Документаци я
ИмеДокументаци я
страница2/3
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/dokumentaciq-prouchvania(1)(1).doc
1   2   3

ІІІ-ти етап: Разработване на методология и технология за изграждане на волиери за основно стадо.

 • Да бъде разработена методология и технология за изграждане на волиера;

 • Да бъде разработена методология и технология за отглеждане на птици във временен волиер – хранене, норми, режими, отглеждане и др.;

 • Да бъде разработена методология и технология за създаване на основно стадо, оптимален състав, полови съотношения, норми и режими на хранене и др.


В рамките на проекта на база разработките е предвидено изграждане на волиера за отглеждане на основното стадо, формирано на първата година от доотгледаните птици. Във волиера следва да бъдат устроени хранилки, съоръжение за събиране на дъждовна вода, поилки, укрития, места за подсяване на зърнени култури и др. В непосредствена близост следва да бъде предвиден олекотен навес за съхранение на храна.


ІV-ти етап: Разработване на методология и технология за разселване на отгледаните птици и експертна помощ.

 • Да бъде разработена методология и технология за разселване на отгледаните птици;

 • Да бъде оказвана експертна помощ във всички дейности по пилотния проект при поискване или ежемесечно.


2.2. Доклади


Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади, както следва:


   1. Междинни доклади.
 • В резултат на проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 януари 2013 год.

 • В резултат на проучванията по ІІ-ри етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 април 2013 год.

 • В резултат на проучванията по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 юли 2013 год.


В резултат на дейността по ІV-ти етап и експертната помощ да се представи окончателен доклад за дейностите и постигнатото по пилотния проект в срок до 31 октомври 2014 год.


Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Врачански Балкан“.


3. Техническа спецификация по обособена позиция 3: Дейности по проучване за възстановяване и поддържане популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus).


3.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности):


Реализацията на пилотния проект ще бъде осъществена в 3 етапа:


І-ви етап: Предварителни проучвания за състоянието на популацията на европейския лалугер на територията на ПП „Врачански Балкан”.

 • Да бъде проучено миналото разпространение на територията на парка по литературни данни и да бъдат проведени интервюта с местни хора;

 • Да се проучат екологичните условия и да се направи анализ на абиотичните фактори в местата за реинтродукция (почвени условия, изложения, ниво на подпочвени води и др.);

 • Да се идентифицират точните места за извършване на реколонизацията и да се направят цифрови модели за бъдещо разрастване на колониите и възможностите за осъществяване на връзка помежду им.ІІ-ри етап: Проучване на най-близките донорски колонии с висока плътност.

 • Да се направи литературна справка на база налични публикации за донорски колонии с висока плътност на популациите, намиращи се в близост до територията на парка. Като определящи фактори при избора да се отчита сходство на климатичните и едафични условия на средата;

 • Да се проведат теренни проучвания (ранна пролет) на място с цел установяване на численост и плътност на популацията на вида в евентуалните донорски колонни.

 • Да се разработи методология и технология за улавяне и разселването на животните. Уловените животни ще бъдат разселвани на територията на ПП „Врачански Балкан” в билните части на планината, на целевите пасища.

 • Резултатите от реколонизацията да бъдат анализирани в ГИС база данни, като според направените анализи да се предприемат мерки за правилното провеждане на реколонизацията.


ІІІ–ти етап: Дейности по опазване и подпомагане на популацията.


 • Да се разработят указания за дейности непосредствено след разселването, както и за дейности свързани с подхранване и опазване на популацията.

 • Към указанията ежемесечно през активния период на животните да бъде оказвана експертна помощ.


3.2. Доклади


Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади, както следва:


   1. Междинни доклади.
 • Резултатите от проучванията по І-ви етап да бъдат представени под формата на доклад в срок до 31 януари 2013 год.

 • Резултатите от проучванията по ІІ-ри етап да бъдат представени под формата на доклад до 30 април 2013 год.


Резултатите от дейностите по ІІІ-ти етап да бъдат оформени в окончателен доклад в срок до 30 септември 2014 год.


Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Врачански Балкан“.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващ чужденец през последните до 5 години.

 1. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

 • В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

 2. В процедурата НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, за който е налице някое от обстоятелствата визирани в чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП:

 3. По отношение на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и 5 от ЗОП се прилага чл.47, ал.4 от ЗОП. Ако членове на управителните органи са юридически лица, тези изисквания се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

 4. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т.2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 5. Обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП при подаване на офертата се удостоверяват с декларации, подписани и подпечатани от участника като наличието, на което и да е от изброените води до отстраняването на участника от процедурата съгласно Приложенията от настоящата документация.

 6. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

 • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея:

 • представляващия обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението:

 • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове на обединението:

 • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.


В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Ако в споразумението за създаване на обединението такова лице не е определено всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.


Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.


Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея ако към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени по-горе или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.


4.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите в извършване на проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии и в сферата на прилагане на консервационни практики, които предлагат да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.


4.3. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите (и за трите обособени позиции), нужни за качественото изпълнение на поръчката, както следва:


 • Експерт „Ботаника”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология

Стаж по специалността – минимум 3 години;


 • Експерт „Фитоценология”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология.

Стаж по специалността – минимум 3 години


 • Експерт „Орнитология”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите екология , биология или орнитология;


Стаж по специалността минимум 3 години

 • Експерт „Дребни бозайници”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите екология или биология.

Стаж по специалността минимум 3 години.


 • Експерт „Ловно стопанство”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите ловно стопанство, екология или биология.


Стаж по специалността минимум 3 години.


 • Експерт „Географски информационни системи”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.


Стаж по специалността минимум 3 години.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Методиката за оценка е еднаква и се прилага при оценка на предложенията за всяка една от трите обособени позиции поотделно.


Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


Показатели за оценка и относителната им тежест

(П1): Предложена от участника цена - максимална оценка - 20 точки;

(П2): Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на договора (под формата на резюме/концепция) - максимална оценка 80 точки.

Определяне на оценките по всеки показател

(П1): оценката по показателя ще се изчислява на база предложена от участниците цена за изпълнение, по следната формула:

Минималната предложена цена

(П1) = ---------------------------------------------------------------- х 20

Цената, предложена от оценявания участник


(П2): показателят „Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на договора” се формира като сбор от оценките на два подпоказателя:

(П2) = (П2) + (П2). Максимален брой точки – 80.

1. Обосновка (П2₁)– с максимален брой точки 40

2. Стратегия (П2₂) – с максимален брой точки 40.

Оценява се представеното от участниците резюме/концепция, съгласно техническата спецификация и посочените по-долу изисквания.Показател

Максимален брой точки

2. Обосновка и стратегия на участника (П2) = (П2₁) + (П2₂)

80

2.1. Обосновка на участника (П2₁)

40

2.1.1. Степен на разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация

Максимум

20

 • Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице ясно обосновано разбиране на изискванията на Възложителя и предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация.

15-20

 • Участникът добре разбира изискванията на Възложителя, но не предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация, което да надгради на база опит и познания

10-15

 • Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице не добро разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и не предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация.
5 - 10

2.1.2. Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватността на предложените мерки за тяхното управление

Максимум

20

 • Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено и издържано описание на значимите и реалните рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора (включително рискове и предпоставки, които не са посочени в техническата спецификация) и са предложени адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях.

15-20

 • Идентифицираните рискове и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са сравнително ясни и обосновани, но не са предложение адекватни мерки за управление на рисковете (адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях).

10-15

 • Идентифицираните рискове, както и мерките за тяхното адресиране са неясни и/или не добре необосновани.

 • В предложеното резюме/концепция участникът не отчел значими и реални рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора, като в тази връзка не е предвидил съответни мерки за намаляване на ефекта от тях.

5 - 10

2.2. Стратегия на участника (П2₂)

40

2.2.1. Съответствие, пълнота и обхват на предложения подход – инструменти, методи и дейности за изпълнение на договора

Максимум

20

 • Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) напълно съответства на изискванията на Възложителя, той е я ясно обоснован и ще гарантира постигане на целите на договора. Участникът е предвидил последователността, ролята и обхвата на всички задачи от техническото задание. Участникът предлага набор от достатъчни, взаимосвързани и логически последователни дейности, гарантиращи навременно постигане на очакваните резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани и кореспондират точно на предложения график, като участникът демонстрира отлични умения за планиране и организация.

20

 • Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) в голяма степен съответства на изискванията на Възложителя и гарантира постигане на целите на договора.

Обхватът на предложените дейности от участника е изчерпателен и е налична логична последователност в предложения график. Дейностите са ясно, но не детайлно разписани, като участникът демонстрира добри умения за планиране и организация.

 • Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на очакваните резултати, но липсва логическа последователност в предложения график. Дейностите са детайлно разписани, но не добре структурирани, като участникът демонстрира задоволителни умения за планиране и организация.

10

 • Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) съответства в незадоволителна степен на изискванията на Възложителя

Предлаганите от участника дейности са накратко схематизирани и недетайлно разписани, но са достатъчни за постигане на очакваните резултати в посочения от участника времеви обхват.

 • Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува риск да не бъдат постигнати очакваните резултати.

5

2.2.2. Съответствие, пълнота и обхват на очаквания продукт/резултат

Максимум

20

 • Очакваните резултати и продукт са ясно дефинирани, те се създават от предвидените дейности и напълно съответстват на целите на договора

20

 • Очакваните резултати и продукт не са достатъчно ясно дефинирани и/или не е достатъчно ясна връзката с предвидените дейности

10ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ЦЕНА


Комплексната цена (КО) се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката по формулата:


(КО) = (П1) + (П2), където


Максималната стойност на (КО) е 100 точки.


Крайното класиране на участниците се извършва по средноаритметичния брой на точките /сумата от общите оценки на всеки член на комисията за всеки участник, разделена на броя на членовете на комисията/ за всеки участник.


Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.


VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА


За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата покана и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда описан в настоящите условия.


Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции.


Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик;

 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;


Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на такъв) на лицето с представителна власт.


Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, обособените позиции за които участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи.


Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес, гр. Враца, Дирекция на Природен парк„Врачански Балкан“, 3000 Враца, ул. “Иванка Ботева” 1, П.К. 241 Срокът за получаване на оферти е до 15 октомври, 16.00 часа.


До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Офертата трябва да съдържа:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност.


При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както следва:  1. Оферта, съгласно приложен образец (Приложение №1).

* Важно !!! От участие в процедурата се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по висока от съответните максимално допустими прогнозни стойности.


2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника.


 1. Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато лицето е физическо лице – копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически и юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език. Когато участникът е обединение документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 1. Заверено копие на договора за създаване на обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Неперсонифицираното обединение да е безсрочно или със срок не по-кратък от срока на договора. Обединенията - неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите - следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).


3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника:


Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които предлагат да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.


3.1. Участниците трябва да представят списък със сключени/изпълнени договори през последните три години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), придружени с референции/препоръки за добро изпълнение.


Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори за проучвания в сферата на биоразнообразието (изискванията се прилагат общо и за трите обособени позиции, независимо дали участникът подава оферта за една или повече обособени позиции). Участникът трябва да има минимум 2 (два) сключени/изпълнени договори.


Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания:


1. Списък на сключените/изпълнените договори за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок на договора, референции за минимум два изпълнени договора; Образец №9


2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите (и за трите обособени позиции), нужни за качественото изпълнение на поръчката, както е описано в т. 4.3. от глава ІV "Изисквания към участниците" от настоящата документация следва :


 • Да представя списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката – оригинал – Образец 10.

 • За доказване на квалификацията за всеки член в екипа, трябва да се представи автобиография и копия от дипломи.


6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) – нотариално заверено.


7. Проектът на договор Образец № 2 като договора следва да е попълнен подписан и подпечатан от кандидата.


8. Списък на документите, съдържащи се в офертата.


VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


С класирания на първо място и определен за изпълнител участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.


6.1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:

6.1.2. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващите дружеството.

6.1.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.5 от ЗОП.

6.1.4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.


6.2. Условия и начин на плащане


Плащанията ще бъдат извършвани по следния начин и условия – три плащания по 25 % от договорената сума след приемане на междинните доклади и окончателно балансово разплащане при приемането на окончателния доклад.

 1. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ1   2   3

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом