Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/3
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/dokumentaciq-prouchvania(1)(1).doc
  1   2   3


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за

възлагане на обществена поръчка (публична покана) с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания свързани с Дейности за опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”,

Договор № DIR-5113326-C-005


Враца

2012 год.


І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Публичната покана се възлага по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-005. Проектът ще се изпълнява в периода юли 2012-март 2015.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 4 533 937,85 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия.

Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:

 • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;

 • Посетителска инфраструктура и капитално строителство;

 • Интерпретация и образователни програми;

 • Планиране и оптимизация на управлението.

С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания и видове – европейски лалугер, египетски лешояд и планински кеклик.

В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена нова туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат изградени нови еко и вело пътеки, 10 информационни пункта, посетителска инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд, 4 посетителски центъра в Долно Озирово, Лакатник, Лютиброд и Враца. В рамките на проекта ще бъде и извършена реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол.

Наред с посетителската инфраструктура ще бъде изградена интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове на територията на парка.

В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови експозиции в Природозащитен център "НАТУРА" както и образователни програмни пакети и видео материали за биоразнообразието в ПП „Врачански Балкан”.

В рамките на проекта ще се организират традиционни специални събития и подкрепят редица местни инициативи. Ще бъдат разработени и отпечатани многоезични печатни и рекламни материали.

ІІ. Описание на ПРЕДМЕТА на публичната покана.

1. Кратко описание на поръчката.


Настоящата обществена поръчката се обявява като публична покана с три обособени позиции на основание чл. 101а, Глава 8 "А" от Закон за обществените поръчки и е в рамките на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Врачански Балкан” по програма "Околна среда 2007-2013".


Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания, свързани с дейности по опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания“ в следните три обособени позиции.


 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучване на устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания с кодове 6210, 6510, 6240 и 6520 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС);
 • Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучване на възстановяване и поддържане популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca);
 • Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучване на възстановяване и поддържане популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus).


Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора до м. октомври 2014 г.


Сроковете на изпълнение по обособените позиции са съответно:


 • за Обособена позиция 1 – Извършване на дейности по проучване на устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания с кодове 6210, 6510, 6240 и 6520 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС)- 31 октомври 2014 год.

 • за Обособена позиция 2 – Извършване на дейности по проучване на възстановяване и поддържане популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca) - 31 октомври 2014 год.

 • за Обособена позиция 3 – Извършване на дейности по проучване на възстановяване и поддържане популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus) - 30 септември 2014 год.


Прогнозна стойност на поръчката е 42 000 BGN без ДДС или 50 400 лв. с включен ДДС.


• за Обособена позиция 1 – 14 000 лв. без включен ДДС или 16 800 лв. с включен ДДС.

• за Обособена позиция 2 – 12 000 лв. без включен ДДС или 14 400 лв. с включен ДДС.

• за Обособена позиция 3 – 16 000 лв. без включен ДДС или 19 200 лв. с включен ДДС.


Място на извършване: област Враца, община Враца, гр. Враца, територията на ДПП „Врачански балкан“.


2. Цели на поръчката


  1. Обособена позиция 1: Извършване на дейности по проучване на устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания с кодове 6210, 6510, 6240 и 6520 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС);


Да се разработи и подготви за прилагане модел за устойчиво управление на тревните местообитания с кодове 6210, 6510, 6240 и 6520 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС) на територията на ПП „Врачански Балкан”.


Значителна част от територията на ПП „Врачански Балкан” (10%) е заета от ливади и пасища. Повечето от тях имат вторичен произход и заемат мястото на изсечени в миналото дъбови, габърови и букови гори. По данни на Велчев (1971) този тип съобщества са едни от най-високо продуктивните ливади и пасища. Проучванията до момента разкриват значителна промяна, довела до редукция на общата им площ в резултат на обрастване, както и промени във видовият им състав.


Проектът е насочен към запазване на четирите вида местоообитания (ливади и пасища) в благоприятно природозащитно състояние. Ограничаване на сукцесионните процеси в тях и управление на зоогенното натоварване.


  1. Обособена позиция 2: Извършване на дейности по проучване за възстановяване и поддържане популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca);


Да се възстанови и поддържа популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca) на територията на ПП «Врачански Балкан».


За района на парка през последните 10-15 г. се наблюдава ясно ограничаване на разпространението и намаляване на числеността на вида. Среща се ограничено по скалните венци, като по мнение на местни ловци през 60-те до 80-те години птиците са били многократно повече. Според „Птиците на Врачанска планина”, 2000, Георгиев, Милчев в периода 1993-1995 год. популацията на вида в парка е от 21 до 30 размножаващи се двойки. По оценка на специалисти от парковата администрация и данни от Плана за управление, към момента популацията на вида е под 20 двойки. Като основна причина за намаляването на популацията на вида се сочи драстичното намаляване на скотовъдството и земеделието в планинските райони.


  1. Обособена позиция 3: Извършване на дейности по проучване за възстановяване и поддържане популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus).


Да се създадат условия за възстановяване популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus), като липсващо звено в трофичните взаимоотношения на екосистемите на територията на парка.


Съгласно Плана за управление на ПП „Врачански Балкан” реколонизацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus) е сред приоритетните дейности свързани с опазването и възстановяването на биологичното разнообразие. В биогеографско отношение видът е обитател и на трите биогеографски района (алпийски, континентален и средиземноморски) съгласно районирането за целите на „Натура-2000”. В периода 1950 – 1980 г. по сведения получени от местното население видът е бил широко разпространен в района на най-високите безлесни части на планината (алпийски биогеографски район). Драстичното намаляване на пасищното животновъдство и деградацията на пасищата (обрастване с храсти и сукцесионни промени) и ливадите са едни от основните причини за изчезването на вида от територията на парка.


Чрез възстановяване на вида се цели и подобряване консервационния статус на редки видове грабливи птици, като скален орел, ловен сокол, египетски лешояд.


ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.


1. Техническа спецификация по Обособена позиция №1: Извършване на дейности по прочуване на устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания с кодове 6210, 6510, 6240 и 6520 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС);


1.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности):


І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания.


 • Да се проведат камерални проучвания на наличните към момента публикации за растителността на Врачанската планина и по специално на тревните местообитания;

 • Да се определят външните граници на целевите местообитания чрез картиране на терен;

 • Да се направи сравнителен анализ на наличните карти на растителността в региона. Да се ползва за базова информация проучването от периода 1960-1966 г. на В. Велчев реализирано непосредствено преди периода на национализацията (Растителна покривка на Врачанска планина, Велчо Велчев, 1971);

 • Да се проследи зоогенното натоварване на територията (жив. ед./ха, вида на животните – дребен или едър рогат добитък). Да се отчете наличието на открити водоизточници в района. До каква степен съсредоточаването на паша в определените места ще доведе до допълнително зоогенно натоварване на тези водоизточници. Да се отчете степента на въздействие върху местообитания от „Натура-2000” с код 3150 Естествени еутрофни езера с растителност;

 • Да се установят индикатори за степен на зоогенно натоварване на територията подложена на паша (да се използва методиката за оценка на БПС на местообитания и видове по „Натура – 2000” в България http://www.natura2000.biodiversity.bg, Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от „Натура-2000” в България, http://awsassets.panda.org/downloads/manual_n_2000_last_2.pdf;)

 • Да се проучи продуктивността на сенокосните ливади. Да се изготви методика или да се използва готова такава.


ІІ-ри етап: Прилагане на схеми за изпасване на целеви пасища.


 • Да се уточнят предварително избрани територии (съгласно изготвената предварителна схема на изпасване) с приблизителна площ от около 100 дка за монтаж на електропастири;

 • Да се разработи примерна схема за изпасване, която да се актуализира при необходимост;

 • Да се определят постоянни пробни площи с цел да се ограничаване на пашата в тях.ІІІ-ти етап: Провеждане на пълни фитоценологични проучвания.


 • Да се направи пълно фитоценологично проучване на видовият състав на растителността в целевите територии;

 • Да се направи оценка на проективното покритие, обилие и срещаемост на видовете (по Браун-Бланке).


ІV-ти етап: Ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на динамиката на видовия състав и актуализация на схемата на изпасване.


 • Да се извършва ежегодно ревизия на видовия състав и количественото съотношение във фитоценозите в периода на вегетация;

 • Да се следят стойностите на индикаторите;

 • Да се направят сравнителни анализи между постоянните и временните пробни площи.


V-ти етап: Сравнителен анализ на стойностите на индикаторите и установяване на оптимална схема на изпасване.


 • В резултат на сравнителните проучвания и анализи направени през целия период на проекта да се разработи оптимална схема за изпасване.

 • Схемата ще бъде част от модела за устойчиво управление на тревните местообитания и да може да се прилага и в други площи на парка, заети от същите местообитания.


1.2. Доклади


Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади както следва:


   1. Междинни доклади.
 • В резултат на проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 януари 2013 год.

 • В резултат на проучванията по ІІ-ри етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 май 2013 год.

 • В резултат на проучванията по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 септември 2013 год.

 • В резултат на проучванията по ІV-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 октомври 2014 год.

 • В резултат на проучванията по V-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 октомври 2014 год.


Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Врачански Балкан“.


2. Техническа спецификация по обособена позиция 2: Дейности по дейности по проучване за възстановяване и поддържане популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca).


2.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности):


І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания:


 • Да се проведат проучвания на екологията и биологията на вида;

 • Да се проучи съвременното състояние на популацията по литературни данни;

 • Да се картират гнездови находища на територията на парка;

 • Да се опишат екологични особености на местообитанието, климатичните условия, лимитиращи фактори и заплахи;

 • На база литературни данни да се проследи динамиката на популацията;

 • Да се определят критерии за критичен минимум и оптимум за осигуряване на жизнена популация.


ІІ-ри етап: Провеждане на теренни проучвания, проучвания на добри практики, наблюдения през брачния период и разработване на методология и технология за събиране на яйца, люпене и отглеждане на малките.

 • Да се извършат теренни проучвания и таксации за установяване на популациата в есенно-зимния период – при обособяването на ята.

 • На база проведените теренни наблюдения и камерални проучванията да бъде разработен хабитатен модел за потенциалното разпространение на вида на територията на парка.

 • Да се направи проучване на добри практики по реинтродукция на вида в Европа (в България няма подобни практики) и да се избере място за посещение с цел практически и методологически обмен;

 • Да се съберат материали за разработване на конкретна методология за производство и разселване на птици.

 • Да се проведат наблюдения на установените места за гнездене;

 • Да се проследи образуването на двойки и момента на снасяне на яйца и разработи методология и технология за събирането им.

 • Да бъде разработена методология и технология за люпене на птици;

 • Да бъде разработена методология и технология за отглеждане на малките.

  1   2   3

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом