Оповестяване
ИмеОповестяване
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер167.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.activ.bg/fyearbook/81_1358.doc
Елемент 1

ОПОВЕСТЯВАНЕ

на счетоводната политика на “Пътища” АД

Годишният финансов отчет на “Пътища” АД е съставен към 31.12.2002г. Изготвен е до 28.02.2003 г.


1.Общи положения на прилаганата счетоводната политика:

1.1.Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил.лв. Информацията от годишния счетоводен отчет от 2001 г. е преизчислена съгласно счетоводното законодателство за 2002 г.

1.2.Годишния финансов отчет на дружеството е изготвен на основата на принципа “действуващо предприятие”.

В предприятието не се третира като промяна на счетоводната политика: а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки; б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.

1.3.Някои от показателите за финансово - икономическото състояние на “Пътища”, изчислени за текущия и за предходния отчетни периоди имат следните стойности:

Показател

Текущ период

Предходен период

Изменение

Рентабилност на приходите от продажби

0,08


0,03


+0,05


Рентабилност на собствения капитал

0,38

0,32

+0,06

Рентабилност на пасивите

0,18

0,07

+0,11

Капитализация на активите

0,12

0,06

+0,06

Ефективност на разходите

1,11

1,04

+0,07

Ефективност на приходите

0,90

0,96

-0,06

Обща ликвидност

1,32

1,27

+0,05

Бърза ликвидност

1,23

1,18

+0,05

Незабавна ликвидност

0,07

0,14

-0,07

Абсолютна ликвидност

0,06

0,13

-0,07

Финансова автономност

0,46

0,22

+0,24

Задлъжнялост

2,16

4,51

-2,35

Заетост на материалните запаси

Времетраене на един оборот-дни

Брой на оборотите

0,03

12,00

29,62

0,01

5,00

76,32

+0,02

+7,00

-46,70


2. Счетоводна политика относно дълготрайните материални активи:

2.1. Възприетият подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни се изразява в следното: като дълготрайни материални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които: 1)имат натурално - веществена форма; 2)използват се за производство и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели; 3)очаква се да се използват през повече от един отчетен период; 4)стойността на актива е надеждно изчислена; 5)предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

2.2. Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500 лв.

2.3. Първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи се извършва:

а) по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му - за активи придобити от външни източници;

б) за създадените в предприятието - по себестойност, определена по начин, идентичен с начина за определяне на себестойността на произведената в предприятието продукция - т.е. не се включват вътрешни печалби; необичайни количества бракувани ресурси (материали, труд и др.); административни и др.общи разходи, несвързани пряко с процеса на придобиване.

2.4. При класифициране на последващите разходи по дълготрайните материални активи като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността се има предвид дали тези разходи са свързани с увеличаване на икономическата изгода спрямо първоначално оценената ефективност на актива, т.е. дали разходите са свързани с: удължаване на полезния срок на годност на актива; увеличаване на производителността му; подобряване на качеството на продукцията и/или услугите; създаване на възможност за производство на нови продукти и/или нови услуги; въвеждане на нови производствени процеси; икономически по - изгодна промяна във функционалното предназначение на актива - в тези случаи с величината на разходите се коригира балансовата стойност на актива.

2.5. Възприет подход при оценката на дълготрайните материалните активи след първоначалното им признаване:

- Препоръчителен подход – след първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

2.6. Балансова стойност към началото и края на отчетния период на дълготрайните материални активи :

Балансова стойност в началото на периода към 01.01.2002г Машини и оборудване-313 х.лв.,Транспортни средства-121 х.лв.,Сгради и конструкции - 110 х лв.,Земи- 74 х лв.,Съоражения- 48 х.лв., Други дълготрайни мат.активи - 14 х.лв.

Придобити през периода :машини и оборудване -22х.лв.,транспортни средства - 38 х.лв., други - 2 х.лв.

Отписвания през периода: сгради и конструкции 2 х лв.машини и оборудване 24 х.л.лв.; съоръжения 1 х.лв.; транспортни средства 1 х.лв.; инвентарни средства – 4 х.лв.

Увеличения в балансовата стойност на вече придобити дълготрайни материални активи – на сгради в размер на 23 х.лв.

Намаленията в балансовата стойност на вече придобити дълготрайни материални активи – няма.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2002 г.: машини и оборудване – 214 х.лв., транспортни средства – 121 х лв., сгради и конструкци –113 х.лв., земи – 74 х.лв., съоражения – 46 х лв., други ДМА – 12 х лв.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи - по групи активи е, както следва:-машини и оборудване- 210 х.лв., транспортни средства -101 х.лв., инвентар -1 х .лв.

2.7. Към 31.12.2002 г. не е правен преглед на балансовата

стойност на ДМА и те не са преоценявани.С цел спазване разпоредбите на НСС 16 такава преоценка ще бъде направена към 01.01.2003 г.

2.8. Във връзка с приетата счетоводна политика всички активи

придобити в предходни години със стойност при придобиването им под 500 лв. са отписани зе сметка на неразпределената печалба.

3. Счетоводна политика относно нематериалните активи:

Съгласно счетоводната политика на дружеството стойностния праг за НДМА е в размер на 500 лв.

Балансовата стойност към началото на периода е 2 х.лв. , а в края на отчетния период - 1 х лв. НДМА се амортизират по линеен метод.

4. Амортизационна политика:

4.1. Възприет е линеен метод на амортизация.

4.2. През текущия отчетен период не е извършена промяна в методите на амортизация

5. Счетоводна политика за стоково - материалните запаси:

5.1. Прилаган метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление – среднопретеглена стойност. Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.

5.2. Възприетата база за разпределение на постоянните общопроизводствени разходи е на база нормалния капацитет на производствените мощности.

5.3. Възприетата база за разпределение на променливите общопроизводствени разходи е реално използваните производствени мощности

5.4. Отчетната стойност на стоково-материалните запаси, е по-ниска от нетната реализуема стойност към датата на годишния счетоводен отчет и не съсществуват условия за обезценка на стоково-материалните запаси.

6.Размерът на парични средства в брой към 31.12.2003 г. е 25 хил.лв.

7. Счетоводна политика по отношение на договори за лизинг

7.1. Предприятието е наемател по договори за лизинг:

 • стойността на получените по лизингов договор активи

- за финансовите 12 х.лв.

- за експлоатационните лизингови договори е 9 х.лв.

 • общата сума на задълженията по лизингови договори е 18 х.лв.

 • сумата, отразена като финансови разходи за бъдещи периоди по финансови лизингови договори е в размер на 3 х.лв.

8.През отчетната 2002 г. са начислени 472 150 лв.,разходи за заплати,от които 50 000лв. – премии.Към 31.12.2002г не са изплатени работни заплати в размер на 125 031 лв.

По реда на НСС19 са начислени разходи за неползвувани отпуски в размер на 32 885 лв.

9.Текуща оценка на валутните активи и пасиви в “Пътища”АД е извършвана към последно число на всеки месец. Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет е извършена оценка на валутните активи и пасиви по заключителен курс.

10. Приходи.

10.1. Приходите от продажба на продукция и материали се признават когато са изипълнени едновременно следните условия:

- на купувача са прехвърлени значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукцията и стоките;

 • предприятието не е запазило участие в управлението или ефективен контрол върху продаваните продукция и стоки;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

 • предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата;

 • направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката могат надеждно да бъдат изчислени

Приходите се признават на нетна база – не се включват сумите събрани от името на трети страни, както и данъци върху продажбите, преки данъци върху стоки и данък добавена стойност, както и отбиви и отстъпки от цената.

10.2. Сумата на

 • приходи от продажбата на продукция и стоки - 3 145 х.лв.

 • извършването на услуги - 80 х.лв.

 • други приходи - 211 х.лв.

11. Счетоводна политика за провизии:

 • В началото на годината дружеството не отчита наличности по сметка 259 “Провизии за гаранционно обслужване”.

 • В края на годината,съгласно счетоводното законодателство салдото по сметка 750 “Приходи за бъдещи периоди” – където са отчитани гаранциите е трансформирано в салдо по сметка 259 “Провизии за гаранционно обслужване”.Салдото по сметка 259 е в размер на 553 х лв. През 2002 г. не са предвидени разходи за гаранционно поддържане,тъй като за предходните 3 години не са правени такива разходи и няма база за изчисление.

 • През 2002 г. не са начислявани провзии за правни или конструктивни задължения.

12.При определяне на облагаемата печалба за 2002 г. на “Пътища”АД е извършено преобразуване по реда на ЗКПО със намаляеми временни разлики от

 • компенсируеми отпуски,възникнали през 2002г в размер на 33 х.лв.

 • признати през 2002г са намаляеми временни разлики в размер на - 41 х.лв. представляващи провизирани вземания от предходни години.

Въз основа на горепосоченото в годишния финансов отчет за 2002 г. на Пътища АД са включени:

 • отсрочени данъчни активи върху намаляеми временни разлики в размер на 15 х.лв.


14.За “Пътища”АД свързани лица е : “Барс “ ООД.През текущия отчетен период са осъществени продажби на СМР и материали за253 х.лв.

15. Счетоводна политика за обезценка на активи:

В изпълнение заповед на изп директор, комисия е установили че в дружеството няма условия за обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи.

16.Финансови инструменти.

Предприятието признава финансовите активи и пасиви в своя баланс единствено,когато стане страна по договорните условия на инструмента.Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното им придобиване по цена на придобиване.Заемите и вземанията предоставени от дружеството,които нямат фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

В дружеството има активи и пасиви първоначално възникнали в предприятието – вземания и задължения,които към 31.12.2002 г. са със следните стойности:Вземания- 632 х.лв.,Вземания от свързани предприятия - 598 х.лв.,Задължения- 500 х.лв.

17. Капитал.

17.1. Регистрираният основен капитал на “Пътища” АД е разделен на акции, от които:

Броят на регистрираните акции е 306 х.лв.

Броят на платените акции е 306 х.лв.

Номиналната стойност на една акция е 1 лв.

18. Предприятието е предприемач по договори за строителство:

Сумата на приходите по договорите, признати като приход през отчетния период е 3 145 х.лв.

Начинът, използван за определяне на приходите по всеки договор, признати през отчетния период е чрез отнасянето им към етап на завършване на съответния договор - метод "дял на завършено строителство".

Направените разходи по договори,които се отнасят за бъдещи дейности са класифицирани като разходи за незавършени работи и са в размер на 33 х.лв.


Изп.Директор: (п)

Инж.Г.Григоров

Гл.счетоводител: (п)

Сн.Нешева


СТАНОВИЩЕ

на ръководството на “Пътища” АД


През отчетната 2002г “Пътища” АД е развивало стопанска дейност съобразно принципа”действуващи предприятие”.

През отчетния период дружеството не е имало намерение,нито необходимост от ликвидация или ограничаване мащаба на дейността си. Дружеството ще бъде финансово самостоятелно и в обозримо бъдеще.

Изложения по-горе извод е направен на основание на анализа на финансовите признаци посочени в отчета на ръководството.

От гледна точка на състоятелността на дружеството са изследвани оперативни признаци както следва:

- загуба на основни клиенти

Няма

- надмощие и стабилитет на пазара на други предприятия

Няма

- състояния на неплатежоспособност

При просрочени плащания на община Шумен

- заведени дела срещу дружеството

Няма

- наличие на неблагоприятен микроклимат

Добър микроклимат

- загуба на висококвалифициран управленски и оперативен перосонал

Няма напусналиИзп.директор:

Инж.Г.Григоров


Съставител:

Сн.Нешева


ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

на “Пътища” АД през 2002 г.


През отчетната 2002 г. е запазена относително постоянна структура на приходите и разходите спрямо предшествувашщите периоди.Основен източник на приходите са реализираните приходи от основна дейност на дружеството.Финансовите приходи и разходи имат незначителен дял. Основните обекти на който се работи през годината са:

1.Лятна поддръжка на община Шумен 393 х.лв.

2.ЛОТ 10 329 х.лв.

3. “Русе-Варна” – тънко покритие 312 х.лв.

4. “Силистра-Шумен-Ямбол” 312 х.лв.

5.машинни кърпежи АМ”Хемус” 187 х.лв.

6. “Мадара-Каспичан” 162 х.лв.

7. ”Провенци – Избул” 84 х.лв.

8.надлез на ЖП линия 82 х.лв.

9. “Изгрев-Буйновица” 78 х.лв.

10.“Коритна – Белокопитово” 71 х.лв.

11. “Станянци-Крайгорци” 58 х.лв.

12.”Н.пазар-Т.Икономово” 55 х.лв.

13. “Сушина-Ловец” 33 х.лв.

14.”Сушина-Конево” 29 х.лв.

15. други 163 х.лв.

През годината се работи в условията на неритмично финансиране

от общините, което доведе до забавено разплащане на задълженията към доставчиците,към работниците и бюджета.

Някои от показателите за финансово - икономическото състояние на “Пътища”АД , изчислени за текущия и за предходния отчетен период имат следните стойности:

Показател

Текущ период

Предходен период

Изменение

Рентабилност на приходите от продажби

0,08

0,03

+0,05

Рентабилност на собствения капитал

0,38

0,32

+0,06

Рентабилност на пасивите


0,18

0,07

+0,11

Капитализация на активите

0,12

0,06

+0,06

Ефективност на разходите

1,11

1,04

+0,07

Ефективност на приходите

0,90

0,96

-0,06

Обща ликвидност

1,32

1,27

+0,05

Бърза ликвидност

1,23

1,18

+0,05

Незабавна ликвидност

0,07

0,14

-0,07

Абсолютна ликвидност

0,06

0,13

-0,07

Финансова автономност

0,46

0,22

+0,24

Задлъжнялост

2,16

4,51

-2,35

Обращаемост на мат. запаси,

Времетраене на един оборот-дни

Брой на оборотите

0,03

12,00

29,62

0,01

5,00

76,32

+0,02

+7,00

-46,70


Към датата на годишния финансов отчет са договорени за изпълнение следните обекти:

1.”Мадара-Каспичан” 950 х.лв.

2.”Н.пазар-Т.Икономово” 282 х.лв.

3.улица”Порек” – г. Шумен 50 х.лв.

Очакваме решение по обявени процедури за обществени поръчки както следва:

1.Асфалтови работи в гр.Шумен 500 х.лв.

2.машинни кърпежи АМ “Хемус” 570 х.лв.

3.Поддържане РПМ в северна част на обл.Шумен 400 х.лв.

Все още не са обявени процедурите за ремонтните работи по четвъртокласна пътна мрежа в региона където очакваме СМР около

1 000 х.лв.През 2003 г.,очакваме приходи и от задачи по набираемо строителство около 800 х.лв.


Изп.директор


Инж.Г.Григоров

Свързани:

Оповестяване iconСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2008 г на
Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в нсс 1- представяне...
Оповестяване iconСправка за оповестяване на счетоводната политика към 31. 12. 2008 г на
Съдържанието на този елемнт се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в нсс 1- представяне...
Оповестяване iconТехническо задание за изграждане на система за sms оповестяване общи положения
Документът има за цел да даде насоки и очертае основни параметри при изграждане на система за sms оповестяване
Оповестяване iconЗа оповестяване на счетоводната политика
Информация е оповестена само за мсс, които са приложими за дейността на дружеството и не е представена другаде във финансовите отчети....
Оповестяване iconНаредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението
Чл. С наредбата се определят условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на...
Оповестяване iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №32 финансови инструменти: оповестяване и представяне (преработен 1998)
През март 1995 съветът одобри мсс 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне
Оповестяване iconМеждународен счетоводен стандарт 32
Принципите в настоящия стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви в мсс 39 Финансови...
Оповестяване iconВ сила от 01. 01. 2005 мсс 32 – Финансови Инструменти: Представяне
Принципите в настоящия Стандарт допълват принципите за признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви в мсс 39 Финансови...
Оповестяване iconМеждународен счетоводен стандарт 39
Окупка или продажба на нефинансови позиции. Изискванията за представяне на информацията за финансовите инструменти са изложени в...
Оповестяване iconТехническо задание относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет ад изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел
Относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет“...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом