Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/2
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер452.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/Documentation_publichnost.doc
  1   2


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за

възлагане на обществена поръчка (публична покана) с предмет:

Избор на изпълнител за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ”


по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”,

Договор № DIR-5113326-C-005


Враца

2012 год.


І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Публичната покана се възлага по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-005. Проектът ще се изпълнява в периода юли 2012-март 2015.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 4 533 937,85 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия.

Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:

 • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;

 • Посетителска инфраструктура и капитално строителство;

 • Интерпретация и образователни програми;

 • Планиране и оптимизация на управлението.

С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания и видове – европейски лалугер, египетски лешояд и планински кеклик.

В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена нова туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат изградени нови еко и вело пътеки, 10 информационни пункта, посетителска инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд, 4 посетителски центъра в Долно Озирово, Лакатник, Лютиброд и Враца. В рамките на проекта ще бъде и извършена реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол.

Наред с посетителската инфраструктура ще бъде изградена интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове на територията на парка.

В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови експозиции в Природозащитен център "НАТУРА" както и образователни програмни пакети и видео материали за биоразнообразието в ПП „Врачански Балкан”.

В рамките на проекта ще се организират традиционни специални събития и подкрепят редица местни инициативи. Ще бъдат разработени и отпечатани многоезични печатни и рекламни материали.

ІІ. Описание на ПРЕДМЕТА на публичната покана.

1. Кратко описание на поръчката.

Предмет на настоящото задание е „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и публичност” като част от реализиране на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран от ОП «Околна среда», договор № DIR-5113326-C-005 и обхваща изискванията на Възложителя – ДПП „Врачански Балкан” във връзка с реализирането на дейността.

Заданието отразява и изискванията на Регламенти 1080/2006, 1003/2006 и 1828/2006 год. на Съвета и Европейския парламент, както и Насоките за информация и публичност на проекти финансикрани от ОПОС наричани по нататък в текста Насоките.

Предмет на поръчката са следните групи дейности за осигуряване на информация и публичност:

 • Организиране и провеждане на медийни и официални събития;

 • Изработка на информационни материали;

 • Изработка на промоционални материали.2. Цели на поръчката

 • Да се повиши обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС;

 • Да се информира широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея;

 • Да се гарантира прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти;

 • Да се информира за източника на европейско съфинансиране – наименование на фонда /Европейски фонд за регионално развитие или Кохезионен фонд/;

 • Да се запознае широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултани на конкретния проект.ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

 1. Организиране и провеждане на две пресконференции

Дейността включва: изготвяне на покани до медии и целеви групи, организиране на наем зала, кетъринг (за 20 участници), озвучаване, предоставяне на прес клипинг от публикуваните/излъчените материали.

 1. Организиране на дванадесет официални церемонии за първи копки и откриване на строителни обекти.

Дейноста включва: изготвяне на покани до медии и целеви групи, кетъринг (за 25 участници), озвучаване, предоставяне на прес клипинг от публикуваните или излъчените материали.

 1. Отпечатване на три вида информационни брошури за изпълнението на проекта. Технически изисквания: дизайн, предпечат, печат и сгъване на брошури с формат А4, 4+4 цвята, хартия мин. 90 гр., тираж 500 бр. от вид.

 2. Поставяне на шест билборда на строителни обекти.

Технически изисквания:

  • Изработване на 6 метални едностранни конструкции, съгласно с предварително одобрен технически проект. Билбордът е едностранен с размери 2 х 1 м., от трайни материали, с размери 2 х 1 м. съобразен с нормативната база, устойчив на вятър и други атмосферни условия, пожаро-обезопасен;

  • Монтиране на 6 метални конструкции за билборд на отделните обекти, на места, предварително избрани и указани от Възложителя. Монтажът трябва да се извърши преди церемонията по откриването на строителството – «първа копка».

  • Изработка на временни табели за билборд с формат – 2 м х 1 м, изпълнени върху РVС фолио, солвентен печат с UV ламинат каширани върху разпенена РVС плоскост с дебелина 3 мм.

  • Монтиране на временни табели върху металната конструкция;

 1. Поставяне на шест постоянни обяснителни табели.

Изработка, доставка и монтаж на 6 бр. постоянни обяснителни табели - метални, с размери 50 см х 70 см., включително приспособления за закрепване, по един на всеки обект, които се монтират след приключване изпълнението на обектите.

 1. Изработка на информационни стикери - 20 броя, 4 цвята на самозалепващо фолио;

 2. Организиране на четири платени излъчвания и осем платени публикации:

 • 4 броя излъчени материали в регионална телевизионна медия (мин. 2 минути);

 • 8 броя платени публикации в регионална печатна медия.

 1. Изработка на промоционални материали:

  • тениски с лого на проекта - 200 броя;

  • флашпамет минимум 4 GB - 50 броя

  • чаши с лого - 200 броя;

  • химикалки с лого - 200 бр.;

  • папки с лого -200 бр.;

  • календари с лого - 200 бр.

 2. Изработка на пет филма за основните дейности: Целта на филмите е да се отразят процеса на извършване на основните дейности по проекта. Продължителност на всеки филм минимум 10 – 15 минути.


ІV. Други изисквания

Дейностите и материалите предмет на процедурата следва да се изработят и организират съгл. насоки за осъществяване на мерки за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013г. публикувани на сайта на програмата - http://ope.moew.government.bg/bg. Преди изработката на всички дейности и материали изпълнителят се задължава да представя на възложителя електронен вариант на проектите, които подлежат на съгласуване и одобрение преди започване на изработката. За изработката на филмите да бъде представен за одобрение сценарии и концепция.


V. Срокове на изпълнение и представяне на резултатите

 1. Организиране и провеждане на две пресконференции:

  • Срок за изпълнение: първа пресконференция до 30.12.2012 г., втора пресконференция до ноември 2014 г.;

  • Отчитане: пресклипинг и доклад за дейността;

 2. Организиране на дванадесет официални церемонии за първи копки и откриване на строителни обекти.

 • Срок за изпълнение: 4 официални церемоннии през 2013 г., 8 официални церемонии през 2014 г.;

 • Отчитане: протокол за извършена дейност и прес клипинг;

 1. Отпечатване на три вида информационни брошури

 • Срок за изпълнение: 2012 г. – 1 вид на информационна брошура; 2013 г. – 2 вид на рекламна брошура; 2014 – трети вид информационна брошура;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол и предадени брошури;

 1. Поставяне на шест билборда на строителни обекти

 • Срок за изпълнение: 2 броя през 2013 г.; 4 броя през 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол;

 1. Постоянни на шест обяснителни табели

 • Срок за изпълнение: 2 броя през 2013 г.; 4 броя през 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол;

 1. Изработка на информационни стикери

 • Срок за изпълнение: до края на 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол.
 1. Организиране на четири платени излъчвания и осем платени публикации

 • Срок за изпълнение: 3 публикации и 1 излъчване през 2012 г., 3 публикации и 2 излъчвания през 2013 г.; 2 публикации и 1 платено излъчване през 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол; излъчен материал на CD и печатен материал с платената публикация.

 1. Изработка на промоционални материали.

 • Срок за изпълнение: до края на 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол за всеки артикул.

 1. Изработка на пет филма за основните дейности

 • Срок за изпълнение: до края на 2014 г.;

 • Отчитане: приемо-предавателен протокол; копие от филмите на електронен носител.ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващ чужденец през последните до 5 години.

 1. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

 • В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

 2. В процедурата НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, за който е налице някое от обстоятелствата визирани в чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП:

 3. По отношение на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и 5 от ЗОП се прилага чл.47, ал.4 от ЗОП. Ако членове на управителните органи са юридически лица, тези изисквания се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

 4. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т.2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 5. Обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП при подаване на офертата се удостоверяват с декларации, подписани и подпечатани от участника като наличието, на което и да е от изброените води до отстраняването на участника от процедурата съгласно Приложенията от настоящата документация.

 6. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

 • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея:

 • представляващия обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението:

 • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове на обединението:

 • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.


В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Ако в споразумението за създаване на обединението такова лице не е определено всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.


Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.


Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея ако към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени по-горе или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.


4.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Пълно спазване на Насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС 2007 2013 г. публикувани на сайта на програмата - http://ope.moew.government.bg/bg.

 2. Изработване на дизайнерско решение в електронен вид или мостра за всеки вид информационен и рекламен материал по т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от раздел ІІ. Предмет на поръчката от настоящото техническо задание и съгласуването му с възложителя.

 3. Участникът трябва да има необходимия опит и квалифицирани експерти –

журналисти, медийни специалисти и дизайнери, с опит в сферата на проектиране, художествено оформление, дизайн, предпечат и печат на промоционални и информационни материали, което се доказва с:

 • Представяне на дипломи, сертификати, удостоверения и други подобни документи, удостоверяващи квалификацията на минимум двама експерти, с висше образование и минимум бакалавърска степен;

 • Представяне на референции за успешно изпълнение на поръчки със сходен предмет, които да отразяват качеството на предоставените услуги, спазване на сроковете за изпълнението им и др.

4.3. Минимални финансови и Технически изисквания.

През последните 3 (три) години да са изпълнени поне 2 (два) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, на обща стойност не по-малко от 80 000 (Осемдесет хиляди) лева, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение.

Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори за изпълнени дейности за публичност, визуализация, рекламни дейности и др.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Оценяването се извършва по критерия „най-ниска предложена цена”.


Офертата, предложила най-ниска цена се класира на първо място.


VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА


За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата покана и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда описан в настоящите условия.


Всеки участник може да представи само една оферта.

Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик;

 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;


Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на такъв) на лицето с представителна власт.


Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи.


Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес, гр. Враца, Дирекция на Природен парк„Врачански Балкан“, 3000 Враца, ул. “Иванка Ботева” 1, П.К. 241 Срокът за получаване на оферти е до 02 ноември 2012 год. 16.00 часа.


До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Офертата трябва да съдържа:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност.


При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както следва:  1. Оферта, съгласно приложен образец (Приложение №1).

* Важно !!! От участие в процедурата се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по висока от съответните максимално допустими прогнозни стойности.


2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника.


 1. Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато лицето е физическо лице – копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически и юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език. Когато участникът е обединение документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 1. Заверено копие на договора за създаване на обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Неперсонифицираното обединение да е безсрочно или със срок не по-кратък от срока на договора. Обединенията - неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите - следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).


3. Минимални изисквания за доказване на финансовите, техническите възможности и/или квалификация на участника:


Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които предлагат да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.


3.1. Участниците трябва да представят списък с изпълнени договори през последните три години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), придружени с референции/препоръки за добро изпълнение.


Участникът трябва да има минимум 2 (два) изпълнени договори на обща стойност над 80 000 лв.


Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания:


1. Списък на изпълнените договори за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, включващ възложител, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок на договора, референции за минимум два изпълнени договора - Образец № 9.


2. Участникът трябва да докаже, че разполага с поне двама от необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката, както е описано в т. 4.2. от глава ІV "Изисквания към участниците" от настоящата документация следва :


 • Да представя списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката – оригинал – Образец 10.

 • За доказване на квалификацията за всеки член в екипа, трябва да се представи автобиография и копия от дипломи, сертификати, удостоверения и други подобни документи, удостоверяващи квалификацията


6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) – нотариално заверено.


7. Проектът на договор Образец № 2 като договора следва да е попълнен подписан и подпечатан от кандидата.


8. Списък на документите, съдържащи се в офертата.


VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


С класирания на първо място и определен за изпълнител участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.


6.1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:

6.1.2. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващите дружеството.

6.1.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.5 от ЗОП.

6.1.4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.


6.2. Условия и начин на плащане


Плащанията ще бъдат извършвани по следния начин и условия:

 • За дейностите предвидени за изпълнение през 2012 год. разплащане на извършените, услуги по предложената ценова оферта, след последния приемо-предавателен протокол;

 • За дейностите предвидени за изпълнение през 2013 и 2014 год.:

- авансови плащания – по 20 % от договорената сума в началото на годината;

- окончателни годишни плащания – разплащане на извършените услуги по предложената ценова оферта за съответните дейности през годината, след последния за годината приемо-предавателен протокол.


ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  1   2

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом