Доклад №0800002310
ИмеДоклад №0800002310
страница2/4
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-romi_2011.doc
1   2   3   4
Раздел пети включва контрол по документи и на място, осъществяван от МРРБ при изпълнение на дейностите по подобряване жилищните условия на ромите. Контролът по документи, осъществяван от МРРБ, включва контрол за изпълнение на СМР и контрол за разходване на средствата.

Контролът за изпълнение на СМР по договори, сключени от МРРБ в изпълнение на Програма 12 се осъществява от отговорниците на обекти, директорите на дирекциите на специализираната администрация – дирекция „Благоустройствени дейности” и дирекция „ВиК” (сега дирекция „Инвестиционни дейности”) и ресорния заместник-министър. Същите извършват проверката на отчетните документи, която удостоверяват с подписа си.

Контролът върху разходване на средствата се извършва от финансовия контрольор и лицата, притежаващи спесимен за първи или втори подпис.

МРРБ осъществява контрол върху извършените дейности по договорите, сключени от общините за обекти, за които са преведени целеви трансфери от МРРБ по Програма 12. С всяка община е подписан Споразумителен протокол, с който се определят условията и реда за предоставяне на целевите средства.

През одитирания период, във връзка с подписаните споразумения, на МРРБ периодично е предоставяна информация за изпълнението на обектите. При завършване на обектите на министерството са предоставени и писмени отчети с приложена документация за изпълнението и усвояването на средствата. Служителите на МРРБ не са констатирали нарушения по целевото разходване на предоставените финансови средства на общините.

Контролът по документи, осъществяван от служители на МРРБ, е в съответствие с изискванията на вътрешните актове и сключените споразумения с общините.

През одитирания период е осъществявано посещение и оглед от представители на МРРБ на 2 обекта по Програма 12. При извършените проверки на място нарушения не са констатирани. Посещенията на обектите са отчитани със заповедта за командировка и доклад към нея за свършената работа.

Отговорниците на обекти или определени от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството служители от специализираните дирекции са участвали в приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на обектите.

Съгласно Споразумителния протокол, сключен с общините, на които са предоставени финансови средства за изпълнение на обекти по Програма 12, МРРБ чрез свои оторизирани представители извършва проверки на място по изпълнението на обекта. През одитирания период проверки на място не са извършвани от представители на МРРБ.

Заниженият контрол на място на обекти, финансирани пряко от МРРБ и липсата на контрол на обекти, финансирани чрез трансфери към общини, е риск за постигане оперативните и стратегически цели на Програма 12 и Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г.

Липсата на финансиране за довършване и изпълнение на обекти през 2008 – 2009 г., за които са сключени договори, както и неодобряването на целеви средства по Програма 12 за 2010 г. и 2011 г. е риск за постигане целите, заложени в Програма 12 и Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015 г.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

Одитът е извършен на основание чл. 37, ал. 4 от Закона за Сметната палата (отм.), одитна задача № 476 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. и в изпълнение на заповед № 0Р-8-23 от 14.09.2010 г. на ръководителя на отделение VІІІ на Сметната палата.

Предмет на одита е Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

По Програма 12, съгласно програмните формати на бюджетите на МРРБ за 2008 г. и 2009 г., са заложени продукти/услуги със съответните показатели за изпълнение. Тези услуги съдържат извършване на дейности, свързани с изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, благоустрояване, изграждане на жилища на нуждаещи се ромски семейства и създаване на кадастрални карта и кадастрални регистри.

През 2008 г. и 2009 г. Програма 12 се изпълнява от дирекция „Благоустройствени дейности” в МРРБ (сега дирекция „Инвестиционни дейности” съгласно УП на МРРБ от 17.11.2009 г.). Ангажирани по изпълнение на Програма 12 са трима служители, като същите са изпълнявали и други функции.

През одитирания период министри на регионалното развитие и благоустройството са Асен Гагаузов, за периода от 17.08.2005 г. до 27.07.2009 г., и Росен Плевнелиев от 27.07.2009 г. до 09.09.2011 г., които носят управленската отговорност съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Одитът на Програма 12 е извършен в съответствие с одитните стандарти, приети от Сметната палата.

Целите на одита са:

1. Да се извърши проверка, анализ и оценка на създадените условия за изпълнение на Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България от програмния бюджет на МРРБ, както и резултатите от реализацията й.

2. Да се предостави на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на други заинтересовани институции независима и обективна оценка за дейността по изпълнението на Програма 12, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

3. Да подпомогне ръководството на МРРБ за подобряване на ефективността на одитираната дейност в области, в които изпълнението е незадоволително, чрез препоръки за подобряване на тези дейности.

Одитната задача обхваща:

 1. Анализ и оценка на финансовата осигуреност на Програма 12;

 2. Проверка, анализ и оценка на създадената организация, изпълнението на дейностите по подобряване на жилищните условия на ромите в Република България и постигнатите резултати;

 3. Анализ и оценка на осъществения контрол от МРРБ на изпълнението на договорите;

 4. Проверка на изпълнението на 10 договора за СМР, сключени от МРРБ по Програма 12, за които са изразходвани средства през 2008 г. и 2009 г.

 5. Проверка на сключените от общини договори за обекти, финансирани чрез трансфери от МРРБ по Програма 12.

Одитът е извършен и обхваща дейността на административни структури и звена в Централната администрация на МРРБ. Като част от одита е извършена проверка на изпълнението на договорите за СМР, сключени от МРРБ по Програма 12, за които са изразходвани средства през 2008 г. и 2009 г. Проверената извадка включва обекти, определени въз основа на критерий „размера на изплатените средства през одитирания период”. Проверени са досиетата на 10 обекта, за които са изплатени през одитирания период над 10 000 лв.

Одитът включва също проверки на сключените договори от общини за обекти, финансирани чрез трансфери от МРРБ. Одитни екипи от териториалните поделения на Сметната палата извършиха одити на сключени договори за СМР на 22 общини за 26 обекти, от общо 27 обекта. Поради ограничен човешки ресурс един обект не е проверяван.

При одита на Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” са използвани следните критерии за оценка, ориентирани към очакваните резултати:

  1. Наличие на стратегии, планове и програми за управление дейностите по подобряване жилищните условия на ромите в Република България;

  2. Финансова осигуреност за изпълнение на одитираната Програма 12 и постигане на оперативните и цели;

  3. Организация на дейностите по изпълнение на Програма 12;

  4. Резултатност от извършените дейности на Програма 12. Изпълнение на сключените договори по отделните видове обекти и

  5. Контрол, осъществяван от МРРБ, при изпълнение на дейностите по подобряване жилищните условия на ромите в Република България.

Подборът на критериите е съобразен със спецификата на Програма 12.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ

І. Наличие на стратегии, планове и програми за управление дейностите по подобряване жилищните условия на ромите в Република България

На 2 февруари 2005 г. министър-председатели и вицепремиери от осем държави от Централна и Югоизточна Европа подписват в София декларация за „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.”. Декадата е опит за решаване на проблемите и за промяна в живота на ромската общност. Целта е интегриране на ромите в четири направления: здравеопазване, образование, жилищна политика и трудова заетост.

За постигане целите на Десетилетието на ромското включване, Народното събрание приема на 8 април 2005 г. декларация за ангажираността на държавните институции. С решение от 14 април 2005 г., Народното събрание приема Национален план за действие по „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.”. Стратегическата цел на приоритет 3 „Жилищни условия” от Националния план е: „Устойчиво подобряване на жилищните условия на ромите в Република България”.

С Решение на Министерския съвет от 22 март 2006 г. е приета Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г. Управлението на Националната програма се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството в координация с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (МС).

Националната програма е подготвена в съответствие с Националната жилищна стратегия на Република България, приета с Решение на МС от 14 май 2004 г. и в изпълнение на Плана за действие за реализация на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.” и Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество от 1999 г. Основната цел е да се обединят, насочат и координират усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за повишаване на жизнения стандарт и за равноправното интегриране на ромите в българското общество.

Мерките по Националната програма са във връзка с изготвяне и допълване на кадастралните карти и регистри, подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в съществуващите квартали, изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура на съществуващи и новоотредени терени за жилищно строителство. Очакваните резултати са благоустроени квартали в населените места и подобрен жизнен стандарт на ромите в България. Централна роля при изпълнение на Националната програма имат МРРБ и Министерството на финансите. Отговорни институции/организации по изпълнение на мерките, посочени в Националната програма са и органите на местното самоуправление, неправителствени организации (НПО), в т.ч. ромски НПО, специализирани държавни и местни органи и др.

Националната програма се реализира посредством Планове за действие, разработени по години, чрез включени конкретни мерки и дейности. Планът за действие 2008 – 2009 г. включва изпълнението на конкретни мерки по Националната програма, отговорните институции за изпълнението им, необходимите финансови средства, източниците за финансиране и индикаторите за измерване. Последните са без посочени стойности за изпълнение1.

Приоритетна област в Програмата на МРРБ (2009-2013 г.) е благоустрояването на населените места и създаване на условия за управление и поддържане на жилищния фонд. Една от целите, заложени в рамките на това направление, е социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия. Посочени са и съответните мерки и действия за постигането й.

В програмните формати на бюджети на МРРБ за 2008 г. и 2009 г. е включена Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”. Оперативната цел е „Подобряване на жизнения стандарт на ромите с цел равноправното им интегриране в българското общество”. С Програмата 12 се цели успешното интегриране на ромското население чрез урегулиране на териториите с компактно ромско население, доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали, изграждане и обновяване на жилища и др.

Програма 12 включва продукти/услуги, съдържащи дейности по създаване на кадастрална карта и регистри, ВиК, рехабилитационни и основни ремонти на пътни настилки, благоустрояване, изграждане на социални жилища и други. За изпълнението на дейностите в програмата са посочени показатели, които измерват количеството на предоставените продукт/услуги. Тези показатели, съответстват на индикаторите за измерване, посочени в план за действие 2008 г. и 2009 г. за изпълнение на Националната програма. За дефинираните показатели в Програма 12 от програмните формати на проектобюджети за 2008 г. и 2009 г. не са определени количествени целеви стойности2. Такива се посочват в отчетите за изпълнение и за двете години3.


В Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г. и Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмните бюджети на МРРБ за 2008 г. и 2009 г. са формулирани ясни и реалистични цели. За постигане на целите са заложени съответни мерки и срокове за тяхното изпълнение. Идентифицираните показатели в Програма 12 допринасят за постигане на оперативната цел по направление жилищна политика. Подобряването на жилищните условия на ромите в Република България допринася за тяхното интегриране в българското общество.

Дефинираните показатели за ползи/ефекти съответстват на стратегическата цел, но не са обвързани с целеви стойности, което не създава условия за измерването на действителните резултати и оценяването на въздействието от изпълнението на Програма 12.

Липсата на целеви стойности за изпълнение на дефинираните показатели в Програма 12 от програмните формати на проектобюджетите за 2008 г. и 2009 г. не дава възможност за определяне на степента на изпълнение на одитираната програма.


ІІ. Проверка и анализ на финансовата осигуреност

1. Източник на финансиране на Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” и утвърден размер на планираните средства

Източник на финансиране на разходите по Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” е Републиканският бюджет (РБ).

За изпълнението на Програма 12 за 2008 г. по бюджета на МРРБ са предвидени разходи в размер на 307 хил. лв. В частта „общо ведомствени разходи” са предвидени разходи в размер на 55 хил. лв., разпределени за персонал - 52 хил. лв. и за издръжка – 3 хил. лв. В частта „администрирани разходни параграфи по бюджета” са планирани разходи в размер на 252 хил. лв., които са изцяло за капиталови разходи.

В резултат на извършени 15 корекции по бюджета, уточненият план в края на годината е 5 034 хил. лв. Увеличението е общо с 4 727 хил. лв. (1 540 на сто), от които „общо ведомствени разходи” с 1 358 хил. лв. и „администрирани разходни параграфи по бюджета” с 3 369 хил. лв.

През 2009 г. за програмата са предвидени „общо разходи по бюджета на ПРБК” в размер на 312 хил. лв. В частта „Общо ведомствени разходи” са предвидени разходи в размер на 60 хил. лв., разпределени за персонал – 59 хил. лв., за издръжка – 1 хил. лв. В частта „администрирани разходни параграфи по бюджета” са предвидени 252 хил. лв., които са за капиталови разходи.

В резултат на извършени 17 корекции по бюджета разходите в уточнения план са в размер на 568 хил. лв., като общият размер на разходите е увеличен с 255 хил. лв. (82 на сто). Увеличението на „общо ведомствените разходи” е със 17 хил. лв. (29,3 на сто), а на „администрирани разходни параграфи по бюджета” с 238 хил. лв. (94,4 на сто).

Извършени са корекции по бюджета на МРРБ, с които се увеличават трансферите към общини, в които се изпълняват проекти по Програма 12. През 2008 г. е уточнено предоставянето на трансфери към 13 общини в размер на 5 394 хил. лв., а за 2009 г. - към 27 общини трансфер в размер на 11 343 хил. лв.4

2. Изразходвани средства по програмата

2.1. В изпълнение на програма 12 „Програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” отчетените разходи за 2008 г. са в размер на 4 605 хил. лв., което е с 429 хил. лв. (8,52 на сто) по-малко от уточнения план.

Размерът на общо ведомствените разходи съответства на уточнения план 1 413 хил. лв. По Програма 12 за годината са отчетени разходи за лихви в размер на 113 хил. лв. по Договор за заем, сключен между Българското правителство и Банка за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на 284 жилища на ромското население в кварталите Столипиново и Шекер махала в град Пловдив”.

Спрямо уточнения план не са усвоени средства в размер на 429 хил. лв., от които:

- 193 хил. лв. са върнати акредитиви 2007/2008 г.;

- 20 хил. лв. неизползвани средства за актуализиране на данни и анализ от предварителното проучване на качествата на жилищните сгради и жилища в ромските квартали с действащи или актуализирани подробни устройствени планове (ПУП);

- 30 хил. лв. неизползвани за изработване на ПУП;

- 100 хил. лв. неизползвани за проектиране и/или изграждане на нови и реконструкция и преустройство на съществуващите обекти на социалната инфраструктура;

- 86 хил. лв. по-малко предоставени от уточнените за реконструкция на част от уличната настилка на село Беломорци, община Омуртаг.

Предоставени са трансфери на 13 общини, изпълняващи обекти по Програма 12, в размер на 5 394 хил. лв., което съответства на уточнения план и сключените споразумителни протоколи между общините и МРРБ.

2.2. Отчетените за 2009 г. разходи са в размер на 536 хил. лв., което е с 32 хил. лв. (5,6 на сто) по-малко от уточнения план. Не са усвоени предвидените средства за резерв от „Администрираните разходи по бюджета”.

През 2009 г. са предоставени трансфери на 27 общини, изпълняващи обекти по Програма 12, в размер на 11 150 хил. лв. което е със 193 хил. лв. по-малко от уточнената с корекционни писма сума и с 1 440 хил. лв. по-малко от договорените със споразумителни протоколи между общините и министерството средства. За намаляване на сумите са сключени допълнителни споразумения. С тях МРРБ поема ангажимент да предостави остатъка от договорения трансфер след като общините представят доказателства за проведени процедури по ЗОП и НВМОП за избор на изпълнител на СМР и за упражняване на строителен надзор и авторски контрол, приключили със сключване на договори за изпълнение. През одитирания период не са преведени на общините такива средства.5

Целеви средства по Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България„ за 2010 г. и 2011 г. са заложени на етап прогноза за заявка по централния бюджет, но не са одобрени.

За 2010 г. са изплатени общо 7 600 лв., от които 6 700 лв. за упражняване на строителен надзор на обект „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на кв. Боровец, гр. Кърджали”, изпълнен през одитирания период. За обекта е издадено разрешение за ползване. За въвеждане в експлоатация на други обекти са изплатени 900 лв. за такси.6

В МРРБ е създадена организация за отчитане на разходите по бюджета в програмен формат. При осчетоводяването на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти се въвежда и код на програмата, за чието изпълнение се отнасят, което дава възможност от счетоводната система да се прави извлечение на капиталовите разходи по програми.


С предоставените финансови средства през 2008 г. и 2009 г. са осъществявани дейностите по изпълнението на Програма 12. Липсата на финансиране след одитирания период създава риск за постигане целите на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите 2005-2015 г.

1   2   3   4

Свързани:

Доклад №0800002310 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0800002310 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0800002310 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0800002310 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом