Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер117.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002871201.docx
00287-2012-0001

BG-БЕЛОГРАДЧИК: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №6, За: АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, РБ 3900, БЕЛОГРАДЧИК, Тел.: 087 7881269, E-mail: an_georgieva@mail.bg, Факс: 0936 53017

Общ адрес на възлагащия орган: http://belogradchik-eu.net/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр.Белоградчик
Код NUTS: BG311

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчката е избор на изпълнител на предвидените СМР по проект „Реконструкция и основен реонт на улици в гр.Белоградчик“, финансиран чрез договор № 05/322/00593/12.08.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предвиждат се видове СМР на 10 улици.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на предвидените СМР е съгласно Количествено-стойностни сметки.

Прогнозна стойност без ДДС

1518978 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й . Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на община Белоградчик: IBAN: BG36IABG74963300270100; BIC: IABGBGSF при банка „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Видин, офис Белоградчик. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: "Гаранция за участие в открит конкурс за избор на изпълнител на СМР с предмет „Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Белоградчик". Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Участникът заплаща Гаранцията за участие чрез превод или внасяне по платежна сметка, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й . Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция по образец на възложителя или парична сума, внесена по сметка на община Белоградчик: IBAN: BG36IABG74963300270100; BIC: IABGBGSF при банка „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Видин, офис Белоградчик, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за участие в открит конкурс за избор на изпълнител на СМР с предмет „Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Белоградчик".Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция в полза на община Белоградчик и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на обекта. Участникът, определен за изпълнител на малката обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на малка обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията по настоящият договор ще се извършват съгласно сключения мужду Община Белоградчик и ДФ "Земеделие" Договор за безвъзмездна финансова помощ № 05/322/00593 по мярка 322 по за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” и съгласно клаузите, определени в проекта на договор, приложен към документацията за участие. Рразплащането по договора ще бъде както следва: - Авансово плащане - еднократно в размер посочен в офертата на изпълнителя, но не повече от 50% от стойността на договора при следните условия:авансът се изплаща еднократно в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на одобряване на проведената процедура и договора от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция и подписване на Протокол Обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове по време на строителството и представяне на банкова гаранция или друго обезпечение за пълния размер на аванса и издадена фактура съгласно Закона за счетоводството. Окончателно плащане се изплаща от Възложителя на Изпълнителя след издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) и Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г). Изпълнителят представя оргинална фактура за стойността на окончателното плащане. Окончателното разплащане към Изпълнителя се извършва след възстановяване на средствата по извършената инвестиция от ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция в срок предложен в офертата на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Офертата се представя в един оригинал и едно копие. Пликът с офертата се състои от три отделни плика ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” – в него се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката; ПЛИК № 3 „Предлагана цена” – в него се поставя ценовото предложение; 2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци: а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника ; б) Административни сведения за участника в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката ; г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; д) Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението, както и нотариално заверено пълномощно на представляващия обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (за българско юридическо лице) или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, в официален превод. е) Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника); ж) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие ; з) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП ; и) Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС) – представя се заверено копие; к) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника л) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка; м) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); н) Декларация за участието на подизпълнители; о) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв ; п) Декларация от членовете на обединението ; р) Декларация за оглед на обекта ; с) Декларация за спазването на изискването за минимална цена на труда 3.Съдържание на ПЛИК № 2 а) „Предложение за изпълнение на поръчката” с приложен към него Линеен график за изпълнение на поръчката (във формат на участника). б) Проект на договор – не се попълва, само се парафира и подпечатва на всяка страница; 4. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - „Ценово предложение” и приложената количествено-стойностна сметка към него

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си и заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2009, 2010 и 2011), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или, че има осигурен достъп до кредитна линия за изпълнение на конкретния предмет на настоящата обществена поръчка
Минимални изисквания: 1.Участникът да има оборот от строителство, сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС 2.Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер, не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за строителство, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет, строителство на обекти, подобни на предмета на настоящата поръчка. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и удостоверения за въвеждане в експлоатация или разрешения за ползване, в зависимост от категорията на обекта.Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция, основен ремонт и/или аварийно възстановителни работи на пътища и улици. 2. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице 3.Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4.Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. 5.Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен 6.Списък на техническите лица. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец на участника) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им. 7.Копие от документ за собственост на асфалтова база, копие от документите, удостоверяващи въвеждането й в експлоатация или копие от сключен договор за наем на асфалтова база, като срокът на договора за наем трябва да надхвърля с най-малко 3 месеца срока за изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка или доказателства за изразена от доставчика готовност за предоставяне ресурсите на асфалтова база на разположение на участника
Минимални изисквания: 1.Участникът през последните 5 години да е изпълнил договор/и с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. 2.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти от съответната категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. 3.Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен. 5.Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. 6.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: - Технически ръководител – техническият ръководител следва да отговаря на изискванията на чл.163а от ЗУТ ; - Отговорник по контрола на качеството - Координатор по безопасност и здраве които да притежават съответните удостоверения 7.Участникът трябва да разполага с асфалтова база или да има сключен договор за наем с такава база или да има възможност за ползване ресурсите на асфалтова база (сертифицирана за производствен контрол за произвеждане на асфалтобетонови смеси в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или с еквивалентен сертификат за качество)

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: ПОКАЗАТЕЛ АВАНС (ПА) ; тежест: 20
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ (ПО); тежест: 20
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА (ПЦ) ; тежест: 60

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 02.03.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата за получаване на документация е без ДДС, същата се внася в касата на Община Белоградчик или по банков път: IBAN BG65IABG74968400270200; BIC IABGBGSF банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Видин, офис Белоградчик.Документацията се получава в Информационен център за административни услуги, ет.1 в сградата на Община Белоградчик след представяне на документ за закупена тръжна документация

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

09.03.2012 г. 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.03.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателна зала на Община Белоградчик

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансова помощ по настоящата поръчка е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 05/322/00593/12.08.2011г. ;

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2012 г.

Свързани:

Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина иванова георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 0936 53377, e-mail: an, Факс:...
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, e-mail: -bg net
Bg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом