

9.

Поименно разпределение на разходите за 2008 г. по обекти

18

10.

Поименно разпределение на разходите за 2009 г. по обекти

16

11.

Заповед № РД-02-14-212/18.03.2008 г.

6

12.

Формуляр за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността

2

13.

Граждански договор № РД-02-16-1939/11.11.2008 г.

2

14.

Отговор на въпросник

8

15.

Отговор на въпросник

2

16.

Отговор на въпросник

2

17.

Работен документ за проверка на място на обект в община Омуртаг

2

18.

Работен документ за проверка на място на обект в община Попово

5

19.

Работен документ за проверка на място на обект в община Елена

3

20.

Обяснения на директора на Дирекция БД” с приложени доказателства

14

21.

Работни документи за проверка на място

15

22.

Писмо от 14.11.2009 г. до зам.-министър на МРРБ и Протокол № 35 от заседание на Министерския съвет от 09.09.2009 г.

4

23.

Писма – 4 бр. относно проект „Изграждане на социални жилища в полза на нуждаещите се ромски семейства”

8

24.

Работен документ за извършени разходи за обучение на бенефициенти, ромски общности и служители на МРРБ

3
1 Доказателство № 1

2 Доказателство № 2

3 Доказателство № 3


4 Доказателство № 4

5 Доказателство № 5

6 Доказателство № 6

7 Доказателство № 7

8 Доказателство № 8

9 Доказателство № 7

10 Доказателство № 9

11 Доказателство № 10

12 Доказателство № 11

13 Доказателство № 8

14 Доказателство № 12

15 Доказателство № 13

16 Доказателство № 14

17 Доказателство № 15

18 Доказателство № 16

19 Доказателство № 17

20 Доказателство № 17

21 Доказателство № 18

22 Доказателство № 19

23 Доказателство № 20

24 Доказателство № 21

25 Доказателство № 8

26 Доказателство № 22

27 Доказателство № 23

28 Доказателство № 24

29 Доказателство № 8

30 Доказателства № 7, № 8 и № 15

1   2   3   4

Свързани:

Доклад №0800002310 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0800002310 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0800002310 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0800002310 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом