Доклад №0800002310
ИмеДоклад №0800002310
страница3/4
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-romi_2011.doc
1   2   3   4

ІІІ. Проверка и оценка на организацията по планиране на дейностите по изпълнение на Програма 12

 1. Наличие на правила за подбор на проекти

Със Заповед № РД-02-14-610 / 2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Вътрешни правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес, съобразно специфичните функции и дейности на МРРБ. Съгласно действащите Вътрешни правила, изборът на обекти за включване в поименните списъци за финансиране следва да се извършва по определени критерии. Същите се разработват за всяка програма от специализираните дирекции и одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През одитирания период по Програма 12 не са утвърдени вътрешни правила, във връзка с приоритизиране на обектите, отговарящи на критериите за финансиране.7

През 2009 г., в изпълнение на договор за консултантски услуги са разработени критерии и методика за оценка на проекти на общини-бенефициенти, кандидатстващи за реализация на проекти по Националната програма. Бенефициентите са общини, отговарящи на изискванията за допустимост. Кандидат за финансиране е община, предлагаща реализация на проекти в населено място от общината, район или квартал където:

 • населението от ромски произход е над 10 на сто от общото население;

 • ромското население в обхвата на проекта живее в компактни маси с концентрация над 50 на сто.

В разработените правила се регламентират общите условия, свързани с процедурите за кандидатстване и реализация на проектите. Общините не получават директно средства за реализацията на инвестиционните проекти. Целият процес по възлагане, определяне на изпълнител на дейностите, договаряне, разплащания и мониторинг на изпълнението е ангажимент на МРРБ, а за дейностите по регулиране на териториите на АГКК.

Общините имат възможност да предлагат проектни предложения за финансиране на дейности в прилежащи им населени места, административни райони и обособени жилищни квартали по следните 7 мерки:

а) регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо ромско население;

б) подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в съществуващите квартали;

в) подобряване качеството на изградените в съществуващите квартали жилища, които отговарят на нормативните изисквания и на действащи актуализирани подробни устройствени планове на съответните квартали;

г) изработване на подробни устройствени планове на нови терени;

д) изграждане на нова или доизграждане на съществуваща техническа инфраструктура на новоотредените терени;

е) изграждане на социални жилища на новоотредените терени;

ж) изграждане на обекти на социалната инфраструктура на съществуващи и новоотреденитв терени за жилищно строителство.


През одитирания период не са действали утвърдени вътрешни правила за определяне на обекти по програма 12. В края на одитирания период, в изпълнение на договор за консултантски услуги, са разработени критерии и методика за оценка на проекти на общини-бенефициенти, кандидатстващи за реализация на проекти по Националната програма. Същите не са имали приложение през този период.

 1. Изготвяне и утвърждаване на поименните списъци за проекти, финансирани от МРРБ

Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г. е отворен документ, чрез който може да се кандидатства с проекти от всички общини, населени места и квартали, в които е концентрирано ромско население в неравностойно положение. В МРРБ е възприет принципа да се изпълняват дейностите по Програма 12 в населени места и квартали с над 10 на сто ромско население, намиращи се в общини, които са проявили инициативност, идентифицирали са проблемите и са кандидатствали за финансиране по програмата. В резултат от проучване на Институт „Отворено общество” и данни от органите на местното самоуправление относно населението в определените квартали са съставени списък на общини с над 10 на сто ромско население и списък на населени места с компактни маси ромско население.

Общините са кандидатствали за финансиране чрез инициативни писма, в които са посочвали необходимостта от изграждане на посочения обект в населени места или квартали с ромско население. През одитирания период ориентировъчно е използван списък от 150 населени места с над 10 на сто ромско население8.

В МРРБ няма данни за начина на определяне на обектите за финансиране по програма 12 за 2008 г. и 2009 г. Няма данни за критериите, по които са определени приоритетните обекти9. Затова не може да се изрази увереност за обективност относно определянето на обектите за финансиране по Програма 12, а именно дали същите обекти е трябвало да бъдат финансирани, като приоритетни.

През одитирания период са съставени поименни списъци за обекти финансирани от МРРБ. В тях са разпределени разходите по отделните обекти за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт по функции ВиК и Благоустройство. Списъците са актуализирани в резултат на промяна в средствата за финансиране на обектите и усвоените средства през текущата година.

За 2008 г. са съставени 2 поименни списъка за функция ВиК и 5 списъка за функция благоустройство10. За 2009 г. са съставени общо за двете функции 8 поименни списъка по Програма 1211. Списъците за поименно разпределение на разходите за отделните обекти са съгласувани със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, отговорен по Програма 12, и одобрени от министъра.


През одитирания период, във връзка с изпълнението на Програма 12 в МРРБ, няма утвърдени правила за кандидатстване и критерии за определяне на обектите, подходящи за финансиране. Не са прилагани ясни условия, на които трябва да отговарят бенефициентите и проектите. Това създава риск от неефективно планиране и финансиране на обекти, които не са приоритетни.


 1. Определяне на отговорници по обекти

Съгласно Вътрешните правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес в МРРБ, ресорният заместник-министър издава заповеди, с които определя поименно служителите, отговарящи за обектите, включени в Програма 12 за съответната година.

Със заповед № РД-02-14-212 от 18.03.2008 г. на ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството са определени двама служители от дирекция „ВиК” които да отговарят за ВиК обектите към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България.12

За обектите по благоустройствени дейности заповеди през одитирания период не са издавани13. Управление на инвестиционни проекти по Програма 12 е отбелязано като отговорност при атестирането на един държавен служител от дирекция „Благоустройствени дейности”14. Съгласно граждански договор от 11.11.2008 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството е възложил на изпълнител – физическо лице да работи за реализирането на Националната програма15.


Поименното разпределение на обектите, включени в инвестиционната програма за съответната година, допринася за повишаване отговорността на служителите, ангажирани по изпълнението на Програма 12.ІV. Анализ и оценка на резултатността от извършените дейности на Програма 12. Изпълнение на сключените договори от МРРБ

 1. Изработване на кадастрални карти и регистри

За изпълнението на дейностите по Националната програма законосъобразно начало е създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР). Тяхното изработване е заложено като продукт/услуга в Програма 12 като първоетапно необходимо условие за провеждане на устройствените, инфраструктурните и социални мероприятия при осъществяване на строителство, включително за създаване на нови жилищни зони. Целта е последващо изработване на устройствени планове, или включване на земеделски земи към територии населени с роми, което е необходимо за създаването на проекти и планове за задоволяване на конкретни нужди.

Дейността по изработването на КККР се урежда от Закона за кадастъра и имотния регистър и Закон за геодезията и картографията и се изпълнява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпълнява Дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета от Министерски съвет с Решение № 326 от 11.05.2001 г., актуализирана през 2007 г. със заложени обеми и конкретни обекти за изпълнение до края на 2010 г. В тази програма е възприет принципът КККР да бъдат създадени приоритетно в градовете – областни и общински центрове, в населените места с по-голям брой жители, в териториите с интензивен пазар на недвижими имоти и в районите с големи инвестиции. Целта е до края на 2015 г. цялата територия на страната да е покрита с КККР.

В Програма 12 е заложено като продукт/услуга изработване на КККР за населени места с над 10 на сто ромско население, което АГКК изпълнява в рамките на изпълнението на Дългосрочната програма за дейността си. В АГКК има определен от изпълнителния директор служител (началник сектор „Специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”), отговарящ за изпълнението на дейността по Националната програма и нейното отчитане.

До 01.01.2008 г. за АГКК не са предвидени и преведени средства по Програма 12. За изработването на КККР в Плана за действие по Националната програма 2008-2009 г., приет на заседание на Министерския съвет с Решение по Протокол № 4 от 29.01.2009 г., са предвидени средства от републиканския бюджет, както следва:

а) 2008 г. - за изготвянето на КККР в общини с компактно ромско население - 500 000 лв. и за изготвяне на специализирани карти в общини с компактно ромско население - 750 000 лв., или общо за годината 1 250 000 лв.

б) 2009 г. - за изготвянето на КККР в общини с компактно ромско население 1 000 000 лв. и за изготвяне на специализирани карти в общини с компактно ромско население - 1 000 000 лв., или общо за годината 2 000 000 лв.

До началото на одитирания период – 01.01.2008 г. на АГКК не са предоставяни целеви средства за изпълнение на Националната програма. Към тази дата са одобрени КККР за 61 населени места, или 40 на сто от определените като населени с над 10 на сто роми места. За останалите са започнали различни процедури, като част от дейността по изпълнение на Дългосрочната програма за създаване на кадастъра и имотния регистър.

През 2008 г. АГКК е получила предвидените за годината в Програма 12 средства, в размер на 1 250 000 лв. и е сключила 12 договора за изработване на КККР. Те включват 4 населени места и 8 района на гр. София, определени като населени с над 10 на сто роми.

През същата година за създаване на КККР за землища, в които влизат населени места с ромско население, от бюджета на АГКК са изплатени общо 4 973 500 лв. Изработването на КККР се осъществява чрез обществени поръчки, които се възлагат като такива за землища, тъй като база (териториална единица) за изработването на КККР е землището. Последното обхваща не само населеното място, но и околни пасища, гори, урбанизирани територии и др. Поради това на практика стойността на изработването на КККР за отделни населени места не може да се отдели от общата стойност за землището и изразходването на предоставените 1 250 000 лв. е отчетено към 31.12.2008 г. на базата на разплатени фактури за извършена работа по КККР за землища, в които има населени места по Програма 12.

Към 31.12.2008 г. има одобрени КККР за 85 населени места, или за 56 на сто по Националната програма, като за останалите продължават предвидените законови процедури. Процесите по създаването на КККР обхващат подготовка и провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, открито производство, изработване на кадастрален план и кадастрални регистри, период за възражения, одобрени КККР, както и открито производство по искане на отделни инвеститори, като нормативното технологично време обхваща период от 12 – 24 месеца.

През 2009 г. АГКК не е получила предвидените в Плана за действие 2008-2009 г. 2 000 000 лв., за изпълнение кадастрални дейности по Националната програма. Поради естеството на дейността по създаването на КККР, изработването на такива за населени места с над 10 на сто ромско население е продължило. В резултат на основната си дейност, АГКК е приела извършени и фактурирани дейности за землища с населени места по Програма 12 на стойност 5 191 600 лв., от които поради недостиг на финансови средства към 31.12.2009 г. са изплатени 3 983 400 лв., а остатъкът от 1 208 200 лв. - през 2010 г. 16

В резултат на свързаната с изпълнението на Националната програма дейност на АГКК, към 31.12.2009 г. са констатирани:

а) Одобрени КККР за 97 населени места, които представляват 64 на сто от определените 150 места с над 10 на сто ромско население.

б) Изработени КККР и чакащи одобрение за 4 населени места, или 3 на сто от определените като такива с над 10 на сто ромско население.

в) За 13 населени места, представляващи 8 на сто от определените с над 10 на сто ромско население, е открито производство по изработване и одобрение на КККР.

Общо КККР за 11 на сто от населените с роми места са в работен процес (чакащи одобрение и с открито производство).


Дейността по създаване на КККР по Програма 12 е част от изпълнението на Дългосрочната програма на АГКК по създаване на кадастъра и имотния регистър. Към 2015 г., до когато е предвидено изпълнението на Националната програма, по отношение на продукта КККР тя може да бъде изпълнена, още повече, че тогава следва да приключи и изпълнението на Дългосрочната програма за действие на АГКК, чиято основна цел е създаването на Национален кадастър и кадастрален регистър на България.

 1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура

Подобряването на съществуващата и изграждането на нова техническа инфраструктура включва извършване на дейности, свързани с изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация и основни ремонти на пътни настилки, благоустрояване и строителен надзор върху изпълнението на строителните работи.

  1. Изпълнение на договори, сключени от МРРБ за обекти по одитираната програма

През 2008 г. - 2009 г. са извършени преки инвестиционни дейности от МРРБ за 26 обекта на стойност 3 634 284 лв., в които са извършени дейности, отчетени по Програма 12. През одитирания период са сключени договори за 5 обекта. Останалите 21 обекти са преходни.

За всеки обект е съставено досие. За извършване на СМР са сключени 8 договора по ВиК и 18 договори за благоустройствени дейности. За всеки един от обектите е сключен договор за упражняване на строителен надзор от лицензирани надзорни фирми, който е неразделна част от инвестиционното досие на обекта.

Като част от одита е извършена проверка на изпълнението на договорите за СМР, сключени от МРРБ по одитираната програма, за които са изразходвани средства през 2008 г. и 2009 г. Проверената извадка включва обекти, определени въз основа на критерий „размер на изплатените средства през одитирания период”. Проверени са досиетата на 10 обекта, за които са изплатени през одитирания период над 10 000 лв.

При проверката се констатира следното:

   1. За обект „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Боровец в гр. Кърджали” са сключени два договора. Първият договор е сключен през 2007 г. за 5 997 953,51 лв. Договорът е изпълнен в срок и за извършените СМР са изплатени през 2007 г. и 2008 г. общо 5 992 978,24 лв., от които 2 636 175,82 лв. по Програма 12, предмет на одита, и 3 356 802,42 лв. - по Програма 1 (ВиК). Финансирането на обекта и от Програма 1 се е наложило поради недостатъчните средства по Програма 12. Извършеното частично финансиране на обекта от друга програма е в резултат на недобрата организация по планиране на финансирането на обектите. Средствата са определени не според необходимостта, а според наличния финансов ресурс17.

Вторият договор е сключен през 2008 г. за допълнителни СМР на стойност 1 084 480,50 лв. Договорът е изпълнен в срок и за извършените СМР са изплатени 1 083 854,42 лв. Изплатените средства са отчетени по Програма 12.

   1. За обект „Реконструкция на ул. „Младост” (ромска махала), с. Сенник, община Севлиево” е сключен договор през 2008 г. за 119 727,78 лв. Изпълнението на договора е в съответствие с договорените клаузи. Изплатените средства, в размер на 119 727,78 лв., са отчетени като разходи по Програма 12.

   2. През 2007 г. е сключен договор за „Възстановяване на инженерната инфраструктура в ромската махала на гр. Попово” на стойност 379 200 лв. Изпълнението на договора е в съответствие с предвидените клаузи. Изплатените средства по договора са 379 199,72 лв. В проверената документация не са установени пропуски и нарушения.

   3. За обект „Реконструкция на част от уличната мрежа с. Беломорци, община Омуртаг” е сключен договор през 2008 г. за 793 301,44 лв. За извършени СМР са изплатени през одитирания период общо 418 136,99 лв. Поради изчерпване на финансовите средства за 2009 г. за СМР на обекта по Програма 12, с Акт (обр.10) от 24.08.2009 г. строителството на обекта е спряно18. С допълнително споразумение от 29.12.2009 г. договорната цена е намалена с 56 274,67 лв., като е определена нова цена в размер на 737 026,77лв. Съгласно количествено-стойностна сметка, приложена към допълнителното споразумение, оставащите за извършване и актуване видове работи са на стойност 318 889,78 лв. с ДДС. След сключване на допълнителното споразумение за обекта не са одобрявани финансови средства в поименното разпределение на разходите за 2010 г.

   4. За обект „Рехабилитация на улична мрежа в ромски квартал, с. Брягово – ІІ етап, община Хасково” е сключен договор през 2009 г. на стойност 199 788,90 лв. По време на изпълнение на СМР на обекта се установява, че е отпаднала необходимостта от извършване на някои видове СМР, а изпълнението на други е нецелесъобразно. За тези обстоятелства е съставен Констативен протокол от страна на проектанта, упражняващия строителен надзор и изпълнителя на обекта. Възложителят е одобрил заменителна таблица, съдържаща описание на видовете СМР и други дейности с единични цени и с количества – по договор и по предложение за изпълнение. В съответствие с чл. 14 от договора от 2009 г. между МРРБ и изпълнителя договорените видове и количества СМР са променени, което е променило и стойността на обекта.19 Срокът за изпълнение на СМР по договора е спазен. Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 128/06.10.2009 г. До края на 2009 г. са изплатени общо 74 426,40 лв.

   5. През 2007 г е сключен договор за „Основен ремонт на ул. ,,Георги Петров”, с. Добревци, община Ябланица” на стойност 39 819,48 лв. Срокът за изпълнение на СМР по договора е спазен. Изплатените средства съответстват на стойността на приетите СМР.

   6. За обект „Ремонт на улици в ромски квартали на община Твърдица” е сключен договор през 2007 г. за 483 592,52 лв. Изпълнението е в съответствие с клаузите на договора. Изплатените средства съответстват на стойността на приетите СМР.

   7. За обект „Рехабилитация на техническа инфраструктура в ромски квартали гр. Върбица” е сключен договор през 2007 г. за 406 649,76 лв. Изпълнението е в съответствие с клаузите на договора. Изплатените средства съответстват на стойността на приетите СМР.

   8. За обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в кв. Кантона, с. Майско, община Елена” е сключен договор през 2007 г. за 502 212,81 лв. Изпълнението на договора е приключило през 2008 г. в съответствие с предвидените клаузи. Изплатените средства по договора са 501 523,49 лв. В проверената документация не са установени пропуски и нарушения.

   9. За обект „Благоустрояване на ул. Крайбрежна от о.т. 229-260-261 до о.т. 263; ул. „Комсомолска” от о.т. 176-177-180-183 до о.т. 257, с. Бенковски, община Кирково” са сключени два договора. Първият договор е сключен през 2007 г. за 223 984,66 лв. Договорът е изпълнен в срок и за извършените СМР са изплатени договорените средства.

Вторият договор е сключен през 2009 г. за „Допълнителни строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на улични настилки в с. Бенковски, община Кирково – ІІ етап” на стойност 110 978,40 лв. Изпълнението е в съответствие с клаузите на договора. Изплатените средства съответстват на стойността на приетите СМР.

По документи извършените СМР по 10-те договора, попадащи в извадката, съответстват на договорените. Изпълнението на 9 договора е извършено в срок и изплатените средства съответстват на извършените и приети работи. Строителството на 1 обект в община Омуртаг е спряно. За извършване на оставащите по договора СМР не са одобрени финансови средства в поименното разпределение за разходите за 2010 г.


Изпълнението на договорите, сключени по Програма 12, съответства на договорираните клаузи. Поради липса на финансиране един обект не е довършени.


Като част от одита, е извършена проверка на място за изпълнение на СМР на 10-те обекта по Програма 12, пряко финансирани от МРРБ и включени в извадката. От извършените проверки с посещение на място на обектите, чрез визуален оглед и преброяване или измерване се констатира следното:

 • Строителството на обект „Реконструкция на част от уличната мрежа с. Беломорци, община Омуртаг” е спряно през 2009 г. Обектът не е приключил по време на одита. Количеството на положените бетонови бордюри е по-малко от актуваното, а полагането на материали за основа е в повече. Демонтираните стари бордюри, съответстват на количеството по документи и същите са на разположение на кметството. Проверката е извършена в присъствието на представители на общината и същите не са изразили отрицателно становище по констатираното.20

 • При обект „Възстановяване на инженерната инфраструктура в ромската махала на гр. Попово” водомерните шахти са изградени в дворовете на потребителите и част от тях не са достъпни за оглед. По-голямата част от шахтите са зазимени (покрити с различни материали) и не може да се установи дали са новоизградени и дали е монтирана ВиК апаратура. По тази причина констатираните шахти са повече от приетите за обекта. Във водомерните шахти на три парцела няма монтирани водомерни възли. 21

 • При обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в кв. Кантона, с. Майско, община Елена” по канализация профил 1 и водопровод профил 2 няма несъответствия с приетите работи. По канализация профил 2 видимо не е открита шахта № 1. По канализация профил 3 не са изградени пречиствателна станция за отпадъчни води, отвеждащ канал и открита канавка. По водопровод профил 1 не са открити 4 табелки.22

От писмените обяснения на директора на Дирекция „Инвестиционни дейности” към общинската администрация и приложените доказателства е видно, че изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, както и отвеждащ колектор след нея не е предвидено в техническата спецификация като обект на договаряне. Тези дейности не влизат в количествено-стойностните сметки, приложени към договора. Разходи за изпълнение на пречиствателна станция за отпадъчни води, както и отвеждащ колектор не са правени.23

 • При извършения оглед на останалите 7 обекта не са констатирани несъответствия с документацията.24

Констатираните несъответствия при извършените проверки на място между видимите СМР и приетите по документи, при извършените проверки на място, не са съществени.

2.2. Изпълнение на договори, сключени от общини за обекти, на които са преведени целеви трансфери от МРРБ по одитираната програма

Между МРРБ и общините, на които са предоставени целеви средства, са сключени Споразумителни протоколи. Предоставените трансфери са предназначени за целево изпълнение на СМР и строителен надзор на обекти по Програма 12.

През 2008 г. - 2009 г. са преведени от МРРБ, като целеви трансфери към общинските бюджети 16 544 008 лв. за 27 обекта.

Извършени са одити на сключени договори за СМР на 22 общини за 26 обекти, финансирани от МРРБ по Програма 12. Поради ограничен човешки ресурс един обект не е проверяван. Резултатите от проверките, включващи констатации за процедурите по ЗОП и НВМОП и изпълнението на договорите по документи и на място, се съдържат в Спомагателни доклади, към които са приложени съответните доказателства и работни документи.

   1. Проверка на проведени процедури по ЗОП и НВМОП

След обобщаване на информацията относно проведените процедури по ЗОП или НВМОП, съдържаща се в Спомагателните доклади и други работни документи, се установи следното:

а) За обществена поръчка с предмет „Благоустройване на ул. „Тракия”, гр. Любимец” (открит с Решение № РД-09-380/15.07.2008 г.) е проведена открита процедура по ЗОП. Констатирани са нарушения, които се съдържат и в одитен доклад № 0042600708 на Сметната палата, след извършен одит на финансовото управление. Същият е приет от Сметната палата с Решение № 070/08.04.2009 г.

б) При провеждане на открит конкурс по НВМОП през 2008 г. в:

- община Долни Чифлик, с предмет „Водоснабдяване на квартали с концентрация на ромско население на с. Гроздьово” (открит с Решение № 12/10.06.2008 г.);

- община Дългопол, с предмет „Водопроводен клон от ОТ 28 до ОТ 46” (открит с Решение № 5/01.07.2008 г.);

- община Борован, с предмет „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа” (открит с Решение № 4/16.07.2008 г.);

- община Бяла Слатина, с предмет „Канализация гр. Бяла Слатина” (открит с Решение № 13/18.07.2008 г.);

- община Берковица, с предмет „Ремонт на водопровод и реконструкция канализация в ромски квартал Раковица” (открит с Решение № 15-559/17.07.2008 г.);

- община Кайнарджа, с предмет община Медковец, с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа” (открит с Решение № Р-ЗОП-4 /29.07.2008 г.) и

- община Георги Дамяново, с предмет „Реконструкция на Вътрешна водопроводна мрежа” (открит с Решение № 129/29.07.2008 г.)

- и през 2009 г., в община Вълчедръм с предмет „Рехабилитация на ул. „Райко Даскалово” (открит с Решение № 662/14.05.2009 г.).

При критерий „икономически най-изгодна оферта” за оценка на офертите, възложителите е допуснато оценяване на показатели, които не са свързани с изпълнението на поръчката, а с качеството на участниците.

В обявлението на обществената поръчка в Община Долни чифлик възложителят е поставил като изискване за доказване на икономически и финансови възможности - “наличие на общ оборот на строителна дейност за последните три години 7 500 000 лв.”

Прогнозната стойност на малката обществена поръчка е в размер от 620 000 лв. до 695 000 лв. (без ДДС), поради което изискването за оборот необосновано ограничава участието на лица в процедурата в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

в) В обявлението на обществената поръчка в община Дългопол, с предмет „Водопроводен клон от ОТ 28 до ОТ 46” (открит с Решение № 5/01.07.2008 г.), възложителят е определил като условие за допускане на участниците „да са реализирали оборот през последните 3 години минимум 5 500 000 лв. Прогнозната стойност на малката обществена поръчка е в размер на 571 000 лв. (без ДДС), поради което изискването за оборот необосновано ограничава участието на лица в процедурата в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

г) За обект „Рехабилитация и ремонт на водопроводи, допълнително водоснабдяване и реконструкция на водопровод и канализация на улица в община Търговище” (открит с Решение № З-01-743/06.08.2009 г.) е проведен открит конкурс по НВМОП с три обособени позиции, две от които по Програма 12. Към 31.12.2009 г. процедурата не е приключила, средствата не са усвоени и са налични по банковата сметка на общината като преходен остатък за следващата година.

д) За обекти „Подмяна на водопроводи и пътни настилки на ул. „Люти брод” и „Канализация ул. „Мизия” в община Нови пазар са сключени отделни договори през ноември 2008 г. с един и същи изпълнител, след събиране на три оферти по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП. Договорите са с идентичен предмет и необходимостта от възлагането им възниква по едно и също време, със сключването на Споразумителни протоколи през 2008 г. Общата стойност на договорите възлиза на 198 763,90 лв. без ДДС и изисква провеждането на процедура по възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП. Налице е нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.

е) За обект „Рехабилитация на улична мрежа в населени места с компактно ромско население в община Шумен” (открит с Решение № ЗОП-01-01/19.02.2009 г.) е проведен открит конкурс по НВМОП. В обявлението за конкурса не са обявени гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, като същите са посочени в документацията за участие.

ж) За обект „Канализация на ул. „Васил Левски”, гр. Ловеч” е сключен договор през 2009 г. след проведен открит конкурс по НВМОП (открит с Решение № 15 от 09.06.2009 г.). Към участниците в обявлението са определени ограничителни изисквания, с което се нарушава разпоредбата на чл. 9 от НВМОП. Допуснато е смесване на критерии за подбор с показател за оценка на офертите, в нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП.

з) През 2008 г. е проведен открит конкурс по НВМОП за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Средище в община Кайнарджа” (открит с Решение № РД-09-327/06.112008 г.), обект „Реконструкция на ВВМ община Борован” (открит с Решение № 4/16.07.2008 г.); и обект „Реконструкция на ВВМ в с. Говежда община Георги Дамяново” (открит с Решение № 129/29.07.2008 г.). В обявлението за обществените поръчки са поставени изисквания, които нарушават чл. 9 от НВМОП, тъй като необосновано ограничават участието в процедурата на един от видовете участници - обединенията. Нарушен е и принципът на равнопоставеност, тъй като са поставени различни изисквания за допускане на различните видове участници в процедурата.

В обявлението на обекта в община Кайнарджа не е включена информация за количество или обем, като е направено препращане „съгласно приложената към документацията количествена сметка”, с което не са спазени разпоредбите на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП във връзка § 2 от ПЗР от НВМОП. Възложителят е изпратил на 22.02.2010 г. информация за приключено изпълнение на договора, като е отбелязано, че същият е изпълнен на 22.05.2009 г. Нарушен е чл. 34, ал. 1 от НВМОП (ред. от 01.01.2009 г.), тъй като информацията е изпратена след изтичане на 7-дневния срок.

За сключения договор за обекта в община Георги Дамяново не е изпратена информация до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки в седмодневен срок от сключване на договора.

и) При възлагане на малки обществени поръчки с предмет “Рехабилитация на ул. “Райчо Даскалов” в с. Септемврийци, общ. Вълчедръм” и “Изграждане на ВВМ – II част в с. Долни Цибър – община Вълчедръм (открити с Решение № 662 от 14.05.2009 г.) един от показателите за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта” е “пригодност на участника”. Нарушен е чл. 6, ал. 5 от НВМОП.

При възлагане на обществената поръчка “Изграждане на ВВМ – II част в с. Долни Цибър – община Вълчедръм” в обявлението е поставено изискване към участниците да докажат “минимален, документално доказан оборот от дейността за предходните три години (2006 г., 2007 г., 2008 г.), според приложени годишни финансови отчети в размер на 4 000 000 лв.”.

Осигурените от МРРБ средства са в размер на 500 000 лв., а е сключен е договор за 941 948 лв. (без ДДС).

Изискването за оборот необосновано ограничава участието на лица в процедурата, в нарушение на чл. 9 от НВМОП.

й) На 09.11.2009 г. е приключило изпълнението на договор за обект “Рехабилитация на улици в кв. Изгрев, община Дряново” (процедурата е открита с Решение № 374/21.07.2008 г.). Възложителят е изпратил на 11.12.2009 г. до АОП информацията за приключилото изпълнение на поръчката.

Възложителят е изпратил на 22.02.2010 г. до АОП информация за приключено изпълнение на договора за малка обществена поръчка с предмет “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Средище, община Кайнарджа” като е отбелязано, че същият е изпълнен на 22.05.2009 г.

Нарушен е чл. 34, ал. 1 от НВМОП (ред. от 01.01.2009 г.), тъй като информацията не е изпратена в изискуемия 7-дневен срок.

За останалите обекти не са констатирани нарушения на ЗОП и/или НВМОП.

   1. Проверка на изпълнението на сключените договори

След обобщаване на информацията от Спомагателните доклади и други работни документи по изпълнението на договорите за СМР, сключени от общините, на които са преведени целеви трансфери по одитираната програма, се установи следното:

а) Изпълнени са 17 обекта и за извършените СМР са изплатени получени от трансфера средства.

- За обект „Реконструкция на водопровод в с. Средище, община Кайнарджа” са разходвани 8 864 лв. по-малко от получените като трансфер и договорени средства, които са възстановени на МРРБ. Срокът за изпълнение на СМР на обекта не е спазен, но не са изплатени неустойки от изпълнителя. Окончателен доклад за изпълнението на СМР от фирмата, упражняваща строителен надзор не е изготвен. Обектът не е приет от Държавна приемателна комисия.

- За обект „Рехабилитация на улици в кв. „Изгрев”, гр. Дряново”, от получения трансфер не са усвоени 5 705 лв., но не са възстановени в бюджета на МРРБ.

- По три изпълнени договора и приети СМР на обекти в общините Бойчиновци, Брезник и Шумен са останали неразплатени общо 187 587 лв., поради непревеждане от МРРБ на средствата, предвидени с подписаните споразумения.

- За обект „Допълнително водоснабдяване с. Маслиново, Хасково” в община Хасково е преведен трансфер през 2009 г. за 400 000 лв. С Решение от 28.08.2009 г. Общинският съвет Хасково дава съгласие с предоставените от МРРБ целеви средства да се разплати за извършени СМР за друг обект от 2006 г. - „Водоснабдяване на село Маслиново, Община Хасково”. Изплащането на средства в размер от 343 480 лв. не съответства на целевото предназначение на трансфера. Взетото решение е в противоречие със Споразумителен протокол № РД 02-30-20/22.04.2009 г. между Община Хасково и МРРБ. От трансфера в размер на 400 000 лв. целево са изразходени средства в размер на 56 520 лв. за обект „Допълнително водоснабдяване с. Маслиново”. Изплатената сума е с 12 678 лв. по-малко от фактурираната сума за обекта, който съответства на целевото предназначение на трансфера.

б) Неприключили 6 обекта, поради липса на финансови средства

- По договорите за изпълнение на СМР на обектите в общините Долни Чифлик и Дългопол плащанията са извършвани поетапно за действително извършените СМР, за които е осигурено финансиране. Поради неосигурено финансиране от МРРБ в пълен размер (за община Долни Чифлик 144 116 лв. и 85 132,74 лв. за община Дългопол), са съставени Актове за спиране на строителството. Договорът за изпълнение на СМР на обекта в община Дългопол е прекратен от възложителя.(т.е. вложени са средства без да има резултат).

- Строителството на обект в община Рудозем е спряно, поради липса на осигурено цялостно финансиране на обекта. Изплатените средства по договора съответстват на целевото предназначение на получения трансфер, който е с 93 000 лв. по-малко от договореното в Споразумителния протокол.

- За обект в община Ябланица са изпълнени и приети дейности по І етап и малка част от дейностите по ІІ етап. За приетите дейности са изплатени средствата от трансфера. Причината за неизпълнението на останалите договорени дейности е липса на финансиране. Към момента на извършване на одита договорът с изпълнителя не е прекратен.

- Изпълнението на договора за обект „Водоснабдяване на група Медковец І-ви етап” не е приключил, поради спряно финансиране от МРРБ.

 • За обект ,,Благоустрояване на ул. ,,Тракия”, гр. Любимец” е получен трансфер в размер на 520 000 лв. Сключеният договор е за 2 300 104 лв., преди да е осигурено финансиране за обекта. За извършени СМР и строителен надзор са изплатени общо 290 730 лв. За останалите СМР по сключения договор не е осигурено финансиране и изпълнението им не е започнало. Останалата част от трансфера - 229 270 лв., общината е изразходила за други неотложни текущи разходи, с което са нарушени чл. 2 и чл. 3 от Споразумителния протокол № РД-02-30-6/22.04.2009 г. между МРРБ и Община Любимец.

в) Изпълнението на 3 обекта продължава след одитирания период.

От извършените проверки на 26 обекти е констатирано, че са извършени и приети СМР на 17 обекта, от които за 3 обекта не са разплатени средствата по договорите, поради непревеждане на дължимите средства от МРРБ, съгласно подписаните споразумения. Изпълнените договори, сключени от общините за обекти, на които са преведени целеви трансфери от МРРБ по одитираната програма представляват 70 на сто от общо сключените договори.

Към края на одитирания период изпълнението на договорите за 6 обекта не е приключило, поради липса на финансиране, което е 23 на сто от общо сключените договори.

Общините са използвали средствата от предоставения им целеви трансфер по предназначение, с изключение на 2 общини (Хасково и Любимец), в които част от трансферираните средства са изразходвани за други обекти.


Преведените средства от МРРБ по Програма 12 са усвоени от общините по предназначение, с изключение на 2 общини, в които част от трансферираните средства са разходвани нецелево. Извършените плащания съответстват на договорените. Липсата на финансиране за довършване на 6 обекта, както и нецелевото разходване на част от трансферираните средства е риск за постигане целите на одитираната Програма 12.

   1. Проверка на място

Извършена е проверка на място за изпълнение на СМР на обектите, финансирани от МРРБ, чрез трансфери към общините. При проверките е извършен оглед на видимите СМР и тяхното замерване или преброяване.

а) Изпълнението на СМР на два обекта в общините Сливен и Търговище е извън одитирания период.

б) Извършените СМР на обект в община Ябланица са закрити и проверката е само документална.

в) За обект в община Любимец действително извършените работи за ремонт на дупки с плътна асфалтобетонова смес са за площ с 500 кв. м по-малко от отчетените работи. Становището на представителите на инвеститора и изпълнителя е, че разликата по договорения обем работа е изпълнена на друга улица, която не е обект на сключения договор. Изпълнението на обекта е спряно от изпълнителя, поради неосигурено финансиране на останалите за извършване по договора СМР.

г) За обект в община Рудозем е констатирано несъответствие между установените на място и актуваните и отчетени СМР. Обяснението на общинската администрация е, че същите ще бъдат коригирани при окончателното приемане на обекта.

д) При проверка на място на обект в община Кайнарджа са установени неотстранени към 31.12.2010 г. пропадания на настилка. Обектът не е приет от Държавната приемателна комисия.

е) В община Нови пазар възложените СМР са изпълнени, но има пропадания и деформации, за които от общинската администрация са предприети действия за отстраняване на появилите се дефекти от фирмата-изпълнител, след извършената одиторска проверка.

ж) Обектът в община Брезник е изпълнен съгласно договора, функционира и е приет с акт за установяване на годността за приемане на строежа (образец 15). Съгласно подписания констативен акт, на обекта не е извършено повдигане на пет ревизионни шахти и една дъждоприемна шахта. С писмо от 21.07.2010 г. кметът на общината е уведомил изпълнителя да извърши необходимите СМР. На ул. ”Граово” са извършени и актувани по-малко от предвидените по проекта СМР – полагане на бордюри при заустванията с пресечните улици, тъй като при поставяне на уличните бордюри има денивелация спрямо тротоарите на другите улици.

з) При извършените проверки на място на останалите 18 обекти не са установени несъответствия с актуваните и отчетени СМР.
1   2   3   4

Свързани:

Доклад №0800002310 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0800002310 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0800002310 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0800002310 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом