Отчет за приходите и разходите
ИмеОтчет за приходите и разходите
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер88.54 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.hypergroup.org/Счетоводни-Файлове/Счетоводни стандарти/cc №9.doc

СС № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

 

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.

 

1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.

 

Определения

2. В този стандарт се използва определение със следното значение:

Предприятия с нестопанска дейност - сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.

 

Текущо счетоводно отчитане

3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.

 
3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

 

3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.

 

3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

 

3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

 

3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.

 
Счетоводен баланс

4.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети.

 
4.2. В статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.

 
Отчет за приходите и разходите

5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.

 
5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:

а) разходи за регламентирана дейност, и

б) административни разходи.

 
5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.

 
Отчет за паричния поток

6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на СС 7 - Отчети за паричните потоци.

 
Отчет за собствения капитал

7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети.

 
Приложение

8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие със СС 1 - Представяне на финансови отчети.

 
8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети.

 
Приложение № 1 към СС 9

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

 
Приложение № 2 към СС 9

ОТЧЕТ

за приходите и разходите (двустранен)

на ... ... ... ... ... ... ... ... .

за ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Наименование на

Сума в хил. лв.

Наименование на

Сума в хил. лв.

разходите

 

приходите

 
 

текуща

предходна

 

текуща

предходна

 

година

година

 

година

година

а

1

2

а

1

2

I. РАЗХОДИ ЗА

 

 

I. ПРИХОДИ ОТ

 

 

ДЕЙНОСТТА

 

 

ДЕЙНОСТТА

 

 

А. Разходи за

 

 

А. Приходи от

 

 

регламентирана дейност

 

 

регламентирана дейност

 

 

1. Дарения

 

 

1. Приходи от дарения

 

 

 

 

 

под условие

 

 

2. Други разходи

 

 

2. Приходи от дарения

 

 

 

 

 

без условие

 

 

Всичко А:

 

 

3. Членски внос

 

 

Б. Административни

 

 

4. Други приходи

 

 

разходи

 

 

 

 

 

Общо I:

 

 

Общо I:

 

 

II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

 

 

II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

 

 

3. Разходи за лихви

 

 

5. Приходи от лихви

 

 

4. Отрицателни разлики

 

 

6. Приходи от съучастия

 

 

от операции с финансови

 

 

7. Положителни разлики

 

 

активи и инструменти

 

 

от операции с финансови

 

 

 

 

 

активи и инструменти

 

 

5. Отрицателни разлики от

 

 

8. Положителни разлики

 

 

промяна на валутни

 

 

от промяна на валутни

 

 

курсове

 

 

курсове

 

 

6. Други разходи по

 

 

9. Други приходи от

 

 

финансови операции

 

 

финансови операции

 

 

Общо II:

 

 

Общо II:

 

 

III.ИЗВЪНРЕДНИ

 

 

III. ИЗВЪНРЕДНИ

 

 

РАЗХОДИ

 

 

ПРИХОДИ

 

 

IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА

 

 

IV. ПЕЧАЛБА ОТ

 

 

 

 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

V. ОБЩО РАЗХОДИ

 

 

V. ОБЩО ПРИХОДИ

 

 

VI. РЕЗУЛТАТ

 

 

VI. РЕЗУЛТАТ

 

 

Всичко (V+VI)

 

 

Всичко (V + VI)

 

 
Дата: ... ... ... ... ... ... ... Съставител:... ... ... . Ръководител: ... ... ... ... .

 

Приложение № 3 към СС 9

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

(едностранен)

на ... ... ... ... ... ... ...

за ... ... ... ... ... ... ...
Наименование на приходите

текуща

предходна

и разходите

година

година

а

1

2

1. Приходи от дейността

 

 

2. Разходи за дейността

 

 

РЕЗУЛТАТ (1-2)

 

 

3. Финансови приходи

 

 

4. Финансови разходи

 

 

5. Извънредни приходи

 

 

6. Извънредни разходи

 

 

7. Печалба (загуба) от стопанска дейност

 

 

РЕЗУЛТАТ (1-2+3-4+5-6 +(-) 7)

 

 
 

Дата... ... Съставител:... ... . Ръководител:... ... ..

 
Приложение № 4 към СС 9

ОТЧЕТ

за паричния поток

на ... ... ... ... ... ... ...

за ... ... ... ... ... ... ... .

 
Наименование на потоците

текуща

предходна

 

година

година

а

1

2

I. Наличност на парични средства в началото на периода

 

 

II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

 

А. Постъпления от нестопанска дейност

 

 

1. Получени дарения под условие

 

 

2. Получени дарения без условие

 

 

3. Постъпления от членски внос

 

 

4. Постъпления от осигурителни предприятия

 

 

5. Получени обезщетения за застраховане

 

 

6. Постъпления от банкови и валутни операции

 

 

7. Други постъпления

 

 

Всичко постъпления от нестопанска дейност

 

 

Б. Плащания за нестопанска дейност

 

 

1. Изплатени дарения

 

 

2. Изплатени заплати

 

 

3. Изплатени осигуровки

 

 

4. Плащания по банкови и валутни операции

 

 

5. Плащания за услуги

 

 

6. Други плащания

 

 

Всичко плащания за нестопанската дейност

 

 

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност

 

 

III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

 

А. Постъпления от стопанска дейност

 

 

1 Постъпления от продажба на активи и услуги

 

 

2 Постъпления от клиенти

 

 

3 Постъпления от банкови и валутни операции

 

 

4 Други постъпления

 

 

Всичко постъпления от стопанска дейност

 

 

Б. Плащания за стопанската дейност

 

 

1 Плащания за услуги и за придобити активи

 

 

2 Плащания към доставчици

 

 

3 Изплатени данъци

 

 

4 Плащания по банкови и валутни операции

 

 

5 Други плащания

 

 

Всичко плащания за стопанската дейност

 

 

В. Нетен паричен поток от стопанската дейност

 

 

IV. Наличност на парични средства в края на периода

 

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА

 

 
 

Дата: ... ... ... Съставител: ... ... ... . Ръководител... ... ... .

 
Приложение № 5 към СС 9

(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Свързани:

Отчет за приходите и разходите iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Отчет за приходите и разходите iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconГодишен финансов отчет
София, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад ние извършихме одит на приложения финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад на независимия одитор
Бургас включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconОтчет за приходите и разходите
Дългосрочни финансови инструменти държани на разположение за продажба ( пояснение 7)
Отчет за приходите и разходите iconОтчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2009 година
На основание чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма
Отчет за приходите и разходите iconЗаседание на Обс варна
Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г
Отчет за приходите и разходите iconБ отчет за приходите и разходите; в отчет за собствения капитал
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом