Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
ИмеРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер46.67 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/55/3_3 NAHD_47.doc
Р Е Ш Е Н И Е


52, 28.03.2011 г., гр. Белоградчик

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АБЕЛОГРАДЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав:


Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА


Секретар М. Н.,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова НАХ дело № 47 по описа за 2011 година.


Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.


Образувано е по жалба на Е. С. И. от гр. Б., против НП № Вд – 10 – СЗР – 01 / 03.01.2011 г. на Началника на РДНСК – Северозападен Район, с което на осн. чл. 232, ал. 2 ЗУТ, му е наложена „Глоба” в размер на 1 000 лв., за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 148, ал. 1 ЗУТ.

В жалбата се моли НП и наложеното наказание да бъдат отменени. Доводи за това са изложени в жалбата и в хода по същество от процесуалния представител на жалбоподателя. Основният аргумент е, че в хода на административнонаказателното производство, са допуснати съществени процесуални нарушения.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител, молят съда да потвърди НП и да остави без уважение жалбата, предвид на това, че е налице доказано административно нарушение, извършено от жалбоподателя.

По делото е допусната и разпитана свидетелката на въззиваемата страна - актосъставителя В. И. П..

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира, че подадената жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е основателна.

Съображенията на съда са следните :

С показанията си, свидетелката на въззиваемата страна – В. П. – „старши инспектор” в сектор – Видин, РДНСК – Северозападен район, установява, че от Община – Белоградчик, им била изпратена преписка, по повод незаконен строеж „ограда” на Хотел „Калето” – гр. Белоградчик. Преписката била изпратена на въззиваемата страна - по компетентност. По този повод, св. П. отишла на място в гр. Б. и констатирала, че е извършен строеж „ограда” на хотел „Калето” в гр. Б., без за това да има издадено надлежно разрешително и без необходимите строителни книжа. За горното е изготвен Констативен акт, в присъствието на жалбоподателя И. - извършител на строежа „ограда”.

За нарушение на чл. 148, ал. 1 ЗУТ, на извършителя на строежа – жалбоподателя И., е съставен АУАН № ВД – 10/ 26.11.2010 г.

Въз основа на акта, е издадено НП № Вд – 10 – СЗР – 01 / 03.01.2011 г. на Началника на РДНСК – Северозападен Район, с което на осн. чл. 232, ал. 2 ЗУТ, на жалб. И., е наложена „Глоба” в размер на 1 000 лв., за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 148, ал. 1 ЗУТ.

От правна страна съдът намира следното :

Безспорно е, че съгл. чл. 148, ал. 1 ЗУТ, строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон. В случая, става въпрос за извършване на строеж – „ограда”, без за това да е имало надлежно разрешение за строеж. Съгласно § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

Т.е, от законовите разпоредби се налага правния извод, че за изграждането на ограда, която по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, представлява строеж, също е необходимо да има издадено надлежно разрешение.

В хода на делото и от приобщената административнонаказателна преписка, се установи, че жалбоподателя, е извършил строеж – „ограда” в УПИ Х, кв. 76 по плана на гр. Б., ул. „............” № .., без необходимите строителни книжа за това, с което е нарушен чл. 148, ал. 1 ЗУТ.

Въпреки това, при осъществяването на общия контрол за законосъобразност на проведеното административнонаказателно производство, съдът констатира, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават същото и са основание за отмяна на обжалваното НП, а именно :

Видно от съставения на жалб. И., Акт № Вд – 10/ 26.11.2010 г., в същия, не е посочена датата на извършване на нарушението, за което е наказан жалбоподателя. Нещо повече – не е посочена дори и датата на извършване на проверката. Единствената дата, е тази на съставяне на акта, която в никакъв случай не може да се приеме, че е датата на извършване на нарушението. Горният процесуален пропуск е от вида на съществените такива, допускането на които водят до незаконосъобразност на административнонаказателното производство. Датата на извършване на нарушението е сред задължителните реквизити на АУАН, предвид разпоредбата на чл. 42, т. 2 ЗАНН и липсата му представлява съществен процесуален пропуск.

Тази порочност е допусната и в издаденото Наказателно постановление. Видно е , че никъде в него също не е посочена датата на извършване на нарушението. Не е посочено и кога е извършена проверката от страна на контролните органи. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, задължителен реквизит на НП, е датата на нарушението. Липсата на този задължителен реквизит на НП, което е крайния акт на проведеното административнонаказателно производство, е съществен процесуален пропуск, който представлява самостоятелно основание на атакуваното НП.

В този вид производства субсидиарно се прилагат правните норми на НК и НПК, поради което и точната конкретизация на датата, място, описание на нарушението, са от съществено значение. В случая, с липсата на един от задължителните реквизити, както на АУАН, така и на НП, е нарушено правото на защита на нарушителя да научи, кога се твърди, че е извършил нарушението, което му е вменено и съответно да организира защитата си срещу това обвинение.

Правоприлагането по принцип, и в частност-в административнонаказателното производство, не може да почива на предположения, а на конкретни факти, обстоятелства и данни. Основанието за ангажиране на административнонаказателната отговорност на съответния правен субект, е конкретно извършено нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, което не може да бъде извличано по пътя на формалната или правна логика, тъй като последицата от това е, нарушаване на правото на защита на наказаното лице.

В случая е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 42, т. 2 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като липсват задължителните реквизити и на двата основни акта, което само по себе си е достатъчно, да обоснове незаконосъобразността на наказателното постановление и да е основание за отмяната му само на това процесуално основание.

Предвид горните мотиви, съдът намира, че атакуваното НП е неправилно и незаконосъобразно, поради изложените по – горе мотиви, поради което и съдът го отменя.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Наказателно постановление Вд – 10 – СЗР – 01 / 03.01.2011 г. на Началника на РДНСК – Северозападен Район, с което на Е. С. И. от гр. Б., обл. В., ул. „..........” № .., бл. .., вх. ., ет. .., ап. .., с ЕГН ............., му е наложена „Глоба” в размер на 1 000 лв. - осн. чл. 232, ал. 2 ЗУТ, за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 148, ал. 1 ЗУТ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд – Видин, в 14-дневен срок от съобщението, че е обявено на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом