Доклад №0800002310
ИмеДоклад №0800002310
страница1/4
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-romi_2011.doc
  1   2   3   4
ОДИТЕН ДОКЛАД

№ 0800002310


за извършен одит на Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” от програмния бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.


ноември 2011 г.

Настоящият одитен доклад е окончателен и е издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 270 от 08.12.2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

8

Част трета Констатации

10

І. Наличие на стратегии, планове и програми за управление дейностите по подобряване жилищните условия на ромите в Република България


10

ІІ. Проверка и анализ на финансовата осигуреност

11

1. Източник на финансиране на Програма 12 „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България” и утвърден размер на планираните средства11

2. Изразходвани средства по програмата

12

ІІІ. Проверка и оценка на организацията по планиране на дейностите по изпълнение на Програмата

13

1. Наличие на правила за подбор на проекти

13

2. Изготвяне и утвърждаване на поименните списъци за проекти, финансирани от МРРБ


14

3. Определяне на отговорници по обекти

15

ІV. Анализ и оценка на резултатността от извършените дейности на Програма 12. Изпълнение на сключените договори от МРРБ

15

1. Изработване на кадастрални карти и регистри

15

2. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура

17

2.1. Изпълнение на договори сключени от МРРБ за обекти по одитираната програма

17

2.2. Изпълнение на договори сключени от общини за обекти, на които са преведени целеви трансфери от МРРБ по одитираната програма

20

2.2.1. Проверка на проведени процедури по ЗОП и НВМОП

20

2.2.2. Проверка на изпълнението на сключените договори

22

2.2.3. Проверка на място

24

3. Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура

24

4. Проведени обучения на бенефициенти, ромски общности и служители от централната администрация

25

V. Проверка и оценка на осъществения от МРРБ контрол при изпълнение на дейностите по подобряване жилищните условия на ромите

26

1. Контрол на отчетните документи

26

2. Контрол на място

27

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28

Част пета ПРЕПОРЪКИ

29

Опис на одитните доказателства

30

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

АГКК

Агенция по геодезия, картография и кадастър

КККР

Кадастрални карти и кадастрални регистри

БРСЕ

Банка за развитие към Съвета на Европа

НПО

Неправителствени организации

ВиК

Водопровод и канализация

СМР

Строително монтажни работи

ДМА

Дълготрайни материални активи

Част първа

РЕЗЮМЕ

С Решение на Министерския съвет от 22.03.2006 г. е приета Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България (наричана в одитния доклад за краткост Националната програма) за периода 2005-2015 г. Изпълнението на Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Ежегодно министърът на регионалното развитие и благоустройството предлага, в рамките на бюджетната процедура, планиране на необходимите средства от държавния бюджет за изпълнение на Националната програма за съответната година.

В изпълнение на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България, в програмните формати на бюджети на МРРБ за 2008 г. и 2009 г. е включена Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България” (Програма 12).

По Програма 12 се отчитат извършените от министерството преки инвестиционни дейности, както и дейности, осъществени от общини, финансирани от МРРБ чрез целеви трансфери.

Проектът на одитен доклад е структуриран, както следва:

Въведението включва основанието за извършване на одита, одитните стандарти, в съответствие с които е изпълнена одитната задача, одитирания обект, мястото на извършване на одита, одитирания период, целите и обхвата на одитната задача.

В констативната част са включени пет раздела:

Първият раздел включва наличието на планове и програми за управление на дейностите по подобряване на жилищните условия на ромите в Република България, определените оперативни и стратегически цели и заложените мерки и срок за тяхното изпълнение.

Одитираната Програма 12 включва продукти/услуги, съдържащи дейности по създаване на кадастрална карта и регистри, водопроводни и канализационни (ВиК) мрежи, рехабилитационни и основни ремонти на пътни настилки, благоустрояване, изграждане на социални жилища и други. За изпълнението на дейностите в Програма 12 са посочени показатели, които измерват количеството на предоставените продукт/услуги. Тези показатели съответстват на индикаторите за измерване, посочени в план за действие за изпълнение на Националната програма за 2008 г. и 2009 г. За дефинираните показатели в Програма 12 от програмните формати на проектобюджети за 2008 г. и 2009 г. не са определени количествени целеви стойности, което не дава възможност за определяне на степента на изпълнението на програмата.

Вторият раздел включва финансовата осигуреност на Програма 12. Източник на финансиране на разходите по одитираната програма е Републиканският бюджет.

За изпълнението на Програма 12 за 2008 г. по бюджета на МРРБ са предвидени разходи в размер на 307 хил. лв. В резултат на извършени 15 корекции по бюджета, уточненият план в края на годината е 5 034 хил. лв. Увеличението е общо с 4 727 хил. лв. (1 540 на сто).

Отчетените разходи за 2008 г. по Програма 12 са в размер на 4 605 хил. лв., което е с 429 хил. лв. (8,52 на сто) по-малко от уточнения план.

През 2009 г. за програмата са предвидени „общо разходи по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК)” в размер на 312 хил. лв. В резултат на извършени 17 корекции по бюджета, разходите в уточнения план са в размер на 568 хил. лв., като общият размер на разходите е увеличен с 255 хил. лв. (82 на сто).

Отчетените за 2009 г. разходи са в размер на 536 хил. лв., което е с 32 хил. лв. (5,6 на сто) по-малко от уточнения план.

През одитирания период са извършени корекции по бюджета на МРРБ, с които са увеличени трансферите към общини, в които се изпълняват проекти по Програма 12. През 2008 г. е уточнено предоставянето на трансфери към 13 общини в размер на 5 394 хил. лв., а за 2009 г. - към 27 общини трансфер в размер на 11 343 хил. лв.

През 2008 г. от бюджета на МРРБ са предоставени трансфери на 13 общини, изпълняващи обекти по Програма 12, в размер на 5 394 хил. лв., което съответства на уточнения план и сключените споразумителни протоколи между общините и министерството.

През 2009 г. са предоставени трансфери на 27 общини, изпълняващи обекти по Програма 12 в размер на 11 150 хил. лв., което е с 193 хил. лв. по-малко от уточнената с корекционни писма сума и с 1 440 хил. лв. по-малко от средствата, договорени със споразумителни протоколи между общините и министерството. За намаляване на сумите са сключени допълнителни споразумения. С тях МРРБ поема ангажимент да предостави остатъка от договорения трансфер след като общините предоставят доказателства за проведени процедури за избор на изпълнител за строително-монтажни работи (СМР), съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за избор на изпълнител на СМР и за упражняване на строителен надзор и авторски контрол, приключила със сключване на договори за изпълнение. През одитирания период не са предоставяни на общините такива суми.

Третият раздел включва организацията по планиране на дейностите по изпълнение на Програма 12.

През одитирания период не са действали вътрешни правила за определяне на обекти по Програма 12. В края на 2009 г. са разработени критерии и методика за оценка на проекти на общини-бенефициенти, кандидатстващи за реализация на проекти по Националната програма. Същите не са имали приложение през одитирания период.

В МРРБ няма данни за начина на определяне на обектите за финансиране по Програма 12 за 2008 г. и 2009 г. Затова не може да се изрази увереност за обективност при определянето на обектите и доказаната необходимост за финансирането им по Програма 12, а именно дали същите обекти е трябвало да бъдат финансирани, като приоритетни.

През одитирания период са съставени поименни списъци за обекти, финансирани от МРРБ. В тях са разпределени разходите по отделните обекти за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт по функции ВиК и Благоустройство. През одитирания период списъците са актуализирани в резултат на промяна в средствата за финансиране на обектите и усвоените средства през текущата година.

Списъците за поименно разпределение на разходите за отделните обекти са съгласувани със заместник-министъра, отговорен по Програма 12 и одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Раздел четвърти включва извършените дейности, заложени като продукти/услуги по Програма 12.

Създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри е първоетапно необходимо условие за провеждане на устройствените, инфраструктурните и социални мероприятия при осъществяване на строителство, включително за създаване на нови жилищни зони. В тази част Програма 12 се изпълнява от Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) в рамките на изпълнението на Дългосрочната програма за дейността на Агенцията.

Към 31.12.2009 г. в АГКК са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) за 97 населени места, които представляват 64 на сто от определените като такива с над 10 на сто ромско население. В работен процес са КККР на 17 населени места, представляващи 11 на сто от определените населени места. Това дава основания с разумна увереност да се предположи, че към 2015 г., по отношение на продукта КККР, Националната програма може да бъде изпълнена.

Подобряването на съществуващата и изграждането на нова техническа инфраструктура включва извършване на дейности, свързани с изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация и основни ремонти на пътни настилки, благоустрояване и строителен надзор върху изпълнението на строителните работи.

През 2008 г. - 2009 г. са извършени преки инвестиционни дейности от МРРБ за 26 обекта на стойност 3 634 284 лв., отчетени по Програма 12. При проверка на изпълнението на 10-те договора, попадащи в извадката, се констатира, че извършените СМР съответстват на договорените. Договорите за 9 обекта са изпълнени в срок и са изплатени средства, съответстващи на извършените и приети работи. Строителството на 1 обект в община Омуртаг е спряно. За извършване на оставащите по договора строително монтажни работи (СМР) не са одобрени финансови средства в поименното разпределение за разходите за 2010 г.

През 2008 г. - 2009 г. са преведени от МРРБ, като целеви трансфери към общинските бюджети, 16 544 008 лв. за 27 обекта. Между МРРБ и общините, на които са предоставени целеви средства, са сключени Споразумителни протоколи. Предоставените трансфери са предназначени за целево финансиране изпълнението на СМР и строителен надзор (СН) на обекти по Програма 12.

При извършените одити на сключени договори за СМР на 22 общини за 26 обекта, финансирани от МРРБ по Програма 12, е констатирано, че са извършени и приети СМР на 17 обекта, от които за 3 обекта не са разплатени средствата по договор поради непревеждане на дължимите средства по подписаните споразумения от МРРБ. Изпълнените договори, сключени от общините за обекти, на които са преведени целеви трансфери от МРРБ по одитираната Програма 12 представляват 70 на сто от общо сключените договори.

Към края на одитирания период 6 обекта не са приключени, поради липса на финансиране, което е 23 на сто от общо сключените договори.

Преведените средства от МРРБ по Програма 12 са усвоени от общините по предназначение, с изключение на 2 общини, в които част от трансферираните суми са изразходвани нецелево. Извършените плащания съответстват на договорените. Липсата на финансови средства за довършване на 6 обекта е риск за постигане целите на одитираната Програма 12.

Извършена е проверка на място за изпълнение на СМР на 10 обекти, попадащи в извадката, пряко финансирани от МРРБ и на 26 обекта, финансирани от МРРБ, чрез трансфери към общините. При проверките е извършен оглед на видимите СМР и тяхното замерване или преброяване.

Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства” се съфинансира от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ), чрез държавен инвестиционен заем и от национално съфинансиране чрез бюджета на МРРБ.

След анализиране на 13 общини с компактно ромско население от МРРБ са избрани 4 общини – Самоков, Пазарджик, Раднево и Балчик като бенефициенти на втора фаза на проекта.

През 2008 г. и 2009 г. МРРБ сключва 2 договора за строителство на общо 60 жилища в гр. Пазарджик. През 2009 г. са сключени договори за пълен инженеринг в общините Самоков, Раднево и Балчик. Сключени са също договори за СН и консултантски услуги за четирите общини. Общата стойност на всички договори възлиза на 17 317 122 лв., от които 9 735 625 лв. трябва да се осигурят от национално съфинансиране. Поради невъзможност да бъде осигурено финансиране по проекта, през ноември 2009 г. изпълнението на договорите се спира.

  1   2   3   4

Свързани:

Доклад №0800002310 iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0800002310 iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0800002310 iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0800002310 iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0800002310 iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом